Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Subota, 17. mart 2018.

CrnomGorom

ULCINJ:

Sekretar za nansije Sead Osmanović o stanju u opštinskoj kasi

ULCINJ

- Spovođenjemmje-

ra fiskalnepolitikeopština

bilježi najveći rast prihodau

zadnjihpet godina. Napri-

mjer, uodnosuna 2016. godi-

nu, prihod jeuvećan28od-

sto i iznosi 7.516.766eura

–kazao jePobjedi sekretar

za finansijeSeadOsmanović.

On dodaje da je od 2015. go-

dine pa do kraja 2017. po tom

osnovu opština uvećala pri-

hod za 39 odsto.

Najveći rast

prihodaza

pet godina

Očekujemo

da se nastavi

rast prihoda

od poreza na

nepokretnost,

po tomosnovu

prošle godine

zarađeno je

dvamiliona.

Nadamse da će

se vlast uskoro

konstituisati kako

bi se stvorili uslovi

za usvajanje

budžeta – kaže

SeadOsmanović

-U2014.godiniprihodjeizno-

sio 4.583,962 eura, u 2015.

5.423,090 eura, dok je u 2016.

godini prihod bio 5.843,084

eura –preciziraOsmanović.

Onočekujedaćeserastpriho-

da nastaviti.

- Rast prihoda očekujemo od

porezananepokretnost,pošto

imamo odličnu obuhvatnost

dužnika. U2017. godini sprov-

eli smo snimanje cjelokupne

teritorije Ulcinja i tako upot-

punili bazu podataka. U proš-

loj godini naplaćeno je blizu

dvamiliona eura od poreza na

nepokretnost, a ove godine

očekujemo nastavak rasta, ali

toumnogomezavisiodkoraka

nove vlasti – objašnjava Os-

manović.

Osmanović smatra da će ove

godine lokalna uprava priho-

dovati i od legalizacije nefor-

malnihobjekata, kojih, kako je

Sead Osmanović kaže da će

izazov za novu vlast u Ulci-

nju biti reforma javnih pre-

duzeća i rješavanje pitanja

viška zaposlenih u njima, kao

i u lokalnoj upravi.

- U lokalnoj upravi ima 198

radnika, dok u svim javnim

preduzećima ukupno ima

355 zaposlenih. Napravili

smo elaborat u inansijskom

stanju sa mjerama, dok se

de inisanje viškova očekuje

nakon uspostavljanja nove

vlasti – zaključuje Osmanović.

Reforma

preduzeća

izazovza

novuvlast

ranijesaopšteno iz lokalneup-

rave, ima oko 5.000.

U opštini je do kraja marta na

snazi privremeno finansiran-

je. Osmanović kaže da je loka-

lna uprava krajem prošle go-

dine napravila prijedlog

odluke o budžetu za tekuću

godinu, koji je dobio i saglas-

nost Vlade. Međutim, nije

usvojen na sjednici Skupštine

opštine zbog održavanja loka-

lnih izbora 4. februara.

- Zbog toga je opština donijela

odluku o privremenom finan-

siranju, što znači da se tokom

tri mjeseca ( januar, februar,

mart), opština finansira sa

dvanaestinom prošlogodišn-

jeg budžeta. To onemogućava

objavljivanjetenderazarazvo-

jne projekte. Pripremljen je

prijedlogbudžeta za ovugodi-

nu i nadam se da će se lokalni

parlamentuskorokonstituisa-

ti i usvojiti budžet, kako ne bi

došlo do blokade sistema - is-

tičeOsmanović.

Opštinska kasa planirana je na

15 miliona eura, od čega je pet

miliona namijenjeno za

izgradnju kanalizacione

mreže za četiri naselja: Kodre,

Totoši, Bijela Gora i Donja

Bratica. To jenajznačajnija in-

vesticija za tu opštinu, koja će

riješiti mnoge probleme ukl-

jučujući i zagađenje Port

Milene.

I.T.

BERANE:

Predstavljen projekat posvećen zapošljavanju osjetljivih kategorija

Kreirati boljeokruženje

zaosobe sa invaliditetom

BERANE

-KaritasBosne i

Hercegovine, u saradnji sa

partnerima izCrneGore,

predstavio jeprojekat

P.O.W.E.R., koji se tiče stvara-

njanovihmogućnosti za rad,

zapošljavanje i profesionalnu

rehabilitacijuosoba sa invali-

ditetom.

Koordinator projekta za Crnu

Goru Marko Đelović naglasio

jekakopartnerskeorganizacije

uz podršku Evropske unije že-

le da doprinesu kreiranju bo-

ljegokruženjazaosobesainva-

liditetom,posebnonapodručju

obrazovanja, zapošljavanja i

podizanja javne svijesti.

- Naglasak je stavljen na izradu

novih, profesionalnih planova

za obrazovanje osoba s invali-

ditetom, ali i četiri plana za ne-

formalne obuke kojima će se

ojačati njihove profesionalne

kompetencije. Projekat je

predvidio i izradu interaktivne

veb stranice na kojoj će se naći

sve relevantne informacije o

zapošljavnju osoba sa invalidi-

tetom. Razmišljamo i o sajmu

za zapošljavanje tih lica, mo-

gućnostima za pripravnički

angažman u preduzećima i or-

ganizacijama, ali i o mjerama

koje je potrebno provesti kroz

javni sistemkakobi seolakšao i

ubrzao proces zapošljavanja -

kazao jeĐelović.

Slavko Vučićević iz Udruženja

paraplegičara Bar smatra da je

ovaj projekat prilika da se oso-

be sa invaliditetom aktivnije

uključe udruštvo.

- Pokušavamo da utičemo na

zapošljavanje osoba sa invali-

ditetom i projekat je usmjeren

upravo u tom pravcu. Pokuša-

vamo da kroz realizaciju pro-

jekta stvorimo mogućnosti za

zapošljavanje osoba sa invali-

ditetom i time im omogućimo

da se aktivnouključe udruštvo

i osposobe za samostalan život

- kazao jeVučićević.

Projekat P.O.W.E.R. finansira

Evropska unija kroz IPA II

programprekogranične sarad-

nje Crne Gore i Bosne i Herce-

govine, a ukupna vrijednost

projekta je oko 560.000 eura.

Partneri iz Bosne i Hercegovi-

ne su Nadbiskupijski centar za

pastoral mladih „Ivan Pavao

II“, Udruga roditelja i djece sa

posebnim potrebama „Vedri

osmijeh“, Fond za profesional-

nu rehabilitaciju i zapošljava-

nje osoba sa invaliditetom Fe-

deracije BIH, Karitas Barske

nadbiskupije, Udruženje para-

plegičara Bar i Biznis start-ap

centar izBara.

Projekat će biti realizovanuvi-

še opština u Crnoj Gori - Bera-

nama i Petnjici na sjeveru i Ko-

toru, Tivtu i Herceg Novomna

jugu.

V.J.

OČEKUJUZARADUIODLEGALIZACIJE

OBJEKATA:

Zgradaopštine

SeadOsmanović

OBRAZOVANJEJEVAŽNO: PredstavljanjeprojektauBeranama

GUSINJE:

Aktivnosti JP Komunalne djelatnosti

UPOSLILI IHGRAĐANI:

Komunalci čistedeponije

Uklonili čak šest

,,divljih“ deponija

GUSINJE

- JavnopreduzećeKomunalnedjelatnosti uklo-

nilo je šest ,,divljih”deponijanaviše lokacijaugradu.

Vršilac dužnosti direktora tog preduzeća Demir Bajrović je

najavioda će nastaviti te poslove.

- Vremenski uslovi su nam išli na ruku, te smo uklonili šest ne-

legalnih deponija koje su se nalazile iza gradskog musliman-

skog groblja, oko izbjegličkog naselja „Vruja“, te u mjestima

Kruševo, Kukiće i LokvaNikočevića –preciziraBajrović.

On je apelovao na sugrađane da odlaganje otpada prepuste

Komunalnom preduzeću, kako se ne bi stvarale nove ,,divlje“

deponije.

I.T.

Tivat

Paobor visok

višeod25metara

TIVAT

UVelikomgradskomparku juče jeoko 13 časova

palo stabloboravisokovišeod25metara. IzKomunalnog su

saopštili da jedopadadošlozbognatopljenosti terenausljed

obilnihpadavina.

Na ulazima u park postavljene su table sa upozorenjem, a Op-

štinski tim zaštite i spasavanja uputio je savjet građanima da

izbjegavajuprolazak i boravakuVelikomgradskomparku.

S.K.

TIVAT

– Nakonkurs „Okom

Tivćana“ koji je raspisalaJU

Muzej i galerija radove je

prijavilo sedamfotografa.

V.ddirektorka teustanove

mr JelenaBujišićkažeda su

ove godinepromijenili kon-

cept prijavljivanja, tedaoče-

kujuveći broj učesnika.

- Ranijih godina Centar za

kulturu lično je pozivao foto-

grafe za koje zna da imaju ra-

dovekoji bi odgovarali zadatoj

temi. Ove godine uputili smo

javni poziv - kazala je Bujišić

podsjetivši da Centar do sada

nije bio organizator događaja.

Konkurs jeotvorendo19.mar-

ta. Zainteresovani fotografi

radove mogu poslati na mej

adresu [email protected]

gmail.com

- Konkurs je otvoren za sve,

profesionalne i fotografeama-

tere. Važno je da su fotografije

urađene u visokoj rezoluciji

kako bi mogle da se izrade u

galerijskom formatu– kaže

Bujišić.

Od pristiglih radova biće 30.

martapriređenaizložba.Proš-

le godine postavku su činili

radovi 17 fotografa.

D.MIČIĆ

Devet fotografa

prijavilo radove

Konkurs „OkomTivćana“ otvoren još tri dana

KAKOTIVĆANIVIDESVOJGRAD:

Sa

prošlogodišnje izložbe