Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 18. mart 2018.

Aktuelno

Ono što su opštinske službe detektovale

je da se na terenu gradi više

desetina objekata apsolutno bez

potrebne dokumentacije i bilo

kakvih odobrenja. Inspekcijski

nadzor na terenu sprovodi

Direktorat za inspekcijski

nadzor i licenciranje i, po

mojemmišljenju, taj posao

rade veoma loše

PODGORICA

CrnaGora je

država sanajvećomkonzu-

macijomduvanapoglavi sta-

novnikau svijetu, pabi zbog

togaVlada trebalodaprimi-

jeni preventivneprograme

ograničavanjapušenja, ocije-

njeno je iznevladinihorgani-

zacijaJuventas i Centar za

monitoring i istraživanje

(CEMI).

Iz tih organizacija su podsjetili

da se u Duvanskom atlasu iz

2014. godine, Svjetske asocija-

cije za pluća, navodi da Crno-

gorci i Crnogorke starije od 15

godinagodišnjekonzumiraju,u

prosjeku, 4.124 cigarete.

- Kako gotovo da nema ograni-

čenjapopitanju izloženosti du-

vanskomdimu, i pored toga što

većina punoljetnog stanovniš-

tva ne upotrebljava duvan, mo-

žemo zaključiti da rijetko koji

stanovnik Crne Gore nije izlo-

žen toksinima iz duvanskog di-

ma - ocijenili su iz Juventasa i

CEMI-ja.

Crna Gora je, kako su saopštili,

jedna od rijetkih zemalja kod

kojihsebilježiskokubrojuonih

koji koriste duvan.

-Istraživanjeizprošlegodineje

pokazalodajeod2012.povećan

brojpušačaza4,4odsto,kaoida

je, nažalost, značajno povećana

zastupljenost pušenja među

djecom - petnaestogodišnjaci-

ma, koja sada iznosi oko 11 od-

sto. Za pet godina udvostručio

sebroj petnaestogodišnakakoji

koriste duvan, što nam govori

da je cijeli prosvjetni i zdrav-

stvenisistemomanuoupreven-

ciji pušenja - smatraju u Juven-

tasu i CEMI-ju.

Oni su pojasnili da duvanski

dim sadrži brojne otrovne sup-

stance, koje dokazano lose uti-

čunazdravlje i skraćujuživotni

vijek, navodeći da je pušenje

1964. godine proglašeno rizič-

nim faktorom i uzrokom niza

bolesti, koje znatno smanjuju

kvalitet života i dovode do pre-

rane smrti.

- Posebno se prepoznaje da do-

prinosi razvoju kardiovasku-

larnih bolesti i maligniteta. Ka-

ko su najučestalija oboljenja

kardiovaskularnog i malignog

tipa, u Crnoj Gori svaka druga

osoba umire od bolesti srca i

krvnih sudova (44,5 odsto), a

svaka četvrta (22,6 odsto) od

kancera - istakli su iz Juventasa

i CEMI-ja.

Oni su istakli da su štetnom

efektu duvanskog dima izlože-

ni i nepušači.

-Izdahnutidimsadrživećipro-

cenat nikotina i toksičnih gaso-

va nego dim udahnut puše-

njem, dok pasivno pušenje

povećava rizik obolijevanja od

kancera pluća za 25 odsto - ka-

zali su izCEMI-ja i Juventasa.

Prema njihovim riječima,

zdravlje nacije je odgovornost

države, posebno kod preventa-

bilnih bolesti kakve su bolesti

zavisnoti.

- Podaci o obolijevanju i umira-

nju usljed izloženosti duvan-

skimdimom,uparenisatroško-

vima liječenja teških oboljenja

koje izazivaju, pokazuju da je

neadekvatan odnos prema pre-

venciji pušenja ujedno i neod-

govoran odnos prema zdrav-

stvenom budžetu, koji se inače

ne procjenjuje dovoljnim da

odgovori na potrebe stanovniš-

tva Crne Gore - naveli su iz Ju-

ventasa i CEMI-ja.

Iz tih NVO su poručili da oče-

kuju da će Vlada u narednom

periodu primjenjivati preven-

tivne programe, koji podrazu-

mijevaju primjenu zakona o

zabrani pušenja na javnimmje-

stima, kao i smanjenje dostu-

pnosti cigaretakrozporast cije-

na duvanskihproizvoda.

Oni su dodali da je zabilježeno

da ježivotni vijekkodmuškara-

ca koji su prestali da konzumi-

raju duvan produžen za 6,9 do

8,5 godina, a kod žena za 6,1 do

7,7 godina.

Oni su podsjetili da Svjetska

zdravstvena organizacija sma-

tra da bi smanjenje prevalence

pušenja sačuvalo živote 37.522

građana Crne Gore, što pred-

stavlja šest odsto ukupnog sta-

novništva države, dok bi, kako

su pojasnili, samo nesprovođe-

nje odredbi o zabrani pušenja

na javnimmjestima moglo ko-

štati CrnuGoru 10.514 života.

S.P.

Predsjednik budvanske opštine smatra da zbog novih propisa na gradilištima vlada haos

PODGORICA

Tragovi ne-

planske gradnje i urbani-

stičkoghaosanaličje sura-

zglednicemnogih

primorskihmjesta, aBudvi,

uz epitet prijestonice turiz-

ma, redovno ide i onaj da

drži primat udevastiranju

prostora.

Takva jeslika ,,izgrađena“na-

ročito u minulih 15 godina.

Srazmjereučinjenog,osimpo

zagušenju infrastrukture i sa-

obraćajnom kolapsu, vide se

sa distance - kada se panora-

ma grada sagleda sa strane ili

samora.

Zgrade bez parkinga, zgrade

na zgradu, atipična graditelj-

ska rješenja čiji je cilj bio da

pošto-poto nakaleme još koji

stanu inačepretrpanimkvar-

tovima.

Novimzakonskimrješenjima

krajemprošlegodinegradnja,

odnosnoizdavanjeodobrenja

i kontrola gradnje centralizo-

vani su, a ingerencije je preu-

zelo Ministarstvo održivog

razvoja i turizma.

Jedan od proklamovanih ci-

ljeva je bio da se onemogući

dotadašnja praksa, odnosno

haos na opštinskomniovu.

KONTROLA

Predsjednik budvanske op-

štine Dragan Krapović sma-

tradaZakonoplaniranjupro-

stora i izgradnji objekata,

kojimsu ingerencije centrali-

zovane, aopštine lišeneključ-

nih ovlašćenja u toj oblasti,

proizveo kontraefekat koji,

prema njegovim riječima,

može da dovede do još goreg

stanja nego što je to bilo mi-

nulihdvije decenije.

- Novi Zakon o planiranju

prostora i izgradnji objekata

donio je upravo suprotno od

onoga što jeministar Radulo-

vić tvrdio da će donijeti. Do-

nio je konfuziju i potpuni ha-

osuoblastigrađenjaobjekata,

pogotovo u Budvi – kazao je

KrapovićPobjedi.

Kako je rekao, lokalna uprava

u Budvi nema tačan podatak

koliko se novih objekata radi

na području te opštine, ,,ali je

golim okom vidljivo da je to

ogromanbroj objekata“.

- Ono što su opštinske službe

detektovale je da se na terenu

gradi više desetina objekata

apsolutno bez potrebne do-

kumentacije i bilo kakvih

odobrenja. Inspekcijski nad-

zorna terenusprovodi narav-

no MORT (Direktorat za in-

s p e k c i j s k i n a d z o r i

licenciranje) i, pomojemmi-

šljenju, taj posao rade veoma

loše. Komunalna inspekcija

gdje god detektuje divlju

gradnju zapisnički to konsta-

tuje i prosljeđuje inspekciji

MORT-a –navodi Krapović.

Premanjegovimriječima,po-

tvrđujesedadržavanemaka-

paciteta da iznese jedan ova-

kav propis, da kontroliše

gradnju i da kazni one koji

nelegalno grade.

- Sada dolazimo u apsurdnu

situaciju da pojedinci, ,,inve-

stitori“ obilato eksploatišu

novonastalu situaciju i već

pomenutu konfuziju. Rade

šta hoće i praktično se smiju

institucijama u lice, državi i

opštini. Kako bih ilustrovao

odgovore na prethodna dva

pitanja, navešću primjer in-

vestitora koji gradi na glav-

nom bulevaru u Budvi bez

ikakvog odobrenja, a podnio

je zahtjev za dozvolu po sta-

rom zakonu koju nije dobio,

paralelno sa tim prijavio je

gradnju po novom zakonu

za šta takođenijedobioodo-

brenje, a onda je na kraju i

podnio zahtjev za legalizaci-

ju objekta i to sve u toku

gradnje – tvrdi Krapović.

INGERENCIJE

Na pitanje koje ingerencije

su na raspolaganju opština-

ma i da li jeBudva imenovala

glavnog gradskog arhitektu,

Krapović ističe da su ovla-

šćenja vrlo slaba…

- Gradski arhitekta još nije

imenovan u Budvi, ali biće

vrlobrzo. Ingerencijekojesu

ostavljene lokalnoj samou-

pravi u oblasti planiranja

prostora i izgradnje su neke

sitne administrativne nad-

ležnosti. Mi kao lokalna sa-

mouprava, shodno stanju u

koje smo dovedeni, više ap-

solutno ne možemo uticati

na haotično stanje u prosto-

ru. Želim javno da kažem da

od trenutka usvajanja zako-

na više nemamo nikakvu od-

govornost zaono što sedeša-

va u Budvi kao ni za ono što

će tek da uslijedi. Moje mi-

šljenje jedaćeposljedicedo-

nošenja ovakvog propisa biti

teže od svega što se desilo

unazad 15-20 godina u Bud-

vi, koliko god to frapantno

zvučalo – zaključuje Krapo-

vić.

I.P.

Krapović navodi da je tačno da su djelovi budvanske

opštine prilično devastirani, a da je opštepoznato da je to

slučaj i sa Svetim Stefanom.

- Sveti Stefan od 80-ih godina nije pokriven detaljnim

planskimdokumentom, a zona Miločera i potez do Pržna

je pokriven konkursnim rješenjemVlade Crne Gore, kako

bi se na tomprostoru njihovim strateškimpartnerima

omogućila gradnja stambenih jedinica i potpuna i inalna

devastacija najljepšeg dijela crnogorske obale. Naravno,

mi smo takvo rješenje prema nadležnim inpekcijama

osporili jer apsolutno nema utemeljenje u zakonu, među-

tim kolege iz MORT-a jednostavno izbjegavaju naše argu-

mente – kaže Krapović.

SvetiStefanod80-ih

bezplanskoguređenja

Krapović:

Investitori se

smijuu lice

državi i opštini

Vlada da primijeni preventivne programe ograničavanja pušenja

Crnogorci svjetski lideri

ukonzumaciji duvana

DraganKrapović

ILUSTRACIJA

RijetkokojistanovnikCrneGorenije

izložentoksinimaizduvanskogdima

PoglednanaseljeSveti Stefan