Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 16. mart 2018.

CrnomGorom

TIVAT

– Učenica sedmog

razredaOŠ„DragoMilović“,

koja je tokommanifestacije

„Večeprirodnihnauka“ za-

dobilaopekotineprvog i

drugog stepenana rukama i

leđima, oporavlja seukotor-

skojOpštoj bolnici, anjen

drug iz razreda jenakuć-

nomliječenju.

Dvanaestogodišnja D. P, kako

je izjavila njena majka, dobro

se oporavlja i ostaće u bolnici

najmanjedesetdana.Poriječi-

maocadječakaB. B. njegovsin

ima opekotine na obje ruke, a

kućno liječenje podrazumije-

va svakodnevnoprevijanje.

„Večeprirodnihnauka“održa-

vano je prekjuče u amfiteartu

OŠ „DragoMilović“, a do inci-

denta je došlo kada se učenici

D. P. zapalio rukav od perjane

jakne u tenutku kada je prola-

zilaporedstolanakomesuđa-

ci međunarodne škole „Arka-

dia akademi“ demonstrirali

eksperimente iz hemije. Pla-

men se izuzetno brzo proširio

ponjenoj odjeći, anjendrugB.

B. jepokušaoda rukamaugasi

plamen, pri čemu je i sam za-

dobioopekotine.Djevojčici su

odmah u pomoć pritekli na-

stavnici i osoblje škole, koji su

sanje svukli zapaljenuodjeću,

ugasili vatru i pozvali hitnu

pomoć. Ljekari sukonstatova-

li da je zadobila opekotine pr-

vog i drugog stepena na 15-20

odstopovršine tijela.

Direktorica OŠ „Drago Milo-

vić“, RužicaLazerević, preksi-

noć je posjetila povrijeđenu

djevojčicu u kotorskoj bolnici,

razgovarala je sanjenimi rodi-

teljima učenika B. B., a i juče je

obišla djevojčicu zajedno sa

njenimrazrednimstarješinom

i nekolikonjenihdrugara.

-Sviuškolismoušoku,izuzet-

no žalimo što se desio ovaj ne-

mio događaj i što su djeca po-

vrijeđena. Učinićemo sve što

možemodaolakšamo toj djeci

i njihovim roditeljima ovu ve-

oma mučnu i tešku situaciju -

kazala jeLazarević.

Ona je napomenula da su o

svemu službenim putem de-

taljno informisali Ministar-

stvo prosvjete i da su policiji

date izjave o incidentu.

Službenici tivatskog Odjelje-

njabezbjednostisupreksinioć

po službenoj dužnosti priku-

pili informacije o incidentu.

Uzeli su izjave oddirektorice i

nastavnika, koji su prisustvo-

vali nemilom događaju, a pri-

kupili su i medicinsku doku-

mentaciju povrijeđene djece.

Informacije i dokumentaciju

proslijedili su Osnovnom dr-

žavnom tužilaštvu u Kotoru,

koje će obaviti dalje istražne

radnje i procjenu odgovorno-

sti.

S.K.

NIKŠIĆ

–Nakongotovo tri

decenije, zdanjeDoma re-

volucije juče jeponovooku-

pilomajstore. Početakprve

faze rekonstrukcije građe-

vine, čija jeukupnapovrši-

naoko22.000kvadrata, u

prisustvubrojnihNikšića-

na, ozvaničili supredsjed-

nikopštineVeselinGrbo-

vić, čelnikDirekcije javnih

radovaAlmerKalač imini-

star održivog razvoja i tu-

rizmaPavleRadulović.

GrbovićjepodsjetiodajeDom

revolucije započet 1977. godi-

ne s velikimambicijama, da su

novac za njegovu izgradnju

izdvajali i građani, ali da su ra-

doviobustavljeni1989.godine,

otkad ovo zdanje ruži sami

centarNikšića.

-ImamopodrškuMinistarstva

održivog razvoja i turizma i

vjerujemda ćemo na opšte za-

dovoljstvo svih Nikšićana

uspjeti da ovaj prostor prive-

demo namjeni. Radiće se po

projektu koji je izabran prije

tri godine kao prvonagrađeni

na međunarodnom konkursu,

a planirano je da novi izgled

dobije oko44.000metara kva-

dratnih zatvorenog prostora i

okoline. Predviđeno je da se

radi po strategiji 10+20+70,

gdje se 70 odsto odnosi na naj-

veći problem, a to je bezbjed-

nost korisnika, dok 20 odsto

predstavljaju promenade i ne-

formalnamjestazaokupljanje,

a ostatak čine prostori sa jasno

definisanim programima koji

su rađeni po principu zaseb-

nih cjelina - kazao jeGrbović.

On je naglasio da je Vlada za

prvu fazu rekonstrukcije

obezbijedila 800.000 eura.

- Ova faza podrazumijeva či-

šćenje kompletnog objekta sa

okolnimprostorom.Bićesani-

rano oko 2.000 kvadrata rav-

nih krovova, popločano gra-

nitnim pločama oko 800

kvadrata spoljnog prostora, a

bićeuređeno i zelenilo, urađe-

na javna rasvjeta. Predviđeno

jedabudezavršenaikafeterija

površineoko200kvadrata,sa-

nirano oko 2.000 kvadratnih

metara unutrašnjih prohod-

nihpovršina, adobićemo i oko

hiljadu kvadrata prostora za

fitnes sadržaje. Na tender su

pristigle dvije ponude, a kao

bolja izabrana je ona koju je

dostavilo nikšićko preduzeće

„Stambeno“,vrijedna784.000

eura. Nadamo se da će, po za-

vršetku ovih radova, biti inte-

resovanja i za aktiviranje pre-

os t a l og pros tora Doma

revolucije - rekao jeGrbović.

Almer Kalač je istakao da se

fazno radi jer je za potpunu

rekonstrukciju neophodan

pozamašan iznos.

Ministar Radulović je podsje-

tio da će kompletna rekon-

strukcija Doma revolucije ko-

štati oko 11.000.000 eura, a u

prvoj fazi trebalo je izdvojiti

oko 450.000 eura. Međutim,

prema njegovim riječima, lo-

kalnaupravajeuspjelaodVla-

de da „iscijedi“ još 350.000

eurakakobibilizavršeniineki

dodatni radovi.

–Nemam hrabrosti da obe-

ćamkadćekompletanobjekat

bitizavršen,alisamsiguranda

ćemo se maksimalno truditi

da Nikšićanima, najprije što

možemo, obezbijedimo pro-

stor koji im je potreban. Radi-

će se u pet faza, a posljednja

podrazumijeva izgradnju ga-

raže na platou pored Doma

revolucije – rekao je Radulo-

vić. Planirano je da prva faza

rekonstrukcije Doma revolu-

cije bude završena za četiri

mjeseca.

Ra.P.

NIKŠIĆ

–Nevladineorgani-

zacijeDruštvomladihekolo-

ga i Turistički klasterMon-

tenegro, u saradnji sa IPC

Tehnopolis obilježili sume-

đunarodniDanrijeka. Kako

suobjasnili, na taj načinže-

ljeli suda skrenupažnjuna

neodgovornoponašanje

premavodnimresursimau

lokalnoj zajednici.

Uokvirusvečanosti postavlje-

na je i izložba fotografija pri-

spjelih na foto-konkurs pod

sloganom,,Sačuvajmorijeke“,

tepredstavljeniradovidjeceiz

JPU ,,Dragan Kovačević“ i

učenika Ekonomsko-ugosti-

teljske škole uNikšiću.

Direktorica NVO Turistički

klaster Montenegro Anđa

Vukčević-Zorić kaže da se na

fotografijama vide dobri i loši

primjeri odnosa prema vod-

nimresursima.

- Na konkurs je stiglo oko sto-

tinu fotografija, a najboljih 20

smo nagradili priznanjem –

kazala jeVukčević-Zorić.

UsklopuobilježavanjaDana ri-

jeka organizovali su i predava-

nje u Javnoj predškolskoj usta-

novi ,,Dragan Kovačević“ na

temu ,,Kadbi rijeka govorila“.

Aktivisti su najavli da planira-

ju čišćenje obala rijeka od ot-

pada, a tačne lokacije za ovu

volontersku akciju biće na-

knadnopoznate.

S.D.

ROŽAJE

– Prvaobukaovo-

lonterskommenadžmentu i

načinunakoji treba rješava-

ti problemeodlaganjaotpa-

daodržana je jučeuRožaja-

ma.Organizatori susaopštili

kako tonije slučajno jer je

Rožajeprošle godineueko-

loškoj akciji ,,Lets do itMon-

tenegro“pokazalonajbolji

rezultat. Učestvovalo je

1.420 ljudi koji suuklonili

velikekoličineotpada.

Sanela Pajazitović, predstav-

nica ADP Zid koja organizuje

akciju, kazala je da će se ove

godine održati 15. septembra.

- Ova akcija nije samo akcija

ekološkog tipa i ne radi se sa-

mo o uklanjanju otpada, već

ima za cilj da pokaže da zajed-

ničkim djelovanjem građani

mogu da urade mnogo u svo-

jim zajednicama. Vodićemo

kampanju na podizanju svije-

stikodljudioekologiji,kaoida

nauče modele kako udruže-

nim snagama mogu da rješa-

vaju probleme. Takođe nam je

cilj da ova populacija shvati

kako oni kao građani mogu da

utiču na poboljšanje uslova u

svojoj zajednici, da pokreću

inicijative i da mijenjaju ono

štonevalja-kazalajePajazito-

vić. Organizacija ,,Moje Roža-

je“ biće koordinator projekta,

ukojemćeučestvovati nekoli-

ko škola, NVO i lokalna upra-

va.

Akcija je dio istoimene kam-

panje koja se sprovodi u 150

država.

F.K.

Tivat:

D. P. koja je zadobila opekotine u školi uspješno se oporavlja

Djevojčicaćeubolnici

ostati baremdeset dana

UČITELJICAOBIŠLAĐAKE:

OŠ „DragoMilović“

ČUVAJMORIJEKE:

JučeuNikšiću

UNikšiću obilježen svjetski ekološki datum

Kad bi rijeka govorila

Rožaje se priprema za ,,Lets do it Montenegro“

Volontiranje koristi

čitavoj zajednici

VOLONTIRANJEJEKORISNO:

JučeuRožajama

Nikšić:

Počela prva faza projekta vrijednog 800.000 eura

Vratićeživot u

Domrevolucije

REKONSTRUKCIJAVAŽANPOTEZ:

JučeuNikšiću

800

hiljada eura koštaju

radovi prve faze

RADOVIUPETFAZA:

Domrevolucije