Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Subota, 17. mart 2018.

CrnomGorom

Nikšić:

Prof. dr ŠćepanMiljanić o dejstvu radioaktivnog gasa radona

Važno jeodčega se

gradekuće i stanovi

Svi mineralni materijali imaju ili uranijum ili torijum. To nije

dramatično osimako bismo kuće i zgrade pravili od strašno

radioaktivnog kamenja – kazao je prof. dr ŠćepanMiljanić

NIKŠIĆ

– IstraživanjaCr-

nogorske akademijenauka

i umjetnosti okoncentraciji

radioaktivnoggasa radona

potvrdila suda 7,9odstoku-

ća i stanovaunašoj zemlji

imakoncentracijuvećuod

300bekerelapometrukub-

nom, što jemaksimalna re-

ferentnavrijednost uze-

mljamaEvropskeunije.

Srednja godišnjakoncen-

tracija toggasa, 201 bekerel,

najveća jeuNikšiću.

Njegovi žitelji juče su imali

priliku da iz prve ruke, od

prof. dr ŠćepanaMiljanića sa

Fakulteta za fizičku hemiju

Univerziteta u Beogradu, sa-

znaju što je radon i kako da

smanje njegovu koncentraci-

juuprostoruukojemborave.

- Radon i njegovi izotopi su

potomci tzv. rodonačelnika –

uranijuma i torijuma. Oni se

raspadaju i daju niz potoma-

ka, a neki među njima su izo-

topi radona. Zavisno od toga

koliko u materijalu ima ura-

nijuma i torijuma biće i rado-

na - kazao jeMiljanić.

MATERIJAL

Generalno, istakao je on, svi

mineralni materijali sadrže

radon.

- Svi mineralni materijali kao

što su kamen, glina, opeka,

OBLASTTREBAZAKONOMUREDITI:

Sa skupauNikšiću

NAJVIŠAKONCENTRACIJARADONA:

Nikšić

Miljanić: Radon izvire

iz zemlje, jer i u zemlji

ima uranijuma, pa

ako imate podrumu

kući, unjemu sigurno

ima više radona nego

na višimspratovima

gips, imaju ili uranijum ili to-

rijum, ili i jedan i drugi ele-

ment, apravilo jedaugranitu

ima najviše uranijuma, a sa-

mim tim i radona – rekao je

Miljanić.

To nije dramatično, dodao je,

osimako bismo kuće i zgrade

pravili od strašno radioaktiv-

nog kamenja.

- Važno je da ljudi znaju kako

daseprematomeodnoseika-

ko da prave kuće. O tome se

sadanevodi računa i tuoblast

bi država trebalo da uredi za-

konom. Radon izvire iz ze-

mlje, jer i u zemlji ima urani-

juma, pa ako imate podrumu

kući, u njemu sigurno ima vi-

še radonanegonavišimspra-

tovima - kazao je Miljanić,

dodajući da situacija u Crnoj

Gori, ipak, nije zabrinjavaju-

ća.

ZDRAVLJE

Radon je, prema procjenama

Svjetske zdravstvene organi-

zacije, poslije pušenja drugi

uzročnikrakapluća.Ministar-

stvo održivog razvoja i turiz-

ma najavilo je izradu novih

propisakojimaćesesmanjiva-

ti koncentracija radona u sta-

novima i radnimprostorima, a

to bi se postiglo uslovom da

300 bekerela bude gornja gra-

nična vrijednost, umjesto 400

jedinica koliko sada iznosi.

Ra.P.

TIVAT

–Na inicijativuVoda-

koma radniciKomunalnog

ćeobnoviti oštećeno stepe-

nište i žardinjeru i zasaditi

nove sadnicenadijeluplatoa

izmeđuRadničkogdoma

„GracijaPetković“ i stare

opštinske zgrade.

U tu akciju uključili su se i op-

ština, Vodovod i kanalizacija,

Turistička organizacija, Cen-

tar za kulturu, JPU Bambi i

cvjećara ,,Đurđa“.

- Obilježavanje svjetskog Da-

na voda je prilika za podizanje

svijesti i djelovanje u zaštiti i

očuvanju vode, racionalnog

trošenja tog dragocjenog i

ograničenog resursa. Ciljevi

kampanje su aktivno učešće

štovišeorganizacija,edukova-

nje i motivisanje najmlađih u

izgradnji održivijeg svijeta -

saopštili su iz Vodakoma, na-

pominjući da je tema ovogo-

dišnjeg Dana voda, koju svake

godine predlažu Ujedinjene

nacije, „Priroda za vodu“.

Prethodnih godina Vodakom

je u saradnji sa osnovnim ško-

lama Tivta i Kotora obilježa-

vao svjetski Dan voda nizom

ekoloških akcija i predavanja,

aovegodinesuuključiliimali-

šane iz vrtića ,,Bambi“.

S.K.

Ekološke aktivnosti u Tivtu

Obnavljajuzelenilo

HERCEgNOVI:

Lokalna uprava obećala podršku najstarijemdruštvu

Gradskamuzika imaće

uslovekakvezaslužuje

HERCEGNOVI

- Prostorije

za radGradskemuzikeHer-

cegNovi, društvakojepo-

stoji 130godina, konačnoće

biti uređene i dobiće sani-

tarni čvor, zahvaljujući po-

dršci opštine, dogovoreno

jena sastankučlanovaovog

udruženja i predsjednika

opštineStevanaKatića.

ObećanojedaćeGradskamu-

zika imati punu podršku lo-

kalne uprave u sređivanju

prostorija na Karači, izgrad-

nji toaleta i obezbjeđivanju

neophodnog parking prosto-

ra.

KakojeKatićistakao,toudru-

ženje sa tradicijom dugom

130 godina, radom i načinom

na koji predstavlja svoj grad

zaslužuje pažnju i pomoć.

- Nedopustivo je da najstarija

institucija kulture u Herceg

Novomvježbauprostorijama

koje nemaju osnovne uslove i

to mora da bude riješeno.

Trajna namjera lokalne upra-

ve jedapoboljšauslove za rad

Gradske muzike i mažoretki,

jer su oni jedan od najprepo-

znatljivijih simbola Herceg

ZASLUŽUJUPAŽNJU:

Gradskamuzika

130

godina postoji

Gradskamuzika

Novog, neizostavan dio naših

tradicionalnihmanifestacija i

sjajni ambasadori grada gdje

god da se pojave - istakao je

Katić.

Usaglašeno je da je posebno

važno da tokom adaptacije

objektauUliciLukeMatkovi-

ća budu ispunjeni svi uslovi

koji se tiču zaštite kulturnih

dobara. Odnosno, biće zatra-

ženo izdavanje konzervator-

skih uslova, kako bi potom

moglo da se krene u izradu

idejnog rješenja, a na osnovu

njega sanaciju unutrašnjeg

prostora i, u saradnji sa pre-

duzećemVodovod i kanaliza-

cija Herceg Novi, regulisanje

pitanja sanitarnog čvora.

Ž.K.

CEDIS

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove zakva-

litetnije i sigurnijenapajanje

električnomenergijomuviše

opština. Zbog togapotrošači u

pojedinimnaseljimaponeko-

liko sati neće imati struju.

SUBOTA

Kolašin:

od8do16satiRogobo-

re, Bakovići, Ilinčić, Radigojno,

Trebaljevo, Fabrika vode „Su-

za“,željezničkastanica„Treba-

ljevo“, Sjerogošte i biće sma-

njena pouzdanost u napajanju

centraKolašina.

NEDJELJA

Kolašin:

od8do16satiRogobo-

re, Bakovići, Ilinčić, Radigojno,

Trebaljevo, Fabrika vode „Su-

za“,željezničkastanica„Treba-

ljevo“, Sjerogošte i biće sma-

njena pouzdanost u napajanju

centraKolašina.

Šavnik:

od 10 do 16 sati Timar,

Bijela i Šavnik.

PONEDJELJAK

Andrijevica:

od 9 do 14:30 sati

Kuti;od8do14:30satidiograd-

skog područjaAndrijevice.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati Ni-

koljac i Pripčići.

Kolašin:

od 9 do 15 sati Gornja

Morača i Jasenova.

Kotor:

od 10 do 12 sati od Gla-

vata doPrčanja; od 10do 13 sati

zgradaMravinjak.

Plav:

od8do 14:30 satiMeteh.

Pljevlja:

od 10 do 14 sati ulice

MilošaTošića, dio III Sandžač-

ka, Centar bezbjednosti.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Jab-

lanica.

Ulcinj:

od 8 do 18 sati selo Pis-

tula; od 8 do 14 sati dio Pinješa

kodgroblja,kodhotelaMedite-

ran, Holegra i kampovi Jadra-

na; od8do 15 sati Krute, Kruče,

ValdanosivojskanaMavrijanu.

I.T.

Isključenja

uKolašinu

i Šavniku