Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 17. mart 2018.

Društvo

Kada bi se novac za izgubljene sporove

isplaćivaodirektno iz budžeta pojedinih

državnih resora koje tuže njihovi za-

posleni zbog neisplaćenihnaknada po

osnovu rada, njihovi čelnici bi o ovoj problematici

vodilimnogo više računa – smatra ZdravkoBegović

PODGORICA

Usferi zapo-

šljavanja jenajveći stepen

diskriminacije– čak62od-

sto, dok jeuoblastimakultu-

re i obrazovanja skoroupola

manji, odnosno33 i 30odsto.

Najmanji stependiskrimina-

cije jeu javnimslužbama 26

odsto i uoblasti zdravstvene

zaštite 24odsto.

To je pokazala analiza o ljud-

skim pravima, koja sadrži i

tendencije percepije građana

u vezi sa ljudskim pravima i

prevencijomdiskriminacijeza

ovu godinu, koju je juče pred-

stavio profesor drMiloš Bešić.

U istraživanju je učestovalo

1.000 građana, a dio je dvogo-

dišnjeg projekta „Podrška na-

cionalniminstitucijama upre-

venciji diskriminacije“.

Prema riječima Bešića, ova

analiza pokazala je da je stanje

„manje više isto“ u posljednjih

10 godina, te da je diskrimina-

cija prisutan trend koji, ipak, u

određenimkategorijamabilje-

ži „pad“.

Kako je precizirao, diskrimi-

nacija prema kategorijama

najviše se ispoljava prema po-

litičkom uvjerenju – 42 odsto,

prema invaliditetu i godinama

starosti 38 odsto, dok je prema

nacionalnosti33odsto.Istraži-

vanje jepokazalo i da jeukate-

gorijama vjeroispovjesti dis-

kriminacija31odsto,seksualne

orijentacija 30, a prema polu i

rodu26 odsto.

Istakao je da je u kategorijama

nacionalnostiivjeroispovjesti,

dvije kategorije u kojima dis-

kriminacija nerijetko nađe

prostora da se ispolji, istraži-

vanje pokazalo da postoji

trend opadanja, odnosno da u

ovim dvjema kategorijama u

odnosu na 2015. postoji pad sa

45 na 33, odnosno 31 odsto. To

je, prema njegovim riječima,

značajanpokazatelj, kao i da je

kategorija seksualne orijenta-

cije pala sa 40 odsto u 2015. na

ovih30odsto. Trendza sve ka-

tegorije pokazao je da je od

2010. diskriminacijapalasa44

na 37 odsto.

Građani donekle vjeruju da ih

država može zaštititi od dis-

kriminacije, odnosno 30,1 od-

sto, dok 20,4 odsto građana

nema povjerenje u državu po

ovompitanju.

J.B.

PODGORICA

Memoran-

dumo saradnji uoblasti

zdravstvenedjelatnosti, kao

i stručnog, praktičnog i na-

učnogusavršavanjapotpisa-

li su jučepredstavniciKli-

ničkog centraCrneGore i

UniverzitetskebolniceKoč

izTurske.

Memorandumsu potpisali di-

rektorica najveće zdravstvene

ustavnoveunašoj zemlji Zori-

ca Kovačević i predstavnik

Univerzitetske bolnice Koč

ErtanMehmet.

Kako je saopšteno iz KCCG,

zdravstvena grupacija Koč,

koja uključuje Američku bol-

nicu, najstarija je bolnica u

privatnomzdravstvenomsek-

toru uTurskoj i naredne godi-

ne proslavlja 100 godina po-

stojanja.

-Saradnjapodrazumijevaraz-

mjenu osoblja, naučnihmate-

rijala, publikacija, informaci-

ja, zajedničke istraživačke

aktivnosti i publikacije. Uni-

verzitetska bolnica Koč će na-

šojustanovipružati savjetova-

nje u cilju unapređenja

zdravstvene djelatnosti - sa-

opšteno je izKCCG.

Memorandum podrazumije-

va i edukativne programe za

medicinsko osobljeKCCG-a.

K. J.

PODGORICA

Na Ivanovim

koritimadanas počinjede-

setaZimska školanauke -

Istraživačka stanicaLovćen,

uorganizaciji Fondacije za

promovisanjenaukeProna,

a školupohađa 30 talentova-

nih srednjoškolaca iz raznih

krajevaCrneGore.

Kako je saopšteno, srednjoš-

kolci će u okviruZimske škole

imati priliku da učestvuju u

diskusijama o odabranim na-

učnimtemama i problemima.

-Polaznici suproteklihmjese-

cidobilitemezaistraživanjeiz

oblasti fizike, matematike,

astronomije,hemije,biologije,

medicine i elektronike i uz sa-

vjete i pomoć mentora, obra-

dili i prošli sve korake istraži-

vačkog procesa. Nakon što

formulišu pretpostavke, rea-

lizuju eksperimente, obrade

rezultate i napišu rad, mladi

istraživači će prezentovati za-

ključke na višednevnomkam-

pu–navodi se u saopštenju.

Neke od tema kojima su se

učenici bavili su nastanak zvi-

jezda i njihov značaj, modeli-

ranjepadapadobranca,jedna-

čine Lotka – Voltera, hemija

sreće, medicinska hemija u

borbi protiv virusa, limbički

sistem – pamćenje i emocije,

lovna egzoplanete...

Donatori Istraživačke stanice

LovćensuVladinakomisijaza

raspodjelu dijela prihoda od

igara na sreću i Ministarstvo

nauke, a prijatelj jeQ-Tek.

N. Đ.

Istraživanje o percepciji građana o diskriminaciji

Zapošljavanje

najspornije

Diskriminacija i daljeprisutan trend

SporazumKliničkog centra i turske klinike

Saradnja sa

bolnicomKoč

Sapotpisivanjamemoranduma

Zimska školanauke

MILIONSKI ODLIVI IZ TREZORA:

Vlada objavila informaciju sa imenima osoba

PODGORICA

Vlada je ju-

če, nakon što jeuklonjena

oznaka tajnosti, objelodani-

la tromjesečni izvještaj, sa

svimimenimaosoba i pre-

duzećakoji suvodili sudske

sporoveprotivdržaveuko-

jimapostupa zaštitnik imo-

vinskopravnih interesa i

odlivunocva, a savjetnik

premijeraSrđanKusovac

poručio je zaPobjeduda će

biti preispitano i postupa-

nje starješina, jerdioodgo-

vornosti zaogromanbroj

tužbi snose i oni.

-Uviduslučajevekoji su izni-

jeti u javnost pokazuje da

imamoproblems lojalnošću i

službeničkometikom.Postoji

svakako inedorečenost zako-

na, nekada i međusobna koli-

zija pravnih akata.Moguće je

i da postoji lažna solidarnost

kolegakojeradeuodređenim

institucijama, a ako je to tako,

onda je i tu riječ o nedostatku

etike –naglasio jeKusovac.

Prvi korak

Prema njegovim riječima,

Vladaćeseposebnofokusira-

ti na dubinsko i strukturalno

preispitivanje odgovornosti

starješina organa i nastanak

problema.

-Objavljivanje, odnosnoupo-

znavanje javnosti sa informa-

cijomsamo jeprvi korak.Vla-

danema razlogadaovdjebilo

što krije. Naprotiv. Odgovor-

nost je, ako postoji, individu-

alna – smatraKusovac.

U dokumentu, na 158 strana,

podaci su iz izvještaja zaštit-

nika imovinsko pravnih inte-

resa Crne Gore za posljednja

tri mjeseca prošle godine u

kojem je navedeno da je za to

vrijeme podnešeno 966 tužbi

protiv države, od kojih za 711

sporova nije utvrđena vrijed-

nost. Preostalih 255 sporova

premašuje iznos od šest mili-

ona eura.

U posljednja tri mjeseca

prošle godine, prema ovom

izvještaju, država je po osno-

vupravosnažnihsudskihpre-

suda isplatila 6.111.059,55 eu-

ra.

U sporovima u kojima nije

određena vrijednost (711) bi-

će potrebno angažovanje

sudskog vještaka koji će utvr-

diti tačan dug, pa će država, u

slučajugubitkaprocesa, osim

U izvještaju

zaštitnika

imovinsko

pravnih interesa

Crne Gore piše da

je za posljednja

tri mjeseca prošle

godine država

po osnovu

pravosnažnih

sudskih

presuda isplatila

6.111.059,55 eura

duga, u okviru sudskih troš-

kova plaćati i troškove vješta-

čenjakojinijesuzanemarljivi.

Da država ni ove troškove ne

plaća ažurno ukazuje i poda-

tak da je više sporova za na-

platu naknade za vještačenje

usudskimpostupcimapokre-

nuo i vještak finansijske stru-

keMilenkoPopović.

Prema izvještajusporovi pro-

tiv države uglavnomsu radni,

ukojimazaposleniudržavnoj

upravi traže naknade za pre-

kovremeni rad, topli obrok,

nekorišćenje godišnjeg od-

mora i pauze u toku rada, ali i

ostale naknade po osnovu ra-

da.

ODGOVORNOST

Predsjednik Advokatske ko-

more Zdravko Begović sma-

tra da je jedan od razloga koji

jedoveodoenormnih troško-

va u sudskim postupcima što

senovac, koji službenicidobi-

jajuupresudama, isplaćuje iz

državnog trezora, a ne iz or-

gana koji je izgubio spor.

-Kadabisenovaczaizgublje-

ne sporove isplaćivao direk-

tno iz budžeta pojedinih dr-

žavnih resora koje tuže

njihovi zaposleni zbog nei-

splaćenihnaknadapoosnovu

rada, njihovi čelnici bi o ovoj

problematici vodili mnogo

više računa–smatraBegović.

Svako treba, kategoričan je

on, da snosi svoje troškove.

- To je potpuno opravdano.

Nemožetesenaračunbudže-

taponašati hladnokrvno i ne-

zainteresovano, jer je to no-

vac građana ove države.

Skinite novac sa računa dr-

žavnog organa protiv kog je

pokrenut postupak, pa će se

starješina debelo zamisliti i

zapitati kako će njegov resor

djelovati – savjetujeBegović.

Komentarišući špekulacije o

sprezi advokata i zaposlenih

u državnoj upravi kada je

riječ o sporovima male

vrijednosti i visokihtroškova,

Begovićne isključujemoguć-

nost da ona postoji, ali, kako

je rekao, on nije bio akter u

ovakvimpostupcima.

-Možda je bilo situacija kada

su i advokati vrijeđali kodeks

profesionalne etike, među-

tim, nemožemo tražiti uzrok

u ponašanju advokata, to su

samo posljedice. Glavni ra-

zlog je što nijesu poštovana

prava radnika, odnosno nije-

su im isplaćivane zarade koje

im po zakonu pripadaju –

smatraBegović.

Kritikuje i zastupnike države

pred sudovima, jer smatra su

Kancelarija zaštitnika u Pod-

gorici primila je 417 tužbi

koje se vode pred osnovnim

sudovima u Podgorici, Nik-

šiću, Cetinju i Danilovgradu.

Postupak najmanje vrijedno-

sti koji vodi ova kancelarija

tiče se duga od 10 eura za

topli obrok, dok od države

ubjedljivo najviše potražuje

irma „A-kop“, koja, po osno-

vu naknade štete protiv Mini-

starstva inansija i Poreske

uprave traži 2,5 miliona eura.

Najviše radnih sporova vri-

jednosti od deset eura vodi

kancelarija zaštitnika u Koto-

ru – 10 sporova. Postupke su

pokrenuli radnici MUP-a zbog

neisplaćene naknade za topli

obrok.

Ova kancelarija je primila 153

tužbe, od kojih je najveća Ilije

Kažanegre, koji traži 157.000

eura po osnovu utvrđenja

prava svojine.

Od 396 tužbi koje je primila

bjelopoljska kancelarija

zaštitnika, čak 347 nema

određenu vrijednost, pa nije

poznato koliko će državu

koštati ovi sporovi ukoliko

budu izgubljeni. Najniži tuž-

beni zahtjev u iznosu od 36

eura pred ovom kancelarijom

podnio je Miloš Bajčeta protiv

MUP-a, dok po osnovu isplate

stare devizne štednje Marija

Miličić traži 63.000 eura.

Potraživanjaod2,5milionado–10eura

SrđanKusovac

Kusovac: Prei

odgovornost