Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Društvo

Subota, 17. mart 2018.

UMinistarstvu zdravlja grupi ljekara uručeni sertifikati za uspješno okončan edukativni kurs

Ultrazvučni pregledi kukovabebausvimdomovimazdravlja

PODGORICA–

Ministar

zdravljadrKenanHrapović

uručio je sertifikateprvoj

grupi ljekara, kojučini 11 pe-

dijatara, jedandječiji orto-

ped i pet radiologa zato što

suuspješnozavršili eduka-

tivni kurs za sprovođenje

ultrazvučnogpregledaku-

kovakodbeba.

Ministar je rekao da organi-

zovanjem ovih edukativnih

kurseva žele da jačaju pri-

marninivozdravstvenezašti-

te i preventivne preglede ka-

ko bi spriječili posljedice

kasno otkrivenihbolesti.

- Cilj nam je, takođe, bio da se

ultrazvučni pregledi kukova

kodbeba sprovodenaprimar-

nomnivou zdravstvene zašti-

te, bez dužeg zakazivanja, is-

ključivo u gradu u kom beba

živi, štodosadanijebioslučaj.

UPodgorici je do sada ova di-

jagnostička procedura obav-

ljanauInstitutuzabolestidje-

ce KCCG i bile su duge liste

čekanja - istakao je on.

Kako je pojašnjeno, kurs je

organizovannaOdjeljenjuza

radiološku dijagnostiku In-

stitutazabolestidjeceKCCG,

a predavači su dr Nenad So-

rat i prof. drDragoslavNene-

zić.

Prof. dr Nenezić je istakao da

je idejaedukacijebiladarodi-

telji u toku svojih redovnih

kontrolakodpedijatradobiju

što kompletniju i što kvalitet-

niju uslugu za zdravlje svoje

novorođenčadi.

- Stepenovano organizovanje

ultrazvuka u pedijatriji, kon-

kretnozaproblemdječijihku-

kova je u principu stepenova-

no kao i zdravstvene ustanove

u Crnoj Gori. To znači da na

primarnoj zdravstvenoj zašti-

ti pedijatar obavi pregled i

ukoliko ima bilo kojih sumnji

ili nejasnoća, konsultuje radi-

ologa iz svoje zdravstvene

ustanove, a potom roditelj

ukoliko su uočeni problemi,

dolazi do tercijarne zdrav-

stvene ustanove, sa dva nala-

za, pedijatra i radiologa, gdje

seprimjenjuje

liječenje.Na

taj

načinroditeljimaomogućava-

mo da imaju pravovremenu

zdravstvenu zaštitu, a takođe

se i rasterećuje tercijarna

zdravstvena zaštita, jer u nju

dolaze samo djeca koja zaista

imaju problem - kazao je Ne-

nezić.

Novi ciklus edukacije poči-

njenarednogmjeseca, akroz

ovaj program proći će uku-

pno 90 pedijatara i radiolo-

ga.

N. Đ.

MinistarHrapovićuručiosertifikate

Iz Hidrometeorološkog zavoda najavljuju veće padavine sa pojačanim južnimvjetrom

PODGORICA-

Narednihda-

na rizikodpoplavabićeozbi-

ljanupriobaljuSkadarskog

jezera i rijekeBojane, a situ-

acijućedodatnousložiti i jak

južni vjetar saolujnimka-

rakteromkoji seočekujeod

danas, štomožedovesti do

usporavanjaoticanjavode iz

BojaneuJadranskomore.

Padavinećetrajati,saslabijimi

jačim intenzitetom, do petka

kazali su Pobjedi iz Zavoda za

hidrometeorologiju i seizmo-

logiju.

PadaviNe

- Brinu prognostički paramte-

ri, jer suveć počelepadavine, a

od danas se očekuju obilnije

količine. Jezero je većudome-

nu velikih voda, odnosno 8,3

metra nad morem - kazao je

Pobjedi hidrolog Darko Nova-

ković, dodajući da su najviše

ugroženislivBojaneipriobalje

Skadarsko jezera.

Kad jeriječoakumulacijamau

Albaniji, one su, kaže Novako-

vić, relativnopune.

- Njesu ispražnjene na tom ni-

voudabiprimilepoplavnitalas.

Prema našim podacima ispu-

štaju 1.200 kubika i ta količina

voda ne bi pravila veće proble-

me za našu situaciju u slivu

Skadarskog jezera i Bojane. S

obzirom na najavljene padavi-

ne svi ti bilansi sa naše strane i

plus povećano ispuštanje aku-

mulacije u Drim mogu da na-

praveozbiljnusituacijuipopla-

ve šireg opsega u slivu Bojane i

Jezera - upozorio jeNovaković

dodajući da je veoma bitno ako

Albanci uspijudazadrževodu i

dane ispuštajuvišenegoštora-

de svakodnevno.

Govoreći o manjim vodotoci-

ma, Novaković kaže da može

biti problema na Primorju i u

zaleđu, jer je već palo 40 do 50

milimetara kiše. Stoga bi, kaže

Novaković, opštinske službe

trebalo da obrate pažnju na te

male vodotoke.

-Nadamosedaćepadavinebi-

Rizikodpoplavau

priobaljuSkadarskog

jezera i rijekeBojane

Na Rijeci Crnojevića juče

je bio poplavljen prvi red

kuća i lokala, kao i šetalište i

prostor pijace.

- Za sada nema opasnosti

da voda uđe u kuće koje su

okometar i po iznad prvog

reda - kazao je Pobjedi mje-

štanin Predrag Ivanović.

Kako je naglasio, osimvode

koja ulazi u kuće prijeti

opasnost od izlivanja kana-

lizacije na šetalištu, gdje se

nalaze kanalizacione šahte.

- Podigli smo sve stvari koje

sumogle da se podignu i

sklone od vode. Ipak, šteta

je velika samim tim što

voda ulazi u kuću, potreb-

no je puno vremena da se

to poslije sanira – kazao je

Ivanović.

Pripadnici Službe zaštite i

spašavanja stalno su pri-

sutni u selima koja su uz

obalu.

- Nivo vode na Rijeci je u

porastu. Pratimo situaciju,

pomažemomještanima. U

Rijeci Crnojevića jednoj sta-

rijoj ženi smo izmjestili drva

iz podruma, a na Žabljaku

Crnojevića smo sklonili jed-

nog konja sa poplavljenog

područja – kazao je koman-

dir Vatrogasne jedinice

Predrag Moštrokol.

Vatrogasci će danonoćno

pratiti stanje do normali-

zovanja vremenskih prili-

ka.

J. Đ.

NaRijeci

Crnojevića

svipripravni

Načelnica Direktorata za vanredne situacije u Baru Pera

Pavlica Dragišić pozvala je juče stanovništvo na ugro-

ženompodručju da sarađuju sa

nadležnimorganima i preduzmu

sve mjere kako bi se pripremili za

eventualne poplave.

- Posebnu pažnju treba obratiti

za pripreme u slučaju isključenja

električne energije i prohodnost

komunikacija, radi olakšavanja

posla nadležnim službama – istakla

je ona.

Pozvala je građane koji su u prilci

da pomognu da se jave nadležnim

opštinskim službama i Službi zaštite

i spašavanja, kao i oni koji posjedu-

ju specijalnumehanizaciju.

v. K. v.

Dapomognugrađani

koji imajumehanizaciju

U opštini Ulcinj zbog najavljenih pada-

vina i eventualnog podizanja nivoa

rijeke Bojane kompletno su sve službe

pripravne. Dali su zvanično saopšte-

nje i obavještavali od kuće do kuće

građane da preduzmu sve mjere za

obezbjeđivanje pokretne i nepokretne

imovine - kazao je Pobjedi predsjednik

opštine Ulcinj Nazif Cungu i šef opera-

tivnog štaba za zaštitu i spašavanje.

- Napravili smo spiskove eventualnih

pomagača koji će se ukljućiti sa bage-

rima ili kamionima ako bude trebalo

da se intervenište i obezbijedili smo

adekvatno gorivo. Napunili smo vreće

sa pijeskom i već odredili mjesta gdje

bi trebalo da se interveniše. Obez-

bijedili smo čamce, pumpe i imamo

dežurstva postavljana na svimnivoi-

ma - kazao je Cungu.

Po svemu sudeći, kako ističe, očekuje

sa danas najviše padavina, tako da

prognoze nijesu dobre, ali u svakom

slučaju shodno prognozama kako je

dodao spremili su se za najgore što

može da se desi.

Svjesni su i da mnogo toga zavisi od

akumulacija na rijeci Drim.

- U četvrtak je pušteno 1.300 kubnih

metara, juče 1.700 što je na nivou izdr-

žljivosti i tomože da izdrži čitav vodni

sistem. Međutimočekuje se jak južni

vjetar koji će zaustaviti protok Bojane

i onda dolazi do dizanja nivoa i zbog

toga ne znamo koji će nivo da bude -

kazao je on.

UUlcinjuslužbespremnezapomoćstanovništvu

ti raspoređene relativnodobro

sa hidrološkog aspekta i da će

albanska strana uspjeti tokom

ovog perioda padavina da za-

drži dobar dio vode u akumu-

lacijama - kazao je Novakvić.

Dežurni meteorolog Vučina

Popović izZavodakazao jePo-

bjedi da do četvrtka možemo

da očekujemo promjenljivo

vrijeme sa svakodnevnim pa-

davina.

- Najviše kiše očeku-

jemo danas i sjutra ve-

če i u ponedjeljak, a ta-

kođe nešto jače padavine

sredinom sedmice. Manje

padavina će biti u nedjelju to-

kom dana i utorak. Ova serija

frontalnih talasa se završava u

petakkadaćedoćidostabiliza-

cije vremena i pojačanog sje-

vernogisjeveroistočnogvjetra

- kazaonamjePopović.

Narednog vikenda očekuje se

poboljšanje vremena i sunce,

kako meteorološke prognoze

sada pokazuju, mada je kako

Popović naglašava veoma teš-

ko imati tačnu prognzu za 10

dana.

- Vjetar će u nedjelju biti veo-

ma jak južnih sjevera, sljedeća

dva tri dana takođe jak, ali po-

vremeno umjeren do pojačan.

Sredinom sedmice vjetar će

biti promjenjivog smjera, a u

petak jak sjeverni i sjeveroi-

stočni - kazao jePopović.

Što se tiče temperature, ona će

kakonajavljujenaš sagovornik

danas biti u porastu, a onda tri

četiri dana upadu.

- Nešto značajniji pad tempe-

rature se očekuje u sjevernim

predjelima. Značajniji pad

se očekuje sredinom sed-

mice i to u sjevernim

predjelima gdje će pa-

dati snijeg, u nižim

predjelima kiša i sni-

jeg, a snijeg se može

očekivati i u Nikšiću i

na Cetinju - kazao je

Popović i dodao da ne

očekuje veće sniježne

padavine.

Službe SPremNe

UDirektoratu za vanredne si-

tuacijeorganizovana jesjedni-

ca Operativnog štaba za zašti-

tu i spašavanje. Posebno je

apostrofirano da se u periodu

od petka do ponedjeljka oče-

kuje ukupna količina kiše od

oko 200 litara po kvadratu, a u

najkišnijimpredjelima poten-

cijalno je moguća količina od

oko 300 litara.

Kako je saopštenona sastanku

jedogovorenoda svi subjekti u

sistemu zaštite i spašavanja

podignu nivo spremnosti za

reagovanje na najavljenu me-

teorološku situaciju.

Preporučuju građanima da

prate zvanična saopštenja

nadležnih organa preko sred-

stava javnog informisanja i

podsjećamo na brojeve za hit-

ne situacije: 112, 123, 122 i 124.

Direktor Direktorata Mirsad

Mulićrekaojedapratesituaci-

ju i da građani nemaju razloga

za brigu.

- Situacija je pod kontrolom.

Vidjećemo šta će se narednih

danadešavati,mi smospremni

da sve resurse na lokalnom i

državnomnivou upotrijebimo

dazaštitimograđane - kazao je

Mulić Televiziji Crne Gore i

naglasio da vjerujeda se neće

ponoviti 2010. godina.

N.KOvaČeviĆ

Ova serija frontalnih

talasa se završava u

petak kada će doći do

stabilizacije vremena i

pojačanog sjevernog i

sjeveroistočnog vjetra -

kazao jeVučina Popović

Virpazar većpodvodom

RijekaCrnojevića