Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 16. mart 2018.

Ekonomija

Prema podacimaMonstata za februar

Korpa poskupila euro

PODGORICA

- Vrijednostminimalnepotrošačkekorpeu februaru

je,premapreliminarnimpodacimaMonstata,iznosila629,2eura,što

je0,2odstovišeuodnosuna januar, kada je iznosila628,2eura.

Odukupnevrijednostiminimalnepotrošačkekorpe,izdacizahranu

ibezalkoholnapićasuiznosili256,4eura,štoje0,1odstovišeuodno-

suna januar - navodi seusaopštenju. Izdaci zaneprehrambenepro-

izvode i usluge iznosili 372,8 eura, što je0,2 odsto više u odnosu na

januar. Minimalna potrošačka korpa podrazumijeva unos 2,21 hilja-

dukalorijadnevnopoosobi.

S. P.

PODGORICA

- Tržištekapi-

tala i njegovavažnost za fi-

nansijski sistembila je tema

predavanjakoje supredstav-

niciMontenegroberzeodrža-

li podgoričkimsrednjoškolci-

mauokviruobilježavanja

Svjetskenedjeljenovca.

Montenegroberza je, kako su

kazali njeni predstavnici, u sa-

radnji saChild&YouthFinan-

ceInternational učestvovalau

manifestacijiSvjetskanedjelja

novca, koja se obilježava ove

sedmice, u okviru koje su po-

sjetili podgoričku gimnaziju

„Slobodan Škerović“ i srednju

ekonomsku školu „Mirko Ve-

šović“.

Predstavnici Montenegrober-

ze su podgoričkim srednjoš-

kolcima održali predavanje o

tržištu kapitala i njegovoj važ-

nosti za finansijski sistem jed-

ne zemlje, sa posebnim osvr-

tomnaCrnuGoru.

-Ciljnamjebiodasesrednjoš-

kolci direktno upoznaju sa te-

orijskim i praktičnim znanji-

ma iz oblasti tržišta kapitala,

sa radomMontenegroberze,

njenim nastankom, informa-

tivnom ulogom koju ima i si-

stemomza trgovanjem i na taj

način im omogućiti lakše ra-

zumijevanje te oblasti ekono-

mije - navodi se u saopštenju.

M.P.M.

PODGORICA

- Budvanska

kompanijaStabilis inves-

tment gradićeuBečićima

hotelski kompleks sa četiri i

pet zvjezdica. Ovaj objekat

ćebiti izgrađenna samoj

obalimora, nabečićkoj plaži,

nadijeluurbanističkeparce-

lebropj 12.1, blok 12, kvart

četiri, nakatastarskimpar-

celamabroj 1069 i 1079u

okviruDUP-aBečići.

Kompanija je dobila sagla-

snost glavnog državnog arhi-

tekte Dušana Vuksanovića na

idejno rješenje objekta, koje je

uradiopodgoričkiArhitekton-

ski atelje. Investitor je podnio

zahtjev za davanje saglasnosti

25. januara ove godine.

DVIJE FAZE

Trenutno, predmetna lokacija

je neizgrađen prostor, na ko-

jem DUP Bečići predviđa iz-

gradnju turističkih naselja i

hotela.Kompleksćesesastoja-

ti od dvije nezavisne cjeline

hotela BS (,,mixed use“) sa pet

zvjezdica i hotela R sa četiri

zvjezdice. Zbog racionalizaci-

jeprostora, projektomjepred-

viđeno da podzemne etaže či-

ne jedinstvenu funkcionalnu

cjelinu. Površina urbanističke

parcele 12.1 je 5.056 kvadrata,

dok je ukupna površina parce-

la 1069 i 1070 je2.581 kvadrata.

Predviđeno je da se hotelski

kompleks radi u dvije faze. Pr-

va faza obuhvata izgradnju

podzemne i suterenske etaže,

a druga izgradnju svih nadze-

mnih etaža.

Kompleks se sastoji od jednog

hotela koji će imati prizemlje i

osam spratova, drugog hotela

koji se sastoji od prizemlja i 12

spratova i podzemne garaže.

Hotel Rprojektovan je kaoho-

tel visoke klase sa četiri zvjez-

dice. Na prvom spratu smje-

šten je spa centar, zatvoreni i

spoljni bazen. Od drugog do

osmogsprata je49smještajnih

jedinica, dvokrevetne sobe,

jednosobni, dvosobni i studio

apartmani. U cjelini „R“ uku-

pna neto površina nadzemnih

etaža je 3.154 kvadrata, dok je

ukupna bruto građevinska po-

vršina nadzemnih etaža 3.608

kvadrata. Ukupna bruto gra-

đevinskapovršinapodzemnog

dijelaje792,44kvadrata.Hotel

BS projektovan je kao hotel vi-

soke klase sa pet zvjezdica.

GARAŽA

Na prvom spratu smješten je

spa centar, spoljni bazen i

smještajnejedinice(jednokre-

vetne i dvokrevetne sobe). Od

prvogdo12. spratanalazese63

smještajne jedinice, jednokre-

vetne sobe, dvokrevetne sobe i

apartmani ( jednosobni, dvo-

sobni, trosobni, četvorosobni i

studio apartmani). Ukupna

neto površina nadzemnih eta-

ža je 6.347 kvadrata, a bruto

građevinska površina 7.360

kvadrata. Ukupna bruto gra-

đevinska površina BS podze-

mnih etaža je 1.425 kvadrata.

Kapacitet podzemne garaže je

26 putničkih vozila, a oba ho-

tela treba da imaju 112 apar-

tmana. Prema procjenama iz-

gradnj a ovog hot e l skog

kompleksakoštaće 17,77milio-

na eura, od čega će hotel sa pet

zvjezdica koštati 12,29 milio-

na, a hotel sa četiri zvjezdice

5,48miliona eura.

Osnivač kompanije Stabilis in-

vestment je biznismen Ivan

Bajković, a izvršna direktorka

je Ivana Kukrić, jedna od naj-

traženijih i najuspješnijih srp-

skih manekenki i fotomodela,

koja je prema ranijem pisanju

pojedinih srpskih medija u

emotivnoj vezi saBajkovićem.

S. P.

Predstavnici Montenegroberze održali

predavanje srednjoškolcima

Mladimapribližili

trgovanjeakcijama

godišnjeg budžeta

mo isplatedividende izEPCGizrani-

jih godina, uticaj ove transakcije na

budžet će biti 25miliona eura – obja-

snio jeRadunović.

NapitanjeFilipaVukovića(DPS)dali

će ovaj dogovor ići na parlament, mi-

nistar je odgovorio da bilo koji dogo-

vor koji se postigne sa A2A u formi

aneksa postojeće „put opcije“ mora

biti predmet rasprave uSkupštini.

Radunović jekazaoda sa500miliona

eura,kolikojeplaniranozaduženjeza

refinansiranje starog duga, stvaraju

usloveda seodložeobavezekojedos-

pijevaju, da imamo povoljnije

uslove i nižukamatu.

- Poslije duže vremena imamo

ili procjenjujemo da imamo

priliku da se pojavimo na ino

tržištu i prikupimo značajniji

iznos novca i napravimo ras-

pored otplate sa našim fiskal-

nim potrebama, nižim kama-

tamaiboljomročnošću-kazao

jeRadunović.

M.P.M.

vojine bivšim radnicima HTP Boke

nistarstva finansija to biti rije-

šeno-ocijeniojeVrbicaidodao

da je iz razgovora sa menad-

žmentom zaključeno da je Bo-

kaspremnadatojčetvoricirad-

nika obezbijedi adekvatne

placeve.

- Riječ je o tri placa odkojih je-

dan treba da se podijeli, što je

katastar odbio. Suludo je pri-

čati da jeBoka kriva koja je da-

la tri nova placa. Trebalo bi sa

tim ljudima razgovarati da uz-

mu placeve, a da taj jedan po-

dijele na dvije urbanističke

parcele - objasnio jeVrbica.

Ž.K.

va

ljudi

Vektra

nudi

parcele

Predsjednik odbora

direktora Vektra Boke

Milić Popović kazao je

Pobjedi da su u kompani-

ji uradili sve što sumogli.

- Ljudima smo izašli

u susret u skladu sa

pravnimnormativima i

mogućnostima kompa-

nije i oni su svjesni toga.

Izrazili smo dobru volju

da toj četvorici radnika

damo placeve. Sve smo

uradili u skladu sa pre-

sudama, iako je taj spor

nastao prije privatizacije -

rekao je Popović i dodao

da moli radnike da se

obrate institucijama da

se riješi nastali problem.

Budvanska kompanija Stabilis investment dobila saglasnost glavnog državnog arhitekte

Grade dva hotela

na bečićkoj plaži

USD

1.23410

JPY 130.90000

GBP

0.88480

Kursna lista

CHF 1.16890

AUD

1.57350

CAD 1.60250

Bivši radnici uhoteluPlaža

IvanaKukrić