Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

CrnomGorom

Subota, 17. mart 2018.

Kolašin:

Rang lista za dodjelu „socijalnih“ stanova

Ključevi Ratki,

Velizaru, Dragani,

Rosandi iMiri

KOLAŠIN -

Bodovanjemna

osnovukonkursakoji je ras-

pisala6.martaove godine,

Komisija za rješavanje stam-

benihpitanja licaustanjuso-

cijalnepotrebe je jučeobja-

vila rang listuza raspodjelu

pet stanova. Prvana rang li-

sti jeRatkaVujisić sa 171 bo-

dom, drugi jeVelizarRako-

čević sa 148,5, trećaDragana

Šuković sa 145,5bodova, če-

tvrtaRosandaRakočević sa

139 i petaMiraĆirović sa

126,5bodova.

Prema rang listi dalje su bodo-

vani Dragica Vukić (123,5 bo-

da), Radojka Baltić (109,5) Ve-

r i ca Rakočev i ć ( 108, 5 ) ,

Danijela Perović (107), Desan-

ka Zejak (87,5) i Dragana Šće-

panović (85,5).

Komisija čiji je predsjednik

Verica Aničić je obrazložila da

dokumentacija koju supredali

DanicaDubljević,DarinkaRa-

kočević, Desanka Račić, Mla-

denĐurišić,SlađanaBulatović

i Lidija Šćepanović, nije bodo-

vana jer imenovani nijesu ko-

risnici prava na materijalno

obezbjeđenje porodice, niti su

invalidnalicakojamoguostva-

riti pravo na rješavanje stam-

benog pitanja po važećim

odredbama odluke koja preci-

zira ovumateriju.

Danijel Matjašić i Radoman

Jankovićuzzahtjevnijesupri-

ložili dokumentaciju o trenut-

noj stambenoj situaciji, a do-

kumentacija Zore Drašković

takođe nije bila kompletna.

Zahtjev Milojice Rakočevića

nijebodovanjerjeutvrđenoda

ima nužni smještaj.

Pravona žalbu traje 15danaod

dana saopštavanja rang liste.

Nakon toga će se i precizirati

kako će se među pet prvoran-

giranih podijeliti tri garsonje-

re i dva jednosobna stana.

Dr.DRAŠKOVIĆ

USELJENJENAREDNOGMJESECA:

ZgradauUlici DunjeĐokić

PodrškaMinistarstva kulture Gusinju

Zabiblioteku i narodne

nošnje7.000eura

GUSINJE–

Ministarstvo kulture finansijski će podržati dva projek-

ta u opštini Gusinje vrijedna više od 7.000 eura. Riječ je o adapta-

ciji prostorije i opremanje biblioteke u okviru Centra za kulturu i o

nabavci narodne nošnje za kulturno-umjetničko društvo ,,Džafer

Nikočević“. Ugovor je sa tim vladinim resorompotpisao direktor

Centra Irfan Dervišević.

On je istakao da se boljomopremompodstiču rad i želja za

uključivanjemmladih koji čine okosnicu kulturno-umjetničkog

društva.

I.T.

Budva:

Povećan broj šofera koji su upravljali u alkoholisanomstanju

Oddvijehiljadekontrolisanih,

skoropolovinapijanihvozača

BUDVA–

Broj vozačakoji

upravljajuvozilompoddej-

stvomalkoholaukrvi ima

trend rasta. Prošle godine

policajci suod2.125koliko

ih sepodvrgloalkotestira-

njuregistrovali 952pijana

šofera ili 109višenegogodi-

nuranije. To jenavedenou

izvještajuo radubudvan-

skogCentrabezbjednosti

za 2017. godinu.

Prema Zakonu o bezbjedno-

sti saobraćaja na putevima

dozvoljena doza alkohola u

krvi je do 0,3 promila. Podaci

iz izvještaja pokazuju da je

najveći broj vozača imao od

0,5 do jedan promil – 391; do

dva odsto promila imalo je

277 vozača, a više od dva njih

18. Za 72 osobe policija je iz-

dala nalog da daju urin i krv

na analizu.

Izvještaj rada Centra

bezbjednosti Budva poka-

zuje da je prema članu 296

Zakona o bezbjednosti

saobraćaja na putevima,

bilo lišeno slobode 323 ljudi,

što je za 84 više u odnosu

na 2016. godinu. Vozač će

biti biti uhapšen ako je kod

njega utvrđeno prisustvo

alkohola u krvi od jedan

odsto promila, ako je bio

pod dejstvompsihoaktiv-

nih supstanci, ili je odbio

da se podvrgne ispitivanju

na alkohol i droge, te nije

zaustavio vozilo na znak

policajca.

Prošle godine izdato je 6.133

prekršajna naloga, što je

za skoro 500manje nego

godinu ranije. Osim toga,

podneseno je 1.044 prijava,

a 1.253 zahtjeva za pokreta-

nje prekršajnog postupka.

Privremeno su oduzeteo

552 vozačke dozvole i 268

registarskih tablica.

Slobode

lišena

323šofera

Zakonobezbjednosti saobra-

ćaja na putevima propisuje

kaznu od 50 do 150 eura uko-

liko je vozač koristiopsihoak-

tivne supstance ilimu jeprili-

kom alkotestiranja u krvi

pronađeno do 0,5 promila al-

kohola. Za količinu do jedan

odstopromilabićekažnjenod

100 do 400 eura. Za vožnju u

pijanom stanju od jedan do

dva promila alkohola u krvi

vozač će biti kažnjen od 150

do 1.000 eura imože biti lišen

slobode. Vozač kod kojeg se

ustanovi da ima više dva pro-

mila alkohola počinio je pre-

kršaj i slijedimukazna zatvo-

ra od 15 do 60dana.

Prema podacima u izvješta-

ju,uprošlojgodinisunaalko-

holtestirana282mladavoza-

ča, a 61 je upravljao vozilom

pod dejstvom alkohola. Od

toga najviše je onih koji su

imali do0,5 odstopromila al-

koholaukrvi, ačak23vozača

do dva promila. Zabilježeno

je da je alkotestirano 38mla-

dih i vozačapočetnikakoji su

učestvovali u saobraćajnim

nezgodama. Statistika poka-

zuje da je četvoro bilo pod

uticajemalkohola – jedno do

0,3 promila, a troje do 0,5

Tivat:

Crveni krst o stanju u oblasti dobrovoljnog davalaštva

Dali krv50puta, a

mjesecimačekaju

na ljekarski pregled

TIVAT–

Stanjeuoblasti do-

brovoljnogdavalaštva je za-

brinjavajuće jer jedavalaca

svemanje, a i oni aktivni su

sve stariji –kazao je sekretar

CrvenogkrstaTivtaDuško

Božović. On jena izbornoj

skupštini teorganizacije, go-

voreći o inicijativi zapro-

mjenu statusadobrovoljnog

davalaštvakrvi koju je, kao

nosilac aktivnosti, pokrenuo

Crveni krstCrneGore, ista-

kaodadržava i institucije

morajupodići odnos prema

davaocimanaviši nivodruš-

tvenogvrednovanja, dozna-

njada jenjihov činneza-

mjenljiv.

-Zatoje,izmeđuostalog,pred-

loženo da se reguliše dodjela

slobodnog dana nakon dariva-

nja krvi i izjednačavanje dari-

valaca bez obzira da li im je

poslodovac privatnik ili drža-

va, da nakon određenog broja

davanja oni treba da ostvaruju

pravo na dopunsko zdravstve-

no osiguranje. Nedopustivo je

da davalac koji je dao krv 50 ili

100 i više puta čeka na specija-

listički pregled tri, četiri mje-

seca ili, kao što je bio slučaj u

Tivtu, da nema krvi za hitnu

operacijunašeg rekordera, ko-

ji je krv darivao 106 puta - na-

glasio jeBožović.

ISKORAK

Onjepredlažiodase,počevod

države, lokalne uprave, preko

mjesnih zajednica, organiza-

cija i udruženja, do Crvenog

krsta, napravi iskorak u evi-

dentiranju najugroženijih

građana, pojedinaca i porodi-

ca. Predložio je i da se na op-

štinskom nivou formiraju

fond za odgovor na nesreće i

promila.

U2017.godinisedesilo337sa-

obraćajnih nezgoda, od čega

je 230 sa materijalnom šte-

tom. Najviše ih je bilo na uli-

cama – 145, a 85 namagistral-

nim putevima. Prilikom

incidenata smrtno je stradalo

pet osoba – dva vozača, jedan

saputnik, i dva vozača moto-

cikla. Povrijeđenih je bilo 158,

od čega 32 teže.

- Od ukupnog broja povrije-

đenih,45suvozačiautomobi-

la, 47 saputnici, 17 vozačimo-

tocikala, jedan je bio vozač

bicikla, a povrijeđeno je i 16

pješaka–navodi seu izvješta-

ju.

Policajci su alkotestiranju

podvrgli 571 vozača koji su

učestvovali u saobraćajnim

nezgodama. Pokazalo se da je

41 vozio pod dejstvom alko-

hola. Najviše je bilo onih koji

su imali od jedandodvaodsto

promilaalkoholaukrvi –22, a

čak sedam vozača je bilo pod

dejstvom preko dva odsto

promila alkohola. Kodostalih

vozača je izmjereno od 0,1 do

jedan odsto promila alkohola

ukrvi.Policijajenaložilada71

vozač da urin i krv na dalje

analize.

I.T.

Za doprinos radu Crvenog krsta CG nagrade, tzv. Zlatno pri-

znanje, dobili su Petar Milošević, dr Nada Kovačević, Neve-

na Božović, Silvana Mamula i dr Jadranka Kašćelan-Reković;

Srebrno priznanje CK CG zavrijedili su: Dragan Kontić, Sne-

žana Kršikapa, Ivica Tončev, Kristina Petrović, Katica Čavor,

Biljana Noković, Vera Janjatović, Jovanka Vujačić, Lidija

Vujović i Slavica Vulanović, a plaketu je dobila kompanija

„Una“. Priznanja će imbiti uručena na svečanosti koja će

se organizovati povodom8. maja, svjetskog dana Crvenog

krsta, kada će biti nagrađeni i dobrovoljni davaoci krvi.

Zlatnopriznanje

fond za pomoć u liječenju.

Sekretarka Crvenog krsta Cr-

ne Gore Jelena Darmanović

kazala je da Tivat doživljavaju

kao opštinu koja bi trebalo da

ima odgovornu društvenu za-

jednicu, odgovorni privatan

sektor i takvu lokalnuupravu.

- Želimo da ovu opštinsku or-

ganizaciju CK vidimo kao jed-

nu od lidera u ovomdijelu Cr-

ne Gore i že l imo da se

unaprijede njeni kapaciteti –

kazala jeDarmanović.

Na sjednici je odlučeno da na-

redne četiri godine predsjed-

nica skupštine opštinske orga-

nizacije Crvenog krsta bude

Snežana Kršikapa, a poslove

sekretara obavljaćeDuškoBo-

žović. Novi upravni odbor či-

ne: Snežana Kršikapa, Silvana

Mamula, Petar Milošević, dr

Jadranka Kašćelan-Reković,

Zoran Barbić, Sonja Štilet, Ka-

ticaČavor,MomčiloSekulović

i Jovanka Vučetić, a odlučeno

jedaSnežanaKršikapa iNeve-

naBožović predstavljaju tivat-

sku organizaciju u Skupštini

Crvenog krstaCrneGore.

Govoreći o urađenomuminu-

lommandatu, Duško Božović

je podsjetio i na veliki uspjeh

mladih te organizacije, koji će

kao prvaci države u pružanju

prve pomoći predstavljati Cr-

nu Goru na prvenstvu Evrope,

a ukazao je i na neophodnost

renoviranjamontažnog objek-

ta.

BUDŽET

Ovogodišnji opštinski budžet

od60.000euraza radCrvenog

krsta, po mišljenju sekretarke

Sekretarijata za mlade, sport i

socijalna pitanja, mr Darke

Ognjanović, garant je da se

može unaprijediti svaki servis

građana.

- Radićemo na tome da se po-

boljšaju uslovi rada ove orga-

nizacije, ali i baza podataka,

posebno korisnika njege i po-

moći u kući, kao i u oblasti do-

brovoljnih davanja krvi i pro-

mociji mladih volontera

- naglasila jeOgnjanović.

S.KRSTOVIĆ

DAVALACASVEMANJE,AKTIVNISUSVESTARIJI:

Sa skupauTivtu

Detalj izBudve