Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Subota, 17. mart 2018.

Hronika Podgorice

Fudbalski savezCrneGore,

uzpodrškuevropskekuće

fudbala, unarednomperio-

duurekonstrukcijuGrad-

skog stadionauložićemilion

eura, najavljeno jena juče-

rašnjemsastankugradona-

čelnikaSlavoljubaStijepovi-

ća i predstavnikaFSCG,

generalnog sekretaraMomi-

raĐurđevca i potpredsjedni-

kaVladanaVučelića iMilen-

kaMaraša–prenosi PGbiro.

RADOVI

Rekonstrukcija, preciziraju iz

Glavnog grada, podrazumije-

va postavljanje novih ulaznih

kapija na svim sektorima sta-

diona, uvođenje sistema elek-

tronskog očitavanja ulaznica,

zamjenu postojećih stolica,

poboljšanjeuslovazaradnovi-

nara, kao i ukoliko se za tim

ukaže potreba, nadogradnju

postojećeg videonadzora.

Stijepović je istakao da je za-

jednički interes glavnog grada

iFudbalskogsavezaCrneGore

stvoriti uslove da gradski sta-

dion ispuni sve kriterijume

Uefe i Fife.

-Naš cilj je da ga učinimo ljep-

šim i komfornijim, kako za

igračeisportskeradnike,takoi

za navijače i sve posjetioce –

kazaojeprvičovjekPodgorice.

Generalni sekretar Fudbal-

skog saveza Crne GoreMomir

Đurđevac kazao je da je Fud-

balski savez, u saradnji sa

Glavnimgradom, do sadau in-

U rekonstrukciju Gradskog stadiona biće uloženomilion eura

D. MALIDŽAN

Cilj je ispuniti

svekriterijume

Fife i Uefe

Planirano je

postavljanje

novih ulaznih

kapija na svim

sektorima

stadiona,

uvođenje sistema

elektronskog

očitavanja

ulaznica,

zamjena stolica,

poboljšanje

uslova za rad

novinara i,

ukoliko se

ukaže potreba,

nadogradnja

video nadzora

frastrukturu klubova na teri-

toriji Podgorice uložio oko če-

tiri miliona eura, od čega 1,6

miliona u gradski stadion.

- Izdvajamo izradu novog te-

rena sa drenažom i automat-

skimsistemomzanavodnjava-

nje, nabavku mehanizacije

potrebne za njegovo održava-

nje, potpunupromjenu reflek-

torskogosvjetljenja sa sijalica-

ma za brzi start i agregatomza

rezervno napajanje električ-

nom energijom, kao i zaštitne

mreže iza golova na južnoj i

sjevernoj tribini koje spreča-

vaju ubacivanje raznih pred-

meta i pirotehničkihsredstava

na teren–naveo jeĐurđevac.

ULAGANJA

On je najavio da će Fudbalski

savez i u narednom periodu

nastaviti ulaganja u komplet-

nu fudbalsku infrastrukturu.

- Za tu namjenu na teritoriji

glavnog grada Fudbalski savez

ćeopredijeliti okočetirimilio-

na eura. Buduće aktivnosti od-

nosiće se na postavljanje re-

flektorskog osvjetljenja na

stadionima FK Mladost, FK

Dečić, FK Zeta, FK Kom i FK

MladostLješkopolje, zatimiz-

gradnju pomoćnog terena FK

Budućnost, natkrivanje stadi-

ona u Lješkopolju, nastavak

izgradnjestadionaFKDečić….

–kazao jeĐurđevac.

Partnerskimzalaganjemgrad-

ske uprave i FSCG, dodao je

on, izgrađeni su i fudbalski

kampsadvaterenaFKKomna

Zlatici, dva terenaFKMladost

Lješkopolje, rekonstruisan je

glavni teren FK Zeta u Golu-

bovcima, na Trešnjici je izgra-

đen i pomoćni teren od vje-

štačke trave. Pomoćne terene

od vještačke podloge FSCG je

izgradio i FK Dečić i FKMla-

dost na Starom aerodromu,

gdje senalazi i administrativni

objekat FSCG–Kuća fudbala.

I.Kr.

Gradski stadion

PredstavniciMinistarstva

poljoprivrede i ruralnog ra-

zvojapredstavili supro-

grambespovratnepodrške

(IPARD) uTuzima i Golu-

bovcima. Oni supozvali do-

maćeproizvođačedakon-

kurišu sa svojimprojektima,

koji putemIPARD-amogu

biti podržani do60odsto

ukupnevrijednosti planira-

ne investicije– saopšteno je

izMinistarstvapoljoprivre-

de i ruralnog razvoja.

Poljoprivrednici, poručuju iz

ministarstva, mogu izgraditi

ili rekonstruisati objekte, ku-

piti potrebnu opremu i meha-

nizaciju, urediti infrastruktu-

ru na gazdinstvu, podići

voćnjake, vinograde, masli-

njake, izgraditi plastenike i

staklenike, ugraditi sistemeza

korišćenje obnovljivih izvora

energije i drugo.

Poziv se odnosi na primarnu

proizvodnju, kao i mogućnost

konkurisanja sa projektima

ukupne vrijednosti od 10.000

do 500.000 eura.

- Prijepodnošenja zahtjeva za

isplatu sredstava podrške, in-

vesticija koja se podržavamo-

ra biti u vlasništvu korisnika

podrške. Za mlade farmere,

ispod 40 godina, bespovratna

podrška iznosi 65 odsto, dok

za one koji realizuju investici-

je u planinskom području

iznad 600metara nadmorske

visine podrška iznosi čak 70

odsto – navodi se u saopšte-

nju.

Svi potrebni obrasci vezani za

učešće uprojektu IPARDmo-

gusepreuzeti sa internet stra-

niceMinistarstvapoljoprivre-

de i ruralnog razvoja, kao i

internet stranice koja je uspo-

stavljena posebno za IPARD

program – www.ipard.gov.

me. Obrasci se mogu preuzeti

i u regionalnimkancelarijama

odjeljenjazasavjetodavnepo-

slove u oblasti stočarstva i u

biljnoj proizvodnji, kao i u

kancelarijamaministarstva.

I.Če.

Program IPARD predstavljen poljoprivrednicima u Golubovcima i Tuzima

Podrškado60odsto investicije

linama...

ama

manje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

staviti

gradnju

ćemozajednonajavnojraspra-

vi što je planer zamislio da se

gradi. Za parking je nadležna

inspekcija - kazao jeMarković.

Odgovarajući na pitanje Rak-

čevića, zašto se ne nađe alter-

nativnorješenjezapetljuSmo-

kovac, Marković je kazao da je

započet dijalog sa Ministar-

stvom saobraćaja još 2010. go-

dine.

- Urbanističko-tehnički uslovi

Ministarstva saobraćaja su iz-

dati za autoput. Najvažnije je

to što je novimzakonomodre-

đeno da će ministarstvo odra-

diti plansku dokumentaciju za

tri godine, tako da je to prilika

za rješenje tog problema – po-

ručio jeMarković.

Velikinovac,smatraodbornica

DF-a Branka Bošnjak, izdvaja

sezaizraduplanskedokumen-

tacije i pruža se prilika da pri-

vatne firme zarađuju.

-Oni gledajuprivatni interes, a

ne javni. Interesuje ih samo

profit.Trebalobidaseusklopu

Glavnog grada otvori služba

koja bi izrađivala planska do-

kumenta, a ne da dajemo mili-

oneprivatnicima–apelovalaje

Bošnjak.

OTEŽANOKRETANJE

Predsjednik Udruženja mla-

dih sa hendikepom Milenko

Vojičić istakao je da zgrada

Skupštine glavnog grada nije

prilagođenaosobamasainvali-

ditetom. Njega je zanimalo da

li je u planu izrada posebnog

akcionog plana o pristupačno-

sti.

- U gradu postoji samo jedan

javni toalet i njega OSI ne mo-

gu da koriste. Ni u jednoj usta-

novi u Crnoj Gori nije predvi-

đenodaosoba sa invaliditetom

bude predsjedavajući, jer na

svakoj katedri ima bar jedna

stepenica –kazao jeVojičić.

OliverMarkovićjekazaodara-

zumije problemosoba sa inva-

liditetom, ali da u okviru Pro-

grama uređenja prostora i

sadržajakomunalnogoprema-

nja nema mjesta za aktivnosti

koje se odnose na prilagođava-

nje objekata.

- Prilikom izrade tehničke do-

kumentacije za objekte komu-

nalne potrošnje projektanti su

dužni da, poštujući zakon, is-

pune sve mjere da taj objekat

budeprilagođensvima–kazao

jeMarković.Skupštinajeusvo-

jila i cjenovnik usluga na grad-

skim bazenima u kompleksu

SC ,,Morača“, takoda su se ste-

kli uslovi da bazen bude otvo-

renzakupače.Odlukastupana

snagu osmog dana od dana

objavljivanja u Službenom li-

stuCrneGore.

Sa dnevnog reda izuzet je pri-

jedlog odluke o izmjenama i

dopunama Odluke o javnom

vodosnabdijevanju, na prijed-

log odbornika DPS-aMomčila

Vujoševića, koji je naveo da

budžetom nijesu predviđena

sredstva za izgradnju internih

vodomjera. Odbornici nijesu

razmatrali ni prijedloge odlu-

kaodonošenjuDUP-a ,,Dahna

2“ i o određivanju građevin-

skog zemljišta koje može biti

predmet raspolaganja u 2018.

godini, koji su takođe izuzeti

sa dnevnog reda, na prijedlog

gradonačelnika Stijepovića.

Nj. BOŠKOVIĆ

Klub odbornika Demokrata

održao je pres konferenciju

ispred zgrade Skupštine i

bojkotovao jučerašnju sjed-

nicu zbog, kako su naveli,

kršenja skupštinskog

poslovnika o radu. Oni su

istakli da su nekoliko puta

od predsjednika Skupštine

tražili informacije koje su im

potrebne radi ostvarivanja

odborničke funkcije, te da

ih nijesu dobili.

Odbornica Demokrata

Zdenka Popović podsjetila

je da su podnijeli aman-

dmane na prijedloge odlu-

ka o komunalnomoprema-

nju građevinskog zemljišta

za bespravne objekte i za

sve koji legalno grade stam-

bene i poslovne objekte.

Odbornici Demokrata su

naveli i to da je gradona-

čelnik Slavoljub Stijepović

javno kazao da je Vodovod

spreman da o svom trošku

ugradi vodomjere u stam-

bene zgrade.

Klub odbornika DPS-a

reagovao je na te postup-

ke, ističući da Demokrate

,,uporno iznose stavove

na konferenciji za novi-

nare umjesto u Skupštini

glavnog grada za šta su ih

građani i birali i za šta ih

plaćaju“.

- Demokrate nijesu besplat-

no ugradile vodomjere u

opštinama u kojima vrše

vlast, ali to predlažu u Pod-

gorici. Pošto ovogodišnjim

budžetomnijesu predvi-

đena sredstva za ugradnju

vodomjera, tokomove

godine potrebno je proci-

jeniti i predvidjeti sredstva

i de inisati ih budžetom za

sljedeću godinu – navodi se,

između ostalog, u reagova-

nju DPS-a.

Demokrate

bojkotovale

sjednicu

nobilopotpunoprekriveno vo-

dom.

- Sad semože, sredili su staze, a

do prije dvamjeseca je bilo ha-

otično.Nijesmoočekivali,alisu

završili.Trebanaistinačinrije-

šiti i ove bare koje se nalaze sa

bočnih strana van dvorišta jer

je taj dio ružan i kada padne ki-

ša pod vodom je – kazala je Po-

pović.

Bara koje se nižu cijelom kolo-

voznom trakombilo je juče i na

sporednimsaobraćajnicamana

Koniku, a dijelom i na Starom

aerodromu.

-Konik je jednoodnajugroženi-

jih područja kada padne veća

kiša.Kaoštoviditebaraimasvu-

da, ali smo navikli, toliko da bi

nambilo čudno da se nešto pro-

mijeni, iako iskrenopriželjkuje-

mo i nadamo se – kazao je Saša

Beloica,kojiživiuovomnaselju.

Jučerašnja kiša nije uzrokovala

veće zastoje ili gužve u saobra-

ćaju.

I.Kr.

Oko 150maturanata Srednje ekonomske škole ,,Mirko

Vešović“ učestvovalo je prije dva dana u akciji dobrovoljnog

davanja krvi. Profesori ove škole juče su, u okviru iste akcije,

donirali ovu dragocjenu tečnost.

Iz Zavoda za transfuziju krvi zahvaljuju profesorima i

učenicima koji su bili dio akcije i pozivaju i druge društvene

subjekte da sličnim aktivnostima doprinesu obezbjeđivanju

stabilnih zaliha krvi.

H.P.

Maturanti i profesori

Ekonomske škole dali krv

ŠKOLAZAPRIMJER:

Detalj sadobrovoljneakcije

Konika

Sapredstavljanja

IPARD-auTuzima