Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 16. mart 2018.

Politika

PODGORICA

-Netačne su,

profesionalnonekorektne

navodne ,,ekskluzivne“ in-

formacijeda jeDemokrat-

skapartija socijalistaveć

odlučilada ćepredsjednički

kandidat bitiMiloĐukano-

vić. Unutarpartije smo

okončali konsultacije i tek

ćepočetkomnaredne sed-

miceGlavni odbor odlučiti

koćebiti predsjednički

kandidatDemokratskepar-

tije socijalista

- kazao je

zaPobje-

dudirek-

torDPS-

aTarzan

Milošević.

Javni servis sinoć je u Dru-

gom dnevniku objavio, pozi-

vajući sa na neimenovani

izvor iz DPS-a, da će kandi-

dat te partije biti Milo Đuka-

nović.

- Predsjednik DPS-a je nes-

pornonajjača ličnostnapoli-

tičkojsceniCrneGore.Odlu-

ku će Milo Đukanović

donijeti u dogovoru sa vr-

hompartije i nakonrazgovo-

rasačlanovimanašestranke.

Sasvim je sigurno da će, ako

bude Đukanović predsjed-

nički kandidat, ubjedljivo

trijumfovati na izborima.

DPS kao najozbiljnija poli-

tička partija ima obavezu da

sprovede proceduru izbora,

kako i priliči organizovanoj i

odgovornoj stranci. Nema

potrebe za nezvaničnim in-

formacijama ili medijskim

spinovima. Odluka Glavnog

odbora DPS-a znaće se već

početkom sljedeće nedje-

lje – ističeMilošević.

VisokifunkcionerDemo-

kratske partije socijali-

sta ocjenjuje da takva

medijska spinovanja

imaju za cilj da se -

nakon što su otvo-

rene svađe unutar

opozicionih par-

tija oko ,,jedinstvenog kandi-

data“ – priča vještački poku-

šava premjestiti u dvorište

Demokratske partije socijali-

sta i stvoriti atmosfera navod-

nih trvenja unutar najjače

parlamentarne stranke.

Osim skretanja pažnje sa sva-

đe među opozicionim kandi-

datima za predsjednika, me-

dijski spinovi su, smatraju u

DPS-u, usmjereni i na ,,zataš-

kavanje“ skandala sa falsifiko-

vanimpotpisima čiji su glavni

akteri opozicioni predsjed-

ničkikandidatiMarkoMilačić

i Vasilije Miličković koje De-

mokratski front optužuje za

zloupotrebe prilikom pribav-

ljanja potpisa za kandidature.

Izvori Pobjede su saopštili da

jeĐukanovićsjednicuGOna-

javiozapočetaknaredne sed-

mice.

- Đukanović je govoreći na

Odboruglavnoggradausrije-

du tokom sastanka sa pred-

sjednicima koordinacionih

odbora kazao da bi odluka

trebalo da bude donesena u

petak ili, vjerovatnije, upone-

djeljak,rekaojeizvorPobjede

koji je prisustvovao sastanku.

Više izvora Pobjede iz DPS- a

naglašava da postoji ,,snažan

pritisak očekivanja članstva“

da Đukanović prihvati kandi-

daturu. Ipak, odluka zavisi pr-

venstveno od razmišljanja i

strategije samog Đukanovića i

najužeg partijskog rukovod-

stva.

- U prilog Đukanovićevog

prihvatanja kandidature idu

i istraživanja javnog mjenja

koja pokazuju da je sa Đuka-

novićem kao kandidatom si-

gurna ubjedljiva pobjeda u

prvom krugu, saopštili su

izvori. Prije sjednice Glav-

nog odbora zasijedaće Pred-

sjedništvo koje će formalno

predložitikandidatazapred-

sjednika. Rok za predaju

predsjedničke kandidature

je 26.mart.

N.Z.-D.Đ.

PODGORICA

- Ambasador-

ka Crne Gore u Poljskoj Ljilja-

na Tošković preminula je

preksinoć u Varšavi, nakon

kratke i teškebolesti.

- Svoju profesionalnu diplo-

matsku karijeru započela je

prije više od 30 godina kao

savjetnik u Sekretarijatu za

međunarodnu naučnu, pro-

svjetnu-kulturnu i tehničku

saradnju. Tri godine kasnije,

diplomatsku karijeru nastav-

lja kao savjetnik u Republič-

kom sekretarijatu za inostra-

ne poslove. Obavljala je i

funkciju savjetnika u Kabine-

tu predsjednika Vlade Crne

Goreod1992.do1994.UMini-

starstvu vanjskih poslova Cr-

ne Gore je zaposlena od ob-

navljanja državnosti 2006. a

prije Poljske, službovala je u

SjedinjenimAmeričkimDrža-

vama i bila ambasador Crne

GoreuKini, gdje jepredanimi

profesionalnimradomzastu-

pala interese svoje države i

njenih građana, navodi se u

saopštenjuMinistarstvavanj-

skihposlova.

Dijeleći bol porodice i prijate-

lja ambasadorke Tošković u

ovim teškim trenucima, služ-

benici Ministarstva vanjskih

poslova žale za gubitkomko-

leginice i prijateljice koja je

svojživotupotpunostiposve-

tila diplomatiji i koja je svoje

znanje i vještine prenosila na

mlađegeneracije.

Ministarstvo vanjskih poslo-

va će naknadno obavijestiti o

terminu i mjestu održavanja

komemorativnesjednice.

R.P.

PODGORICA

–Ministar

vanjskihposlovaSrđanDar-

manovićboravićeod 19. do

23.martauzvaničnoj posjeti

SjedinjenimAmeričkimDr-

žavama i tomprilikomće

bivšemameričkompotpred-

sjednikuDžozefuBajdenu,

senatoruDžonuMekejnu i

kongresmenuMajkuTarne-

ruuručiti odlikovanja zado-

prinos promociji crnogor-

skih interesa, snaženje

međudržavnihodnosa ime-

đunarodnogugleda i položa-

jaCrneGore.

Ovo je navedeno u platformi

za radnu posjetu ministra

DarmanovićaSjedinjenimDr-

žavama, koju je usvojila Vlada

na jučerašnjoj sjednici.

- Podrška američkihzvanični-

ka iskazana Crnoj Gori tokom

cjelokupunog procesa evroa-

tlantskih integracija, a poseb-

no u završnoj fazi pristupanja

NATO-u,kaojednomodnaših

najznačajnijih vanjskoplitič-

kihprioriteta, bila jeodposeb-

ne važnosti i značaja. Stoga će

upravo posjeta ministra Dar-

manovićabiti prilikadase, i na

ovaj način, iskaže iskrena za-

hvalnost na tradicionalno

snažnojikontinuiranojpodrš-

ci SAD-a Crnoj Gori u prote-

klom periodu – navedeno je u

platformi.

Dodaje se i da će crnogorski

šef diplomatije posjetu Vašin-

gtonu iskoristiti za niz bilate-

ralnih susreta sapredstavnici-

ma američke administracije i

„think tank“ zajednice.

U fukusu razgovora biće, kako

je najavljeno, saradnja unutar

NATO-a, regionalni odnosi i

bilateralna saradnja.

Đ.Ć.

MEDIJSKOSPINOVANJE:

Iz Demokratske partije socijalista demantuju ,,ekskluzivnu“ informaciju RTCG

Milošević:

Okandidaturi

Đukanovića

odlučuje

samoDPS

Nema potrebe

za nezvaničnim

informacijama

ili za bilo kakvim

medijskim

spinovima. Odluka

Glavnog odbora

Demokratske

partije socijalista

znaće se već

početkom

sljedeće

nedjelje – ističe

direktor

Milošević

Simović: Opozicionari

kaodabirajupredsjednika

kućnog savjeta

Demokratska partija socijalista odgovorno se odnosi

prema izboru svog predsjedničkog kandidata, vodeći

računa o interesima društva i države Crne Gore, rekao je

funkcioner te stranke Milutin Simović.

- Ne bih govorio o datumu, hoće li sjednica predsjedniš-

tva biti noćas, sjutra, preksjutra - kazao je Simović, juče na

konferenciji za novinare u Upravi za bezbjednost hrane,

veterinu i itosanitarne poslove.

On je istakao da ne može a da ne primijeti kakav je stepen

odgovornosti na drugompolitičkompolu Crne Gore.

- Vidite koliko je tu neodgovornosti u ovompravnomdije-

lu sistema, mislimna brojne falsi ikovane potpise. Vidite i

koliko se međusobno čašćavaju kandidati koji su prijavili

svoju predsjedničku kandidaturu - kazao je Simović.

On je rekao da je odnos neodgovornosti druge strane

„u tolikoj mjeri kao da je zadata tema izbor predsjednika

kućnog savjeta u nekoj malo većoj zgradi“.

S.P.

Preminula ambasadorka

Crne Gore u Poljskoj

Ljiljana Tošković

Ministar Darmanović naredne sedmice u zvaničnoj posjeti Vašingtonu

OdlikovanjaBajdenu,

Mekejnu i Tarneru

Džozef Bajden

DžonMekejn

MajkTarner

TarzanMilošević