Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 16. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

Apelacioni

sudodbio jekaoneosnovane

žalbe advokata zaukidanje

pritvoraVasuUlićukoji se

tereti da jeorganizovaokir-

minalnugrupukoja sebavila

međunarodnimšvercom

droge - potvrđeno jePobjedi

izovog suda.

U rješenju Apelacionog suda

navodi se da je prvostepeni

sud, odlučujući o daljem traja-

nju pritvora Ulića donio „pra-

vilan zaključak o postojanju

osnovane sumnje da je počinio

krivičnodjelo, zasnovaonado-

kazima na kojim se temelji op-

tužnica Specijalnog državnog

tužilaštva“.

OBRAZLOŽENJE

- Optužnica je zasnovana pr-

venstveno izdokaznogmateri-

jalakojijeUpravapolicijeCrne

Goreprikupilamjeramatajnog

nadzora po naredbama sudije

za istragu Višeg suda – navodi

se uodluci Apelacionog suda.

Dodaju da u spisima predmeta

postojepresretnutitelefonskih

razgovora između okrivljenog

i osoba koje su osuđene u Au-

straliji, za isto krivičnodjelo.

- Okrivljeni V. U. je osnovano

sumnjiv da je izvršio krivično

djelo neovlašćena proizvod-

nja, držanje i stavljanje u pro-

met opojnih droga izvršeno na

organizovani način koje mu je

stavljeno na teret navedenom

optužnicom- navodi seuodlu-

ci.

Višisudprošlesedmicerazma-

taro je optužnicukoja je prodi-

gnut protivVasaUlića.Njegovi

adokatiMilošVuksanovićiDa-

nilo Mićović tvrdili su na tom

ročištu da nema dokaza protiv

njihovog branjenika.

S druge strane, specijalna tuži-

teljka Mira Samardžić ostala

pri svimnavodima optužbi.

SARADNJA

Ulićjeuhapšenuavgustuproš-

le godine. On je na saslušanju

pred specijalnom tužiteljkom

Mirom Samardžić negirao da

jebiona čelunarkokartelakoji

je prethodnih godina iz drugih

zemalja u Australiju prokri-

jumčario 60 kilograma eksta-

zija (MDMA). Tvrdio je da

pošteno živi i da se bavi vino-

gradarstvom.

Sadruge strane, svjetskimediji

tada su pisali da jeUlić bio pod

budnimokompolicijskih služ-

bi širomsvjeta više od 20 godi-

na, upravo zbog šverca većih

količina heroina, kokaina, me-

tamfetamina i kanabisa.

Crnogorska policija tada je sa-

opštila da je Ulić već nekoliko

godina bio pod nadzoromOd-

sjeka za borbu protiv droge

Uprave policije Crne Gore, Sa-

vezne policije Australije, Ko-

misije za kriminal Australije i

australijskeCarine i tood2013.

godine.

Saradnja australijske i crno-

gorske policije rezultirala je

hapšenjemčetiri člana ovekri-

minalne organizacije koji su u

Australiji pravosnažno osuđe-

ni na izdržavanjezatvorskeka-

zne i to: F.K. na 17godina, R. Lj.

na 25 godina, D. P. na 17 i D. M.

na 14 godina zatvora.

M.L.

Policija po anonimoj dojavi uhapslila kosovskog državljanina

Otacosumnjičenda jezlostavljaošesnaestogodišnjeg sina

PODGORICA

- M. B. (46) iz

Peći uhapšen je juče zbog

sumnje da je zlostavljao

šesnaestogodišnjeg sina,

saopštili su iz Uprave policije.

Kako su saopštili iz policije,

anonimno je prijavljeno da

otac izički zlostavlja sina u

njihovoj porodičnoj kući u

Podgorici.

- Nakon primljenog obavješte-

nja na lice mjesta je upućena

policijska patrola. Policajci su

po ulasku u porodičnu kuću

zatekli maloljetnog šesna-

estogodišnjaka koji je bio

vidno uznemiren i uplakan.

Njegov otac M. B. je priveden

u službene prostorije, dok je

maloljetni šesnaestogodišnjak

vozilom Službe hitne medi-

cinske pomoći prevezen u

Dječju bolnicu radi ukazivanja

ljekarske pomoći - kazali su iz

policije.

U saopštenju se navodi da se

sumnja da je M. B. svogmalo-

ljetnog sina, sa ulice nasilno

uveo u kuću, gdje je nastavio

da ga izički zlostavlja.

O događaju je obaviješten

osnovni državni tužilac u

Podgorici kojem će je M. B.

biti priveden zbog sumnje da

počinio navedeno krivično

djelo.

Šesnaestogodišnjak je predat

službenicima Centra za soci-

jalni rad.

Policija je zahvalna na anoni-

mompozivu kojim je prijavlje-

no nasilje u porodici.

Apelujuju na sve savjesne

građane da policiji prijave

svaki vidi nasilja koji primjete,

a posebno onaj koji se odnosi

na nasilje koje se sprovodi nad

maloljetnim licima.

C.H.

Bivši predsjednik borda direktora NDK nagodio se sa Tužilaštvom

PODGORICA

Bivši pred-

sjednikbordadirektoraNo-

vogduvanskogkombinata

IsatBoljević saSpecijalnim

tužilaštvompotpisao je spo-

razumnopriznanjekrivice

zaučešćeu švercucigareta.

Nagodba koju je postigao sa

Tužilaštvom dostavljena je

Višem sudu u Podgorici na

odlučivanje - potvrdila je za

Pobjedu savjetnica za odnose

sa javnošću ovog suda, Aida

Muzurović.

Iako je Pobjedi potvrđeno da

je potpisao nagodbu sa Tuži-

laštvom, Boljević je na naše

pitanje kolika je predložena

visina kazne, odgovorio da

„nijepotpisaonagodbuidane

zna o tome ništa“.

OPTUŽBE

Prema ranijempisanjumedi-

ja, Specijalnotužilaštvo jeBo-

ljevića konkretno teretilo za

zloupotrebu u privrednom

poslovanju. On se pod lupom

istražnih organa našao nakon

što je podgorička policija 23.

marta prošle godine u maga-

cinukodTuzizaplijenilaciga-

rete „virdžinija“ i „mak“ čija

se vrijednost procjenjuje na

skoro četirimiliona eura.

Nakon zapljene cigareta, Bo-

ljević nije bio dostupan crno-

gorskimistražiteljima, koji su

zatražili njegovo saslušanje

zbog saznanja da jeupravoon

zakupac magacina na Kara-

buškom polju gdje su nađene

cigarete bez akciznih marki-

ca.

Ubrzo nakon toga Boljević se

pojavionagraničnomprelazu

Božaj i predaopoliciji.

Pred istražiteljima je tvrdio

danijebioubjekstvu,većdaje

bio službeno odsutan, a da je

Tužilaštvu najavio svoj odla-

zak iz države.

Tri dana kasnije, specijalni

policijski tim je iz fabrike

uzeo dokumentaciju i uzorke

duvana i cigareta i poslao na

vještačenje u Forenzički

centar. Zaplijenjene cigarete

proizvedene su u Novom

duvanskomkombinatu, čiji je

vlasnik od sredine februara

pretprošlegodineBMJ Indu-

stries FZ-LLC iz Ujedinjenih

Arapskih Emirata, a procije-

njeno je da se radi o vrijedno-

sti od milion eura. Mediji su

spekulisali da je Boljević

negirao da je riječ o tolikoj

vrijednosti cigareta i da je

pominjao 300.000 eura,

naglašavajući da su cigarete

bile samo skladištene, a da

nijesu bile namijenjene za

prodaju u inostranstvu.

Specijalno policijsko odjelje-

nje više mjeseci je istraživalo

slučaj šverca cigareta.

POSLOVANJE

Prethodno je vlasnik Duvan-

skog kombinata BMJ Indu-

stries izEmirata vratiopošilj-

ku cigareta iz Duvanskog

kombinata sa obrazloženjem

da je u njima bilo celofana i

žvakaće gume.Tražili su i do-

bili dozvolu odVlade da obu-

stave proizvodnju u DKP, jer

zastarjele mašine ne zadovo-

ljavaju standarde njihovih

brendova. Nakon pokretanja

istrage, vlasnik kompanije

BMJ Industries Ahmed Ba-

kairat je otpustio Boljevića i

angažovao novi mendžment

uNovomduvanskomkombi-

natu.

B.R.

Odbijena žalba branilaca optuženog za organizovanje grupe koja je švercovala drogu

VasoUlićostajeupritvoru

SaprivođenjaUlića

PODGORICA

Suđenje Bojanu

Markušu koji se tereti da je 12.

decembra prošle godine prijetio

pištoljemmaloljetniku O. M.

juče je zbog izostanka svjedoka

odgođeno za 30. mart.

Njemu se na teret stavlja da je

počinio krivično djelo ugrožava-

nje sigurnosti.

Prema navodima optužnog pri-

jedloga, Markuš je u Ulici Kralja

Nikole u Podgorici prijetiomalo-

ljetnomO. M.

Optuženi je na autobuskom

stajalištu prišaomaloljetniku i

započeo komunikaciju sa njim.

- Uperio je pištolj u grudi O. M.

a zatimod njega zahtijevao da

taj pištolj drži u svoje ruke što je

maloljetnik iz straha prihvatio –

piše u optužnomprijedlogu.

Nakon toga Markuš je zapri-

jetiomaloljetniku ,,ako ti sada

prosviramglavu, džaba tebi svi

mišići.“

Markuš je od ranije poznat na

stupcima crne hronike. Protiv

njega se vodi postupak pred

Osnovnim sudom jer se lažno

predstavljao kao policajac.

M. L.

Osnovni suduPodgorici

Suđenje optuženomza

ugrožavanje sigurnosti

Markuš

pištoljem

prijetio

maloljetniku

PLJEVLJA

- E. K. (36) iz Plje-

valja uhapšen je i protiv njega

će biti podnijeta prijava zbog

sumnje da je počinio krivično

djelo neovlašćena proizvodnja,

držanje i stavljanje u promet

opojnih droga.

Kako su saopštili iz Uprave

policije, kontrolisano je vozilo

„audi“ pljevaljskih registarskih

oznaka kojim je upravljao E. G.

(35) iz Pljevalja, dok se na suvo-

začevommjestu nalazila S. M.

(28) iz Albanije, nastanjena u

Podgorici.

- Pregledom vozila, pronađena

su dva zamotuljka sa marihu-

anom težine 2,7 grama - saop-

šteno je iz policije.

Istragom je utvrđeno da je E. K.

prodao drogu E. G.

Pronađena droga biće upuće-

na u Forenzički centar zbog

vještačenja.

M. L.

Uhapšen Pljevljak zbog

šverca droge

Sugrađaninu

prodao

marihuanu

Boljević

priznao

učešće

ušvercu

cigareta

Isat Boljević

ILUSTRACIJA