Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 16. mart 2018.

Politika

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg predstavio Izvještaj za 2017.

CrnaGora 11. po

izdvajanjima

BDPzaodbranu

BRISEL

-CrnaGora je zaod-

branuu2017. godini potrošila

66miliona eura, odnosno 1,58

odstobrutodruštvenogproi-

zvoda. Iako jepo izdvajanjuu

odnosunaBDPna 11.mjestu

međučlanicamaAlijanse, Cr-

naGora jeod svihčlanica iz-

dvojilanajmanji iznos, 66mi-

liona, pokazao jeNATO

izvještaj za 2017. godinu.

Prema podacima objavljenim

u NATO godišnjem izvještaju

za2017. godinu, koji jegeneral-

ni sekretar Alijanse Jens Stol-

tenberg predstavio juče u Bri-

selu, najviše novca za odbranu

izdvajajuSjedinjeneAmeričke

Države i to 3,57 odsto GDP ili

685,957miliona dolara.

POREĐENJE

Upoređenjusazemljamaregi-

ona, Crna Gora izdvaja najviše

BDP na sektor odbrane. Tako

Hrvatska izdvaja 1,26 odsto

(690milionadolara),Slovenija

0,92 odsto (478 milion dolara)

Slovačka 0,98, (preko milijar-

dudolara) Albanija (145milio-

na) ili 1,10odstoBDP.

Kad je u pitanju broj vojnih li-

ca, CrnaGoraprema ovomdo-

kumentu ima 1.700vojnih lica.

Dok najmanje ima Luksem-

burg 800. Najbrojniji su Ame-

rikanci, dok od zemalja šireg

regiona prednjači Hrvataska

sa 15.000. Albanija ima 6.800

vojnika, Slovenija takođe, dok

je vojnih lica u Bugarskoj

25.000.

Predstavljajući izvještaj, Stol-

tenberg je kazao da je u 2017.

godini bilo mnogo posla za

NATO, ali da će i u2018. nasta-

viti sa radomkakobi seočuvao

mir.

- Ovaj izvještaj pokazuje da, u

svijetu koji je nepredvidiv, Ali-

jansa pojačava svoj doprinos

kako bi očuvala naše zemlje

bezbjednim, kazao je Stolte-

nberg na konferenciji za novi-

nare u sjedištu NATO u Brise-

lu.

Govoreći o prošloj godini, ge-

neralni sekretar je kazao da je,

izmeđuostalog, tokomnje ive-

stirano više i bolje u odbranu,

da je ojačana sajber bezbjed-

nost, da se NATO priključio

Globalnoj koaliciji protiv

ISIL-a,dajepočelaobukairač-

kihbezbjednosnihsnaga, teda

je podignuta saradnja sa

Evropskom unijom do dosad

nezabilježenog nivoa.

- I pozdravili smo Crnu Goru

kao 29. članicu Alijanse, naveo

je on.

IZAZOVI

Govoreći o izazovima sa koji-

ma se NATO suočavao, Stolte-

nberg je istakao da je jedan od

njih i ponašanje Rusije. U tom

kontekstu pomenuo je i Crnu

Goru.

- Ujedinjeno Kraljevstvo je

utvrdilo da su Sergej Skripalj,

njegova ćerka i jedan britanski

policajac otrovani vrstomner-

vnog agensa vojnog kvaliteta

koji se razvija u Rusiji. Britan-

ska vlada je takođe zaključila

da ovo predstavlja protivzako-

nitu upotrebu sile ruske drža-

ve protivUjedinjenogKraljev-

stva. To je neprihvatljivo.

Sjevernoatlantski savjet bavio

se ovim užasnim incidentom

juče. Saveznicesu izrazilesoli-

darnost saUK- kazao je on.

Stoltenberg je istakaoda jeovo

posljednji unizuslučajevakoji

pokazuju bezobzirno ponaša-

njeRusije.

-NezakonitopripajanjeKrima

i vojna podrška separatistima

u Istočnoj Ukrajini. Vojno pri-

sustvo u Moldaviji i Gruziji

protiv volje tih zemalja. Mije-

šanjeuCrnojGori i drugimze-

mljama na Zapadnom Balka-

nu. Pokušaji da se potkopaju

demokratskiizboriiinstitucije

-kazaojegeneralnisekretarna

konferenciji.

J.

ĐURIŠIĆ

Šef ruske diplomatije Sergej

Lavrov odbacio je optužbe

da je Rusija pokušala da

organizuje državni udar u

Crnoj Gori.

- Pokušali su da nas optuže

da smo u Crnoj Gori pokušali

da organizujemo državni

prevrat i da je ne pustimo da

uđe u NATO. To nije tačno,

mi se time nijesmo bavili -

rekao je Lavrov istupajući

na forumu „Rusija-zemlja

mogućnosti“.

On je kazao da se sadašnje

crnogorsko rukovodstvo

„pod rukovodstvomBrisela

bavilo izbjegavanjemdemo-

Lavrov:Rusijanije

pokušaladržavniudar

kratskih procedura“.

- Kategorički su odbijali da

sprovedu referendumo

ulasku ili neulasku u NATO,

mada su istraživanja pokazi-

vala da je daleko od toga da

sumišljenja stanovnika isto-

vjetna - rekao je šef ruske

diplomatije.

On je naveo da u svijetu

postoji mnogo primjera

kada se ne poštuje mišljenje

naroda.

Đoko Đinović otkrio damu je falsi kovan potpis

KOLAŠIN

-ĐokoĐinović

član Izvšnog iOpštinskog

odboraDPS-aKolašin, prek-

juče je saznaoda je „svojim“

potpisompodržaopredsjed-

ničkukandidaturuVasilija

Miličkovića. Pošto se radi o

grubomfalsifikatu, Đinović

ističeda jekomedijaopred-

sjedničkimkandidatimau

završnoj fazi.

- Najoštrije osuđujemzloupo-

trebu ličnih podataka građana

Crne Gore u svrhu podrške

predsjedničke kandidature.

Mi u DPS-u razumijemo jaz

između nerealnih ambicija i

realnih mogućnosti kandida-

ta. Smatramo da je elementar-

na politička i lična korektnost

da oni koji nijesu u stanju da

prikupe potpise, ne ulaze u

predsjedničkutrku- istakao je

Đinović.

Onnaglašavadaumjestotakve

vrste odgovornosti, upravo su

predsjednički kandidati sa

švercovanim potpisima, naj-

glasniji uodbrani falsifikata.

-Takvavrstafalsikovanjasene

može odbraniti ni pred insti-

tucijama, ni pred biračima. Na

taj način se ponižavaju građa-

niCrneGore.Dastvarbudejoš

gora, upravo je gospodin Mi-

ličković promovisao sebe u

zagovornika „bijelih lista“, ka-

ko bi se povećala transparen-

tnost izbornih procesa, kaže

Đinović.

Dr.D.

CDT nastavlja obrađivanje prijava građana koji

sumnjaju da su impodaci zloupotrijebljeni

Tužilaštvupredato

ukupno488prijava

PODGORICA

–Centar za

demokratsku tranziciju juče

jeobradio 194prijave građa-

nakoji sumnjajuda sunjiho-

vi podaci zloupotrijebljeni

zapodrškupredsjedničkim

kandidatima. Do sada je

ukupnopredato tužilaštvu

488prijava–potvrđeno je

Pobjedi iz teNVO.

CDT ponovo je pozvao građa-

nedanastavedaprovjeravajui

prijavljuju zloupotrebu ličnih

podataka i osnovnim tužilaš-

tvima u gradovima u kojima

žive.

I.K.

Osnovni sudMilanu Kneževiću juče uputio

rješenje na odluku Višeg suda

Martinović: Ustavnažalba

neodlaže izvršenjekazne

PODGORICA

–Osnovni

suduputio je juče članu

predsjedništvaDemokrat-

skog frontaMilanuKneže-

vićurešenjenaodluku, koju

jedanranijedonioViši sud

kojomjeodbijennjegovza-

htijevzaodlaganje izvrše-

nja četvoromjesečne za-

tvorskekazne.

Ovo rešenje Kneževiću je

upućeno poštom i na njegovu

adresu bi trebalo stići već da-

nas. Knežević je dužan da se,

čim ga dobije, javi referentu

za izvršenje krivičnih sankci-

ja Osnovnog suda radi upući-

vanja na izdržavanja zatvor-

ske kazne. U suprotnom, u

Zavod za izvršenje krivičnih

sankcija biće prinudno odve-

den.

Knežević je ranije u više na-

vrata rekao da se u Zavod za

izvršenje krivičnih sankcija

neće dobrovoljno odazvati, te

da ga u zatvor mogu odvesti

jedino silom.

OnjejučezaPobjedurekaoda

će o daljim koracima koje će

preduzeti razmisliti nakon

što dobije rješenje Osnovnog,

ali i odluku Ustavnog suda na

žalbukoju jeuložiozbogovog

rješenja.

- Odluku o daljim potezima

donijeću nakon sjednice

Predsjedništva Demokrat-

skog fronta i Demokratske

narodnepartije. Još čekamda

dobijem rješenje Osnovnog

suda, ali i odluku Ustavnog -

rekao jeKneževićzaPobjedu.

Knežević se 7. marta žalio

Ustavnom sudu na presude

Osnovnog i Višeg suda u Pod-

gorici, ali o toj žalbi Ustavni

sud još nije odlučivao.

Advokat Nikola Martinović

za naš list objašnjava da pre-

ma zakonu, vanredno pravno

sredstvopoputUstavnežalbe,

neodlaže inesprečavajuizvr-

šenje, što znači da Knežević

može ići naodsluženjekazne,

bez obzira na to što Ustavni

sudjošnijeodlučivaoonjego-

voj žalbi.

- PostupakpredUstavnimsu-

dom ne sprečava izvršenje.

Ukoliko presuda Ustavnog

suda bude bila u njegovu ko-

rist, onda će ga pustiti iz za-

tvora–naveojeMartinovićza

Pobjedu.

Povodom odluke Višeg suda

juče se oglasio i klub poslani-

ka Demokratskog fronta po-

zivajući Ustavni sud da od-

mah razmotri Kneževićevu

žalbu i da donese odluku koja

će, kako su naveli, ,,obuzdati

ovonasilje i državni teror, ali i

spriječiti eskalaciju krize u

zemlji“.

-Nemasumnjedajeovazdru-

žena akcija Osnovnog i Višeg

suda usko povezana sa stra-

hom vlasti od kandidature

Mladena Bojanića za pred-

sjednika Crne Gore, a sa ci-

ljem je da se iz njegove kam-

panje izbaci jedan od vodećih

protivnikarežima–navedeno

je u saopštenjukluba poslani-

kaDF-a.

Dodaje se i da Demokratski

Front iMilanaKneževića „ni-

ko ne može zaplašiti i obe-

shrabriti u borbi za slobodnu

CrnuGoru“.

-Oni koji trebadabuduzabri-

nuti i uplašeni zbogpromjena

kojedolaze su ljudi izvrha re-

žima, sudstva i tužilaštva koji

su pljačkali i uništavali Crnu

Goru i progonili nedužne lju-

de, jer će nakon uspostavlja-

nja pravne države pravda za-

kucatinanjihovavrata–istakli

su iz poslaničkog klubaDF-a.

Knežević je osuđen na četiri

mjeseca zatvora zbog napa-

da na policajca 17. oktobra

2015. godine tokomprotesta

Fronta.

Đ.Ć.

PODGORICA

–PredsjednikVladeDuškoMarkovićodgo-

varaćenapitanjapredstavnikaposlaničkihklubova, uokvi-

rupremijerskog satauSkupštini, zakazanog za 21.mart.

ŠefoviposlaničkihklubovapoPoslovnikupremijerudostavljaju

pitanja u pisanoj formi, najkasnije 72 sata prije zasijedanja. Na

dnevnomreduposebne sjednice biće i poslanička pitanja.

Crnogorski parlament održaće prethodno redovnu sjednicu 19.

marta.

I.K.

DuškoMarkovićpred

poslanicima21.marta

Zakazana sjednica Skupštine posvećena

premijerskomsatu

NikolaMartinović

Predsjednik UCG kaže da će ponuditi ostavku ako osvoji manje glasova od potpisa

Danilović: Bečićdakažekoje je

nacionalnosti i kojimjezikomgovori

PODGORICA

- Predsjednik

UjedinjeneCrneGore,

GoranDanilovićkazao jeda

ćepodnijeti ostavkuna tu

funkcijuukolikoosvojiman-

je glasovana izborimanego

štobude imaopotpisapodr-

ške zakandidaturu.

On je na konferenciji za novi-

nare rekao da je pošteno da

preuzme odgovornost ako iz-

gubi na izborima.

- Ukoliko osvojimmanje glaso-

va nego što bude podržavalaca,

čak i u stotinama, napustiću

mjesto predsjednika UCG i os-

tati član te partije, jer toliko du-

gujemljudimaunjoj-poručioje

Danilović. On je poručio da će u

tomslučajuvratiti 15hiljadaeu-

ra koje ga sljedujuza kampanju.

Danilovićjesaopštiodakolege

iz Demokratske Crne Gore i

URE, najprimitivnije govore o

UCG i njemu lično.

-Akohoćetedasvistanemouz

punu odgovornost iza jednog

zajedničkog predsjedničkog

kandidata, nađite samo jedno-

ga od vas koji će da potpiše os-

tavku u slučaju poraza, i ja ću

povući kandidaturu - poručio

je Danilović. On je kazao da

Aleksa Bečić ne mora ništa da

potpišealidakažekojojnacio-

nalnosti pripada i kojim jezi-

komgovori.

R.P.

Moj ti potpis

nije,Vasilije...

Jens Stoltenberg

GoranDanilović