Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 18. mart 2018.

Politika

PODGORICA

–Vjerujemda

ćeCrnaGoradobiti pred-

sjednikavećuprvomizbor-

nomkrugu i da ćeonbiti

kandidatDPS-a, koga god ta

partijapredloži. Timprije

jer protivkandidatiDPS-a,

kao i oni što ihkandiduju, ne

zaslužujunazivozbiljnog

protivnika–kazao je zaPo-

bjeduRankoĐonović, poli-

tički analitičar.

Predsjedničkekandidaturedo

sadasupotvrđenepredsjedni-

kuStrankepravde i pomirenja

Hazbiji Kalaču, profesoru

Đorđiju Blažiću, privredniku

Vasiliju Miličkoviću i pred-

sjedniku Prave Crne Gore

Marku Milačiću. SDP je kan-

didovala Draginju Vuksano-

vić, a Ujedinjena Crna Gora

Gorana Danilovića. Dio gra-

đanske opozicije i Demokrat-

ski front imaće zajedničkog

kandidata – Mladena Bojani-

ća. Čeka se odluka DPS-a, a u

javnosti se spekuliše da su u

igri za predsjedničkog kandi-

data te partije Milica Pejano-

vić-Đurišić iMilutinSimović.

Đonovićkažeda,akokandidat

vladajuće koalicije bude lider

DPS-a Milo Đukanović, po-

bjeda te partije biće daleko

ubjedljivija.

RISKANTNE SITUACIJE

– Nijesam siguran da i za ove

izbore ekstremna crnogorska

opozicija sa podrškom izvana

ne spremanekenoveneprijat-

ne, pa i riskantne situacije, bez

obzira što bi im iskustvo iz ok-

tobra2016. godine trebalo biti

dovoljno–kazao jeĐonović.

Premanjegovimriječima, bilo

da se radi o jednom, tri ili tri-

deset tri kandidata opozicije,

njih na predsjedničkim izbo-

rima čeka apsolutni poraz.

–Neće građani CrneGore do-

zvoliti da sesanjihovomi sud-

binom njihove države igraju

njeni pakosni neprijatelji, ne-

zreli šarlatani ili sujetni vla-

stodršci. Naravno, za njihov

poraz dominantno su sami

krivi i ne treba da se ljute na

DPS i njihove koalicione par-

tnere –ocijenio jeĐonović.

On je ponovioda je uvjerenda

drugog izbornog kruga neće

biti.

–Kadabi, uhipotetičkoj ravni,

takvonešto i pretpostavili, de-

siće se ono što bi trebalo da se

desi već u prvom– pobijediće

kandidat vladajuće koalicije –

poručio jeĐonović.

Prema njegovim riječima, Cr-

noj Gori su zaista potrebne

promjene,alisvakakojeneop-

hodno da se prve promjene

dese kod lidera opozicije.

–Argumentovanrazgovorno-

vih lidera, a zatimpodrška dr-

žavi Crnoj Gori od svih njih.

Poslije togamoguće su i druge

promjene, pa i vlasti naravno

–dodao jeĐonović.

On smatra da predizborna

kampanjazapredsjednikaCr-

ne Gore nije na nivou koji za-

služuju izbori za prvog čovje-

ka države.

– Uvredljiva, neodmjerena,

nadasve prostačka i za sada

prazna komunikacija koja je

prisutna odopozicije i tokako

u međusobnim uvredama, ta-

ko i prema još nepoznatom

kandidatu vladajuće koalicije.

Vjerovatnovlastvještoodugo-

vlači imenovanje kandidata,

ne zato što ima ozbiljnu dile-

mu, već da da vremena opozi-

ciji da se međusobno dobro

„iščašćava“ i pokaže puni

„sjaj“ vlastitog, rekao bih de-

cenijskog sunovrata koji pola-

ko, ali sigurnopjevaLabudovu

pjesmu. Jer, ako je moguće da

setočakistorijepočneokretati

nazad, ondamračnesilesapo-

četka i kraja XX vijeka mogu

nas vratiti izXXI vijeka uXIX

vijek.Kroz istoriju točakseni-

je okretao nikad nazad, pa ne-

će ni u našoj Crnoj Gori – re-

kao jeĐonović.

KRITIZERSTVO

Prema njegovim riječima,

opozicioni kandidati prikazali

suprogrami vizije takoda „ni-

jesmo saznali ništa novo, te ne

bi bilo nikakve štete da nije-

smo vidjeli ni njih“.

– Kritikuju sve što je urađeno

u Crnoj Gori jednako, i ono

prije30 i prijedeset godina, ali

i ono što se radi ili treba da bu-

deurađeno i što aktuelna vlast

nudi.Većaimjeiozbiljnijakri-

tika onoga što je izvjesno do-

bro, što Crnoj Gori priznaje

međunarodna zajednica, od

onogaštobisemogloopravda-

no kritikovati. Izgleda da se iz

opozicije najjasnije i politički

korektno ponašaju predstav-

nici DF-a i lider Prave Crne

Gore. Otvoreno kažu da su

protiv NATO-a, da bi poništili

sankcije Rusiji, povukli pri-

znanje Kosova i druge slične

nesuvislosti. Često to saopšta-

vaju grubo i nevaspitano. Ne-

ma dileme sa kim Crna Gora

ima posla unutar nje same.

Izuzetakjepredsjedničkikan-

didat DF-a koji nedavno reče i

ostade živ - da on neće zastu-

pati program nijedne stranke

koja će glasati zanjega. Ispade

daćeupodijeljenojCrnojGori

sprovodit program vladajuće

koalicije, izuzev što će se vje-

rovatno založiti da Crna Gora

napusti NATO. Čovjek vjero-

vatno ne zna, te mu treba reći

da su Crnu Goru napadali po-

jedinačno, pa i pokoravali i

mnogi drugi paneka seodredi

ipremanjima.RecimoTurska,

Njemačka dva puta, Austrou-

garskadvaputa, Srbijadvapu-

ta, Francuska, Italija, krenula

je i Rusija 1948. a sa Japanom

smodugobiliuratu–kažeĐo-

nović.

I.KOPRIVICA

redsjedničke izbore u Crnoj Gori

žbe

pomagači.Tonijeruskinarod

–objašnjavaBugajski.

ETNIČKI SUKOBI

Ističe da se etničke tenzije

morajukontrolisati.

– Ne smijemo pustiti Bosnu

da sklizne u opasne vode, mi-

slimda je novi rat vrlomoguć

jer je etničko pitanje ponovo

naagendi.Moskvaće semije-

šati u sve izbore u regionu, a

možepokušatiineštosličnou

Beogradu što je pokušala na

prošlimizborimauCrnojGo-

ri –upozoravaBugajski.

Prema njegovim riječima, u

drugoj fazi stabilizacije regio-

na,kojapodrazumijevaizgrad-

nju funkcionalnih država, i

SADiEUmorajuigratiključnu

ulogu, ali se moraju pojačati i

pojedinačni napori država, po-

sebno u do-

menu vlada-

vine prava,

podjele vlasti

i transparen-

tnosti sud-

skogsistema.

Bugajski navodi da se inte-

gracija regiona u EU i NATO

može postići u narednih de-

set godina.

– EU možda nije idealna

struktura za one koji su već

članovi, ali zadržaveaspiran-

te obezbjeđuje ekonomski i

politički prospertiet. Tvrdim

dazaregionZapadnogBalka-

na ovaj put nema alternative.

Alternativa je izolacionizam,

još veća nesigurnost i sukobi

–kaže američki analitičar.

Marija JOVIĆEVIĆ

Ukoliko sporazumo

demarkaciji ne

prođe uparlamentu

unarednim

mjesecima, SAD i

EUzvaničnici će

morati da pokrenu

jaku zajedničku

inicijativuda se

prekine zastoj – kaže

Bugajski

Politički analitičar ocijenio da opozicija nema ozbiljne kandidate za predsjednika Crne Gore

Đonović: KandidatDPS-a

pobijedićeuprvomkrugu

Vjerovatno vlast

vješto odugovlači

imenovanje kandidata,

ne zato što ima ozbiljnu

dilemu, već da da

vremena opoziciji da

semeđusobno dobro

„iščašćava“ i

pokaže puni

„sjaj“ vlastitog,

rekao bih

decenijskog

sunovrata

– kazao

je Ranko

Đonović

– Siguran samda najveći dio gra-

đana Crne Gore zna da je političar

od posebnog formata i državnik

neuporediv sa bilo kim iz Crne

Gore i našeg okruženja, upravo

lider DPS-a Milo Đukanović.

Ako Crna Gora ima sa

kojimpolitičarem šanse

za uspjeh, to je sa

njim i ako je ko od

današnjih političa-

ra ostvario ono

čemu je temelje

postavio LSCG,

to je upravo on

i to bez obzira

uz sve primjed-

be koje mi kao

građani manje-više

imamo – ocijenio je Ranko

Đonović.

Prema njegovim riječima, to što je

Đukanović toliko dugo na vlasti ne

možemo kriviti njega ili DPS, niti

građane koji imdaju povjerenje,

već samo katastrofalno lošu opo-

ziciju, koja je toliko loša da bi bolje

bilo i da je nemamo.

- Jer bismo tada živjeli u jednopar-

tijskom sistemu i znali bismo na

čemu smo. Koliko su vlastoljubivi,

jednoumni i nekorektni pokazali su

vrlo slikovito na prijedlog Gorana

Danilovića u vezi sa ostavkama

za slučaj neuspjeha na predsjed-

ničkim izborima. Kada govorim

o opoziciji, isključivomislimna

lidere tih stranaka, dok su članovi i

njihovi glasači zavedeni i prevareni

– dodao je Đonović.

Đukanovićneuporedivsbilokim

PODGORICA

- Predsjednički

kandidat opozicioneparla-

mentarnevećinenapredstoje-

ćimpredsjedničkimizborima

MladenBojanić istakao jeda je

posebnozadovoljan što seu

prethodnomperiodu javlja sve

veći broj apstinenatakoji su

zainteresovani zakonačnu

promjenuovog režima. On je

prisustvovao sjednici odbora

Pokreta zapromjeneGlavnog

grada.

-Mojauloga jedazajednosagra-

đanima idemoka istomcilju, bez

svađaipodjela,dakonačnoorga-

nizujemodijalogčiji će jedini cilj

biti prosperitet i napredak Crne

Gore - rekao jeBojanić.

On je, kako se navodi u saopšte-

nju PZP-a, naveo da postoje

osnovni ljudski principi kojima

se vodi u privatnom životu, koje

primjenjuje i kroz politiku.

- U ovommomentu se osjećam

ispunjenojersamdobiopodršku

odonihljudikojimenipunozna-

če i, naravno, cilj nam je da taj

krug širimo, a sve u cilju konač-

nog oslobađanja Crne Gore - ka-

zao jeBojanić.

U saopštenju se navodi da su čla-

novi Opštinskog odbora PZP-a

dali punu podršku Bojaniću i

izrazili spremnost

da krenu u

intenzivnu

kampanju jer

smatraju da je

upravo on naj-

bolji izbor koji

u ovom tre-

nutku može

da ima Crna

Gora.

S.P.

I apstinenti zainteresovani

zapromjenu režima

Predsjednički kandidat Mladen Bojanić na sjednici podgoričkog odbora PZP-a

MiloĐukanović

RankoĐonović

JanušBugajski

MladenBojanić