Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 16. mart 2018.

CrnomGorom

BUDVA

–Vlasnici nelegal-

nihobjakata zaosnovno sta-

novanjeuBudvi kvadrat ko-

munalija ćeplaćati od57,92

koliko jeučetvrtoj zoni, do

124,12 eurakoliko iznosi u

ekskluzivnoj. Uprvoj zoni

cijenanaknade je99,30eura,

udrugoj 82,75, au trećoj

66,20eura. To jepredviđeno

prijedlogomodluke zako-

munalnoopremanje građe-

vinskog zemljišta zabe-

spravneobjektekoja čekana

saglasnostMinistarstva

održivog razvoja i turizma.

Uodnosunaprethodni nakoji

nijesu dobili saglasnost tog

Vladinog resora, novi doku-

ment je dopunjen sugestijama

koje su lokalnoj upravi stigle u

toku javne rasprave.

UMANJENJE

Prema riječima načelnika

Službezanaplatunaknadeko-

munalijaNinoslavaKaluđero-

vića, lokalna uprava je smanji-

lacijenekomunalijazaobjekte

osnovnog stanovanja (do 200

kvadrata) za 33 odsto.

- Opština je postojeće cijene

naknade za komunalno opre-

manje građevinskog zemljišta

iz odluke koja je donesena

2015. godine umanjila po više

osnova. Do donošenja Zakona

o planiranju prostora i izgrad-

nji objekata, opština je nakna-

du obračunavala na bruto po-

vršini objekta, a novi zakon

predviđa neto obračun, pa su

samim tim u startu cijene u

prosjeku snižene za 15 do 25

odsto. Nakon toga smo linear-

no umanjili iznos naknade za

20 odsto i objekte podjelili

premakvadraturi–objašnjava

Kaluđerović.

On precizira da je za kategori-

ju „objekat osnovnog stanova-

nja“ cijena dodatno umanjena

20odstoodcijene objekta koji

spadaukategorijuobjekatado

500kvadrata.

Računica pokazuje da bi, na

primjer, premastaromprijed-

logu, naknade za komunalno

opremanje za objekat do 500

kvadrata u ekskluzivnoj zoni

iznosilaneštomanjeod97.000

eura, apremanovomprijedlo-

gublizu 78.000 eura.

ZONE

Teritorija opštine je podijelje-

na u pet zona, od kojih je ek-

skluzivna ujedno i najskuplja,

a obuhvata djelove gradskog

dijelaBudve, dioJaza, Buljari-

ce, Petrovca i Svetog Stefana.

Za objekat osnovnog stanova-

nja naknada u toj zoni iznosi

124,12 eura, za objekat do 500

kvadrata 155,14 eura, do 1.500

kvadrata iznos naknade je

201,69,azaobjektekojisuveće

površine od te cijena je 232,72

eura po kvadratu.

Kada je u pitanju prva zona,

cijenekomunalijapokvadratu

iznose od 99,30, koliko je za

objekat osnovnog stanovanja,

do 186,18 eura koliko košta a

objekat preko 1.500 kvadrata.

Naknada za komunalno opre-

manje za objekat do 500 kva-

drata je 124,12 eura, a do 1.500

kvadrata 161,35 eura.

Cijena komunalija u drugoj

zoni iznosi od 82,75 eura za

objekat do 200 kvadrata, do

155,14 eura za objekte veće od

1.500 kvadrata. Za objekte od

200do 500 kvadrata je do 103,

43 eura, a za one do 1.500 eura

134,46 eura.

U trećoj zoni, cijene se kreću

66,20 eura za osnovno stano-

vanje, 82,74 eura za objekte do

500 kvadrata, 107,57 eura za

objekte do 1.500 kvadrata i

124,12eurazaobjektesapreko

1.500kvadrata netopovršine.

U posljednjoj - četvrtoj zoni

cijenekomunalijapokvadratu

se kreću od 57,92 za osnovno

stanovanje, 72,40 eura do 500

kvadrata, 94,12 za objekte do

1.500 kvadrata, te 108,60 eura

zaobjekte većepovršineod te.

POPUSTI

NinoslavKaluđerovićističeda

su obezbijedili i značajne po-

puste.

- Popust važi od momenta ka-

da se izvrši obračun u koji ula-

ze i sankcije zbog bespravne

gradnje, a koje se kreću od 2,5

odsto za osnovne ili pet odsto

za ostale objekte kod jedno-

kratnogplaćanja,ado20odsto

uvećanja za plaćanje na rate.

Za objekte osnovnog stanova-

nja za koje se iznos plaća jed-

nokratno odobrićemo popust

na obračunati iznos od 50 od-

sto, a za plaćanje na rate, uz

adekvatno obezbjeđenje po-

traživanja30odsto. Zaobjekte

od 200 do 1.500 kvadrata cije-

naćebitiumanjivanaza40od-

sto prilikom jednokratnog,

odnosno za 20 odsto kod pla-

ćanja na rate – precizira Kalu-

đerović.

Sagovornik Pobjede ističe da

su umanjenjem cijena komu-

nalija i popustima vodili raču-

na i o sugrađanima koji su u

slabijoj materijalnoj situaciji,

a istovremeno nastojali da

,,ublaže posljedice urbanistič-

kog haosa koji je nastao za vri-

jeme stare vlasti uBudvi“.

- Postoji veliki broj objekata

koji su bespravno izgrađeni,

prema našim saznanjima u tu

grupuspadaju i

nekihoteli.Na

ovaj način želimo da podsta-

knemo građane da legalizuju

svoje objekte. Od toga ćemo

svi imati koristi – i vlasnici tih

objekata i opština koja će pre-

mazakonuodtognovcaproši-

riti i valorizovati smještajne

kapacitete – poručio je Kalu-

đerović.

I. TERZIĆ

BAR

-Vijest koju suplasirali

pojedinimediji da seprotiv

doskorašnjedirektoriceTu-

rističkeorganizacijeBarNe-

de Ivanović vodi istragade-

mantovali su izOsnovnog

tužilaštvauBaru.

-Protiv Nede Ivanović ne vodi

se nikakva istraga. Jedino je

formiran predmet poslovne

oznake Kl . br. 290/ 17 od

13.10.2017. godine, a povodom

sumnjidasuvršenezloupotre-

be kompjuterskog programa

za elektronsku registraciju tu-

rista – saopšteno je Pobjedi iz

Tužilaštva.

Dodali su da je predmet u fazi

izviđaja.

- S obzirom na to da nije utvr-

đen iznos nastale štete i da nije

podignuta optužnica, za postu-

panje u naznačenompredmetu

za sada je nadležno Osnovno

tužilaštvo u Baru – pojasnili su

iz togTužilaštva.

C.G.

KOTOR

–Mjeramakoje je

predložioSavjet zabezbjed-

nost saobraćajaSkupštine

opštine trebalobi da sedo

predstojeće glavne turistič-

ke sezone saobraćaj kroz

centar gradaubrza zaoko30

procenata.

Po riječima člana SavjetaVese-

lina Salamadije, mjerenja su

pokazaladanapotezuodkruž-

nog toka kod Pošte do Kameli-

je, pješaci zauzimaju 70 odsto

vremena, a vozila 30 odsto, što

bi trebaloda bude obrnuto.

- Očekujemo da Direkcija za

uređenje i izgradnju Kotora

preduzme mjere u skladu sa

svojim nadležnostima kao što

je brisanje nepotrebnih pje-

šačkihprelaza, upravljanje to-

kovima pješačkog saobraćaja

(vođenje pješaka koji će sa

kruzerabitiupućivaninaglav-

ni centralni pješački prelaz sa

semaforom), ograđivanje sao-

braćajnice u jednom dijelu sa

jedne ili druge strane radi

sprečavanja haotičnog i ne-

kontrolisanogprelazapješaka,

kanalisanje i vođenje turisti-

čog autobuskog saobraćaja

(ulica oko Suda bi trebalo da

bude jednosmjerna) - kazao je

Salamadija zaRadioKotor.

On je dodao da je Savjet u ok-

tobrupredložio sedammjera i

aktivnosti za smanjenje gužvi

uKotoru.

- Poznato je da imamo jednu

saobraćajnicu koja prolazi

kroz centar grada, odnosno

pored Starog grada i koja je

izuzetnoopterećena. Sagleda-

vajući sveproblemekoji sepo-

javljuju kada je u pitanju zau-

zetost saobraćajnice, Savjet je

na predlog stručnjaka usvojio

neke mjere i aktivnosti koje je

potrebno uraditi do početka

ove turističke sezone - kazao

je Salamadija.

Ponjegovimriječima, semafor

na rivi je jedansegment umje-

ramakojesprovodezarastere-

ćenje saobraćjnice.

-Takavkorpusmjeraćedopri-

nijeti ubrazanju saobraćaja za

30odsto,štojeosnovniciljišto

bi i nama i turistima olakšalo

život i boravak u Kotoru - ka-

zao je Salamadija.

C.G.

Bar:

Demanti Osnovnog državnog tužilaštva

Ne vodi se istraga

protiv Nede Ivanović

Kotor:

Nadležni omjerama za smanjenje gužvi tokomsezone

Vozilaćekroz centar

prolaziti 30odstobrže

UOBIČAJENASLIKATOKOMSEZONE:

Kotor

Budva:

Opština korigovala odluku o naknadi za bespravno izgrađene objekte

KomunalijeuStarom

gradu jeftinijedo60eura

Po prethodnoj odluci cjelokupan iznos naknade za komunalno

opremanje za objekat do 500 kvadrata u ekskluzivnoj zoni iznosio bi

neštomanje od 97.000 eura, a nakon korekcije iznosiće blizu 78.000 eura

ZONA

E Zona I Zona II Zona III Zona IV Zona

Osnovno

stanovanje

124,12 99,30 82,75 66,20 57,92

Do 500m2

155,14 124,12 103,43 82,74 72,40

Od 500- 1500m2 201,69 161,35 134,46 107,57 94,12

Preko 1500m2 232,72 186,18 155,14 124,12 108,60

Ninoslav

Kaluđerović

MEĐU ,,DIVLJIM”OBJEKTIMA

IMAIHOTELA

Budva