Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 18. mart 2018.

Kultura

Izložba „Sjećanja” Branka Filipovića Fila otvorena u budvanskoj Modernoj galeriji

Izrazkoji jeobjedinio

umjetničko i ideološko

Ako je Lubarda neosporni otac našeg poslijeratnog

modernizma i jednako nesporni začetnik ideje apstraktne

slike, onda je Filipović u crnogorskoj umjetnosti prva

sljedeća stanica na putu našegmodernizma – kazao je

istoričar umjetnosti Petar Ćuković

BUDVA

-UModernoj galeri-

ji ubudvanskomStaromgra-

dupreksinoć jeotvorena

izložba slikaBrankaFilipovi-

ćaFila, podnazivom„Sjeća-

nje“.

Brojni posjetioci imali su prili-

ku da pogledaju dvadesetak

slika istaknutog umjetnika, ra-

đenih tehnikomulje na platnu

i kombinovanom tehnikom.

Izložena djela rađena su u du-

hu enformela, pokreta u likov-

noj umjetnosti kome je Filo

pripadao, i kome se može pri-

pisati uloga začetnika ovog

umjetničkog pravca na našim

prostorima.

ZANIMLJIVI DETALJI

U ime JU Muzeji i galerije

Budve, na početku se obratila

sociološkinja kulture i kusto-

skinja ove izložbe mr Senka

Subotić. Ona je istakla značaj-

nije detalje iz Filipovićeve bo-

gate i zanimljive biografije.

-Svojim vizuelnim izrazom

objedinio je umjetničko i ideo-

loško, dajući im tako subijek-

tivne note i sadržaje, a time i

naznačiopobunuprotiv tadaš-

nje situacije u umjetnosti.

Zbog takvih umjetničkih po-

stupaka, enformel je na ondaš-

njoj likovnoj sceni, kao i u sre-

dini u kojoj se razvijao, bio

meta brojnih napada od inte-

lektualne, umjetničke, a naro-

čitopolitičkeeliteonogvreme-

na –kazala je Subotić.

Ona jezahvalilavlasnicima sli-

ka koje su ustupljene za potre-

be realizacije ove izlož-

be: Umjetničkom muzeju na

Cetinju, JU Muzeji i galerije

Podgorice, HG Budvanska ri-

vijera, kao i sugrađanima Dra-

gani Ivanović iNikoli Krapovi-

ću.

Izložbuposvećenusjećanjuna

stvaralaštvo ovog umjetnika

otvorio je muzejski savjetnik i

istoričar umjetnosti mr Petar

Ćuković, koji je ujedno i autor

stručnog predgovora za kata-

log koji prati ovu izložbu.

-Iako u formalnomsmislu Filo

Filipović bio mnogo više đak

Mila Milunovića nego Petra

Lubarde, u suštinskom pogle-

duovajdrugijenanjegaizvršio

mnogo snažniji uticaj, poetika

Lubardina mu je mnogo bliža,

mnogi elementi Filovog slikar-

stva zapravo bi se mogli direk-

tno povezati sa slikarskim

shvatanjima Petra Lubarde.

Ako jeLubardaneosporni otac

našegposlijeratnogmoderniz-

maijednakonespornizačetnik

ideje apstraktne slike, onda je

Filipović u crnogorskoj umjet-

nosti prva sljedeća stanica na

putu našeg modernizma. To je

čovjek koji je u izvjesnom smi-

slupošaoikorakdaljeurazumi-

jevanju slike kao autonomnog,

čistog, autoreferencijalnog po-

lja umijetničkog (z)bivanja –

naglasio jeĆuković.

VIŠI RED

Ukatalogukoji prati ovu izlož-

bu Ćuković je ocijenio da, iako

je tokom cijele umjetničke ka-

rijere Filo imao čitav niz zna-

čajnihizlagačkihaktivnosti,od

kojih je jedan veliki broj bio

realizovan u inostranstvu, čini

se, ipak, da je takarijeraposeb-

no zablistala tokom osme de-

cenije, u vrijeme burnih previ-

ranja kako na međunarodnoj

tako i na domaćoj umjetničkoj

sceni.

-No, iako je tačno da je Filovo

slikarstvo prije slikarstvo stra-

sti, instinkta, primarne, brze

gestualnosti, negoli slikarstvo

refleksije, ipak se ne može reći

da je ono oslobođeno svakog

prisustva i specifične racional-

ne kontrole, nekog principa vi-

šeg reda.Naprotiv, čini seda taj

viši redna neki načinobuhvata

cijelu sliku, obuzdavajući nje-

no bujanje preko granice iza

koje bi eventualno mogla da

izmaknetajanstvenojkontrolii

dauđeuzonuhaosaientropije.

Stoga se može reći kako Filove

slikeneoznačavajuhaosraspa-

da, već mnogo prije dramu na-

stajanja – zapisao jeĆuković.

I upravo tu, kako smatra

Ćuković, krije se još jedna te-

meljna osobina stvaralaštva

ovog umjetnika.

-To, naime, nije slikarstvo ne-

gacije, nihilizma, mraka tame,

tamne strane svijeta. To nije

slikarstvo htonskih predjela i

demonskihsila.Tojeslikarstvo

vitalnosti, strasnog rasta, pozi-

tivnih energija, herojske ljud-

ske ili, pak, kosmičke drame,

slikarstvo koje svoju duhovno-

intelektualnu referencu može

pronaći u optimističkim pro-

jekcijama evropske humani-

stičko-prosvjetiteljske tradici-

je –kazao jeĆuković.

U muzičkom dijelu programa

učenik Škole za osnovno mu-

zičko obrazovanje iz Budve,

SavaVolikov,naklavirujeizveo

kompoziciju „The song of the

Dragonborn“ (Skyrim).

Izložba „Sjećanja“ Fila Filipo-

vića u buvdanskoj galeriji mo-

že se pogledati do 5. aprila.

R. M.

Izložba slika Gorana Ćetkovića otvorena u Baru

Smjeli oblici i koloriti

BAR

-Uokviruzimske scene

Barskog ljetopisaotvorena je

izložbadjela crnogorskog

slikaraGoranaĆetkovića.

Smjeli oblici, upečatljivkolo-

rit, sugestivna simbolikako-

japozivana razmišljanje,

izaziva emocije i najraznoli-

kije asocijacijeočovjeku,

njegovoj suštini, animalnoj

prirodi, ali i suptilnosti nje-

govabića i duha,možebiti

opis novepostavke slikakoja

jeosvojilaprostorDvorca

kraljaNikoleuBaru.

Skoro u saglasju preksinoć je

konstatovano da su se slike iz

ciklusa „Glasovi tišine“, reali-

zovaneuakriliku i uljunaplat-

nu, mahom velikih dimenzija,

kao malo koje uklopile u ovaj

inače specifičan izložbeni pro-

stor. Sličan je utisak stekao i

autor koji je nakon otvaranja

bioveomazadovoljanbarskom

verzijom„Glasova tišine“.

-

U ovom su se prostoru slike

jednostavno i maksimalno do-

bro uklopile. Ovo je nastavak

priče koja je počela prije više

od pet godina, kada sam dao

naziv ciklusu „Glasovi tišine“.

Tognazivasenisamodrekaoni

sada,jermaksimalnoodgovara

ideji i postavci od prvog dana,

kada sam krenuo u ovu priču.

Ovo večeras izloženo pred-

stavlja posljednju seriju u ci-

klusu „Glasovi tišine“ i ovo su

bukvalnonajnoviji radovi, koje

premijerno predstavljam ov-

dje - kazao jeĆetković.

Iako ne misli da je dimenzija

Saotvaranja izložbeuDvorcukraljaNikole

Sastanakministara kulture Crne Gore i Albanije

Značajne razmjene

i zajednički projekti

PODGORICA

-CrnaGora i

RepublikaAlbanijaostvarile

suznačajnurazmjenuuobla-

sti kulture, zaključeno jena

sastankuministrakulture

AleksandraBogdanovića sa

albanskomkoleginicomMi-

relomKumbaro-Furdži.

Na sastanku ministara, održa-

nomtokomboravkauLajpcigu,

gdje su prisustvovali obilježa-

vanju 10 godina od osnivanja

mreže „Traduki“, razgovarano

je o narednim projektima koje

ćeCrnaGoraiAlbanijazajedno

realizovati. MinistarBogdano-

vićistakaojezadovoljstvoštoće

ministarstvakultureCrneGore

i Albanije, u saradnji sa partne-

rima iz Italije, ovegodinepoče-

ti realizaciju dva IPA projekta,

koji ćedoprinijeti jačanjusiste-

mazaštite, ali i valorizaciji naše

kulturne baštine.

Ministarka Kumbaro-Furdži

podsjetila je i na nekoliko

uspješno završenih IPA proje-

kata i izrazila uvjerenje da će i

projekti koji započinju ove go-

dine biti takođe uspješno im-

plementirani.

Ministri surazgovarali o sarad-

nji u oblasti kulturne baštine,

posebno arheoloških istraživa-

njaikonzervacijekulturnihdo-

bara od značaja za obje drža-

ve. Bilo je riječi i o daljoj

razmjeni programa u oblasti

savremenog stvaralaštva i pod-

sticanju koprodukcija među

našiminstitucijama.

Kako su ocijenili ministri, važ-

no je da intenzivnu komunika-

ciju i saradnju, osimministara,

ostvaruju i direktori institucija.

Kako je saopšteno izMinistar-

stva kulture, u tom smislu do-

govoren je zajednički sastanak

ministara i direktora institicija

kulturedvije zemlje, koji ćebiti

održannaCetinju.

-Ovakav susret biće prilika da

definišemo i dogovorimo plan

konkretnih zajedničkih aktiv-

nostizanaredniperiod-istakao

jeministar Bogdanović.

R.K.

slike njen opredjeljujući kvali-

tet, umjetnik jeste istakao da

novi radovi, u odnosu na pre-

đašnje, privlače pažnju upravo

većim i snažnijim formatima

koji, smatra on, više odgovara-

ju njegovom rukopisu i načinu

rada. To su slike čiji centar, ka-

kojekazalanaotvaranjuistori-

čarka umjetnosti drAnastazija

Miranović, zaposijedaju fron-

talno impostirane glave i izra-

žajnom gestikulacijom, mimi-

kom, pogledom, krikom,

jaukomprekidajutišinuizkoje

izranjaju, kao aveti i opomene,

kaopodsjetnici i sjećanja...

Taj lajtmotivski izrazĆetković

opisuje kao spoj nekoliko poe-

tičkih smjernica.

-

Mislimdasemoj izraznemo-

že svrstati u jedan pravac, a to

je mišljenje i cijenjenih istori-

čara umjetnosti s prostora Cr-

ne Gore i iz okruženja. To je

spoj ekspresionizma i fantasti-

ke. Pritom, svakaseslikanalazi

na granici apstrakcije, a opet je

figuralna. Dakle, iz neke skoro

apstraktne forme rađa se lik,

lice, koje uz pomoć bojenih

simbola, odnosa, kontrasta ta-

mno-svijetlo stvara određenu

dinamiku i svakako emociju -

dodao je umjetnik. Postavka

Gorana Ćetkovića u Dvorcu

kralja Nikole može se vidjeti u

narednihmjesec dana.

V.K.V.

Studio Petović

Saotvaranja izložbeuBudvi

Lazar ŠoLjaga

Gradsko pozorište

Praznici

uz „7dana

mart teatra“

PODGORICA

-Gradsko

pozorište, kao jedina tea-

tarskakućauCrnoj Gori

kojanjeguje žanrovski ra-

znovrsnuprodukcijuza

sveuzraste, od20. do27.

martaorganizovaće akci-

ju„7danamart teatra“.

Kako su saopštili iz ove tea-

tarske kuće, na ovaj način

će zajedno sa publikom uz

kvalitetnepredstaveivelike

popuste obilježiti značajne

datume za pozorišno stva-

ralaštvo - Svjetski dan po-

zorištazadjecu imlade (20.

mart), Svjetski dan lutkar-

stva (21.mart) i Svjetski dan

teatra (27.mart).

Akcija će obuhvatiti osam

predstava sa repertoara

Gradskog pozorišta i to sa

popustom na ulaznice koji

će iznositi 50odsto.

Martovskusedmicuuslavu

teatra, na Svjetski dan po-

zorišta za djecu i mlade,

otvoriće predstava „Ljepo-

tica i zvijer“kojaće, ujedno,

igranjem20. marta, u 12 sa-

ti,uKIC-u„BudoTomović“

proslaviti deceniju izvođe-

nja.Dankasnije, uDodestu,

uslijediće i proslava Svjet-

skog dana lutkarstva, u

okviru koje će biti igran ko-

mad „Prodavnica igračaka“

Jaroslava Antonjuka. An-

sambl Gradskog potom će

22. marta u Dodestu izvesti

komad sa Večernje scene

„Pogled s mosta“ koji je re-

žirao Milan Karadžić. Na-

rednog dana (23. mart) u

velikoj sali KIC-a na reper-

toaru je „Pinokio“ u režiji

Snežane Trišić. Ovo izvo-

đenje, kažu u Gradskom,

već je rasprodato. Subota,

24. mart, u sali Dodest re-

zervisanajezanaslovsaVe-

černje scene - „Lažljivci“

rediteljaMarkaManojlovi-

ća, koja takođe ovim izvo-

đenjem obilježava 10 godi-

na na sceni. U nedjelju, 25.

marta, na istommjestu, an-

sambl Gradskog pozorišta

igraće hit predstavu „Slasti

slave“ koju je režirao Ste-

fan Sablić. „Kod Nojeve

barke u osam“, u režiji Ro-

bertaValtla, još jedanjena-

slov koji će biti igran u

okviru akcije „7 dana mart

teatra“. Izvođenje je zaka-

zano za ponedjeljak, 26.

mart, i takođe je rasproda-

to.

Akcija će biti završena na

Svjetski dan pozorišta, u

utorak 27. marta, u velikoj

saliKIC-a„BudoTomović“

izvođenjem predstave

„Čuvari tvog poštenja“ Bo-

risaLiješevića.

Akciju„7danamart teatra“

Gradsko pozorište uspješ-

no je realizovalo i 2016. go-

dine.

R.M.