Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 17. mart 2018.

Hronika

Saobraćajna nesreća kodMojkovca

Mladić izČačka stradao,

tri osobepovrijeđene

MOJKOVAC

–MarkoJan-

ković (27) izČačka stradao

je jučeoko 17.00, u saobra-

ćajnoj nesreći namagistra-

li, uLepencukodMojkov-

ca, dok je trojenjegovih

sugrađanapovrijeđeno.

NakonzbrinjavanjauUrgen-

tnomcentru uBijelomPolju,

zbog povreda krvarenja iz

pluća Zorana Stojić je preve-

zena u Klinički centar Crne

Gore. Ivana Vitorović zado-

bila je teže, avozač „megana“

RGČA 065XGMarko Petro-

vić, lakše povrede i radi da-

ljeg liječenja zadržani su na

h i r u r š kom od j e l j en j u

bjelopoljske bolnice.

Do udesa je došlo nakon su-

dara vozila ,,reno megan“

(ČA 065XG) , ko j im j e

upravljao Petrović, i ,,nisan

terano“ (BRBZ 208) za čijim

volanomsenalazioMarkoBa-

bović (37) izBara.

Vozilo u kojem su se nalazili

Čačani je, kako su nam rekli u

policiji bez iznošenja drugih

detalja, iz za sada nepoznatih

razloga skrenulo na suprotnu

kolovoznu traku, pri čemu je

došlo do kontakta sa vozilom

„nisan terano“.

Uviđajnamjestunesrećeoba-

vila je državna tužiteljka Ta-

njaNišavić uz ovlašćene služ-

b e n i k e O d j e l j e n j a

bezbjednosti Mojkovac. Sao-

braćaj na tom dijelu magi-

stralnog puta više sati bio je u

prekidu.

V.Šb.

-

R.

Ć.

Samjestaudesa

ANTENAM

Nikšićanin tvrdi da ne zna da je Igor Božović vođa kriminalnog klana

Zeković: Okavačanima

znamsamo izmedija

PODGORICA

–Nikšićanin

RadojicaZeković juče jeu

podgoričkomVišemsudune-

girajući veze sakriminalnim

klanovimaustvrdiodamuni-

jepoznatoda jenjegovbliski

prijatelj IgorBožović vođa

kavačkogklana avjenčani

kumVladimirRoganović

osobabliska toj kriminalnoj

grupi.

- Nemam informaciju da su oni

pripadali kavačkom klanu. Ne

znam da je Božović vođa bilo

kakvog klana niti da jeRogano-

vićblizaktojkriminalnojgrupi.

Znamda su pošteni i čestiti lju-

di i da nijesu članovi bilo ka-

kvog klana. O kavačkom klanu

ne znamništa izuzev ovoga što

sam pročitao u štampi – kazao

je Zeković odgovarajući na pi-

tanje sutkinjeAneVuković.

Sa druge strane, petočlana kri-

minalna grupa kojompo ocjeni

Tužilaštva, rukovodi Stevan

Stamatović blizak škaljarskom

klanu, pokušala je krajemmaja

prošlegodine likvidacijuZeko-

vića podmetanjem bombe pod

auto. Osim Stamatovića kojem

se sudi u odsustvu jer je u bjek-

stvu na optuženičkoj klupi su

Milan Lješnjak, Aleksandar

Bojović, DejanDeletić, Đorđije

Božović i StefanBalević.

IZVJEŠTAJI

Sutkinja Vuković juče je proči-

tala i izvještaj Uprave policije

SaprivođenjaZekovićauSud

koji se odnosi na procjenu po-

našanja Radojice Zekovića u

spuškom zatvoru gdje je od

2007. godinena izdržavanjuse-

damnaestogodišnje zatvorske

kazne.

U tom izvještaju se navodi da

Zeković ne pravi probleme, da

seponašauskladusapropisima

i ističeseda jeukumovskimve-

zamasaVladimiromRoganovi-

ćem i Igorom Božovićem koji

slove za „visokopozicionirane

pripadnike kavačkog klana“.

Branilac okrivljenih, advokat

Zoran Piperović naglasio je da

je nejasno kakve veze Božović i

Roganović imaju sa ovimpred-

metom jer se oni ne pominju u

optužnici. Iz ZIKS-a je stigao i

dopis u kom se pominje Zeko-

vićevopoznanstvosaStefanom

Dukićem, ali je specijalni tuži-

lacSašaČađenovićnapomenuo

da ,,tonije bitno“.

- Iz toga proizilazi da su onda

BožovićiRoganovićbitni.Zbog

čega? Oni se ne pominju u dis-

pozitivu optužnice - uočio je

Piperović.

Na jučerašnjem suđenju proči-

tani su izvještaji o kriminali-

stičko tehničkomuviđajuauto-

mobila „golf 5“, ali i DNK

materijala pronađenog na

bombi koja nije aktivirana za-

hvaljujući dojavi građana i br-

zoj intervenciji policije.

Između ostalog pročitan je i iz-

vještaj o oduzetim radio veza-

ma koje je policija zaplijenila

pretresom blindiranih ,,audija

A8“ i ,,BMW-a“ koji su vozili

Stamatović i njegova ekipa tri

mjeseca prije postavljanja

bombe pod ,,golf 5“.

Zeković je prilikom svjedoče-

nja tvrdio da ne zna Stamatovi-

ća i njegovu ekipu, da ne zna

zašto bi mu neko podmetnuo

bombupodautomobilidasene

pridružuje krivičnom gonje-

nju. On je juče ostao pri ranije

datojizjavizbogčegasmatrada

nema potrebe više da ga iz

ZIKS-a sprovode na suđenja.

MOTIVNAPADA

- Ne vidimda imate nekih oba-

veza u KP domu i ne vidim ra-

zlog da ne dolazite na suđenja -

kazala je sutkinja Vuković

navodeći da će sud imati potre-

budapitajošponeštoZekovića.

Iako jeZekovićkazaodanezna

ništa o motivima podmetanja

bombe, na prethodnom suđe-

nju jedan od optuženih Milan

Lješnjak priznao je da je pod-

metnuo 900 grama eksploziva

podautomobil zakoji sekasnije

utvrdiloda jeuvlasništvuupra-

vo Radojice Zekovića. Ispričao

je da nije imao namjeru da ne-

kog ubije već samo da raznese

auto osobi sa kojom je imao su-

kob zbog novca, a koju nije htio

da imenuje. On je ispričao da je

Dejan Deletić znao za njegov

plan i da ga je konstantno od-

vraćao od te ideje.

Policija je 20. maja prošle godi-

nespriječilaaktiviranjeeksplo-

zivnenaprave ispod automobi-

la koji je koristio Zeković i tada

je na licumjesta uhapšenDele-

tić, aLješnjak je pobjegao.

Zeković, čiju je likvidaciju na-

vodno planirala Stamatovićeva

grupa, blizak je kavačkom kri-

minalnom klanu. Radojica Ze-

ković je iz zatvora, gdje služi se-

damnaestogodišnju kaznu za

dvostruko ubistvo i ranjava-

nje, izašao na vikend odsustvo.

On izdržavakaznuzbogubistva

i ranjavanja u bašti restorana

„Jadranskastraža“uBudvi,sep-

tembra 2007. godine. Tada su

ubijeni Vladimir Rakočević i

Adalbert Šut, a ranjeniVladimir

Janković i Željko Janković.

B.R.

Optuženi Milan Lješnjak

je jednomprilikomdok

je vozio zeleni ,,BMW“

presreo automobil policij-

skog inspektora na mostu

Milenijum jer je mislio da

ga ugrožava, navodi se u

policijskom izvještaju koji

je juče prezentiran pred

sudom.

Situaciju je smirio Stevan

Stamatović koji je izašao

iz ,,audija A8“ i obratio se

inspektoru riječima: ,,Ivane,

greška je, momak je malo

popio, pusti ga molim te“.

Ipak, inspektor je pozvao

patrolu, Lješnjak je prive-

den, a Stamatović je pošao

u CB kako bi dao izjavu o

događaju.

Lješnjakpresreopolicajca,

Stamatović„smirivao“situaciju

ARHIVAPOBJEDE

Bivši predsjednik borda direktora NDK priznao

krivicu za šverc cigareta

Boljević

pred

sudom

23.marta

PODGORICA

–Sporazum

kojimjebivši predsjednik

bordadirektoraNovogdu-

vanskogkombinata IsatBo-

ljevićpriznaoučešćeu šver-

cucigaretabiće razmatran

na ročištuzakazanom23.

martaupodgoričkomVišem

sud - potvrdila je zaPobjedu

savjetnica zaodnose sa jav-

nošćuovog suda, AidaMu-

zurović.

Nagodbu koju je Boljević pot-

pisao sa Tužilaštvom razma-

traćepredsjednikvanrasprav-

nog vijeća Višeg suda, sudija

Boris Savić.

Iako je Pobjedi potvrđeno da

je potpisao nagodbu sa Tuži-

laštvom, Boljević je prije dva

dana na pitanje kolika je pred-

ložena visina kazne, odgovo-

rioda„nijepotpisaonagodbui

da ne zna o tome ništa“.

Specijalno tužilaštvo je Bolje-

vića teretilo za zloupotrebu u

privrednomposlovanju.Onse

pod lupom istražnih organa

našaonakon što je podgorička

policija 23. marta prošle godi-

ne umagacinukodTuzi zapli-

jenila cigarete „virdžinija“ i

„mak“ čija se vrijednost pro-

cjenjuje na skoro četiri milio-

na eura.

Nakon zapljene cigareta, Bo-

ljević nije bio dostupan crno-

gorskim istražiteljima, koji su

zatražili njegovo saslušanje

zbog saznanja da je upravo on

zakupac magacina na Kara-

buškom polju gdje su nađene

cigaretebezakciznihmarkica.

Ubrzo nakon toga Boljević se

pojavio na graničnomprelazu

Božaj i predaopoliciji.

B.R.

Isat Boljević

iona „Budućnost“ u centru Podgorice

ičarsku

Milošević

eura. Prije sedam godina

uhapšen je zbog sumnje da je

na Bulevaru Ivana Crnojevi-

ća pokušao da ubije Iliju Po-

povića.

Milošević je tada, nakon kra-

će prepirke, u Popovića ispa-

lio tri hica iz pištolja i pobje-

gao. Meci su ga pogodili u

noge. Uoktobru 2015. godine

godine hapšen je zbog sum-

njedajeu„Sitipabu“ucentru

Podgorice pretukao sugrađa-

ninaĐorđaMilačića.Miloše-

vić je drškom pištolja uda-

rioMilačića ispodoka.

Samo dva dana ranije bačena

je eksplozivna naprava na lo-

kal „Bigl“, vlasnika Miodraga

Kruščića, za kojeg policija

t vrd i da j e povezan s a

„škaljarskim“ klanom.

A.G.

CETINJE

ProtivM. Ž. saCetinjapodnijeta jeprijava zbog

sumnjeda jeprovaliou stan sugrađaninaM. R. odakle je

ukraoumjetničke slike, sto i stolovače, zakoje seprocjenjuje

da suvećevrijednosti.

-M.Ž. je, kakosesumnja, krivičnodjelopočiniopočetkom2015.

godine. Inspektori su na osnovu vještačenja sprovedenih u Fo-

renzičkomcentrudošli do sumnjeda je ovokrivičnodjelopoči-

nioM. Ž. –navodi se u saopštenjupolicije.

C.H.

Cetinjaninosumnjičenda je iz

stanaukraoumjetničke slike

CETINJE:

Rasvijetljena krađa iz 2015. godine