Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 16. mart 2018.

Ekonomija

HERCEGNOVI

-Rješenjem

hercegnovskeUprave zane-

kretnine za 33bivša radnika

HTPBoke, kojima su2006.

godinedodijeljeni placevi za

gradnjukućaprekoputa

druge faze Instituta Igalo,

poništeno jepravo svojine.

Isto sedogodilovlasnicima

stanovauzgradamakoje su

tupodignute ili suu izgrad-

nji. Riječ jeo izvršenjupo

sudskoj odluci iz 2012. apo

tužbi četiri Bokina radnika

kojauraspodjeli prije 12 go-

dinanijesudobili placeve.

Ovo rješenje, kojimseplace-

vi vraćajuVektraBoki, po-

godilo jer 100vlasnikane-

kretnina.

NIJEBILOOPTEREĆENJA

Milenija Radulović kaže da je

rješenje katastra dobila prije

dvadanaidanijeniznaladasu

neki radnici pokrenuli spor.

- Neka se i njima da plac, a ne

da se nama uzima – ogorčena

jeRadulović.

Milivoj Mračević je kazao da

je neko morao da obavijesti

vlasnike parcela o rješenju su-

da iz 2012. godine i da se stavi

opterećenje.

-Mnogi odnas suplacevepro-

dali ili našli investitora za

gradnju. Brojni ljudi su kupili

stanovenaosnovutogaštonije

bilo opterećenja. Svi smo pre-

veli placeve na svoje ime. Pla-

tili smo uknjižbu, oni koji su

počeli gradnju platili su i gra-

đevinske dozvole i naknadu

regionalnomvodovodu. Tek u

novembru2017.pozvanismou

katastar da damo svojemišlje-

nje, ali nam niko ni tada nije

rekao da ćemo da izgubimo te

placeve - kazao je Mračević,

kojemnije jasno zašto se sada

ti placevi vraćajuVektraBoki.

- Placevi su na atraktivnoj lo-

kaciji, a u blizini je planirana

izgradnja autobuske stanice.

Možda neko hoće od nas da

naplati te placeve – kazao je

Mračević.

Slavka Nikolić, tvrdi da je me-

nadžmentVektraBokemogao

da spriječi ovu situaciju, jer su

prije šest godina bili obavije-

šteni o ishodu sudskog spora.

-Ćuti opština, ćuti država. Vo-

limCrnuGoru, to jemoja jedi-

na država, ali pitam se gdje ži-

vim kad se nešto što je moje i

što sam platila i prevela može

isknjižiti iz katastra - ogorče-

nopričaNikolić.

NADAJUSERJEŠENJU

Nakon razgovora sa menad-

žmentomVektraBoke,Sandra

Požgaj je kazala da vjeruje da

postoji rješenje, jer su u toj

kompaniji voljni da impomo-

gnu.

-Oni sunanašoj strani i uložili

su žalbu protiv ovakvog rješe-

nja katastra. Imamo par solu-

cija,ajednaodnjihjerazgovor

sa ljudima koji su tužili, kao i

sa nadležnim u katastru – ka-

zala je Požgaj i dodala da će se

svi žaliti, ali da nikome nije u

interesu da uđe u dugotrajni

sudski spor.

Ivanko Vrbica, koji je kupio

placod jednogodbivšihradni-

ka Boke kaže da je za nevjero-

vatidaukatastrunijepostojala

nikakva zabilježba, s obzirom

da se vodio sudski spor od

2007. godine.

-Mnogiljudisutukupilistano-

ve, placeve, platili poreze i gra-

đevinske dozvole. Ne znam

kako se to moglo dogoditi, ali

sam siguran da će po žalbi Mi-

PODGORICA

-Mjesečna in-

flacijau februaru iznosila je

0,3odsto, dok jeuodnosuna

istimjesecprošle godinebila

3,7odsto - saopšteno je iz

Monstata.

Najveći uticaj namjesečnu sto-

pu inflacije imali su rast cijena,

kratkotrajnih dobara za rutin-

sko održavanje domaćinstva,

odjeće, voća, cipela i ostale

obuće, ulja i masti, ribe i mor-

skihplodova,mlijeka,siraijaja,

piva, ostalih uređaja, predmeta

i proizvoda za ličnunjegu, kao i

mesa. Pozitivne godišnje stope

inflacije zabilježene su u gru-

pama alkoholna pića i duvan

27,4 odsto, odjeća i obuća 8,5

odsto, hoteli i restorani 6,4 od-

sto, prevoz 3,5 odsto, komuni-

kacije 1,8 odsto, ostala dobra i

usluge 1,7 odsto, stanovanje,

voda, struja, gas i druga goriva

jedanodsto, namještaj, oprema

za domaćinstvo i rutinsko odr-

žavanje stana i zdravlje po 0,7

odsto i rekreacija i kultura 0,3

odsto. Negativna godišnja sto-

painflacijezabilježenajeugru-

pihranaibezalkoholnapića0,8

odsto.

R.E.

PODGORICA

–Državaće,nakon

isplate 70 miliona eura za akcije

A2A, postati dvotrećinski vlasnik

EPCG,izjaviojeministarfinansija

Darko Radunović na sjednici Za-

konodavng odbora, koji je podr-

žao rebalans budžeta. Ministar

podsjetio da pregovori sa A2A još

traju.

- Udogovoru koji još nije definiti-

van očekujemo da ćemo ovom

uplatompostati dvotrećinski vla-

snici EPCG što omogućava veću

participaciju u dividendi i odluči-

vanju - objasnio je Radunović i

dodao da još nije definisana dina-

mika isplate ostatka duga, ali oče-

kujedaćetobitiuokviru

tri godine, pa neće

imatifiskalniutucaj.

- Isplata 70miliona

bi trebalo da bude

maksimalni udar

nabudžet,ali

očekuje-

KAN/PODGORICA

-Na

štandunaMeđunarodnom

sajmunekretninauKanu,

koji se zatvaradanas, izlože-

ni suprojekti i potencijali

CrneGorekao investicione

destinacije. Akcenat je stav-

ljenna skijalištaCmiljača i

Žarski uBijelomPolju iMoj-

kovcu, tepotencijalena

Durmitoru, saopšteno je iz

Ministarstvauređenjapro-

stora i turizma.

Na štandu su predstavljeni i

projekti čija je realizacija u to-

ku Porto Montenegro, Porto-

novi i Nordstar.

Resorni ministar Pavle Radu-

lović se tokom sajma sastao

Antoniom Parentejem, brazil-

skim državnim sekretarom

Ministarstvaturizma,kolegom

izTurskeMehmetomOžaseki-

jem, glavnim arhitektomMo-

skve SergejemKuznjecovim, a

imao je i niz susreta sapotenci-

jalniminvestitorima.

Ovogodišnji sajam je okupio

24 hiljade posjetilaca, profesi-

onalaca iz branše, uključujući

pet hiljada predstavnika veli-

kih investitora, korporativnih

krajnjih korisnika i hotelskih

grupacija iz 90zemalja.

R. E.

PODGORICA

–Vlada je

kompanijiOHMMamula

Montenegroprodužila

rokzadostavljanjepro-

jektantskedokumentacije

za90danaoddana izdava-

nja saglasnosti na idejno

rješenjeprojekta rekon-

strukcije i izgradnjehote-

lanaostrvuLastavica sa

tvrđavomMamula.

U dokumentu objavljenom

nakon sjednice Vlade se na-

vodi da se rok produžava do

okončanja postupka i izdava-

nja saglasnosti na idejno rje-

šenje,odnosnokompletiranja

navedene dokumentacije sa

glavnim projektom, na bazi

idejnog rješenja.

Donijeta je i odluka da svaki

turista koji obilazi zidine Sta-

rog grada Budva plaća izlet-

ničku taksupo euro. Taksa se,

kako je navedeno, naplaćuje

tokom cijele godine. Taj pri-

hod pripada TO Budva, koja

je do kraja godine dužna da

napravi plan upotrebe izlet-

ničketakseunarednojgodini.

Saglasnost na taj plandaje SO

Budva.

Usvojena je informacija o iz-

mjenama ugovora kojim je

kredit od 35 miliona eura iz

prošle godine između Evrop-

ske investicione banke i Kon-

trole letenja Srbija i Crna Go-

ra (SMATSA), za koji je Crna

Gora dala garanciju, smanjen

za milion. Kredit je namije-

njen modernizaciji te službe.

Data je i saglasnost na finan-

sijski plan SMATSA za ovu

godinu.

M.P.M.

In acija 3,7 odsto

Vlada produžila zamjesec rok investitoru zaMamulu

Euroza razgledanje

zidina stareBudve

Za industriju276,7miliona

Usvojen je akcioni plan za sprovođenje industrijske politike do

2020, za ovu godinu. Za njegovo sprovođenje u 2018. obez-

bijeđeno je 276,3 miliona eura – iz nacionalnog budžeta 18,2

miliona, javnog sektora 173,7 miliona, IPA 3,46miliona, dona-

torskih programa 14,8miliona i privatnog sektora 66miliona.

Od 173,7 miliona iz javnog sektora 108miliona je iz IRF-a.

Paunoviću

Ministarstvu

finansija

Bojan Paunović je imenovan

za generalnog direktora za

inansiranje i ugovaranje

sredstava EU pomoći u

Ministarstvu inansija. Za

predstavnike vlade u odboru

za utvrđivanje reprezentativ-

nosti sindikata imenovane su

Marina Vučićević i Vjera Šoć.

Danas se zatvaraMeđunarodni sajamnekretnina

RadulovićuKanu

Ministar nansija na Zakonodavnomodboru prezentovao rebalans ov

Sa 70miliona država postaje

dvotrećinski vlasnik u EPCG

OdakcijauRudniku

ugljadodesetmiliona

MinistarRadunovićjekazaodaodprodajedržavnihakcijauRudniku

ugljaElektroprivredi očekujuosamdo10milionaeura.

Državaurudniku ima31odsto ili 1,5milionaakcija.

- U43miliona eura prihoda od kapitala, koliko smo predvidjeli reba-

lansombudžeta, nalazi se i očekivanih osamdo 10miliona eura od

prodajeakcijarudnika - kazao jeministar.

Uprava za nekretnine Herceg Novi poništila pravo

Bez stan

ostalo 10

Sud presudio

u korist četiri

radnika HTP Boke

koji nijesu dobili

placeve u Igalu, a

katastar poništio

dodjelu placeva

iz 2006. godine za

33 bivša radnika

DarkoRadunović

JučeuKanu