Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Subota, 17. mart 2018.

Hronika Podgorice

Kišakoja je jučepadalauzro-

kovala jepojavuvećihbarana

nekimod sporednih saobra-

ćajnicanaKoniku, Zlatici i u

Maslinama, koje suotežavale

kretanjepješaka. Ipak, kažu

naši sagovornici, tonijeništa

neuobičajeno i iznenađujuće,

a adekvatno rješenjeproble-

ma atmosferskekanalizacije

unekimdjelovima grada još

se čeka.

Bare

MještaninMaslinaVeselinŠće-

panović ističeda zanjihnajveći

problemi nastaju kada nabuja i

izlijeseSavinpotok, kao i dave-

ćini ulica fale trotoari, koji bi

znatno olakšali kretanje pješa-

ka i obezbijedi imsigurnost.

- Kad padamalo veća kiša stva-

ra se velik broj bara, koje je če-

sto teškozaobići. Tonamstvara

problem, jer kada auto malo

bržeprođe,skrozisprskapješa-

ke.Ovakvasituacijaovdje jene-

Svaka jača kiša otežava kretanje sporednimulicama na Koniku, Zlatici, uMa

Navikli dagazepoba

D. MIJATOVIĆ

Prijedlogodlukeonaknadi

zakomunalnoopremanje

građevinskog zemljišta za

bespravneobjektekoji će

nelegalnimgraditeljima

pružitimogućnost da ih le-

galizuju, aGlavnomgraduda

ubiraprihodeodkomunalija

i ulaže ihu infrastrukturu,

usvojen je sa 30glasovapo-

drške (DPS, SD, BS, LP). Rok

zapredajuzahtjeva za legali-

zaciju jedo 14. jula. Odborni-

ciDemokratabojkotovali su

sjednicu, dok jeDFnapustio

skupštinsku saluposlije tri

sata.

Na jučerašnjoj sjednici usvo-

jen je i Prijedlog programa

uređenja prostora za 2018. go-

dinu, koji predviđa ulaganja u

iznosuod 32,4miliona eura.

Povoljniji uslovi

GradonačelnikSlavoljubStije-

pović kazao je da je usvajanje

odluke o naknadi za komunal-

no opremanje odraz brige za

građane.

-Glavni grad je saVladom, do-

nošenjem zakona koji se tiče

nelegalnegradnje,staviotačku

na taj problem u Podgorici.

Odluka je i u interesu grada,

državeigrađana,bićesvizado-

voljni. Građani će konačno

moći da legalizuju objekte, a

država da ubira prihode po

osnovu komunalija i ulaže ihu

infrastrukturu u djelovima

grada odakle su naplaćeni.

Podgorica kao evropski grad u

21. vijeku izboriće se sa ovim

problemomi zavesti reduovoj

oblasti –kazao je Stijepović.

Da je Uprava vodila računa o

socijalnom statusu građana

govori amandman koji je pod-

nio gradonačelnik, prema ko-

jemjenelegalnimgraditeljima

odobrenpopust od30odstoza

objekte osnovnog stanovanja

do 200 kvadratnih metara i

stambene objekte do 500 kva-

drata.

-Zakućuod100kvadratauzo-

ni pet u Zagoriču, građanin će

platiti komunalijeod2.100eu-

ra u gotovini, a na rate 2.451

euro. U zoni četiri za kuću iste

površine cijena je 2.730 eura u

gotovini, a 3.100eurana rate, u

zoni tri platiće 3.152 eura, a na

rate 3.677 eura, dok će oni koji

živeuzonidvaplatiti4.202eu-

ra u gotovini ili na rate 4.903

eura. Legalizacijom se stavlja

Skupština Glavnog grada usvojila odluku o naknadi za komunalno opr

Legalizacijać

tačkunadivlj

Za kuću od 100

kvadrata u zoni

pet u Zagoriču

građanin će

platiti komunalije

od 2.100 eura u

gotovini, a na rate

2.451 euro. U zoni

četiri za kuću iste

površine cijena

je 2.730 eura u

gotovini, a 3.100

eura na rate, u

zoni tri platiće

3.152 eura (na rate

3.677), dok će oni

koji žive u zoni

dva platiti 4.202

eura u gotovini

(na rate 4.903

eura) - naveo je

Stijepović i istakao

da je Glavni grad

dao najpovoljnije

uslove za

legalizaciju

tačka na nelegalnu gradnju –

naveo je Stijepović i istakao da

jeGlavni graddaonajpovoljni-

je uslove za legalizaciju.

Mještani Tuzi podnosiće za-

htjeve za legalizacijuGlavnom

gradu dok se ne formiraju or-

gani uprave, kada će nastaviti

taj posao. Naknade od komu-

nalija ulagaće na prostoru Tu-

zi.

uređenjegrada

Na jučerašnjoj sjednici usvo-

jenjeiPrijedlogprogramaure-

đenjaprostoraza2018. godinu

koji predviđa ulaganja u Pod-

gorici u iznosuod32,4miliona

eura.

Nezavisnog odbornika Luku

Rakčevića zanimalo je što je

preduzeto za građenje divljeg

parkinga sa 26 parking mjesta

kod Univerzitetskog centra,

iako je DUP-om predviđena

gradnja podzemne garaže, te

da li će novi DUPUniverzitet-

ski centar staviti pečat na ova-

kvu gradnju.

Vršilac dužnosti sekretara za

planiranje i uređenje prostora

Oliver Marković odgovorio je

da je donošenje DUP-a Uni-

verzitetski centaruproceduri,

ali da je još ranozaplanskarje-

šenja.

- Kad dođe vrijeme, pogleda-

Klub odbornika DF-a napustio je sjednicu nakon tri sata, navodeći

kao razlog slanje lidera DF Milana Kneževića u zatvor.

- Šalju nevinog čovjeka u zatvor, na pravdi boga. Na sjednici nema ni

gradonačelnika, tako da ne znamo koja je svrha našeg boravka ovdje

– kazao je Nikola Sekulić (DF).

Odbornik DF-a Miodrag Bešović je takođe komentarisao zatvorsku

kaznu koju je dobio Milan Knežević, te zatražio da se informacija o

učešću Glavnog grada u regionalnomprogramu lokalne demokratije

na ZapadnomBalkanu (Reload) izuzme sa dnevnog reda, ali je nje-

gov prijedlog odbijen sa 30 glasova protiv, 12 za i dva uzdržana.

Kada su odbornici DF-a krenuli da izlaze iz sale, stigao je gradonačel-

nik Stijepović. Međutim, iako su naveli da je jedan od razloga napu-

štanja sjednice izostanak gradonačelnika, nijesu željeli da se vrate.

DFnapustiosjednicu

zbogKneževića

štona šta smonavikli i ništadu-

gačije nego svaki put kada

padnemalo više kiše – kazao je

Šćepanović.

AnjaJovanovićkojaživiublizi-

ni vrtića ,,Zvončić“ u tomnase-

lju smatra da treba dodatno ra-

diti na poboljšanju putne

infrastrukture i atmosferske

kanalizacije.

- Potrebno je na dobar način ri-

ješiti pitanjeoticanja atmosfer-

skih padavina i onda ne bi bilo

ovoliko lokvi po ulicama i uz

ivičnjake –kazala je Jovanović.

staze

Veće bare okruživale su i vrtić

,,Zvončić“ čije je dvorište, kako

nam je ispričala Sanja Popović,

do prije dva mjeseca povreme-

Detalji sa

PoredvrtićauMaslinama

BEZMNOGOPOLEMIKE:

Sa jučerašnjeg zasijedanja