Previous Page  19 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 48 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Subota, 17. mart 2018.

Kultura

najvažnijih pisaca na njemač-

kom jeziku Norbert Geštajn.

Njegov roman „Neko“ nedav-

no je objavljenu izdanjuOKF-

a, uprevoduJeleneKnežević.

VAŽNI REZULTATI

Crna Gora na Sajmu u Lajpci-

gu učestvuje već šest godina,

što jerezultiraloprevodimana

njemački jezik djela mnogih

crnogorskih autora, među ko-

jima su Milorad Popović, An-

drej Nikolaidis, DraganaTrip-

ković, Vasko Raičević, Ognjen

Spahić i drugi.

Ove godine ponuđena su nova

izdanja najvažnijih crnogor-

skih izdavača. Među prevodi-

ocima i autorima na Sajmu su

Andrej Nikolaidis, Jelena

Knežević, Dragana Tripković,

VaskoRaičević, Faiz Softić...

Iz OKF-a posebno ističu pro-

mocijunjemačkog izdanjano-

vog romana Andreja Nikolai-

disa „Mađarska rečenica“.

Crnogorski izdavači i ove go-

dine na Sajmu knjiga uLajpci-

gu imaju podršku Udruženja

Crnogoraca „Perper“, iz Laj-

pciga.

R.M.

PODGORICA-

Narodnimu-

zej ne radi revizijepovaže-

ćemPravilnikuonačinu, po-

stupku i rokovima revizije

muzejskogmaterijala, jeru

zapisnik/izvještaj reviziona

komisijaunosi samo trenut-

nozatečenemuzejske ekspo-

natekoji senalazeu izložbe-

nomprostoru ili depou, ali i

ne i nestale, otpisane i ošteće-

nemuzealije i arhivalije. To je

zaključaknadzorakoji jepo-

četkomovenedjeljeuNarod-

nommuzejuobavilaUprava

za inspekcijskeposlove, od-

nosno inspektor zakulturnu

baštinuVeselinKrstićević.

Iz Uprave je Pobjedi saopšteno

da je Narodni muzej, takođe,

trebalodaformiravišekomisija

za pojedine muzejske jedinice

zbog velikog fonda eksponata i

dokumentacije koju posjeduje.

To propisuje i član 6 Pravilnika

o načinu, postupku i rokovima

revizijemuzejskogmaterijala.

- Zavisno od obima muzejskog

materijala za koji se vrši revizi-

ja, može se obrazovati jedna ili

višekomisijaza reviziju.Ukoli-

ko muzej nema odgovarajući

stručni kadar za sastav komisi-

je,možedaangažujeodgovara-

jućeg stručnjaka iz drugogmu-

zeja –navodi se uPravilniku.

OBIMANMATERIJAL

Primjedba da je potreban veći

broj komisijaposebnoseodnosi

na reviziju Istorijskog muzeja,

budućidaunjegovsastavulazei

Muzej kralja Nikole, Arhivsko-

bibliotečko odjeljenje i Njego-

ševmuzej (Biljarda), zajedno sa

Njegoševom rodnomkućomna

Njegušima. Za reviziju Istorij-

skogmuzeja i njemu pripadaju-

ćih ostalih muzejskih jedinica

formirana je samo jedna komi-

sija, koju čine rukovodilac i

osam članova. Komisija je for-

mirana1.decembraprošlegodi-

ne,ado31.decembra2018.treba

da završi posao revizije, odno-

PODGORICA-

KnjigaNade

Bukilić iMarineVuković

,,Čuvari nasljeđa“ , pred-

stavljena jeuNarodnoj bi-

blioteci ,,RadosavLjumo-

vić“. Poredautorki, odjelu

sugovorili i arheolog-kon-

zervatormrBoško Iković i

predsjednikSavjetaMusli-

manaCrneGoreSabrijaVu-

lić.

Najveća vrijednost knjige, ka-

ko je kazala Marina Vuković,

leži u tome što su se Nada Bu-

kilić i ona upoznale sa izuzet-

nim ljudima i njihovim zaslu-

gama.

-Naš triptihDepedogen, Pava

i Ahmet i Spuška tvrđava su

oda ljubavi i plemenitimdjeli-

ma. Mi nijesmo imale veći i

teži zadatak od ovoga - da se

riječima odužimo djelima

gospode Boška Ikovića, Vese-

linaKonjevića,SlobodanaČu-

kića i Mila Radulovića. Oni su

,,krivci“ što ,,Čuvari“ postoje.

Oni su nam otkrili da su i na-

sljeđe i mi koji vjerujemo da

nas ono obogaćuje i čini ljud-

skijim, sigurniji i mirniji kada

znamodameđunamapostoje

oni koji, sami od sebe i u zavi-

snosti od sopstvene vjere i vo-

lje, uspijevaju da za sve nas

sačuvaju ono što smo od dav-

nina naslijedili - navela je Vu-

ković.

Prema riječima Nade Bukilić,

pisanjeovogdjela imalo jedva

osnovna cilja.

- Prvi cilj jeste da javnosti pri-

bližimo lik tih divnih ljudi,

bez obzira što oni imaju svoja

imena, što su osvjedočeni u

određenim štivima, časopisi-

ma ili u okviru svojih profesi-

ja. Željele smo da impružimo

mogućnost da se čuje njihov

glas. Drugi cilj koji smo htjeli

postići, nije bilo samo to da

pokažemo kako su ljudi pra-

voslavne vjeroispovijesti u

stanjudazaštite i čuvajunešto

što je diomuslimanske kultu-

re ili obratno - da neki musli-

man štiti nešto što je hrišćan-

sko. Htjele smo da kažemo da

sve to što postoji na ovom

našem tlu - sve je to naše i mi

tako štitimo i čuvamo naše -

istakla jeBukilić.

SabrijaVulićkazaojedasuau-

torke bile i više nego uspješne

u svomnaumu da nampribli-

že priču o dobročinstvu, po-

štovanju drugosti i različito-

sti.

Boško Iković publici je toplo

preporučio knjigu „Čuvari

nasljeđa“, uz nadu da će u da-

nimaprednamabiti još podu-

hvata ovog tipa.

-Želiobihdaohrabrimjošpo-

nekogda sekreneuzapisena-

še istorije, odnosno onoga što

namjenasljeđeidadokažemo

da smo stvarno dostojni ono-

ga što smo naslijedili - istakao

je Iković.

A.Đ.

u Gradskoj kući

anju i

kovođa

grafije crnogorskih generala

do 1941. godine, a u planu je i

brzo će biti objavljene biogra-

fije crnogorskih generala u

JNA i nezavisnoj Crnoj Gori,

tako da će se zaokružiti jedna

ozbiljnamaterija, koja je u na-

šoj literaturi imala mnogo ne-

dostataka, ne zato što ju je bilo

teško napisati, već zato što je

maloko imaotolikopotencija-

la nučno-istraživačkog da

upregne toliko snage i stupi u

kontakt sa ljudima koji žive i

vanEvrope, jerporodicemno-

gih generala su igrom slučaja

emigrirale 1918. i 1919. godine.

Ovo je, suštinski, pisanjevojne

istorije Crne Gore - istakao je

Batrićević.

VJEčNATEMA

Po mišljenju dr Slavka Burza-

novića, istorija ratova u našoj

državi je vječita tema, pa pro-

sječan Crnogorac zamišlja

istoriju kao neku priču sa do-

sta ratova i junaka, nekih veli-

kihvojno-političkihpoduhva-

ta.

- Upravo zbog toga je i para-

doksalno da istorija crnogor-

ske vojske još nije napisana.

Veliki i časni izuzetak u tom

pogledu predstavlja rad Bran-

kaBabića, koji, nažalost, nikad

nije publikovan, osimu feljto-

nu, vrlo zapaženom. Dobra je

vijest što je Martinović ovo

uradio i već seprepoznajenje-

gova karijera istoričara u us-

ponu - kazao jeBurzanović.

Ra.P.

Podgorica:

Predstavljena knjiga ,,Čuvari nasljeđa“ Nade Bukilić i Marine Vuković

Trago ljudima i njihovimdjelima

PoBJEdaSaZNaJE:

Uprava za inspekcijske poslove izvršila nadzor u glavnoj muzejskoj ustanovi

Narodnimuzej

simulira revizije

Jednaodpostavki NjegoševogmuzejanaCetinju

Iz Uprave je Pobjedi saopšteno da je Narodni muzej trebalo i

da formira više komisija za pojedine muzejske jedinice zbog

velikog fonda eksponata i dokumentacije koju posjeduje

sno da pregleda veoma obiman

materijal. Primjera radi, samo

Arhivsko-bibliotečkoodjeljenje

sadrži 11.000 jedinica.

Inspektor za kulturnu baštinu,

kako se navodi iz Uprave, prili-

komnadzora uNarodnommu-

zejuutvrdiojeidanijeizvršena

revizija muzejskog materijala

niujednojmuzejskojjedinici,u

skladu sa čl. 21 st. 2 Zakona o

muzejskoj djelatnosti i Pravil-

nikom o načinu, postupku i

rokovima revizije muzejskog

materijala. Oba akta propisuju

da se revizija mora uraditi naj-

manje jednomupet godina.

Takođe, inspektor jeutvrdioda

Muzej nije formirao primarnu

dokumentaciju koju čine knji-

ga inventara, knjigaulaza i izla-

za muzejskog materijala, kata-

logmuzejskihzbirki,izvještajo

reviziji i otpisumuzejskogma-

terijala. Nije formirana ni se-

kundarna dokumentacija koju

čine evidencije o audio-vizuel-

nom materijalu, hemeroteci,

prezentaciji i zaštitimuzejskog

materijala, istraživanju, odno-

sima sa javnošću, osnivanju i

istorijatumuzeja.

-Preciznorečeno,nijeformira-

na dokumentacija, niti je na

njoj rađeno u skladu sa Pravil-

nikomo načinu vođenja, vrsta-

ma i sadržaju dokumentacije o

muzejskommaterijalu – saop-

šteno jePobjedi izUprave.

NAKRAJUPOSLA

Više izvora Pobjede iz Narod-

nog muzeja potvrdili su da je

inspektor Veselin Krstićević

upozorio rukovodioce muzej-

skihjedinicaipredsjednikeko-

misija za reviziju da je dosa-

dašnjinačinvođenjarevizionih

postupaka samo simuliranje

posla. Rukovodioci komisija,

takođe, informisali su inspek-

tora da će nestale, oštećene ili

otpisane muzealije unijeti u

zapisnik tek na kraju revizije,

iako takvupraksunepropisuju

Zakonomuzejskojdjelatnostii

Pravilnik o načinu, postupku i

rokovima revizije muzejskog

materijala.

-Akodanzadanomneunosišu

zapisnik ono što je zatečeno,

negosamoonoštomislišdatre-

ba, onda je riječ o simuliranju

revizije – kazao je jedan od

izvora Pobjede, dobro upućen

u detalje inspekcijskog nadzo-

raiprocedurerevizijeuNarod-

nommuzeju.

Izbjegavanje notiranja anoma-

lija, tj. nestalih, oštećenih ili ot-

pisanih predmeta, prema rije-

čimanašeg izvora, stvaraklimu

za velike manipulacije sa broj-

čanim stanjem u muzejskim

fondovima.

KONTROLABAZE

Pobjeda saznaje da su inspek-

cijskom nadzoru u Vladinom

domu prisustvovali upravnica

Umjetničkog muzeja Mirjana

Dabović-Pejović, kustos i pred-

sjednica komisije za reviziju

Umjetničkog muzeja Snežana

Ivović, kustos u Umjetničkom

muzeju Ana Ivanović, kustos i

predsjednik komisije za revizi-

ju svih oblika dokumentacije

Miloš Marjanović, upravnica

Etnografskog muzeja Maja

Dragićević-Roganović, kustos i

predsjednica komisije za revi-

ziju Etnografskog Ljiljana Đu-

rišić i kustos i predsjednik ko-

misije za reviziju Istorijskog

muzeja Petar Lekić. Nadzoru

nije prisustvovala direktorica

VjeraBorozan, niti zaposleni iz

pravne službe, iako su na vrije-

me bili obaviješteni o posjeti

inspektorazakulturnubaštinu.

Inspektor je, prema pouzda-

nim saznanjima Pobjede, po-

sjetio i Muzej kralja Nikole,

gdje je kontrolisao izvode baze

elektronske dokumentacije.

Nadzoru su prisustvovali Alek-

sandar Berkuljan, Miloš Mar-

janović, Filip Despotović i Ta-

tjana Jović. Uvidom u izvode

muzejske baze podataka

(NMCGData) konstatovano je

da nema nepravilnosti sa as-

pektamuzejske djelatnosti.

Pobjedajeranijevećobjavilada

bi revizije fondova muzejskih

jedinicaNarodnogmuzejamo-

gle potrajati i do početka na-

redne godine, a pisanje izvje-

štaja još tri mjeseca. To

pokazuje dokumentacija koju

je Pobjeda dobila odMinistar-

stva kulture na osnovu Zakona

o slobodnom pristupu infor-

macijama.

JovanNIKITOVIĆ

Inspektor za kulturnu baštinu, prema navodima Uprave za

inspekcijske poslove, donio je usmeno rješenje na zapisnik

i naredio da Narodni muzej formira primarnu i sekundarnu

dokumentaciju u skladu sa Pravilnikomo načinu vođenja,

vrstama i sadržaju dokumentacije omuzejskommaterijalu

i izvrši revizijumuzejskogmaterijala u skladu sa Zakonom

omuzejskoj djelatnosti i Pravilnikomo načinu, postupku

i rokovima revizije muzejskogmaterijala. Rok je do 31.

decembra ove godine. Odgovorna osoba za izvršenje ovog

rješenja je direktorica Narodnogmuzeja Vjera Borozan.

NaređenemjereMuzejda

ispoštujedokrajagodine

Sapredstavljanjaknjige

„Čuvari nasljeđa“

nekommozaiku vibriraju oni

starizvukoviisimboliizdavno

iščezlih civilizacija, zato što

pjesnici nemaju svoj zavičaj,

zato što su pjesnici uzavičaje-

ni svuda gdje se pruža njihov

glas. Zato što su jedino oni ka-

dri da probiju opnu vremena i

da sve ono o čemu govore uči-

ne bezvremenim–naglasila je

Tomović-Šundić.

Ona jeocijenila ida istorijago-

vori kroz poezijuMirašaMar-

tinovića.

B.K.