Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 18. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Agencija za

kreditni rejtingStandard

&Poors (S&P) potvrdila je

izgled rejtingaCrneGore,

koji jeoznačenkao stabilan,

uzočuvanjeocjeneB+/B.

Kreditni analitičari su u no-

vomIzvještaju zaCrnuGoru

potvrdili da država ide u do-

brom pravcu razvoja, proci-

jenivši rast domaće ekono-

mije na 4,5 odsto u prošloj

godini, zahvaljujući dobroj

turističkoj sezoni i tekućim

infrastrukturnim projekti-

ma.

Iz Ministarstva finansija je

saopšteno da je Crnoj Gori

po t v rđen s t ab i l an

outlook, što ukazuje

da je dalje kretanje

rejtinga zasnovano

na stabilnim pozici-

jama.

- Stabilan izgled rej-

tinga rezultat je rav-

noteže između rizika

impl ement ac i j e i

adaptacije fiskal-

nih pro-

gramaunarednih12mjeseci sa

jedne strane i potencijalnog

ekonomskog rasta, sa druge

strane - navodi seusaopštenju.

Kako se navodi u Izvještaju,

Vlada nastavlja putem fiskal-

ne konsolidacije, koja će do-

vesti do promjene rastućeg

trenda javnogdugadonared-

ne godine.

- Stabilan izgled rejtinga te-

melji se na ustanovljenom

potencijalu za rast, imajući u

vidu mogućnosti za dalji ra-

zvoj u oblasti turizma i ener-

getskog sektora, kao i jakim

uporednim institucionalnim

uređenjem u regionu - rekli

su izMinistarstva.

Takođe, prepoznat je i rastući

potencijal u oblasti struktur-

nihreformi,kojejeCrnaGora

u obavezi da sprovede u toku

pregovaranja za članstvo u

Evropskoj uniji.

Stručnjaci S&P-a procijenili

su da bi rejting za Crnu Goru

mogaobitipovećanukolikobi

mnogobrojni projekti iz obla-

stiinfrastrukture,energetikei

turizma, koji su trenutno u

toku, dali bolje rezultate od

očekivanih, unapređujući

perspektivu rasta Crne Gore,

uz umanjenje rizika u okviru

bilansa plaćanja.

Iz Ministarstva su podsjetili

da su, pored S&P-a, Svjetska

banka i Međunarodni mone-

tarni fond podržali mjere ko-

je Vlada sprovodi na polju fi-

skalne konsolidacije.

S.P.

Izvještaj agencije Standard&Poors za Crnu Goru

Stabilan izgled

kreditnog rejtinga

PODGORICA

Pljevaljska

kompanijaTimkompani je-

dina jedostavilaponuduna

oglase zadodjeluugovorao

koncesiji za eksploataciju

mineralne sirovine tehnič-

ko-građevinskogkamenana

ležištimaRajčevobrdo iOti-

lovići.

Tenderska komisija, obrazo-

vana rješenjemMinistarstva

ekonomije, utvrdila je rang li-

stu ponuđača za ta dva ležišta

uPljevljima, gdje jeTimkom-

pani kao jedini ponuđač osvo-

jila po 97 poena od mogućih

100.

U pogledu procentualnog

iznosa za obračunkoncesione

naknade, ponuđači su mogli

ponuditi procentni iznos tr-

žišne vrijednosti bilansnih ili

eksploatacionih rezervi teh-

ničko-građevinskog kamena

koji je jednak ili veći od sedam

odsto.

Timkompani je za oba ležišta

ponudiosedamodstoodtržiš-

ne vrijednosti bilansnih ili ek-

sploatacionih rezervi tehnič-

ko-građevinskog kamena.

Pljevaljska kompanija je za

oba ležišta ponudila rok traja-

nja koncesije od 21 godinu, od

čega godinu za izradu geološ-

ke i rudarske tehničke doku-

mentacije ipripremneradove,

a 20 godina za eksploataciju

mineralne sirovine.

Ponuđači su bili dužni da do-

kažu postojanje iskustva u ek-

sploataciji čvrstihmineralnih

sirovina, poštovanje ispunja-

vanja koncesionih ugovornih

obaveza, stepen realizacije

koncesijeiplasmanproizvoda

na tržište.

PODGORICA

Prosječna pon-

derisana efektivna kamatna

stopa na odobrene kredite, koja

obuhvata sve njihove troško-

ve, pala je u decembru prošle

godine 0,09 procentnih poena

i iznosila je 6,81 odsto, pokazuju

podaci Centralne banke.

- Prosječna ponderisana nomi-

nalna kamatna stopa u decem-

bru je oslabila 0,08 procentnih

bodova na 6,16 odsto - navodi

se u Biltenu CBCG.

Kamatne stope na novoodo-

brene kredite u decembru su

pale, efektivna 0,27 procentni

poen na 6,23 odsto, a nominalna

0,54 procentnih bodova na 5,27

odsto.

Kamatne stope mikrokreditnih

inansijskih institucija (MFI) u

decembru su pale 0,04 pro-

centna poena, pa je efektivna

iznosila 24,24 odsto, a nominal-

na 20,42 odsto. Kamatne stope

MFI na novoodobrene kredite

u decembru su pale, efektivna

0,52 procentna poena na 24,35

odsto, a nominalna 0,57 procen-

tnih bodova na 20,18 odsto.

Prosječna ponderisana efektiv-

na kamatna stopa na depozite

u decembru je bila 0,03 procen-

tna poena niža nego u novem-

bru i iznosila je 0,69 odsto.

Efektivna kamatna stopa na

depozite građana u decembru

je pala 0,05 procentnih poena

na 0,9 odsto, dok je na depozite

preduzeća oslabila 0,01 procen-

tni bod na 0,47 odsto.

Razlika između aktivnih i pasiv-

nih kamatnih stopa u decembru

je iznosila 6,12 procentnih poena

i bila je niža nego u novembru.

S. P.

Ekonomski analitičar

Predrag Drecun smatra

da je uspjeh i očuvanje

postojećeg kreditnog

rejtinga jer su, kako je

kazao, postojale odre-

đene teškoće u periodu

između dva mjerenja

rejtinga.

- Činjenica da se u izvje-

štaju naglašava da može

doći i do poboljšanja uz

određene uslove praktič-

no nas upućuje što treba

da radimo. Nije teško

zaključiti da treba podići

nivo direktnih stranih

investicija i da treba biti

brži u realizaciji investici-

ja jer osim ekonomskih

efekata to dovodi i do

stvaranja boljeg

imidža i stvara-

nja povjerenja

u pravni sistem

Crne Gore

- kazao je Dre-

cun Pobjedi

i dodao da je

,,sve u svemu

lopta opet u našem

dvorištu“.

Drecun:

Moramo

podićinivo

direktnih

stranih

investicija

Podaci Centralne

banke za decembar

Kamatne

stopepale

Oglasi za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju građevinskog kamena

Timkompani jedini

dostavioponudu

Timkompani je, kako senavo-

di u dokumentu objavljenom

na sajtu Ministarstva, bio an-

gažovan na poslovima pri

izvođenju rudarskih radova

na ležištu Šuplja stijena, kao i

na angažovanju opreme i ka-

paciteta na izgradnji autoputa

i pristupnih puteva u okviru

njega.

Takođe,ponuđačjenaveoian-

gažman i pružanje usluga za

deponijupepela i šljake za po-

trebe Termoelektrane Pljev-

lja, kao i izvođenje radova na

izmještanju dalekovoda Piva

–Pljevlja.

Ponuđač je naveo i angažman

na izvođenju radova za potre-

be fazne rekultivacije deponi-

je Maljevac. Ponuđač na oba

nalazišta planira zapošljava-

nje deset radnika na površin-

skom eksploatacionom kopu,

s timdaveć ima36zaposlenih.

S.P.

Detalj izkamenoloma

PredragDrecun