Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 18. mart 2018.

Svijet

BEOGRAD

-Nemožemoda

odobrimoformiranjevojske

Kosova, rekao je jučepred-

sjednikSrbijeAleksandarVu-

čić ipozvaoSrbedaneuče-

stvujuuformiranjukosovske

vojskebezobziranatošto,

premanjegovimriječima,Al-

banci iduposrpskimsredina-

mana jug i sjever i ,,potkuplju-

junašemladićeda iduu

kosovskuvojsku“.

REALNOST

Srbija je svjesna da ne može da

spriječiformiranjevojskeKoso-

va, što je indirektno potvrdio i

potpredsjednik Vlade Kosova i

ministar za povratak Dalibor

Jeftić, koji je juče objasnio: ,,Za

ovopitanjejepotrebanglasSrba

uparlamentu,aakobudedruga-

čijipokušajdasetouradiuzpri-

bavljanje saglasnosti međuna-

rodne zajednice to će biti još

jedanpresedan“.

Učemujerazlikaizmeđusadaš-

njih kosovskih bezbjednosnih

snaga i formiranja vojskeKoso-

va i da li se u tom slučaju Kfor

povlači, za Pobjedu objašnjava

vojni analitičar Aleksandar Ra-

dić.

– Da bi se kosovske bezbjedno-

snesnagepretvorileuvojsku,ne

treba mnogo toga da se dogodi,

bitan je čin preuzimanja odgo-

vornostitihsnaganateritorijina

kojojsualbanskevlastiproglasi-

lesamostalnost–objašnjavaRa-

dićnapominjući daseutomslu-

čaju misija zaštite teritorija od

Kforaprepuštakosovskojvojsci.

–OnoštojebilaporukasaZapa-

dajedasetakavprocesubuduć-

nosti može očekivati, ali tek

onogmomentakadaKfordobije

jasanmandat zazavršetakmisi-

je – navodi Radić i podsjeća na

događaje odprijenekolikomje-

seci kada je Priština insistirala

da će proglasiti vojsku Kosova,

,,ali tonovi izNATO-a su bili ta-

dakritičniprematome-nezbog

želje Beograda da Kfor ostane,

nego zato štoKfor ima svoje za-

datke kada je riječ o bezbjedno-

sti naKosovu iMetohiji“.

Prema Radićevomobjašnjenju,

tek onog trenutka kada bude ja-

sno da je Kformisija koja se za-

vršava, na scenu može stupiti

vojskaKosova.

,,Nažalost, šta god srpske vlasti

misle o tome, to je proces koji

ide neminovno, jer vodeće ze-

mljeEUiSADsupriznalesamo-

stalnost Kosova. One čine glav-

ninu snaga NATO-a. Dakle,

onog trenutka kada postoji sa-

glasnost Brisela, Vašingtona i

ostalih centara moći da se for-

miravojskaKosova,ondaćeona

biti formirana“, rekao jeRadić.

PORUKESAD

Da je formiranje vojske Kosova

izvjesno,ma kolikopredsjednik

SrbijeiministarvojskeAleksan-

darVulingovorili da tonije ute-

meljeno u papirima, postalo je

jasno kada je u Beograd došao

američki zvaničnikVesMičel. I

postalo je jasnodanjihove riječi

okoformiranjavojskeneuvaža-

vajuzapadni zvaničnici.

Prema Vučićevimriječima, Mi-

čel mu je u razgovoru rekao da

kosovska vojska u kojoj će biti i

Srbi nećebiti prijetnjaSrbiji.

Mičel je uVučićevomprisustvu

rekao da Kosovo ima pravo da

formiraprofesionalnesnageko-

jećesebavitibezbjednošćuiko-

jećeuključiti i Srbe

ida,,nikonemapravodazabrani

Kosovu da razvija takve struk-

ture“.

RazočaranovakvimstavomMi-

čela, predsjednik Srbije je pod-

sjetio da se već pet godina čeka

na osnivanje zajednice srpskih

opština (ZSO) što je potpisano

Briselskim sporazumom i da je

pesimistadaće se todogoditi.

Direktor Foruma za etničke od-

nose Dušan Janjić ocjenjuje da

je taposjetapredsjednikuSrbije

pružilauviduprostordoklemo-

že da ide u svojim stavovima o

Kosovu i da slijedi serija ozbilj-

nih sastanaka koji omogućavaju

Vučiću da izradi svoju platfor-

muukojućeuključitiistavovesa

unutrašnjegdijalogaoKosovu.

On je nagovijestio da novi for-

matdijalogaBeograda iPrištine

počinje početkom maja i da i

Berlin 22. marta izlazi sa završ-

nimkonceptomzaKosovo.

,,SAD imaju paket za Srbiju koji

jekaoštapišargarepa.Vučićna-

kon posjeteMičela vidi da ima

problemsaministrimaAleksan-

drom Vulinom i Ivicom Dači-

ćem i idejomoko razgraničenja

sjevera Kosova“, rekao je Janjić

zaagencijuBeta.

Procjenjujući da je glavna tema

VesaMičelaipredsjednikaSrbi-

je zapravooživljavanjedijaloga,

Janjić kaže da će predstavnici

Vašingtona imati mandat da

učestvujuupregovorima,aliida

jeMičelVučićaupoznaosaglav-

nim principima koje će Vašin-

gton pratiti u rješavanju kosov-

skogproblema i obrnuto.

,,Jedan je da se mora zatvoriti

pitanje zajednice srpskih opšti-

na,štojedobrozaSrbiju,adrugi

da semora završiti priča o član-

stvu Kosova u međunarodnim

organizacijama, što je dobro za

Prištinu“, izjavio je Janjić i kon-

statovao da Mičel nije čovjek

koji donosi odluke već utiče na

formulisanjepolitika.

On je ocijenio i da je pomenuti

sastanak predsjedniku Srbije

pomogao da napravi jasnu plat-

formu i razdijeli o čemu može

da priča sa Rusima, a o čemu sa

AmerikancimaidodaodaSrbija

i Vučić u svojoj platformimora-

ju da predvide kako će imati re-

dovne javne konsultacije sa Pe-

kingomiMoskvom.

ULOGAUN

Kfor je ustanovljen po Rezolu-

cijiUN1244, da li onmožeda se

ukine bez UN ako pretpostavi-

modaKinaiRusija,zbogdobrih

odnosa sa Srbijom, ne bi dale

zelenosvjetlozanjegovoukida-

nje, pitali smoRadića.

,,Nemože, nema drugogmeha-

nizma, ali uovomtrenutku je to

stavNATO-a, aKfor je funkcio-

nalno sastavljen od članicaNA-

TO-a. Većnekoliko godina traje

proces da Kfor treba što više

smanjiti, jer na KiMne postoje

više one bezbjednosne opasno-

sti koje su postojale i zbog kojih

bi Kfor morao da bude u punoj

snazi“, odgovara Radić i pojaš-

njava da je stav Vlade Srbije da

seKforne smanjuje.

Onukazuje i naparadoks: ,,Srp-

sko javno mnjenje ima negati-

van stav premaNATO-u, a zva-

ničan stav srpske države je da

Kfor u što većembroju treba da

ostane što duže na KiM“. Za-

ključujedajenapravljenplanza

postepeno smanjivanje misije

Kfor.

,,Smanjenje Kfora dovodi do

situacije u kojoj je uznapredo-

vala samostalnost Kosova, a

jedan od djelova tog napretka

je i stvaranjevojskeKosova i to

su već neke druge političke

prilikeuregionu“, naveo jeRa-

dić.

VioletaCVEJIĆ

AKTUELNO:

Stvaranje oružanih snaga Kosova pitanje vremena

Srbijanemože

da zaustavi

formiranjevojske

Nažalost, šta god srpske vlasti misle o tome, to je proces koji ide neminovno

jer su vodeće zemlje EU i SAD priznale samostalnost Kosova. One čine

glavninu snaga NATO-a. Dakle, onog trenutka kada postoji saglasnost

Brisela, Vašingtona i ostalih centaramoći da se formira vojska Kosova,

onda će ona biti formirana – rekao je vojni analitičar Aleksandar Radić

PEKING

-Svekineskinarodni

kongres jednoglasno je izgla-

saoreizborSijaĐinpingaza

predsjednikaKine.

Rojters prenosi da je glasanje, u

prisustvu novinara, obavljeno u

Velikoj hali naroda u centruPe-

kinga i da je kineski parlament

bioprepundelegatalojalnihvla-

dajućoj Komunističkoj partiji

Kine.

Agencija podsjeća da je prošle

nedjelje Svekineski narodni

kongres podržao promjenu us-

tava te zemlje kojomsuukinuta

ograničenja predsjedničke vla-

sti koja je bila limitirana na dva

uzastopna mandata, što Siju

omogućava da na čelu Kine

ostanedoživotno.

Za potpredsjednika Kine iza-

bran jeVangChišan, Sijevbliski

saveznik i bivši sekretar Cen-

tralne komisije za inspekciju

discipline, glavnog tijela kine-

skih vlasti za borbu protiv ko-

rupcije.

Kineski parlament usvojio je i

plan reorganizacije vlade koji

omogućava spajanje regulator-

nih tijela za bankarski i sektor

osiguranja,dajenovaovlašćenja

upravnim tijelima poput cen-

tralnebankeipredviđaformira-

njenovihministarstava.

Predsjednik Crne Gore Filip

Vujanović čestitao je predsjed-

nikuKine Si Đinpingu ponovni

izbor na tu funkciju sa željama

da uspješno nastavi politiku da-

lje afirmacije države, njenog

ekonomskog i ukupnog razvoja

a za dobro svih njenih građana.

Vujanović je, kako je saopšteno

iz njegovog kabineta, naglasio

da jeponovni izborĐinpingaza

predsjednika Kine potvrda vri-

jednostiuspjehanjegovogpred-

hodnogmandata, ali i izvjesno-

sti ostvarenja razvojne vizije te

države.

Si Đinping jednoglasno

reizabranzapredsjednikaKine

,,Naš stav je poznat, Srpsku listu ovo pitanje ne interesuje“,

rekao je Dalibor Jeftić, potpredsjednik Vlade Kosova i mini-

star za povratak, na pitanje da li će glasati za demarkaciju

granice Kosova i Crne Gore.

,,Na ovo pitanje se gleda iz različitih uglova čak i kod Srba,

oni južno od Ibra su za demarkaciju jer imomogućava

slobodan prolaz. Srpska lista neće glasati za demarkaciju“,

rekao je Jeftić za RTS.

Srpskalistanećeglasati

zademarkaciju

Rekordanbroj stranihposmatrača

MOSKVA

-Zadanašnjepredsjedničke

izboreuRusiji registrovanjerekordan

broj stranihposmatrača, višeod1.500,

izjavio jepredsjedavajućiKomitetaza

međunarodnapitanjauGornjemdomu

ruskogparlamentaKonstantinKosačev.

Kosačevjeizjavudaonasastankusameđu-

narodnim posmatračima, navodeći da je

više od 500 posmatrača došlo na poziv ru-

skogparlamenta.

–Višeod500stranihposmatrača izoko65

državastiglojenapozivruskogparlamenta

i dobili su akreditacije Centralne izborne

komisije–kažeKosačev.

Prema njegovim riječima, broj međuna-

rodnih posmatrača prelazi 1.500 i to je ap-

solutni rekord za predsjedničke izbore u

Rusiji.

MOSKVA

-Rusija ćeprotjerati 23britanskediplomatekao

recipročnumjeruodluci Londonadaprotjera isto toliko ru-

skihdiplomata.

Da podsjetimo, London je protjerao ruske diplomate zbog op-

tužbi daMoskva stoji iza napada na bivšeg špijuna Sergeja Skri-

palja i njegove ćerke.

Moskva je diplomate proglasila za persone non grata.

Kako jesaopšteno, zbogdisparitetaubrojukonzularnihodjelje-

nja, biće zatvoreno Konzularno odjeljenje Velike Britanije u

Sankt Peterburgu, kao i da će zbog neregulisanog statusa biti

zatvorenBritanski savjet uRusiji.

Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je ranije ambasa-

doraVelikeBritanijeuMoskviLoriBristoudadođenarazgovor.

AmbasadorkajepozvananarazgovorzbogtenzijaizmeđuRusi-

je i Britanije, nastalihposlije trovanjabivšeg ruskog špijunaSer-

gejaSkripaljainjegovećerkeJulijeuEngleskojprijedvijenedje-

lje, prenijela je agencijaAP.

Britanskoministarstvospoljnihposlovaoptužilojeruskogpred-

sjednika Vladimira Putina da je lično naredio trovanje, što je

Putinov portparol negirao.

Da podsjetimo, tenzije su podgrijane i informacijomda se smrt

ruskog biznismena, koji je živio u Londonu, Nikolaja Gluškova

tretira kao ubistvo nakon što je autopsija pokazala da je on za-

davljen.

I Rusi protjeruju

diplomate

Odgovor Moskve Londonu

Danas predsjednički izbori u Rusiji

Si Đinping

AleksandarRadić