Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 17. mart 2018.

U blokadi preko 16.570 preduzeća i preduzetnika

Javni pozivMinistarstva poljoprivrede

Duguju587

milionaeura

PODGORICA

Na kraju februara tekuće godine u blokadi je bilo

preko 16.570 preduzeća i preduzetnika za 586,74miliona eura.

Podaci CBCG pokazuju da je povećan i broj blokiranih i iznos blo-

kade.

Koncentracija duga je i dalje velika - deset najvećih dužnika blo-

kirano je za 89,35 miliona eura. Oko 36,42 odsto ukupnog iznosa

blokade ili 213,68miliona otpada na 50 najvećih dužnika.

U neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2,45 hiljada dužnika

čija je blokada iznosila oko 38,17 miliona. Duže od godinu u bloka-

di je 14,11 hiljada kompanija ili preduzetnika, kojima je blokirano

ukupno skoro 548,57 miliona.

M.P.M.

Nacrno radi

30hiljada ljudi

PODGORICA

Procjene

Ministarstva finansijapo-

kazujudau sivoj zoni za-

vrši 20 i 25odstoprihoda

odPDV-a, dok između25 i

30hiljada radnika radi na

crno - kazao jeministar fi-

nansijaDarkoRadunović.

PrihododPDV-a je za teku-

ću godinu projektovan na

617,3miliona eura, što znači

da se ne naplati 120 do 150

miliona eura.

Radunović je objasnio da je

to procjena koju je radilo

Ministarstvo finansija u su-

sret unapređenju Poreske

uprave, odnosno stvaranju

pretpostavkizaelektronsku

fiskalizaciju svihkasa.

PROCJENE

Podsjetimo da je u turizmu,

kako je Pobjeda već objavi-

la, po procjeni Ministarstva

turizma, u sivoj zoni 30 od-

sto prihoda, odnosno oko

300miliona eura.

Generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica Pobjedi

je kazao da dajumaksimalnu podršku suzbijanju sive eko-

nomije.

- Sindikat je u saradnji sa Vladom i Unijomposlodavaca mak-

simalno uključen u suzbijanje ove pojave koja nanosi veliko

zlo državi, poslodavcima koji poštuju zakone, a najviše radni-

cima. Sindikat je potpisnik sporazuma sa UPCG i inspekcijom

kojim treba da se podstakne borba protiv ove pojave - kazao

je Zarubica i podsjetio da je sindikat tražio povećanje mini-

malca na 250 eura i prijavljivanje svih radnika, koji treba da

dobiju sve što je predviđeno zakonomo radu.

Zarubica:Maksimalna

podrškasuzbijanju

siveekonomije

Ministar je kazao da je teško

egzaktno procijeniti kolika je

ukupna siva ekonomija, ali su

rađene procjene po oblastima.

Očekuju dobar efekat u sma-

njenju sive ekonomije nakon

unapređenja elektronske fi-

skalizacije kasa i podsjetio na

iskustvoHrvatske.

- U Hrvatskoj je nakon elek-

tronske fiskalizacije prihod

porastao preko 30 odsto prve

godine. To se desi samo prve

godine,jerkasnijenemožebiti

toliki rast. Ta prva godina naj-

više sive ekonomije ubaci u le-

galne tokove - objasnio je Ra-

dunović.

Komentarišući procjenu da je

na sivom tržištu rada 25 do 30

hiljada zaposlenih Radunović

je objasnioda bi tomogloda se

riješi kroz smanjenje optere-

ćenja zarada.

- Sivo tržište je i kada je zapo-

sleni osiguran na minimalnu

cijenu rada, a ostatak do pune

plate prima na drugi način.

Ubijeđen sam da je rješenje u

smanjenju opterećenja na rad,

ali tomoramouraditi smisleno

i na način da ne napravimo fi-

skalni uticaj koji bi nas ugro-

zio. Za onoliko koliko smanji-

mo opterećenje na rad za

toliko treba da povećamo broj

Ministarstvo nansija napravilo procjene sive ekonomije u pojedinim

Država gubi 150milio-

na eura odPDV-a, a u

turizmu 300miliona

kroz nelegalni rad

Vukićevićuprofesionalni

status i 800euravećaplata

Odluka vanredne skupštine akcionaraMontenegro erlajnza

PODGORICA

Akcionari

Montenegroerlajnza suna

vanrednoj sjednici odlučili

da funkcijapredsjednika

odboradirektora sadabude

profesionalna.

Od februara prošle godine na

čelu Montenegro erlajnza je

NikolaVukićević,

generalnidirektorzabudžetu

Ministarstvu finansija.

-Profesionalizacijatogmjesta

je neophodnost u ovom tre-

nutku. Kompaniji je potrebna

posvećenost upunomkapaci-

tetu i svakodnevni rad da bi

MA nastavio sa pozitivnim

trendom i ostvario zacrtane

ciljeve - saopšteno je sa sjed-

nice,uzkonstatacijuda,akose

traže rezultati i ako se odgo-

vornost za njihovo postizanje

podrazumijeva, onda je nuž-

noda predsjednik borda bude

profesionalno angažovan s

punim radnim vremenom. U

skladu sa ovom odlukom

usvojen je prečišćeni tekst

statute kompanije, kojim je

određeno da naknada pred-

sjedniku borda može da bude

tri prosječne kompanijske za-

rade. Skupština akcionara je

juče odlučila da ta naknada

iznosi do dvije i po prosječne

plate uMA.

Prema saznanjima Pobjede,

prosječna plata u nacionalnoj

avio-kompaniji veća jeod800

eura, pa će Vukićević mjeseč-

no zarađivati više od dvije hi-

ljade eura.

Njegova mjesečna zarada u

Ministarstvu do sada je bila

1.240 eura. Međutim, prema

izvještaju koji je dostavio

Agenciji za sprečavanje ko-

rupcije, prijavio je mjesečno

670 eura prihoda od članstva

u skupštini Agencije za kon-

trolu letenja Srbije i Crne Go-

re i 361,5 eura mjesečno od

komisije za polaganje držav-

nog ispita.

S.P.

Novčanapodrška

adaptaciji katuna

PODGORICA

Ministar-

stvopoljoprivredeobjavilo

je javni pozivzadodjelupo-

drške investicijamauadap-

tacijuplaninskihkatuna za

2018. godinu.

Podrška se dodjeljuje za

adaptaciju koliba, rekon-

strukciju postojećih pojila i

sistema za pojenje stoke, ku-

povinu plastičnih cistijerni u

iznosu do 50 odsto ukupno

prihvatljivih troškova. Ovim

se pozivom podržavaju inve-

sticije u visini od 1.000 do

3.000eura.Novina jepodrška

za ugradnju solarnih sistema

zastruju, koja iznosu70odsto

prihvatljive investicije, ali ne

više od hiljadu eura. Za nju

mogu konkurisati poljopri-

vrednici koji najmanje tri go-

dine koriste subvencije za

pašnjake sa prosječno 15

uslovnihgrla.

S. P.

USD

1.23010

JPY 130.21000

Kursna lista

GBP

0.88253

CHF

1.17020

AUD

1.58600

CAD 1.60870

CZK 25.41500

TRY 4.81470

NikolaVukićević