Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 18. mart 2018.

Politika

PODGORICA

- Jasno jeda

ćeKremlj nastojati dautiče

napredstojećepredsjednič-

ke izboreuCrnoj Gori i

službebezbjednostimoraju

biti naoprezu. Nemože se

odbacitimogućnost nasil-

nihprovokacijada sedis-

kredituje aktuelnavlast i

potkopakandidatDPS-a–

kažeu izjavi zaPobjedu

američki analitičar Januš

Bugajski. Istraživač vašin-

gtonskogCentra za analizu

evropskepolitike ističeda

Crnogorcimorajubiti na

oprezu i kakobi sačuvali

svojudemokratiju.

Objašnjava da Moskva pri-

željkuje haos naBalkanu.

– Jasno je da ćeKremlj nasto-

jati da utiče na predstojeće

predsjedničke izbore putem

medija dezinformacijama, ali

i drugim operacijama uticaja

uz podršku antizapadnim i

proruskim kandidatima. Cr-

nogorci treba da budu na

oprezu i čuvaju svoju demo-

kratiju, takođe moraju imati

naumu i lekcije izprljavihtri-

kova kojePutinprimjenjujeu

nekoliko zapadnih zemalja,

uključujući i SAD. Takođe, ne

može se odbaciti mogućnost

nasilnih provokacija da se

diskredituje aktuelna vlast i

potkopa kandidata DPS-a.

Službe bezbjednosti Crne

Gore takođe treba da buduna

oprezu–kažeBugajski.

SLABAVLADAKOSOVA

Za probleme oko ratifikacije

Sporazuma o demarkaciji

granice između Crne Gore i

Kosova Bugajski krivi slabu

kosovskuVladu.

–SukobokoSporazumao rati-

fikacijigraniceizmeđuKosova

i Crne Gore je više pitanje in-

terne političke borbe naKoso-

vu,negoproblemizmeđudvije

države. Priština će morati da

ratifikuje sporazum o demar-

kaciji ukoliko želi da ostvari li-

beralizacijuviznog režimaEU

i pokrene se na putu ka član-

stvu u NATO. Neriješen gra-

nični problem sa Crnom Go-

rom jednostavno narušava

nacionalne interese Kosova.

SadašnjavladauPrištini jesla-

ba i široka koalicija, koja nije u

stanju da donese bilo kakvu

veliku odluku. Ukoliko ovaj

sporazumnemožedadobije

odobrenje parlamenta

u narednimmjesecima, SAD i

EUzvaničnici ćemorati dapo-

krenu jaku zajedničku inicija-

tivuda seprekine zastoj –kaže

Bugajski.

Američki analitičar upozora-

va da ćeMoskva koristiti bilo

kakav spor za stvaranje haosa

u regionu.

–DoksuSADiEUinteresipo-

zitivni za region, interesi Ru-

sije su negativni. Moskva ne

traži rješavanje regionalnih

sporova, uspjeh domaćih re-

formi ili napredakkačlanstvu

u EU i NATO. Naprotiv, Kre-

mlj želi da region ostane

nesiguran jer to stvara

probleme za zapadne

vlade i međunarodne

institucije kojemo-

raju da rješa-

vaju krize i

sprečavaju sukobe. Istovre-

meno, ovo će omogućiti Kre-

mlju da ubrizga svoje korum-

pirane poslove u lokalne

ekonomije i sprovodi dezin-

formativnekampanjezapod-

sticanjeantiameričkihiantie-

vropskih osjećanja – kaže

Bugajski.

SARADNJA

Bugajski objašnjavadastrate-

gijastabilizacijeregionamora

ići u tri faze: prva je borba

protivdestabilizirajućihakci-

ja Kremlja, izgradnja funkci-

onalnih država i integracija u

EU i NATO.

– Crnogorska i sve ostale vla-

de u regionu moraju blisko

sarađivati sa SAD i Evrop-

skom unijom kroz efikasne

regionalne strategije uokviru

kojih obavještajci moraju sa-

rađivati i dijeliti informacije,

zajednički raditi u domenu

sajber bezbjednosti, borbi

protiv korupcije i kontroli

bankovnihračuna. Institucije

moraju razotkriti partije, fir-

me, nevladine organizacije i

medije koji blisko sarađuju sa

Kremljom – poručuje Bugaj-

ski.

Ističe da bi bilo dobro poja-

sniti da se ovdje ne borimo

protivRusa iliRusije, većage-

nataKremlja.

– Svakako skrećem pažnju,

jer to često čujem, da ne kori-

stimo izraz Rusi jer na taj na-

čin samo idemo na rukuPuti-

novo j r e t o r i c i da smo

rusofobi,štonijetačno.Mora-

moznatiokomeovdjegovori-

mo, to su agenti Kremlja –

prof es i ona l c i i nj ihov i

PODGORICA

-RankoKri-

vokapić i SDPsu sepopeli na

stub srama još prijenekoliko

godina i toondakada su,

zbogvlastoljublja, pogazili

sve svojeprincipe, ideološke

imoralne, napravivši savez

sa četničkimvojvodama, ili

kako jepredsjednikovepar-

tijevoliodakaže - uglednim

parlamentarcima, saopšte-

no je izDPS-a.

- Sada, surovo kažnjeni od bi-

rača, rado bi iz tog kola izašli.

Ali, kasno je, nemapopulizma,

parola, pres konferencije ili

saopštenja koje ovaj sunovrat

mogu zaustaviti - poručeno je

izDPS-a.

Oni tvrde da je to uzalud jer

,,neko ko je parazitirao skoro

dvije decenije na našoj partiji,

isisavao privilegije i funkcije,

rastjerivao investitore, činio

namjernu štetu budžetu, pak-

tirao sa političkim i ideološ-

kim protivnicima, čerupao

Luku Kotor i ostala javna pre-

duzeća, sebe predstavlja kao

modernogRobinaHuda“.

- Ta jeftina priča zaista djeluje

neukusno i otužno. Probali ste

izdaju, nijevasdovelanavlast,

probali politikantstvo, ni toni-

je dalo efekta, konvertitstvo,

građani ga prezreli. Sanjali ste

oKrivokapiću kao evropskom

premijeru, a kad ste se probu-

dili ne da nema premijera, ne-

go nema ni partije - kaže se u

saopštenju.

Dodaje seda jeSDPklevetnič-

kim optužbama o nekakvoj

pohari, samo poharao broj

svojihbirača.

- Pametni se uče na tuđim

greškama, a vi ni na svojimne

umijete - zaključili su pred-

stavnici DPS-a.

S. P.

Nemože

se odbaciti

mogućnost

nasilnih

provokacija

kako bi se

diskreditovala

aktuelna vlast

i potkopao

kandidat DPS-a

– kaže Bugajski

Američki analitičar Januš Bugajski očekujemiješanjeMoskve u

Bezbjednosnesl

dabudunaopre

Crnogorci treba da

buduna oprezu

i čuvaju svoju

demokratiju, takođe

moraju imati na

umu i lekcije iz

prljavih trikova koje

Putinprimjenjuje u

nekoliko zapadnih

zemalja, uključujući

i SAD

Iz DPS-a poručeno da je Ranko Krivokapić

odavno pogazio sve svoje principe

PODGORICA

- Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ras-

pisao je juče lokalne izbore u Podgorici, opštini Golubovci u

okviru Glavnog grada, Šavniku, Žabljaku, Baru, Plavu, Pljev-

ljima, Rožajama, Danilovgradu, BijelomPolju i Kolašinu za

27. maj, dok će sedamdana ranije građani birati odbornike u

Skupštini opštine Plužine.

Iz kabineta predsjednika je saopšteno da je Vujanović poštu-

jući izborno zakonodavstvo bio obavezan da lokalne izbore u

Plužinama zakaže sedamdana prije ostalih lokalnih izbora.

- S obziromna to da se izbori u Plužinama nijesumogli održati

nakon 20. maja 2018. godine, predsjednik Crne Gore očekuje

da će građanke i građani Plužina imati razumijevanja što je

dan izbora u okviru praznika Dana nezavisnosti - kaže se u

saopštenju.

Ove odluke stupaju na snagu danomdonošenja, a objaviće se

u Službenom listu Crne Gore i u Službenom listu Crne Gore –

opštinski propisi.

S. P.

Odluka predsjednika Crne Gore

Lokalni izbori

20. i 27.maja

FilipVujanović

Demokratska Crna Gora zahtijeva od predsjednika Filipa

Vujanovića da izmijeni odluku koju je donio, ispoštuje

osnovne demokratske principe i omogući održavanje

izbora u jednomdanu, 20. maja, poručili su iz te partije.

Potpredsjednik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica

smatra da odluka Vujanovića o raspisivanju lokalnih izbo-

ra pokazuje da za njega demokratski principi i sopstvena

data riječ od prije nepunih dva mjeseca cjelokupnoj javno-

sti ne znače ništa.

- Znači, on je tada javno obećao da će izbori u Glavnom

gradu i 11 opština biti u jednomdanu, kako je bilo i 2014.

godine - rekao je Koprivica.

Demokrate:Održati

izboreujednomdanu

SDPdvijedecenije

isisavaoprivilegije