Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Subota, 17. mart 2018.

Kultura

CrnaGora ima što

dapredstavi svijetu

Nastupi naših

stvaralaca na

referentnim

sajmovima i

festivalima širom

Evrope i svijeta

svjedoče da je

međunarodna

saradnja koju u

oblasti kulture

ostvarujemo na

izuzetno visokom

nivou – kazao je

Bogdanović

Ministar Bogdanović

nacrnogorskom

štanduuLajpcigu

PODGORICA-

Ministar kul-

tureAleksandarBogdanović

bio je gostMeđunarodnog

sajmaknjigauLajpcigu, gdje

jeprisustvovaoobilježava-

njudecenijeodosnivanja

Evropskemreže zaknjižev-

nost i prevođenje „Traduki“,

čija je članica i CrnaGora.

Posjetiocrnogorski štandna

Sajmukoji, predvođen izda-

vačkomkućomOKF, pred-

stavljadomaće izdavače.

Sa predstavnicima crnogor-

skih izdavača ministar Bogda-

nović je razgovarao o moguć-

nostima boljeg promovisanja

crnogorske književnosti i pre-

vodilaštva uperspektivi.

DOBRAPOSJEĆENOST

- Nastupi naših stvaralaca na

referentnimsajmovima i festi-

valima širom Evrope i svijeta

svjedoče da je međunarodna

saradnja koju u oblasti kulture

ostvarujemo na izuzetno viso-

kom nivou - rekao je ministar

Bogdanović.

Dodao jedadobraposjećenost

i veliko interesovanje publike

za izdanja izCrneGore potvr-

đuju da naša zemlja u ovoj

oblasti ima što da predstavi

Evropi i svijetu.

UokviruSajma,ministarBog-

danović govorio je i na doga-

đaju u „KafeuEvropa“, koji je

otvorio ministar vanjskih po-

slova Njemačke Zigmar Ga-

brijel. Na događaju povodom

juče je govorioAndrejNikolai-

dis, uz hrvatsku književnicu

Slavenku Drakulić. Na ovom

panelupredstavljenisuiroma-

niovihautora„Mađarskareče-

nica“ i „Mileva Ajnštajn – teo-

rija tuge“.

Nikolaidis je u izlaganju tema-

tizovao odnos Balkana i Evro-

pe.Kako jekazao, osimtogašto

postoji termin imaginarni Bal-

kan, na Balkanu postoji i pred-

stava o imaginarnoj Evropi,

koja je za nas jedan od najbo-

ljih mogućih svjetova u kojem

savršeno funkcioniše društve-

nouređenje.

Kako je saopšteno iz OKF-a,

crnogorski štand u Lajpcigu

posjetio je i jedan od trenutno

deset godina osnivanja mreže

„Traduki“, govorili su još al-

banskaministarkakultureMi-

relaKumbaro-Furdži i austrij-

ski pisacKristof Rancmajer.

U okviru Tradukijevog pro-

grama „Slovenske književno-

sti“, na temu „Pokušaj uspo-

stavljanja kanona nakon 1989“

NIKŠIĆ–

Ovaknjiga jeopšte

dobro i države i svihpojedi-

nacakojima jeCrnaGorana

srcu–kazao jeRadovanDa-

mjanović, napromocijimo-

nografijeSrđeMartinovića

„GeneraliKnjaževine iKra-

ljevineCrneGore“ , koju su

uGradskoj kući organizovali

UBNOR i antifašistiNikšića.

Damjanović je istakao da jedi-

no autor zna koliko je truda

trebalo uložiti da bi se jedna

ovakva studija ukoričila.

- O tome nijesmo imali potre-

be da učimo, ali smo iz istorije

učili mnogo toga što se ne tiče

Crne Gore. I, da je nevolja još

veća, ni danas nije mnogo bo-

lja situacija. Možda formalni

sistemi nešto na tome radi, ia-

ko rezultati nijesu za odušev-

ljenje, ali pogledajmo koliko

Nikšić:

Knjiga SrđeMartinovića promovisan

Detalji oškolo

vojevanjuvoj

Detalj sapromocijeknjigeSrđeMartinovića

su nam sredstva informisanja

tuodpomoći, kolikoNVOsek-

tor pomaže u rasvjetljavanju

istorijskih zabluda i zabuna –

istakao jeDamjanović.

SvimABliSkO

Govoreći o Martinovićevom

učinku dr Boban Batrićević

kazao je da je ovo tema koja je

svima nama bliska.

- SrđaMartinović je na pravi i

najbolji način odlučio da na-

pravi djelo koje je mješavina

ozbiljnog naučnog istraživa-

nja i sa druge strane zanimlji-

ve, popularne literature. U

međuvremenu ova knjiga je

dobila i nastavak, koji je kao

drugi tommanjeg obima po-

svećen crnogorskim generali-

ma u vojsci Kraljevine Srba,

HrvataiSlovenacaiJugoslavi-

je. Dakle, on prati storije i bio-

Autorsko večeMirašaMartinovića održano u Danilovgradu

Tumač izgubljenogvremena

DANILOVGRAD-

Autorsko

veče savremenog crnogor-

skogpiscaMirašaMartino-

vićaodržano jepreksinoću

Danilovgradu, uorganizaciji

centra zakulturuDani-

lovgrad i ogrankaMatice cr-

nogorskeuovomgradu.

-Riječjeopiscukojigodinama

dinamično bilježi ovdašnji

književni prostor romanima,

knjigama pjesama i esejima u

dnevnoj štampi - rekao jeknji-

ževnikBogićRakočević.

Martinovićje,kakokaže,opči-

njen antičkimmjestima i gra-

đevinama na našim prostori-

ma i on ihumašti oživljava.

- On nam, zapravo, uvijek pri-

ča o nepoznatoj prošlosti, a ti-

me i sadašnjosti koja nam je

nepoznata sklapajući jedin-

stveni mozaik vremena i pro-

stora - naglasio jeRakočević.

Za prof dr Sonju Tomović-

Šundić,Martinovićvećdugou

kontinuitetu ima jedanosobe-

ni poetski glas.

- Martinović je talentovan da

spajapaganske i antičkecivili-

zacije ihrišćanskusumboliku,

a u njegovompjesništvu kao u

SaknjiževnevečeriMiraša

MartinovićauDanilovgradu

Ministar Bogdanović posjetio crnogorski štand na Sajmu knjiga u Lajpcigu