Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Subota, 17. mart 2018.

PODGORICA

Predsjednič-

ki kandidat većegdijelaopo-

zicijeMladenBojanić saop-

štio je liderima

Demokratskog frontada će,

u slučajupolitičkimotivisa-

nihnemira ili građanskih su-

koba, povući kandidaturuza

predsjednika. Bojanić je to

saopštiopovodomslučaja

poslanikaMilanaKneževića

koji jeosuđenna četirimje-

seca zatvora i koji odbijada

dobrovoljnopođena izdrža-

vanjekazne.

U saopštenju Predsjedništva

Demokratskog fronta navede-

no je da je o potezima tog poli-

tičkog saveza upoznat pred-

sjednički kandidat Mladen

Bojanić.

- Koji je iskazao lični stav da

nije spreman da vodi kampa-

nju i učestvuje na izborima

ukoliko bi ona bila opterećena

bilo kakvimgrađanskimsuko-

bima, navedeno je u saopšte-

nju Demokratskog fronta koji

je dostavljen svimmedijima.

IzFrontasuinavelikakojeBo-

janićurazgovorusačlanovima

Predsjedništva saopštio da on

ima konkretan plan kako da

pobijedi na narednim izbori-

ma, te da je uvjeren da, uz po-

dršku opozicije, sigurno po-

Predsjedništvo Demokratskog fronta

razradilo je na jučerašnjoj sjednici „kon-

kretne modalitete otpora“ na eventual-

no prinudno hapšenje i zatvaranje njiho-

vog člana Milana Kneževića, ali nije konkretizovalo

planiranu ,,akciju otpora“. Kneževića je Osnovni sud

osudio na četvoromjesečnu zatvorsku kaznu, zbog

napada na policajca 17. oktobra 2015. godine tokom

protesta Fronta. On je juče dobio rješenje suda po

kome je dužan da se odmah javi na upućivanje

izdržavanja kazne. Knežević je, međutim, u više

navrata ponavljao da on dobrovoljno neće otići u

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, a u tom stavu

juče ga je podržalo i predsjedništvo Fronta.

Iz Fronta su saopštili kako je kazna

Kneževiću izrečena umontiranom

političkomprocesu, te kako su u vezi

sa tim razradili „konkretne modalitete

otpora“.

Razrađeni

modalitetiotpora

Predsjednički kandidat većeg dijela opozicije pozvao na uzdržanost povodomslučaja

odlaska u zatvor Milana Kneževića i saopštio liderima Demokratskog fronta lični stav

Bojanićpovlači kandidaturu

akobudegrađanskihsukoba

Izvori Pobjede bliski Demokratskom frontu saopštili su da je

stavomBojanića suženmanevarski prostor jer je opcija ulaska u

Skupštinu i zabarikadiranja u poslaničkimprostorijama sadamanje

vjerovatna. ,,Niko neće da vodi kampanju, a damu je polovina

poslanika zabarikadirana u parlamentu“, rekao je izvor Pobjede

bjeđuje na izborima 15. aprila,

,,nezavisno od toga ko će biti

režimski kandidat“.

Stav o mogućem neučestvova-

nju na izborima potvrdio je i

predsjednički kandidat Mla-

denBojanićkoji jeusaopštenju

za medije, izdatom sat nakon

saopšenja Fronta, kazao ,,da je

Predsjedništvo DF-a korektno

interpretiralonjegov stav“.

- Predsjedništvo DF-a je pri-

milokznanjulični stavMlade-

naBojanića i narednihdana će

upoznati javnost sa našomko-

načnom odlukom– saopšteno

je izFronta.

Izvori Pobjede bliski Demo-

kratskomfrontusaopštilisuda

je stavomBojanića sužen ma-

nevarski prostor za akcije

Fronta u ,,slučaju Knežević“

jerjeopcijaulaskauSkupštinu

i zabarikadiranja u poslanič-

kim prostorijama sada manje

vjerovatna.

-Nikonećedavodikampanjua

da mu je polovina poslanika

zabarikadirana u parlamentu

- rekao je izvorPobjede izdije-

la opozicije koji podržava kan-

didaturuBojanića.

Predsjednički kandidat Mla-

denBojanić u javnomsaopšte-

nju pozvao je i vlast da „dobro

odmjeriipovederačunaodeli-

katnosti svakog narednog ko-

raka u procesu protiv Milana

Kneževića“. On je apelovao na

„razum svih suprotstavljenih

strana“.

-Koristimprilikudaupozorim

crnogorsku vlast, kao i aktuel-

nog predsjednika Crne Gore,

da dobro odmjere i povedu ra-

čuna o delikatnosti svakog nji-

hovognarednogkoraka, i kuda

to može odvesti Crnu Goru.

Danas u Crnoj Gori su najpo-

trebnijimir i stabilnost - naveo

jeBojanić.

Predsjedničkog kandidata

Mladena Bojanića juče je po-

držao jednoglasno Glavni od-

borDemokratskeCrneGore.

Đ.Ć.-N.Z.

Demos još nema stav o predsjedničkom

kandidatu dijela građanske opozicije i DF-a

Lekić idućesedmice

odlučujeda li će

podržati Bojanića

PODGORICA

Demos još

nijedonioodlukuda li će

podržatiMladenaBojani-

ćanapredsjedničkimiz-

borima. Otome ćeodluči-

ti predsjedništvopartije

na sjednici koja ćebiti

održanadokrajanaredne

sedmice– saznajePobje-

da.

Članica Predsjedništva De-

mosaTinaRaičevićsaopšti-

la je juče da predsjednička

trka rizikuje da postane

predstava u obliku „novog

političkog trilera“ zbog

skandala sa „viškom nere-

gularnih i manjkom regu-

larnihpotpisa“.

- Posebno je poražavajući

momenatučitavojpričiblo-

kada institucija sa DIK-om

na čelu, sve sa velikim bro-

jem zaposlenih, koje se,

umjesto da rješavaju pro-

bleme, proglašavaju nenad-

ležnim– kazala je Raičević,

navodeći da neautonomne

institucije kao da čekaju in-

strukcije vrha vlasti koja je

sadazauzetamisterijomza-

pleta oko svog kandidata.

- Najmanje tri su razloga da

se najnovija agonija ovog

društva hitno zaustavi,

moždačak i odgađanjemiz-

bora. Zvanični zahtjevi

OEBS-a, na kojima insistira

i delegacijaEK, nijesu ispo-

štovani. Zapleti oko potpisa

dobijaju dimenzije sve ve-

ćeg skandala duboko kom-

promitujućeg za cijelu dr-

žavu. Blokada institucija po

težini je najdramatičniji

momenatucijeloj ovoj priči

– saopštila jeRaičević.

Prema njenim riječima, pa-

ralelno sa ovomagonijomu

raznimoblicima se manife-

stuje „dubina kriminalizo-

vanog društva, od svakod-

nevnih eksplozija, preko

procesuiranja najviših zva-

ničnika vladajuće partije,

do besomučnog zaduživa-

njaCrneGore, sadaveć sva-

kihparmjeseci“.

I.K.

CDT predao 585 prijava građana zbog zloupotrebe podataka u korist predsjedničkih kandidata

Tužilaštvopočelo istragu falsifikovanjapotpisa

PODGORICA

Osnovno

državno tužilaštvo pokrenulo

je juče istragu povodompri-

java građana o zloupotrebi

potpisa za podršku predsjed-

ničkim kandidatima - saznaje

Pobjeda.

Građanima nije upućen pisani

poziv iz Tužilaštva, već su

zbog hitnosti istrage pozva-

ni telefonomda dođu na

saslušanje. Ispitivanje prvih

svjedoka obavljeno je juče u

Tužilaštvu. Centar za demo-

kratsku tranziciju saopštio

je da je do sada Tužilaštvu

podnijeto ukupno 585 prijava

građana koji sumnjaju da su

njihovi podaci zloupotrijeblje-

ni za podršku predsjedničkim

kandidatima. Ta NVO pozvala

je građane da zloupotrebe

podataka prijavljuju i osnov-

nim tužilaštvima u gradovima

u kojima žive.

- Građani bi trebalo da provje-

ravaju da li su njihovi podaci

zloupotrijebljeni i to putem

aplikacije –

potpisi.dik.co.me

naveli su iz CDT-a.

I. K.

Haradinaj nije postigao dogovor sa Srpskom listom, ali najavljuje skupštinsku većinu

Zasporazumi „12otcijepljenih“

izpokretaSamoopredjeljenje?

PODGORICA

Premijer

KosovaRamušHaradinaj

izjavio je jučedanijesupro-

našli zajednički jezik saSrp-

skomlistomokopodrške

zakonuo ratifikaciji spora-

zumaodemarkaciji granič-

ne linije saCrnomGorom.

On jenakonferenciji zano-

vinarepozvaonekadašnje

članoveSamoopredjeljenja

koji su formirali posebnu

poslaničkugrupuda glasaju

zademarkaciju.

- Mi smo pregovarali sa Srp-

skom listom, do sada nijesmo

našli zajednički jezik. Pozi-

vamVisara Imeria i druge ko-

lege da razmisle dokle smo

došli. Akouovomtrenutkune

shvatimonašuulogu,neznam

kako ćemo se ponašati u da-

ljim procesima, kazao je Ha-

radinaj.

On je pozvao poslanike Skup-

štine Kosova, posebno one iz

nove grupe nezavisnih posla-

nika koji su napustili pokret

Samoopredjeljenje, daglasaju

za Sporazum o demarkaciji u

utorak, 20.marta.

Haradinaj jenaglasiodasusa-

dastvoreniuslovi idasuobez-

bijeđeni glasovi, ali da treba

biti odgovoran i ozbiljan da se

ne dogodi neuspjeh.

- Zbog toga mi sa najvećom

ozbiljnošćutrebadaobezbije-

dimo da na sjednici budemo

svi prisutni. Izostanak jednog

poslanika na sjednici uutorak

je poruka da Kosovo ostaje

izolovano, kazao jeHaradinaj.

Dvanaest poslanika Samoo-

predjeljenja prije tri dana za-

tražilo je od predsjedništva

Skupštine Kosova formiranje

nove poslaničke grupe na či-

jemćečelubitiDardanSejdiu.

Za ratifikaciju sporazuma o

demarkaciji potrebno je80od

120glasova poslanika.

Kako pišu prištinski mediji,

vladajuća koalicija uz podrš-

ku opozicionog Demokrat-

skog saveza Kosova ima 79

glasova. Navodno je, kako su

prenijeli, i poslanik Goranac

AdemHodža, koji je u sklopu

poslaničkog kluba Srpska li-

sta, obećaoda će glasati za de-

markaciju ukoliko bude po-

treban samo jedan glas.

Z.D.

MladenBojanić

MilanKnežević

RamušHaradinaj

TinaRaičević