Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 17. mart 2018.

PODGORICA

Većinakon-

cesija zamalehidroelektra-

ne (mHE) jedodijeljenabez

validnihvodnih i bioloških

osnova, uznepostojanjeod-

govarajućihplanskihdoku-

menata, strateških smjerni-

ca i preciznihpodatakao

uticajurealizacijeovihpro-

jekatana životnu sredinu,

ocijenili supredstavniciKo-

alicije 27, kojučini nekoliko

ekološkihnevladinihorgani-

zacija.

STOPIRATI DOZVOLE

-Uciljuočuvanjarječnihslivo-

va potrebno je bez odlaganja

zaustaviti dodjele energetskih

dozvolaiekološkihsaglasnosti

po osnovu već podnijetih za-

htjeva za gradnjumHE i dodi-

jeljenih koncesija putem jav-

nihpoziva, dok se ne sprovede

strateška procjena na životnu

sredinu svih odobrenih proje-

kata - kazala je sekretarka Ko-

alicije 27 Jelena Marojević-

Galić, na okruglom stolu na

temuodrživosti hidropotenci-

jala, koji je organizovalo NVO

Društvomladih ekologa.

Navela je da se mHE smatraju

obnovljivim izvorima, ali je

njihov proces planiranja i rea-

lizacije u Crnoj Gori u suprot-

nosti sa principima integral-

nogkorišćenja rječnihtokova i

nije zasnovan na principima

održivog razvoja.

- S obzirom na sumnje da su

prilikomdodjele koncesija kr-

šeni zakoni o koncesijama i o

strateškoj procjeni uticaja na

životnu sredinu potrebno je

odraditi reviziju za sve odo-

breneprojekte, energetskedo-

zvole i potpisaneugovore - po-

ručila jeMarojević Galić, koja

Predlažu da se

ukine garantovana

cijena za energiju iz

obnovljivih izvora i

uvede aukcija

smatra da je Strategija razvoja

energetike zrela za reviziju.

- Zato pozivamo Vladu iMini-

starstvo ekonomije da što hit-

nije započnu proces revizije

ove strategije, kako bi se omo-

gućilo njeno redovno ažurira-

nje na pet godina, ali i neop-

hodno usklađivanje sa drugim

relevantnim dokumentima i

integrisanje ekološkihpolitika

u njen sadržaj - istakla je Ma-

rojević-Galić.

PROMIJENITI ZAKON

U Koaliciji 27 smatraju da je

neophodno izmijeniti Zakono

energetici i to takodasegaran-

tovanecijeneotkupa izobnov-

ljivih izvora zamijene tenderi-

ma, odnosno aukcijom.

Predstavnica Ministarstva

održivoga razvoja i turizma

BrankicaCmiljanović jekazala

da je za mHE utvrđena obave-

zasprovođenjaprocjeneutica-

ja shodno Zakonu o procjeni

uticaja na životnu sredinu.

Prema njenim riječima neop-

hodno je sprovoditi stratešku

procjenu uticaja na životnu

sredinu i za program dodjele

koncesija. Prema studiji NVO,

od 2008. godine odobrena je

gradnja 68mHEna 45 riječnih

tokova, ukupne instalisane

snage 104MW i planirane go-

dišnje proizvodnje 336 GWh .

Ufazi eksploatacije je 12mHE,

snage 23,27MW i proizvodnje

85,62 GWh, na sedam vodoto-

ka. Njihovi kumulativni uticaji

na životnu sredinu nijesu pro-

cijenjeni ni jednim dokumen-

tom.

S. P.

Istraživanje MMF-a u

kome je analizirano 158

država pokazuje da je siva

ekonomija lani bila najve-

ća u Bugarskoj i iznosila

29,6 odsto BDP. Slijedi

Turska sa 27,2 odsto BDP-

a, Rumunija sa 26,3 odsto,

Grčka 21,5 procenata.

Prosječni nivo sivog sek-

tora u Bugarskoj od 1991.

do 2015. godine iznosio

je 29,17 odsto. Slični su

podaci i za Rumuniju, u

kojoj je desetogodišnji

prosjek 30,14 odsto, a na

Malti 29,8 odsto. Najbolje

rezultate u 2017. prema

istraživanju MMF-a posti-

gla je Švajcarska sa šest

odsto sive ekonomije,

Austrija 7,1 i Luksemburg

8,2 procenta.

Prema istraživanju, šam-

pioni su bili Zimbabve sa

60,6 odsto, Bolivija sa 62,3

i Gruzija sa 64,9 odsto

učešća sive ekonomije u

BDP-u.

Bugarska

evropski

šampion

oblastima

poreskih obveznika, odno-

sno prijavljenih radnika sa

sivog tržišta– rekao jeRadu-

nović i objasnioda je tonačin

da posljedice smanjenja op-

terećenja na zarade ne pad-

nu na teret budžeta nego da

se ravnomjerno rasporede.

- Na tome intenzivno radi-

mo, urađene su i analize, a

imamo i ekspertsku pomoć -

rekaojeRadunovićinaglasio

da bi od januara naredne go-

dine trebalo da se krene sa

novimobračunomminimal-

ne i bruto zarade i prošire-

nomporeskomosnovicom.

-Topodrazumijevadabismo

u ovoj godini morali stvoriti

zakonske pretpostavke - ka-

zao jeRadunović.

KOMISIJA

Podsjetimo da je Vlada for-

mirala Komisiju za borbu

protiv sive ekonomije i ovu

godinu proglasila godinom

pojačane borbe protiv ove

opasne pojave. Premijer

Duško Marković je počet-

komfebruara, na sastankusa

predstavnicima inspekcij-

skihslužbi, ocijenioda jepo-

trebno preduzeti dodatne

korake na poboljšanju nor-

mativnih i drugih pretpo-

stavkizaefikasnuborbupro-

tiv sive ekonomije.

Ocijenjeno je tada da prvi

rezultati rada Komisije

za suzbijanje sive eko-

nomije ulivaju ohra-

brenje posebno kada

je riječ o kontroli ak-

cizne robe.

M.P.M.

Traže revizijuveć

odobrenihprojekata

Širaporeskaosnovica,

smanjuje sivuzonu

UKoaliciji 27 smatraju da su koncesije zamale HE dodijeljene bez validnih osnova

Sastanak predstavnika PKCG i Savjeta stranih investitora

Januarski podaci

Monstata

Otkupljena

dvamiliona

kilograma

mlijeka

PODGORICA

Otkupljeno je

2,17 miliona kilograma mlijeka

u januaru, 23,2 odsto više u

odnosu na isti mjesec prošle

godine.

U poređenju sa decembrom

otkupljena količina je manja

za 2,3 odsto, saopšteno je iz

Monstata.

Sadržaj mliječne masti u

januaru u odnosu na isti mje-

sec prošle godine veći je 2,2

odsto, a sadržaj proteina 3,1

odsto. U poređenju sa pret-

hodnimmjesecom sadržaj

mliječne masti je manji 1,8

odsto, a sadržaj proteina 0,3

odsto.

U januaru je u odnosu na isti

prošlogodišnji period, zabilje-

ženo povećanje proizvodnje

konzumnogmlijeka 0,6 odsto,

pavlake 18,7 odsto, fermenti-

sanihmliječnih proizvoda 21,7

odsto, kajmaka 25,8 odsto i

sira 14 odsto.

S. P.

Radionica PU o efektima sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Efikasnijeprotivutajeporeza

PODGORICA

Radionica o

efektima sporazuma o izbje-

gavanju dvostrukog oporezi-

vanja članica EU na zemlje u

razvoju završena je juče u

Podgorici.

- Radionica je od izuzetnog

značaja za Ministarstvo fi-

nansija iPoreskuupravuima-

jući uvidupretpristupni pro-

ces za članstvo u EU, te

posvećenost ispunjavanju

kriterijuma Grupe za kodeks

ponašanja EU, koji podrazu-

mijevaju pristupanje Global-

nom forumu za transparen-

tnost i razmjenu informacija

za poreske svrhe, potpisiva-

njemultilateralnekonvencije

i primjenu anti-BEPS mjera

efikasnog suzbijanja poreske

evazije, a sa kojima je tema

događaja blisko povezana -

ocijenjenojeusaopštenjuPo-

reske uprave.

Radionica je organizovana u

okviru programa EU Fiscalis

2020.

Na radionici su učestvovali

predstavnici ministarstava

finansija i poreskihuprava24

članice EU i četiri kandidata

začlanstvo, kaoipredstavnici

Evropske komisije, međuna-

rodnih organizacija, akade-

mije, privrede i nevladinih

organizacija.

Predstavnici crnogorskog

Ministarstva finansija pre-

zentovali su sporazume o

izbjegavanju dvostrukog

oporezivanja sa stanovišta

zemlje u razvoju, s osvrtom

na sporazume naslijeđene iz

perioda SFRJ, kao i iskustva i

aktivnosti realizovane u dije-

lu pregovaranja i potvrđiva-

nja sporazumanakonobnove

nezavisnosti.

- Predstavnici Holandije i

Norveške predstavili su isku-

stva u efektima ‘prelivanja’

sporazuma o izbjegavanju

dvostrukog oporezivanja na

zemlje u razvoju - navodi seu

saopštenju.

M.P.M.

Sastanak guvernera i zamjenika šefa političke

i ekonomske sekcije američke ambasade

Očekujuveće

investicije izSAD

PODGORICA

Saradnja Crne Gore i SAD će biti unaprijeđena,

posebno kroz veća ulaganja američkih investitora - saopšteno je

juče nakon sastanka guvernera dr Radoja Žugića sa zamjenikom

šefa političke i ekonomske sekcije Ambasade SAD u Podgorici

Vivekom Jošijem. Guverner i Joši su saglasni da bi trebalo dodat-

no podsticati interesovanje američkih investitora, posebno u dije-

lu inansijskog sektora. Na sastanku je bilo riječi i o saradnji CBCG

sa MMF-om i njihovimpozitivnimocjenama o stanju crnogorske

ekonomije.

M.P.M.

PODGORICA

Privredna

komora i Savjet stranih in-

vestitora intenziviraće sa-

radnjukakobi sinergijskim

djelovanjemuticali nauna-

pređenjeposlovnog ambi-

jenta, najavili supredstav-

nici dvije institucije.

PKCG i Savjet, kako je saop-

šteno na sastanku njihovih

predstavnika, dijele stavove o

ekonomskomrazvoju zemlje,

pa je potrebno koordinisati

zajedničke aktivnosti i inici-

jativepremadonosiocimaod-

luka u pravcu poboljšanja po-

slovne klime.

Iz PKCG je saopšteno da je

kaojedanodsegmenatazajed-

ničkog djelovanja kandidova-

na izrada analize fiskaliteta

kojom bi se Vladi predočile

mogućnosti proširenja pore-

ske osnovice u cilju smanje-

nja sive ekonomije i snižava-

nja poreza i doprinosa koji

opterećuju poslovanje. Pred-

sjednik PKCG Vlastimir Go-

lubović kazao je da ta institu-

cija želi da u ime cjelokupne

privrede utiče na kreiranje

legislative po mjeri poslovne

zajednice, anaglasak jestavio

naunapređenje zakonao jav-

nimnabavkama,opreduzeći-

ma i o radu.

Predstavio je poslovanje u

slobodnim i biznis zonama

zbog povoljnosti koje nude

investitorima. Pozvao je Sa-

vjet da koristi njihove kapaci-

tete i tehničku podršku, jer

baštine odlične odnose sa re-

gionalnimi evropskimkomo-

rama. Predsjednik Savjeta

Kristof Šoen je podsjetio da

okupljaju 35 kompanija čiji je

uticaj na crnogorsku ekono-

miju značajan. Ocijenio je da

je potrebna veća koordinacija

kako bi obje asocijacije još

značajnije uticale na eko-

nomski razvoj zemlje. On

smatra da se treba fokusirati

na edukaciju, digitalizaciju i

fleksibilnost rada, što bi do-

prinijelo jačanju konkuren-

tnosti privrede.

S. P.

DarkoRadunović

Sakonferencije

Sa sastanka