Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 17. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

SavjetAgen-

cije za elektronskemedije

odlučio jena jučerašnjoj

sjednici da se raspodijele

sredstvanamijenjenako-

mercijalnimradioemiteri-

ma.

Odluka nije donešena jedno-

glasno - za su glasali predsjed-

nik tog tijela Ranko Vujović,

Rajko Todorović i novi član

Savjeta kojeg je imenovala

Skupština na posljednjoj sjed-

niciBudimirDamjanović. Pro-

tiv su bili Saša Knežević i Edin

Koljenović koji juče nije prisu-

stvovao sjednici, ali se izjasnio

upisanoj formi.

PROBLEMI

Sredstvasublokiranaodlukom

Savjeta od sredine prošle godi-

ne, zbog čega je Radio Antena

M pred Upravnim sudom po-

krenuo i dobio spor protiv

Agencije za elektronske medi-

je.

Upravni sud jeponištioodluku

koju je Savjet Agencije donio u

ljeto prošle godine, a kojom je

obustavljena raspodjela sred-

stava iz Fonda za pomoć ko-

mercijalnim emiterima. To je

trebalodabudeposljednja ras-

podjela novca prikupljenog od

plaćanja takse prilikom regi-

stracije automobila, do mo-

menta kada je u Službenom li-

stuobjavljenaodlukaUstavnog

suda da je ta dažbina neustav-

na.

- Konkurs za raspodjelu sred-

stva je raspisan umaju, urađe-

na je procedura bodovanja i

bodovi su pretvoreni u novac.

Savjet Agencije je odlučio da

poništikonkursitadajeUprav-

nomsudustiglatužbaodAnte-

neM. Taj je sud poništio odlu-

ku Savjeta o poništavanju

konkursa, a u međuvremenu

nijesmo imali punopravan sa-

stavuovomtijeludabismodo-

nijeli odluku - podsjetio je na

hronologijudogađajaVujović.

Tužba Antene M već dugo

„stoji nad glavom“ Agenciji za

elektronske medije zbog čega

su pojedini članovi na jučeraš-

noj sjednici bili odlučni da se

ovopitanje riješi odmah.

Nijesu bili jednoglasni, napro-

tiv – povela se žučna rasprava

između direktora Agencije

Abaza Džafića i predsjednika

SavjetaRankaVujovića.

RASPRAVA

Džafić je rekao da je tužba An-

teneMopravdana jer je Savjet

bio dužan da se izjasni do sre-

dinefebruaraovegodineopre-

sudi Upravnog suda što oni ni-

jesuučinili.

- IspoštovaosamSavjet jer sam

po ovom pitanju pribavio do-

datna pravna mišljenja i kon-

sultovao advokate i jednog

profesora kako bi došli do ne-

kog rješenja. Mišljenja su bila

polarizovana, a ja smatram da

je taj Fond prilično olako uki-

nut. Moramo se obratiti Skup-

štini, jer bi se donošenjemakta

ispoštovala presuda Upravnog

suda - smatraDžafić.

On je naveo da je problematič-

no donošenje odluke za spro-

vođenjebudućegkonkursa, jer

pravilnik koji je nekada važio

više nije na snazi.

-Aktobezbjednostisaobraćaja

na putevima je ukinut i razu-

mijem nezadovoljstvo Antene

M i drugih emitera što do

raspodjele nije došlo ali to nije

odgovornostAgencije.Dosada

se ostavljao utisak kod javnosti

da Agencija ignoriše neku

presudu što nije tačno - kate-

goričan jeDžafić.

Vujović je tada reagovao navo-

deći da Agencija ranije nije

imala „ovakočvrst stavpopita-

njuovog konkursa“.

- Samo ste nas podsjetili da je

Ustavni sud poništio normu

Zakona o saobraćaju i ništa

drugo nijeste rekli tim povo-

dom. Svi članovi Savjeta su ak-

tivno učestvovali u procesu

raspisivanja konkursa - odgo-

vorio jeVujović.

Džafić je na to kazao da su iz

Agencije ukazali na sve što je

problematično, a što je vezano

zaZakon.

- Zagovarali smo stav da novac

kojije„ubran“pripadneemite-

rimaitoonajdiokojije„ubran“

dok je zakon bio na snazi. Tra-

žio samda se raspiše konkurs i

da se taj novac da emiterima.

Tadasmoimalidrugačijuprav-

nu situaciju, a sad nemamo na

šta da se pozovemo jer je sud

ukinuo odredbu zakona i nije

nam u određenom roku dao

smjernicu što da uradimo.

Smatramda jegreškadaseras-

podjeljuju sredstava prema

pravilniku koji je donesen na

osnovu zakona koji je Ustavni

sud proglasio neustavnim - re-

kao jeDažfić.

K.J.

PODGORICA

Delegacija

Hrvatskog zavoda za tele-

medicinu sadirektorom

MladenomNovoselomna

čelu i saradnicimaZoranom

ZoricomiMatemCarem

boravila jeu juče službenoj

posjetiKliničkomcentru

CrneGore zbog stručne sa-

radnjeurazvojucentra za

telemedicinu, čije jeosniva-

njeplaniranounašoj najve-

ćoj zdravstvenoj ustanovi.

DirektoricaKCCGZoricaKo-

vačević kazala je da je ovaj za-

vod jedina ustanova tog tipa u

regionu i da će njihova znanja

i dosadašnje iskustvo mnogo

značiti Kliničkomcentru.

-Prezentovanjeprojekattele-

medicinekoji će se realizovati

usaradnji saCANU, uzpodrš-

ku Vlade Crne Gore - piše u

saopštenju.

Podsjetili su da će u prvoj fazi

biti povezan Klinički sa op-

štim bolnicama u Beranama,

Baru i Pljevljima.

-Usva četiri centra biće obez-

bijeđeni posebni prostori i sa-

vremeniuslovizaradimoguć-

nost da ljekari dijagnostičke

nalaze koji suurađeni u regio-

nalnim centrima (npr. ultra-

zvuk,skener)odmahpošaljuu

jedinstvenu bazu, uz poštova-

nje svih zdravstvenih normi u

razmjeni ličnih podataka pa-

cijenata. Druga faza projekta

obuhvata umrežavanjeKCCG

sabolnicamauregionusakoji-

ma ima potpisane sporazume

o saradnji, a treća umrežava-

njesabolnicamausvijetu-po-

jašnjeno je u saopštenju.

NavodedajedelegacijaHrvat-

skog zavoda za telemedicinu

predstavila projekte transfizi-

ologije, kardiologije, psihija-

trije, radiologije i druge.

K.J.

PODGORICA

Digitalni ča-

sopis zaputovanjaTrips to

diskoveruvrstio jeNacio-

nalni parkDurmitormeđu

10najboljihmjesta zaposje-

tunaBalkanu.

Pored NP ,,Durmitor“, na listi

su i Kotor, NP ,,Plitvice“ i Du-

brovnik, Bledsko jezero i Lju-

bljana, Mostar, Veliko Tarno-

vo u Bugarskoj, Albanija i

Transilvanija uRumuniji.

Za NP ,,Durmitor“ između

ostalog, navodi seda seprosti-

re preko durmitorskog pla-

ninskogvijenca iuzanogpoja-

sa koji vodi ka istoku duž

rijeke Tare, kao i da je prepo-

znat po apsolutno čarobnoj

ljepoti.

Poredplaninskihvrhova, rije-

keTare iCrnog jezera, časopis

je naveo i Ledenu pećinu kao

jednu od posebnih atrakcija u

NP ,,Durmitor“.

R.D.

Burna sjednica Savjeta Agencije za elektronskemedije

Odobrena raspodjela

novca radioemiterima

Sa jučerašnje sjednice

Sredstva su

blokirana

odlukomSavjeta

od sredine prošle

godine, zbog čega

je radio AntenaM

predUpravnim

sudompokrenula

i dobila spor

protiv Agencije

za elektronske

medije

Predstavljenprogram

telemedicine

Dogovorena saradnja sakolegama izHrvatske

NP ,,Durmitor“među

deset najboljihmjesta

i preduzeća koji vode ili su vodili sporove protiv države

morali biti mnogo obazriviji i

voditi računa da, ako postoji

makar jedna pravosnažna

presuda, predlažuporavnanja

ili priznaju tužbene zahtjeve,

čime bi se smanjili i troškovi

postupka.

Podsjetio je i da je izmjenom

advokatske tarife u septem-

bru prošle godine definisano

da u radnim sporovima čija

vrijednost ne prelazi 100 eura

advokat ne može dobiti na-

knadu većuod250 eura.

- Ovakvom izmjenom tarife

Ministarstvo pravde i Advo-

katska komora su pokušali da

amortizuju ove troškove - na-

pominjeBegović.

TUŽIOCI

Pored tužilaca, zaposlenih u

ministarstvima unutrašnjih

poslova, odbrane i pravdekoji

sunajbrojnji,državusutužilii

drugi. Među njima je i direk-

toricaNVOMansVanjaĆalo-

vić-Marković tuži državu

zbogpravana suđenjeu razu-

mnomroku, avrijednost ovog

spora je 900 eura.

Inspektor Đoka Golubović

koji je bio optužen, a kasnije i

oslobođen optužbi da je biv-

šemministruunutrašnjihpo-

slova Rašku Konjeviću na-

mještaoaferu, oddržave traži

5.000euranaknadezapreko-

vremeni, noćni i rad tokom

praznika. Naknadu za neo-

snovano lišenje slobode u

iznosu od 14.000 eura od dr-

žave traži Ivan Đukić. Po

istom osnovu, predsjednik

sindikata Luke Bar Zoran

Ostojić, koji je prije nekoliko

godina bio uhapšen zajedno

sa direktorom Luke Miodra-

gomGvozdenovićemi još de-

set kolega zbog sumnje da su

zloupotrijebili službeni polo-

žaj, od države traži 150.000

eura.

Rožajac SafetKalić tuži drža-

vu za 20.000 eura zbog štete

na njegovoj imovini koja je

pričinjena tokom sudskog

postupka zbog optužbi za

pranje novca u kojem je oslo-

bođen. Naknadu štete za fak-

tičku eksproprijaciju u izno-

su od 413,6 hiljada eura traži i

AD „Izbor“ Bar u stečaju. Bi-

znismenMehmed Kolarević

tužiojedržavutražećinakna-

du štete od 51.000 eura.

J. BEHAROVIĆ/M. LEKOVIĆ

U Sindikatu uprave i pra-

vosuđa kažu da je objava

spiska radnika koji su

tužili državu i dobili spo-

rove, pritisak Vlade na

zaposlene u državnim

organima, kako ubuduće

ne bi tužili državu.

- Nesavjestan i nezakonit

rad šefova u državnim

organima glavni je uzrok

ogromnih sudskih troš-

kova za radne sporove,

koji se vrlo često vode

zbog 20, 30 eura – kazao

je za RTCG predsjednk

Sindikata uprave i pravo-

suđa Nenad Rakočević.

On smatra da odgovor-

nost nije na službenicima

nego da je treba tražiti

negdje drugo.

- To je određena vrsta pri-

tiska na radnike i zastra-

šivanje da u budućnosti

ne tuže državu - kazao je

Rakočević.

Rakočević:

Pritisakna

radnike

U periodu od 1. oktobra do 31. decembra zaštitniku imovinsko-prav-

nih interesa dostavljeno je 1.159 odluka prvostepenih sudova koje

nijesu pravosnažno okončane. Ovi procesi su u žalbenompostupku.

U ovomperidou primljeno je 1.248 pravosnažnih presuda, a vrijed-

nost sporova koji su dobijeni iznosi 5.257.826,97 eura.

- Izgubljeno je 3.577.571,55 eura, od čega na ime glavnog duga iznos

od 2.919.709,34 eura i na ime troškova postupaka 657.862,21 euro –

navedeno je u izvještaju.

Zaštitnik je od 1. januara do 31. decembra prošle godine primio

5.489 tužbi. Vrijednost izgubljenih sporova za godinu dana

iznosi 11.618.464,8 eura, od čega na ime glavnog duga iznos od

9.390.913,38 eura, a na ime troškova postupka 2.227.551,42 eura.

U prethodnoj godini primljeno je 3.600 prvostepenih odluka i 3.515

pravosnažnih presuda.

Sa glavnog računa državnog trezora prošle godine naplaćeno je

20.267.168,37 eura. Kako je pojašnjeno u izvještaju taj iznos obuhva-

ta i iznose koji su dospjeli na naplatu u prethodnoj godini, a vezuju

se za postupke koji datiraju od ranije.

Zagodinunaplaćenovišeod

20milionaizdržavnogtrezora

ZdravkoBegović

5.489

tužbi je zaštitniku imov-

insko pravnih interesa

države dostavljenou 2017.

pitaće se

tarješina

Vlada