Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 16. mart 2018.

Društvo

Počinje projekat „Izgradnja povjerenja umedije u Jugoistočnoj Evropi“

Samoregulacijom

protiv lažnihvijesti

Prije dvije godine je usvojen izmijenjeni i dopunjeni Kodeks novinara, ali mi

do sada nijesmo imali sredstava da ga promovišemo, što je bilo neophodno,

s obziromna to da se radi o vrlo bitnomdokumentu - rekao je Ranko Vujović

PODGORICA

–Pojavanovih

digitalnihmedijadonijela je i

brojne izazove zbog čega je

veomavažno razvijati samo-

regulaciju i pokušati da se

profesionalni standardi uno-

vinarstvu štovišeočuvaju i

zaštite–poručio je izvršni

sekretarMedijskog savjeta

za samoregulacijuRankoVu-

jović.

Na konferenciji za novinare,

koju je organizovao Medijski

savjet za samoregulaciju u sa-

radnji saombudsmanimaVije-

sti, Monitora i Dana, predstav-

ljen je juče dio projekta

„Izgradnjapovjerenjaumedije

u Jugoistočnoj Evropi“ koji fi-

nansiraUNESCO.

KodeKs

Vujović jepojasnioda seproje-

kat odnosi na podizanje profe-

sionalnih i etičkih standarda u

medijima u regionu i na razvoj

samoregulacije.

- Dio projekta koji ćemomi re-

alizovatiodnosisenapromoci-

ju Kodeksa novinara Crne Go-

re. Prijedvijegodine jeusvojen

izmijenjeni i dopunjeni Ko-

deks novinara, ali mi do sada

nijesmo imali sredstava da ga

promovišemo, što je biloneop-

hodno, s obzirom da se radi o

vrlo bitnom dokumentu - re-

kao je on.

Prema Vujovićevim riječima,

profesionalni i etički standardi

u medijima veoma su bitni, a

danas se puno govori o lažnim

vijestima, alternativnim činje-

nicama i svim ostalim zloupo-

UskoropromocijaKodeksanovinaraCrneGore

trebama na koje nailazimo u

medijima.

-Zbogsvega toga, samoregula-

cija i profesionalni standardi u

medijima su dobili na značaju

u posljednjem periodu. Zbog

toga je jako bitno razvijati sa-

moregulaciju i pokušati da se

standardi što više očuvaju i za-

štite - naglasio je on i dodao da

će projekat trajati nekoliko

mejseci.

Kampanja promocije Kodeksa

će biti urađena preko društve-

nih mreža – Fejsbuk, Tviter,

Instagrami Ju tjub.

- U okviru ovog projekta ćemo

uraditi i dvije emisije, televizij-

sku i radijsku, a biće štampan i

jedan promotivni letak koji će-

mo dijeliti građanima, gdje će

biti navedena osnovna načela

Kodeksa - kazao jeVujović.

Zrelost

Ombudsmanka Vijesti i Moni-

toraPaulaPetričevićreklajeda

je dobrovoljna samoregulacija

izraz zrelosti medijske zajed-

nice.

- Različiti modeli samoregula-

cijesuprisutni i najboljasamo-

regulacija je ona koja funkcio-

niše, bez obzira na to koja je

vrsta tijela u pitanju - rekla je

ona.

Prema njenim riječima, slobo-

da izražavanja jeste ključna

vrijednostdemokratskogdruš-

tva, ali nije apsolutna.

- Ona je ograničena odgovor-

nošću za rečeno. Odgovornost

za rečeno normira i ovaj Ko-

deks. Njegova promocija zna-

čajno kasni za njegovim usva-

janjem i zbog nedostatka

sredstava, ali i zbog nekih dru-

gih otvorenih pitanja koja su

postojala, a koja smo u među-

vremenu uspješno prevazišli -

navela jePetričević.

Ombudsman dnevnog lista

Dan Ilija Jovićević ocijenio je

dabezetičkihnorminemapro-

fesionalnog novinarstva.

On jepojasniodaKodeks novi-

nara javnodefinišeprava i oba-

vezenovinaraiistovremenoim

dajeuputstvakakodananajbo-

lji mogući način obavljaju svoj

posaou interesu javnosti.

Prema riječima Jovićevića on-

lajn platforme drugačije pozi-

cionirajunovinare.

- Ali sa stanovišta etičkih nor-

mi, mogu se tehnologije i teh-

nike koje novinari primjenju-

ju i u sakupljanju podataka i u

njihovomplasiranju, mijenja-

ti ali suština profesije ostaje

ista i ona se sastoji u funkciji

vijesti, odnosno informacija i

u značaju koje one imaju u ži-

votuljudi-zaključiojeJoviće-

vić.

K.J.

Predavanje omjestu i ulozi Ustavnog suda u našemustavno-pravnomsistemu

Drašković: I dalje se

preispitujuodluke

PODGORICA

–Ustavni sud

još nailazi na značajnepo-

teškoćekao i naprimjere

osporavanjanjegovihodlu-

ka, pa čak i nipodaštavanja i

nerazumijevanjanjegove

uloge, štonedoprinosi

ostvarivanjunačela

vladavineprava - ocijenio je

predsjednikUstavnog suda

DragoljubDrašković.

On je juče na Pravnom fakul-

tetu Univerziteta Mediteran

održao predavanje „Mjesto i

uloga Ustavnog suda u ustav-

no-pravnom sistemu Crne

Gore“ i kazao da se odluke

ovog suda često različito vide

i izazivaju neslaganja šire na-

učne i stručne javnosti unašoj

zemlji.

- Čini mi se da je to posljedica

nedovoljnogshvatanjaisagle-

davanja mjesta i uloge Ustav-

nog suda u ustavno-pravnom

sistemuunašoj državi, što jeu

samom Ustavu, pak, jasno

utvrđeno, kao i koje su tonad-

ležnosti ovog suda – smatra

Drašković, koji je iprofesorna

predmetuUstavnosudstvona

PravnomfakultetunaUniver-

zitetuMediteran.

Prema njegovimriječima, na-

ša država, imajući u vidu važ-

nost ovog sudskog organa,

mora imati autonomno i efi-

kasno ustavno sudstvo, koje

će, realizujući sekrozustavne

nadležnosti, kako je rekao,

ODLUKEUSTAVNOGSUDAUŽIŽI JAVNOSTI:

Sapredavanja

Drašković je rekao da je

ustavna žalba za 10 godina,

od uvođenja Ustavom iz

2007. godine, znatno una-

prijeđena.

- Procenat odbacivanja

ustavne žalba sada je oko 25

odsto, dok je prije samo tri

godine taj procenat bio 50

odsto – rekao je on.

Ustavne žalbe su, kako je

objasnio, odbacivane zbog

nezadovoljavanja procesnih

pretpostavki, kao što su

neoosnovanost ustavne

žalbe ili neblagovremenost

podnošenja od nenadlež-

nog subjekta.

- Ta situacija se mijenja.

Prošle godine je od 950

ustavnih žalbi o kojima je

Ustavni sud odlučivao odba-

čeno oko 25 odsto, odbijeno

oko 62 odsto, a usvojene su

83 ustavne žalbe, odnosno

oko devet odsto – precizirao

je Drašković.

Procenatodbacivanjaustavnih

žalbiprošlegodinebiooko25odsto

onemogućavati svaki vid po-

vrede ustavnihzakona.

- Kao i svaki oblik samovolj-

nog postupanja, kako organa

državne vlasti, tako i svih

ostalih subjekata i učvrstiti se

kaozaštitaodsvihneustavnih

i nezakonitihprocesa i pojava

–naglasio jeDrašković.

Preispitivanje ustavnosti od-

luka senajčešćeupotrebljava,

kako je istakao, kod odluka

redovnih sudova, ali se može

ispitivati i ustavnost odluka i

državnih organa i organa

uprave.

-OdlukaUstavnogsudaneza-

mjenjuje odluku redovnog

suda, niti se njome okončava

postupak,većsesamokonsta-

tujepovredaprava,štodovodi

doponavljanjapostupkapred

redovnimsudom–objasnioje

Drašković.

Odluka Ustavnog suda, doni-

jeta po ustavnoj žalbi, kako je

istakao, nemože biti predmet

preispitivanja bilo kog držav-

nog organa i zbog toga je

ovomsududatakonačna riječ

o odluci – da li su nekome po-

vrijeđena osnovna ljudska

prava i slobode ili ne.

- Potpunija zaštita prava i slo-

boda građana pred redovnim

sudovima dovodi do manje

stope obraćanja Ustavnom

sudu. Potrebno je da sudska

vlast, višenegošto je slučaj do

sada, iskoristi ustavna i za-

konska ovlašćenja u zaštiti

ljudskih prava i sloboda – na-

glasio jeDrašković.

J.B.

Sloboda izražavanja

jeste ključna vrijed-

nost demokratskog

društva, ali nije

apsolutna

Ombudsman osudio skrnavljenje table DANU

Činkoji nedoprinosi

očuvanju tolerancije

PODGORICA

–Zaštitnik

ljudskihprava i sloboda

ŠućkoBakovićoštro je juče

osudiografit – crni krst sa

četiri ocila, ispisanna tabli

Dukljanske akademijenauka

i umjetnosti (DANU) uPod-

gorici ističući da je tonapad

nakulturnevrijednosti cr-

nogorskognacionalnogkor-

pusa, a šteti i interesima srp-

skognarodauCrnoj Gori.

-Ovakavčinnedoprinosi oču-

vanju tolerancije i suživota

koje Crna Gora treba i zaslu-

žuje, kako zbog njene prošlo-

sti, tako i zbog vremena pred

nama. Stoga pozivamo nad-

ležne organe da zaštite ovu i

sve druge vrijednosti svih na-

roda i nacionalnih zajednica i

timesmanjimošansezanepri-

Oskrnavljena tabla

mjereno djelovanje onih koji-

madoočuvanjaovihvrijedno-

sti nije stalo – saopštio je

ombudsman.

Srpski simbol osvanuo je u sri-

jedu ujutro na tabli Dukljanske

akademije,aizoveinstitucijesu

ocijenili da „iscrtavanje simbo-

lakojiasocirajunateškavreme-

naizcrnogorskeistorije,nikako

netrebashvatitikaositnicu,već

kao opomenu“.

r.d.

Pomilovanje tražilo

187osuđenika

PODGORICA

-Tokom2017.

Ministarstvupravdepodni-

jeto je 187molbi zapomilo-

vanje, odkojih je 153prijed-

logadostavljeno

predsjednikuCrneGore, na-

vodi seu izveštajuo radu tog

resora zaprošlugodinu.

U izvještaju se navodi da je

šest molbi odbačeno, a u dva

predmeta obustavljen je po-

stupak saglasnoZakonuopo-

milovanju. Predsjednik Crne

Gore Filip Vujanović prošle

godine donio je samo jednu

odlukuopomilovanju.

Zbog neosnovanog lišenja

slobode, au skladu saZakoni-

kom o krivičnom postupku,

obrađenasu102predmeta,po

zahtjevu za naknadu štete.

- Zaključeno je 14 potpunih

sporazumaopostojanjuštete,

vrsti i visini naknadezbogne-

osnovanog lišenja slobode. U

skladu sa Zakonom o izvrše-

nju kazni zatvora, novčane

kazne i mjera bezbjednosti

donijeto je 13 rješenja po za-

htjevima za prekid izvršenja

kazni zatvora - navodi se u iz-

vještaju. Lani je, prema izvje-

štaju, izvršeno 212 kazni rada

u javnominteresu.

U 34 predmeta kazne rada u

javnom interesu dostavljen je

izvještaj nadležnim sudovi-

ma u cilju zamjene te kazne u

kaznu zatvora, zato što su

osuđenalicaodbilapotpisiva-

nje ugovora, nijesu izvršavala

obaveze u skladu sa zakonom

ili su neopravdano odsustvo-

vala sa posla.

r.d.