Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 16. mart 2018.

Društvo

PovodomSvjetskog dana zaštite potrošača oglasio se potpredsjedni

PODGORICA–

Zbogmo-

gućnosti značajnogporasta

nivoaSkadraskog jezera i ri-

jekeBojanedanas i zavi-

kend, građani koji živeu

ovimpodručjima trebada

preduzmuneophodnemje-

repredostrožnosti, kakobi

mogućeposljedicepotenci-

jalnihpoplava sveli namini-

mum- poručili supredstav-

niciOperativnog štaba za

zaštitu i spašavanje.

Kako je saopšteno iz Direko-

rata za vanredne situacije,

mjere predostrožnosti podra-

zumijevaju da građani treba

da, ako je potrebno, premjeste

pokretnuimovinunabezbjed-

namjesta.

- Potrebno je i podići električ-

ne uređaje, namještaj i ostalo

pokućstvo na sigurna mjesta.

Preporučujemograđanimada

prate zvanična saopštenja

nadležnih organa preko sred-

stava javnog informisanja i

podsjećamo na brojeve za hit-

ne situacije: 112, 123, 122 i 124

–naveli su izDirektorata.

Odpetkadoponedjeljka, kako

su naglasili, očekuje se da će

pasti kiša od oko 200 litara na

metar kvadratni, a u najkišni-

jimpredjelimapotencijalno je

moguća količina od oko 300

litara.

- Situaciju će dodatno zakom-

plikovati i jak južni vjetar, oluj-

nog karaktera, koji se očekuje

u subotu, što može dovesti do

usporavanja oticanja vode iz

rijekeBojane uJadranskomo-

re–objasnili su izDirektorata.

Svi subjekti u sistemu zaštite i

spašavanja, kakosunajavili, će

podići nivo spremnosti za rea-

govanje na najavljenu meteo-

rološku situaciju.

-Održaćeseisjedniceopštin-

skihtimovazazaštitu i spaša-

vanje, dasesagledaju, provje-

re i pripreme raspoloživi

ljudski i materijalni resursi

na području opština, kao i da

se održava stalna komunika-

cija sa Operativnim štabom

koji će kontinuirano zasije-

dati narednih dana – istakli

su iz Direkorata za vanredne

situacije.

J.B.

PODGORICA-

Uspostavlja-

nje efikasnog sistemabe-

zbjednosti hranenajbolji je

put za zaštitu javnog zdrav-

lja, a time i potrošača, saop-

štio jepotpredsjednikVlade

iministarpoljoprivredeMi-

lutinSimovićpovodom

Svjetskogdana zaštitepo-

trošača.

On je kazao da je u Upravi za

bezbjednost hrane, veterinu i

fitosanitarne poslove obezbi-

jeđen jedinstven mehanizam

za sprovođenje politika be-

zbjednosti hrane i da surezul-

tati evidentni.

PošilJke

- Od 6. juna prošle godine do

danas spriječen je uvoz i stav-

ljanje u promet 119 nebe-

zbjednih pošiljki hrane,

ukupne težine više od 1.000

tona. Vraćene ili uništene

pošiljke hrane su sadržale

nedozvoljenekoličinepestici-

da, mikotoksina, vještačkih

boja i teških metala, bile su

mikrobiološki neispravne, a

nekenijesusadržalepotrebne

informacije koje potrošač

trebadaimauskladusapropi-

sima - kazao je Simović na

konferenciji za novinare u

Upravi za bezbjednost hrane,

veterinu i fitosanitarne poslo-

ve.

On je istakao i daznačajando-

prinos zaštiti potrošača pred-

stavljaju aktivnosti vezane za

zdravlje životinja. Podsjetio

da su 2016. godine zabilježeni

znatni gubici stočnog fonda

zbog bolesti kvrgave kože go-

veda i plavog jezika, kao i da je

prošle godine Vlada iz sred-

stava budžetske rezerve iz-

dvojila blizu milion eura, uz

dodatnu donaciju Evropske

komisije (EK) unovcu i vakci-

nama, čime je zaštićen stočni

fond.

Regulativa

- I ove godine je iz budžetske

rezerveobezbijeđeno820.000

eura, kao i podrška EK, da bi

nastavili sa zaštitom - kazao je

PODGORICA–

Upravni od-

borUniverzitetaCrneGore

utvrdio je rokove zaprocedu-

ru izboradekanaFakulteta

političkihnauka i direktora

Istorijskog institutaUCG,

kao i postupakza izbor deka-

naMetalurško-tehnološkog

fakulteta, saopšteno je juče iz

ovevisokoobrazovne institu-

cije.

- S obzirom na to da su dekan

Fakultetapolitičkihnaukapro-

fesor dr Milan Marković i di-

rektor Istorijskog instituta dr

Radoslav Raspopović, na pozi-

cijama vršilaca dužnosti, stekli

su se svi preduslovi za ostvari-

vanje svih zakonskih pretpo-

stavki u realizovanju izbornih

radnji – kazao je predsjednik

Upravnog odbora Univerziteta

Crne Gore profesor dr Duško

Bjelica.

Pored toga, dekanici Metalur-

škog-tehnološkog fakulteta

profesorici dr Miri Vukčević,

kako je navedeno, ističe man-

dat zašestmjeseci, pa jeUprav-

ni odborpokrenuopostupakza

izboruskladusaStatutomUni-

verziteta.

Konkursi za izbor dekana i di-

rektora biće objavljeni, kako je

najavljeno, u Biltenu UCG i u

dnevnom listu koji izlazi u Cr-

noj Gori, a prijave na konkurs

podnosiće se, precizirali su, u

roku od 15 dana od dana objav-

ljivanja konkursa unovinama.

Upravni odbor donio je i odlu-

ku kojom se utvrđuje dio ra-

zvojno-investicione politike za

Univerzitet. Primarni priorite-

ti definisani ovomodlukom su,

kako je navedeno, rekonstruk-

cijazgradeTehničkih fakulteta

u Podgorici – laboratorija, od-

nosno prostora u kojem nasta-

vu održavaju Elektrotehnički

fakultet, Mašinski, Metalur-

ško-tehnološki i Prirodno-ma-

tematički fakultet.

- Rekonstruisaće se i Fiskultur-

na dvorana Fakulteta za sport i

fizičko vaspitanje u Nikšiću,

gradnja kompleksa fakulteta

umjetnosti na Cetinju i rekon-

strukcija i opremanje potkrov-

lja zgradePomorskog fakulteta

Kotor – naglasio je Bjelica, koji

je predložio ovu odluku za dio

razvojno-investicione politike.

Među prioritetima razvojnog

planasui,kakojedodao,rekon-

strukcija krovnih konstrukcija

Pravnog, Ekonomskog i Fakul-

teta političkihnauka

- Kao i idejno rješenje dograd-

nje i nadogradnjeobjektaArhi-

tektonskog fakulteta i rekon-

strukcija krova, parkinga i

kotlarnice Filozofskog fakulte-

ta –naveo jeBjelica.

Odluka o utvrđivanju dijela ra-

zvojno-investicione politike za

UCG biće dostavljena Mini-

starstvu prosvjete i Ministar-

stvu finansija.

J.B.

PODGORICA–

Izvještaj

Upravepolicije izprošle go-

dine, koji je juče razmatran

naVladi, pokazao jeda su la-

ni registrovana 242 slučaja

homofobičnog - transfobič-

nognasilja, diskriminacije i

drugihoblikanapadanapri-

padnikeLGBTpopulacije, a

najviše ih jebilouPodgorici.

- U Centar bezbjednosti Pod-

gorica (kojem pripadaju Ceti-

nje i Danilovgrad) su tokom

2017. godine registrovana 223

slučaja homofobičnog ili tran-

sfobičnog nasilja, diskrimina-

cije i drugih oblika napada na

pripadnike LGBT populacije.

Postupak je okončan u 193

predmeta, dok su postupanja

za 30 predmeta u toku. Od 193

okončana predmeta, tri su re-

zultirala podnošenjem krivič-

nih prijava protiv četiri osobe,

15 podnošenjem prekršajnih

prijava zbog 16 prekršaja pro-

tiv 10 osoba, a 83 predmeta su

nakon preduzetihmjera iden-

tifikacije osoba proslijeđena

na dalju nadležnost drugim

centrima bezbjednosti - preci-

zirano je udokumentu.

Kako su dodali, u 33 slučaja

nijebilomogućeuraditiidenti-

fikaciju (lažni Fejsbuk profili),

u tri slučaja je utvrđeno da se

osobe nalaze u inostranstvu,

dok su za dva predmeta sači-

njeneinformacijeidostavljene

tužilaštvu na ocjenu, ali nije

dobijenapovratna informacija

odaljemtokupostupka.

Navedeno je i da je u jednom

slučaju građanin odustao od

prijave.

Prema podacima koji su dobi-

jeni odVrhovnogdržavnog tu-

žilaštva, prošle godine je pred

državnimtužilaštvimauCrnoj

Goriprocesuirano35krivičnih

prijava,ukojimasekaostranke

pojavljuju pripadnici LGBT

populacije.

-U28 slučajeva je utvrđeno da

nema osnova da se pokrene

krivični postupak protiv bilo

kog lica za bilo koje krivično

djeloza koje se goni po službe-

nojdužnosti-pišeudokumen-

tu.

Pred crnogorskim sudovima u

radu jebio jedankrivični pred-

met u kojem se kao okrivljena

pojavljuje pripadnica LGBT

populacije, koja je u toku po-

stupka izjavila da se osjeća

ugroženozbogsvojeseksualne

orijentacije. Riječ je o postup-

ku koji je počeo 2014. godine i

koji je u toku.

Vlada je juče usvojila akcioni

plan za sprovođenje Strategije

za unapređenje kvaliteta živo-

ta LGBT osoba u Crnoj Gori

2013-2018. godine i izvještaj o

realizaciji akcionog plana u

2017.

k.J.

Spriječenuvo

višeod 1.000

nebezbjedne

Od 6. juna prošle godine do danas sprij

stavljanje u promet 119 nebezbjednih

je potpredsjednik VladeMilutin Simo

Simović.

Podsjetio je da su ove godine

usvojeni programi obavezne

zdravstvene zaštite životinja,

vrijedni 1,4miliona eura, kao i

fitosanitarnih mjera, 221.000

eura. Agrobudžetom je prvi

put, premanjegovimriječima,

finansiran poseban program

Ministarstvo ekonomije

je, čestitajući Svjetski dan

potrošača, apelovalo na

sve potrošače da koriste

zakonomomogućena

potrošačka prava.

- Prema podacima Uprave

za inspekcijske poslove,

prošle godine primljeno

je 716 žalbi potrošača,

kojima su prijavljene 723

nepravilnosti, a koje su se,

između ostalog, odnosile

na nedostatak kod cijene,

usluge, na robi, kao i prigo-

vor za ostvarivanje prava

iz garancije - navodi se u

saopštenju Ministarstva.

Za prva dva mjeseca ove

godine primljeno je 98

žalbi potrošača u okviru

kojih je prijavljeno 105

nepravilnosti.

Potrošačka

prava

za bezbjednost hrane, vrije-

dan 349.000 eura.

- Evropska veterinarska in-

spekcija, kao posebni direkto-

rat EK, tokom posjete Crnoj

Gori u novembru dala je po-

tvrdu da objekti za proizvod-

nju hrane životinjskog porije-

Vlada donijela Akcioni plan za bolji život LGBT osoba

Lani registrovana242

homofobičnanapada

SaprošlogodišnjegpodgoričkogPrajda

Svi usistemuzaštite i spašavanjapripravni

Direktorat upozorio namoguće poplave

Pokretnu imovinu

građani dapremjeste

nabezbjednamjesta

Upravni odbor UCG utvrdio rokove za izbor

Konkursi zadva

dekana i direktora