Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 17. mart 2018.

Politika

PODGORICA

Kandidat za

predsjednikaCrneGore

MarkoMilačićpodnio je ju-

če tužbuOsnovnomsuduu

Podgorici zbogpovrede časti

i prava ličnosti protivDržav-

ne izbornekomisije i gene-

ralnog sekretara te instituci-

jeVeljaČađenovića. Iz

DIK-a su,međutim,Milačiću

poručili da „imapravoda se

kandiduje zapredsjednika

države, ali nemapravoda za

tokoristi lažnepotpise“.

- Čađenović, koji se stavio u

poziciju udarne pesnice re-

žimskog DIK-a, nizom izjava

umedijima na štetu predsjed-

ničkog kandidata Milačića

brutalnojeprekršionadležno-

sti Državne izborne komisije,

presuđujući i stavljajući se u

ulogu tužioca i sudije. Time je,

između ostalog, prekršen član

35 Ustava Crne Gore, u kojem

se garantuje da je svako nevin

doksenjegovakrivicaneutvr-

di pravosnažnom odlukom

suda - saopšteno je iz Prava

CrnaGora.

DIK se, kako navode, potpuno

otvoreno stavila na stranu re-

žima, diskreditacijom opozi-

cionog kandidata, Milačića,

stavljajući gauneravnopravan

položaj.

Prava Crna Gora poručuje

DIK-u i onima u vlasti koji

kontrolišu tu instituciju, a svi-

ma je jasnoda oni stoje iza ove

prevare i podmetačine, da im

neće proći, i da će predsjed-

nički kandidat DIK-a, čije ime

ćebiti poznatonakonsjednice

GlavnogodboraDPS-a, biti je-

dina meta našeg predsjednič-

kog kandidata, MarkaMilači-

ća, u ovompolitičkomokršaju

- dodaje se u saopštenju.

Generalni sekretar DIK Veljo

Čađenović poručio je da „sva-

ki punoljetni građanin ima

pravodasekandidujezapred-

sjednika, pa i Milačić, ali niko

nema pravo da vlastitu kandi-

PODGORICA

Radna grupaSkupštineuradila jeodličan

posao tokomradanaprimjeni preporukaODIHR-a, sa ci-

ljemdapredstojeći izborni ciklusi budu sprovedeni sado-

datnounaprijeđenimizbornimzakonodavstvom, istaknuto

jena sastankupredsjednikaSkupštine IvanaBrajovića i šefi-

ceposmatračkemisijeODIHR-aTanomeZuluetom.

Brajović je istakao da za izmjenu Zakona o izboru odbornika i

poslanika nije glasala opozicija, uprkos deklarativnom zalaga-

nju za izmjene izbornog zaknodavstva.

- Šefica posmatračke misije je tokom razgovora pokazala

interesovanje za mnoge segmente izbornog procesa i najavila

početakaktivnostimisije. Podsjećamo,OEBS/ODIHRmisijuza

posmatranje predsjedničkih izbora čini 16 dugoročnih i 100

kratkoročnihposmatrača - saopšteno je iz Skupštine.

R.P.

PODGORICA

Glavni od-

borDemokratskepartije

socijalista trebalobi dana

sjednici koja je zakazana

zaponedjeljak 19.martau

17 sati odluči koćebiti

kandidat tepartije za

predstojećepredsjednič-

ke izbore. Prethodnoće,

istogadana, Predsjedniš-

tvoDPSpredložiti kandi-

data i taj prijedloguputiti

Glavnomodborunaveri-

fikaciju.

Ko će biti kandidat još uvi-

jek nije poznato iako su, u

nedostatkupravihinforma-

cija,ujavnostisvakodnevno

spekulisali sa tri-četiri ime-

na istaknutih članova ove

partije.

- Unutar partije smo okon-

čali konsultacije i tek će po-

četkom naredne sedmice

Glavni odbor odlučiti ko će

biti predsjednički kandidat

Demokratskepartijesocija-

lista-kazaojejučezaPobje-

du direktor DPS-a Tarzan

Milošević.

Poznato je, kako je naš list

ranije pisao, da su tokom

konsultacija partijske mje-

sne i opštinske organizacije

Demokratskepartijesocija-

listaplebiscitarnozatražile,

da kandidat za predsjedni-

ka države bude predsjednik

te partijeMiloĐukanović.

Međutim,Đukanović je, ok-

tobra 2016. godine, poslije

parlamentarnih izbora, od-

lučio da se povuče sa držav-

nih funkcija. On je više puta

izjavljivao da je prioritet

stranke koju predvodi - po-

bjeda njihovog kandidata

na predsjedničkim izbori-

ma, damu imponuje podrš-

kapartijskogčlanstva, ali da

DPS ima još mnogo kvali-

tetnih kadrova koji mogu

pobijediti u ovoj izbornoj

utakmici.

-Tone samodami imponu-

je nego me i obavezuje. Za

mene ne postoji preči inte-

resukolikosepokažedapo-

stoji realna potreba države

CrneGore.UDPS-u i ukoa-

liciji imamo ne jednog nego

više spremnih ljudi koji suu

stanju da odgovore toj po-

trebidapobjedimonapred-

sjedničkim izborima i da se

da doprinos daljemprospe-

ritetu - kazao je Đukanović

krajemprošle godine.

KaokandidatiDPS-a,ukoli-

ko njihov lider ne prihvati

kandidaturu, pominjani su

bivša predsjednica partije

Milica Pejanović-Đurišić,

sadašnji ministar poljopri-

vrede Milutin Simović i

potpredsjednik Skupštine

BranimirGvozdenović.

Početkom ove sedmice,

mnogi iz DPS-a su spekuli-

sali da Milica Pejanović-

Đurišić ima najviše šansi da

bude predsjednički kandi-

dat, ali od tada ni jedna in-

formacijaizvrhaDPS-anije

procurjela.

Kao što je Pobjeda ranije pi-

sala iz više izvora iz DPS-a

postoji,,snažanpritisakoče-

kivanja članstva“ da Đuka-

nović prihvati kandidaturu,

jer kako su rekli, „istraživa-

nja javnog mjenja pokazuju

da je sa Đukanovićem kao

kandidatom sigurna ubjed-

ljiva pobjeda u prvom kru-

gu“.

Ipak, odluka zavisi prven-

stveno od razmišljanja i

strategije samogĐukanovi-

ća i najužeg partijskog ru-

kovodstva.

Rok za predaju predsjed-

ničke kandidature je 26.

mart.

Z. DARMANOVIĆ

PODGORICA

Demokratska

unijaAlbanaca, potrošila je,

sudeći premado sadaobjav-

ljenimizvještajimaAgencije

za sprečavanjekorupcije,

najvišenovcanakampanjuza

lokalne izboreuUlcinju i to

12.660eura. Ovapartija jena

lokalnimizborimaosvojila

trimandata.

Kamapanjaje,premaizvještaju

ASK, finansirana iz pozajmica

uiznosuod3.700eura,anajviše

novca DUA je potrošila na bil-

borde, snimanje spotova, fo-

tografsanje - 6.655 eura. Na

medijsko predstavljanje na

RTV „Mir &Teuta“ utrošeno je

2.613 eura, dok jeprevoz stude-

nata koštao 1.580 eura. Gorivo

ih je stajalo400eura, a računi u

ćevabžinicama i restoranima

iznosili su gotovo 700 eura, od

čega je u ćevabžinici ,,Lezo“

potrošeno 225 eura.

Demokratskapartijasocijalista

potrošila je u kampanji za ul-

cinjske lokalne izbore koji su

održani 4. februra 10.562 eura,

pokazuju podaci Agencije za

sprečavanje korupcije o

troškovima izbornih kampan-

ja. DPS je na ovim izborima os-

vojila osammandata.

Troškovi za reklamne spotove i

reklamni materijal koštali su

DPS 7.539 eura, od čega je za

reklamni materijal potrošeno

3.182 eura, za bilborde 2.852

eura, dok je štampanje materi-

jala stajalo 1.505 eura. Za

predizborne skupove, partija

Mila Đukanovića potrošila je

2.127 eura, od čega na završnu

konvenciju1.827eura, anazak-

up sale 300 eura.

Prema objavljenom izvještaju,

DPS nije imao troškove oglaša-

vanja i publikacija, a medijsko

predstavljanje na televiziji

Teuta i na fejsbuku koštalo je

878 eura.

DPS je za ove lokalne izbore

prikupio i 7.780 eura priloga od

fizičkih lica. Partiji su najviše

donirali predsjednik opštinsk-

og odbora Ljoro Nrekić i član

Tihomir Rakočević čiji su

prilozi iznosili po 1.500 eura.

Predsjednik Izvršnog odbora

Turističke organizacije Ulcinj

Redžep Taganović donirao je

partiji1.200eura,dokječlanIO

Bojan Đakonović donirao 900

eura.Najmanjudonacijupartiji

u iznosu od 530 eura dao je po-

moćni k di rektora Doma

zdravlja i član IO DPS Nailj

Redža.

Kad su u pitanju pozajmice i

kreditikojimajeDPSfinansira-

la kampanju za lokalne izbore,

u izvještaju piše da su za tu

svrhu korišćenje pozajmice iz

sopstvenihsredstavauvisiniod

2.526 eura, od čega je vraćeno

315 eura.

Socijaldemokratska partija ko-

ja je osvojila jednomjesto u lo-

kalnom parlamentu, potrošila

je za kampanju 9.970 eura, a za

finansiranje su koristili sopst-

vena sredstva u iznosu od

10.500 eura.

U izvještaju ASK se navodi da

su troškovi predizbornih sk-

upova SDP koštali 363 eura,

dok je reklamni materijal

koštao 3.150 eura. Od toga je na

upaljače, majice i naljepnice

potrošeno skoro 1.500 eura, na

flajereiplakate873,dokjediza-

jnmatarijala koštao 847 eura.

Medijsko predstavljanje košta-

lo je SDP 825 eura, dok su

troškovi goriva iznosili 480 eu-

ra. Na sve „ostale“ troškove,

partija Ranka Krivokapića po-

trošila je 5.028 eura. Od toga

792 eura na dnevnice aktivista,

500natroškovereprezentacije,

preko1.500naugovoreodjelu i

porez. ASK još uvijeknije obja-

vila finansijske izvještajezasve

partije.

J.Đ.

Kandidat za predsjednika podnio tužbu protiv DIK „zbog povrede časti

i ugleda“, DIK odmah odgovorio

Milačićkoristi

lažnepotpise

daturu podupire lažnim pot-

pisima, odnosno zloupotre-

bom i krađom identiteta onih

koji ga nijesu podržali svojom

voljom“. Čađenović je naveo u

saopštenju da je prihvatio ovu

odgovornufunkciju,uimeDe-

mokratskog fronta, da bi spri-

ječio zloupotrebe i malverza-

cije, kojesuuglavnomdolazile

od režima.

- Auovomtrenutku i odPrave

Crne Gore, koja kaže da je

opozicija. Ja sam ozbiljan

čovjek, i ovako bih se ponašao

prema svima, pa i prema

kandidatu iza kojega je stala i

moja stranka – saopštio je

Čađenović.

Prema njegovim riječima,

problem Milačića i drugih

kandidata koji su uhvaćeni u

nedozvoljenim radnjama nije

u Čađenoviću, ili bilo kojem

drugom članu opozicije u

DIK-u, nego u njima i spre-

mnosti da falsifikuju potpise

građana koji imnijesu dali ni-

kakvupodršku.

- Očekivao sam da se Milačić

izvinigrađanimačijisupotpisi

zloupotrebljeni i objasni kako

se njihovo ime našlo među

onima koji su oštećeni. Meni

lično ne smetaju nikakve pri-

jave, jer samčist i nevin, aniči-

jeimeiprezimenijesamukrao

- kaže se u izjavi Čađenovića.

On je istakaoda jošnegubi na-

du da će umjesto priče o prija-

vama, Milačić uputiti izvinje-

nje, njemu i onima koji ga

nijesu podržali kao predsjed-

ničkog kandidata, a čije se ime

nalazi na njegovomspisku.

- Ne bi bilo dobro da se izvede

zaključak da seMilačić pona-

ša kao neko ko je uhvaćen u

kriminalnimradnjama,aonda

tu činjenicu želi da prikrije ta-

ko što ćepraviti histeričnubu-

ku kojom želi da prikrije tu

sramotnuoperaciju.Milačiću,

budi dostojan svojih predaka,

javno se izvini, i to ćemeni biti

dovoljno - poručio je Čađeno-

vić.

I.K.

Zakazana sjednica GO vladajuće stranke na

kojoj će se izabrati predsjednički kandidat

Ivan Brajović razgovarao sa še com

posmatračkemisije ODIHR-a

Radnagrupauradila

odličanposao

DPSu

ponedjeljak

predstavlja

kandidata

Troškovi kampanje za lokalne izbore u Ulcinju

Naćevapekod ,,Leza“

DUApotrošila225eura

VeljoČađenović

MarkoMilačić

Ulcinj