Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 18. mart 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ:

Do kraja godine ostaje ista cijena

karte za đake iz Župe

Zamjesečni prevoz

od22do35eura

NIKŠIĆ

-Nakondogovora

firme ,,Nikšićprevoz“ i

opštineNikšić cijene

mjesečnihautobuskih

karata zaučenike izŽupe

ostaće istedokrajagodine.

Ranije su iz firme auto-

prevoznika najavili moguće

povećanje cijene karata ka

Župizbogposkupljenjagori-

va. Ipak, kako je kazao

Gorčin Kovačević, direktor

firme ,,Nikšić prevoz“, do

poskupljenjamjesečnekarte

nije došlo jer je sa opštinom

postignut dogovor da cijena

ostane ista, ali i da sve manji

broj đaka kupuje karte.

- Prema budžetu opštine

Nikšić za ovu godinu

dotacija za cijenumjesečne

karte neće biti. Najveći

problem nam predstavlja

činjenica što se sve manje

djece vozi. Prethodne go-

dine mjesečnu kartu je

kupovalo oko 370 učenika,

dok je ove godine taj broj

manjigotovozastotinu.Na

-

damosedaće izMinistarst-

vaprosvjetereagovati, kako

bi nammakarmalo olakšali

situaciju-poručiojeGorčin

Kovačević.

Cijena mjesečne karte za

učenike iz Župe iznosi od

22do 35 eura.

S.D.

TIVAT:

Služba zaštite i spašavanja

ugostila dvije delegacije

Švajcarci i školarci

obradovali vatrogasce

TIVAT

–Minule sedmice pri-

padnike opštinske Službe za-

štite i spašavanja posjetila je

posada helikoptera „Super

puma“imališanimeđunarod-

ne škole „Knightsbridge“.

Posada švajcarskog transpor-

tnog helikoptera „Super pu-

ma“ je prošlog ljeta nesebično

pomagala tivatskim vatrogas-

cima u gašenju požara na po-

luostrvu Luštica, a prije neko-

likodanaponovosuseobreli u

Tivtu.

„Oni su u misiji Kfora na Ko-

sovu, bili suupreletu i odlučili

sudasvratedonas.Priredili su

nam divno iznenađenje“, ka-

zao je Igor Petković, naglaša-

vajući da Tivćani ne zaborav-

ljaju pomoć koju su impružili

u najkritičnijim momentima

ljetošnje borbe sa vatrenom

stihijom.

Vatrogasce je obradovala i po-

sjeta mališana koji pohađaju

m e đ u n a r o d n u š k o l u

„Knightsbridge“.

Nakon što su im odgovorili na

brojna pitanja, dragim gosti-

masupodarili vožnjuvatroga-

snimkamionom i vatrogasno-

spasilačkimbrodom„Jovana“

unutar nautičkog naselja Por-

toMontenegro.

„Za sve nas u ,,Knightsbridge“

školi je veoma važno da gradi-

mo prijateljske odnose sa za-

jednicom i kad god možemo

koristimo priliku da učenici-

ma predstavimo sve potenci-

jalegrada. Službazaštite i spa-

šavanja je odmah odgovorila

na naš poziv i ugostila najmla-

đu grupu učenika. Strpljivo su

im objasnili na koji se način

bore sa vatrom, te kako štite

sebe i druge, kako na kopnu,

tako i na moru“, izjavila je ko-

ordinatorka marketinga škole

ZoricaĐurović.

S.K.

ROŽAJE:

Zbor građanamjesne zajednice Daciće

Nećedozvoliti

izgradnju

hidroelektrana

ROŽAJE

- Žitelji selaGornji

iDonji Bukelj, Kaluđerski

Laz, Daciće, Bandžov i Peš-

koviće, ukojima isključivo

živi albansko stanovništvo,

jedinstveni suu stavuda se

naprostorukojemživene

grademini hidroelektrane.

Oni su to jasno saopštili

predstavnicimapotencijal-

nih investitora, firmamaAr-

tek i Erlang i predstavnicima

lokalneupravena zborugra-

đanakoji jeodržanu školi u

seluDaciće.

Osnovni razlog za takav stav

mještana, kako je rečeno, jeste

bojazandabi rječiceLazanka i

Bukeljka presušile u djelovi-

ma svojih tokova gdje je plani-

rano postavljanje cijevi za mi-

ni hidroelektrane, što bi imalo

nesaglediveposljediceudijelu

razvoja turizma, ali i za poljo-

privredu i stočarstvo, od kojih

živemještani toga kraja.

PredsjednikMZHusein Daci

je kazao da su već razgovarali

sapredstavnicima lokalnevla-

sti i jasno im saopštili da neće

dozvoliti gradnjuminihidroe-

lektana na tom prostoru jer

već imaju loša iskustva sakon-

cesijama od eksploatacije ka-

mena i šume.

-Sobziromnaiskustvosakon-

cesijama na šume i koncesija-

ma na kamen, našu sredinu ne

prati sreća jermi ovdje trpimo

mnogo više štete nego koristi

–kazao jeHuseinDaci nazbo-

rumještana.

Potencijalni investitor Marko

Pavlićevićobjasniojedajeriječ

o investiciji vrijednoj između

2,5dotrimilionaeura,kojapla-

Imajupodršku lokalneuprave

nira otvaranje četiri do šest

radnihmjesta. Pavlićević je ka-

zaodaprojekatpodrazumijeva

izgradnju dalekovoda o trošku

investitora, a predočio je i mo-

gućnost izgradnjedva ribnjaka

kojima bi upravljali žitelji ovog

područja. Takođe, kada je riječ

o ulaganjima, Pavlićević je na-

pomenuo da je investitor spre-

man da uloži sredstva u rekon-

strukciju škole u Dacićima, a

pomenuo je i mogućnost ula-

ganja u seosku rasvjetu. Osim

toga, on je dodao da je na inve-

stitoruda rekonstruišeput koji

bi eventualnobiooštećen, kao i

da bi se dio opštinskih prihoda

mogaoslitinaračunmjesneza-

jednice.

Sekretar za ekonomski razvoj

i preduzetništvo u lokalnoj

upraviNezirDacić je kazaoda

će lokalna uprava stati na stra-

numještana, te da opština ne-

će dati saglasnost za realizaci-

ju projekta ukoliko oni budu

protiv te investicije. On je ka-

zao da je riječ o zapuštenim

selima u koja se decenijama

ništa nije ulagalo, te da je sada

planirana izgradnjadvijemini

hidrocentrale.

F.KALIĆ

KOLAŠIN:

Kišni vikendi su uvijek provjera turističke upornosti

KadBešavjerujeBjelasici

KOLAŠIN-Subotnje jutrou

„malojvaroši“nije izgledalo

nimalo turistički. Kiša je u

naletima„ubijala“svakuvo-

lju za planinom i skijanjem.

Ipak, nijesusvi bili takvi...

Nenada Bešića Beše, koji uz

posao taksiste sa sinom i sna-

hom organizuje posao i u ski-

servisu, zatekli smo kako turi-

stima iz Albanije izdaje ski

opremu...

– Iako je kiša, biće skijanja na

Bjelasici. Mislimda u gornjim

djelovima staze kiša i ne pada.

Mi kada odemo na more, ide-

monaplažuikadasutalasi.Ne

može svaki dan da bude kao

prošla subota kada su se ,,spo-

jili“ sunce i snijeg. Ko voli ski-

janje i planinu, ništa mu ne

smeta. Moramo da budemo

uporni, da čovjek vjeruje pla-

nini, a onda joj uzvraća.

Ovogavikendaturističkapriča

iz Kolašina je priča o turistič-

koj upornosti. I turista, ali i

malih i velikih turističkih rad-

nika.Naravnodasuupornibili

iuSkicentruKolašin1450.Ra

-

dio je ski lift Jezerine i šesto-

sjedViline vode.

– I ovo su turistički dani kada

se trudimoda gostima koji do-

đu ponudimo dodatnu ljuba-

znost. Skijalištenije radilopu-

nimkapacitetom, ali su ski lift

Jezerine i šestosjed Viline vo-

de bili dovoljni da servisiraju

skijaške potrebe današnjih

gostiju. Planina ima pravo i na

kišne turističkedane, a očeku-

jemo da ćemo proljeće na pra-

vi način sačekati na stazama

Bjelasice - kazala je Anđela

Vuković, direktorica Ski cen-

traKolašin 1450.

Ovoga vikenda je trebalo da se

održi prvenstvo Crne Gore u

alpskomskijanju zamlađe ka-

tegorije, ali je zbog vremen-

skih prilika odloženo za na-

redni vikend. Od četvrtka će

početi FIS trke na Bjelasici,

koje će okupiti preko 50 ta-

kmičara iz dvadesetakdržava.

Tekst i foto:

D.Dr.

NenadBešićporedsvog ski servisa i taksija

Kurs kineskog jezika zaučenike

i profesoreSMŠ „Mladost“

TIVAT

–Zainteresovani učenici i

profesori SMŠ „Mladost“ ćeuna-

rednomperiodumoći dvaputa

sedmičnodabesplatnopohađaju

kurs kineskog jezika.

Profesorica kineskog jezika Wang

Yihua sa Instituta Konfučije pri

UniverzitetuCrneGoreprekjučeje,

zajedno sa svojim saradnicima, bo-

ravila u Srednjoj mješovitoj školi

„Mladost“ i održala prezentaciju o

kineskoj kulturi. Đake su upoznali

sa izgovorom i pisanjem kineskog

jezika, upotrebom štapića, reza-

njempapira, a govorili su im i o bo-

gatstvuirazličitostinjihovekulture.

Saradnja tivatske obrazovne usta-

nove i Instituta Konfucije nastaviće

se organizovanjembesplatnog kur-

sakineskogjezikazasvezaintereso-

vane učenice i profesore. Planirano

je da se kurs održava dva puta sed-

mično, a uz sticanje znanja o jeziku,

polaznici će se upoznavati i sa kine-

skomkulturom.

Drugovanje sa Kinezima nije novi-

na u SMŠ „Mladost“. Na osnovu

sporazuma o prijateljstvu i saradnji

koji su Opština Tivat i distrikt Đai-

ding, jedan od najbogatijih u više-

milionskom Šangaju, potpisali kra-

jem 2015. godine, obavlja se

razmjena đaka.

Tivatski srednjoškolci su dva puta

bili u Kini, a put Šangaja će ponovo

krenuti krajem oktobra. U istom

mjesecu oni će biti i domaćini kine-

skimvršnjacima.

S.K.

Sakursakineskog jezika