Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 16. mart 2018.

Hronika

PODGORICA-

Bivši koman-

dant srpske žandarmerije

BratislavDikić juče jeupod-

goričkomVišemsudukazao

da senakon svjedočenja

svjedoka saradnikaAleksan-

draSašeSinđelića i svjedoka

MirkaVelimirovićakoji su

otkrili veze sapripadnicima

ruske tajne službemože ste-

ći utisakda jeonbiočlankri-

minalneorganizacijekoja je

planirala teroristički napad

nadanparlamentarnih izbo-

ra 2016. godine. Proces vodi

sutkinjaSuzanaMugoša.

UTISAK

-Moguda kažemmoj lični uti-

sak, kako se ja osjećam poslije

svega. Mogu da kažem moje

mišljenje. Sebe krivimna neki

način što samuopšteprihvatio

dadođemnatajprotest.Sinđe-

lićnikadanijepominjaokrimi-

nalnu organizaciju, nije pomi-

njaoda ječlan, nijemi ni nudio

da budem. Ali, nakon njihovih

svjedočenja mogli su se čuti

nevjerovatni planovi sa nekim

oružjem, telefonima, opre-

mom, krvoprolićem, koman-

dosima, moglo bi se zaključiti

da sambio član kriminalne or-

ganizacije. Kroz telefonske

razgovore stiče se utisak da

sam ja nekakvNikola koji uče-

stvuje u nekomplanu. Stiče se

utisak da sam ja neki član te

kriminalne organizacije i real-

no poslije ovog suđenja može

da se razmišlja da sam ja po-

stao član te organizacije. Ali ja

sam sve to prvi put čuo u sud-

nici. Ja nikada ne bih učestvo-

vao u krvoproliću Srba i Crno-

goraca - kazao je Dikić

odgovarajući na pitanje tužio-

ca Saše Čađenovića da li je po-

stao član organizacije koja je

planiralanasilnusmjenuvlasti

uCrnoj Gori.

Dikić je odgovorio uprkos

upozorenju advokata Dušana

Jovovićaisudadajepitanjetu-

žioca Saše Čađenovića nepri-

kladnojerseuodbraniizjasnio

da nije bio član nikakve krimi-

nalne organizacije i da bi to bi-

lo suprotno njegovom dosa-

dašnjemiskazu.

Dikićjejučetrećiputpojašnja-

vao dopunu iskaza koju je dao

u dva navrata nakon svjedoče-

nja svjedoka Sinđelića i Veli-

mirovića.

Sutkinja Suzana Mugoša od

Dikića je zatražila da pojasni

razlikeukazivanjukoje je sud-

sko vijeće konstatovalo.

-Prilikomiznošenjaprimjedbi

na iskaz Sinđelića rekli ste da

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Bivši komandant srpske žandarmerije dopunio iskaz

Dikić:Može se reći da sam

člankriminalneorganizacije

Izvršni direktor kompanije

,,GasLine Montenegro“ Rajko

Bobot potvrdio je da poznaje

Ananija Nikića kojeg je krajem

2007. godine zaposlio kao

vozača u njegovoj firmi.

Navodi da je to učinio na

molbu sada pokojnog Gorana

Mirjačića koji je u njegovoj

firmi zastupao interese suvla-

snika Rusa Olega Faeva, čiji je

Nikić bio prijatelj.

Bobot je juče u procesu pro-

tiv okrivljenih za teroristički

napad svjedočio iz svoje kuće

putem video linka jer se u

sudnici Višeg suda nije mogao

pojaviti zbog zdravstvenih

problema.

Bobot je kazao da je Nikić

govorio ruski ali da nikada nije

prevodio za njega s obzirom

da veoma dobro govori ruski

ali i engleski jezik.

Razlog zbog kojeg je sa Niki-

ćem raskinuo poslovnu sarad-

nju je što je automobilom

firme vikendom često odlazio

u Makedoniju za lične potrebe.

- Vikendomnijesam koristio

usluge vozača ali je Nikić kori-

stio timdanima automobile

što sam zaključio na osnovu

pređene kilometraže. On je

pojašnjavao da je tamo išao

zbog porodice. Jednommu

je bila bolesna supruga, drugi

put je sin bio nestašan. Tome

dosta nerviralo – pojasnio je

Bobot.

On je kazao da je prije anga-

žmana u ,,GasLine Monte-

negru“, Nikić iz Makedonije

otišao u Prištinu gdje je orga-

nizovao pekaru i drugo snab-

dijevanje ruske jedinice koja

je iz Bosne te godine došla u

Prištinu.

- Jednomprilikomme zamolio

da primim jednog njegovog

prijatelja Rusa sa kojim je

sarađivao na Kosovu u toj jedi-

nici. Navodnomogao bi nam

pomoći u nekimposlovima

sa ruskim firmama. Uvijek je

Ananije nastojao da se prikaže

kao komercijalista a manje

kao vozač ali sam ja odbio

taj sastanak računajući da od

toga firma ne može imati kori-

sti - kazao je Bobot.

On je dodao da je Nikić tog

prijatelja predstavio kao

pukovnika.

Odbrana je prigovorila iskazu

Bobota jer je kontradiktoran

iskazu Ljilje Nikač koja je u

njegovoj firmi radila kao pre-

vodilac. Advokati odbrane

su se saglasili da ispitivanje

ovavkog svjedoka vodi ka

odugovlačenju postupka u

nedostatku relevantnih doka-

za Tužilaštva.

BOBOT:NikićmepitaodazaposlimRusa

vam je on rekao kao u šali da

lideri opozicije tokom tog

protesta planiraju da uđu u

Skupštinu.Poslijesteobjasnili

da to trebada izgledaokaone-

kopoguravanje.Međutimpri-

likom iznošenja primjedbi na

iskaz Velimirovića ste rekli

nešto drugačije: ,,Sinđelić je

meni rekao da organizatori

protestanakon istogplaniraju

da nasilno uđu u Skupštinu“ -

pri čemu ste rekli da ne biste

dozvolili da dođe do incidena-

ta. Da li je i to šala ili se radi o

zbilji i da li po vama ima ovdje

razlike? - upitala je sutkinja

Mugoša.

Dikić je podsjetio da je na sa-

mom početku suđenja nagla-

sio da će reći sve čega se bude

sjetio.

Ukazao je na činjenicu da je

bolestan čovjek i da iz tog ra-

zloga ne može pretjerano da

razmišlja o detaljima vezano

za proces koji se vodi protiv

njega. Objasnio je da se novih

detalja prisjetio nakon što je

tokom suđenja upoznat sa

okolnostima koje su bitne za

Sud i Tužilaštvo.

Dikić je istakao i da Sinđeliće-

vu priču o ulaska u Skupštinu

nije shvatio ozbiljno jer mu je

svjedoksaradniktokazaouša-

li i na rastanku.

- Vjerujte da nijesamni ja tada

to shvatao ozbiljno i pobunio

sam se. Sinđelić je rekao da se

ne ljutim, da tu informaciju

ima od organizatora protesta.

Saopštio je da će organizatori

protesta nakon istih sa svojim

pristalicamadauđuuSkupšti-

nu zbog proglašenja pobjede

na izborima. To je mene izne-

nadilo jer on meni ranije nije

govorio o tim pravilima i bu-

kvalno je to rekao na rastanku.

Ja sam onda reagovao i on me

smirivao. Još ranije sam mu

kazao da ne želimda učestvu-

jemna protestu gdjemože biti

nasilja i sukoba - pojasnio je

Dikić.

Istakao je da Sinđelić nije po-

minjao nazive političkih orga-

nizacija, nijepominjao imena i

da je samo od Velimirovića sa

kojim se susreo ispred tržnog

centraDelta Siti čuo zaDF.

On je dodao da je ostalo nera-

zjašnjeno šta je tačno mislio

Sinđelićkada jepominjaoula-

zakuSkupštinu.

- On nije sjeo za sto samnom i

kazao: ,,Eslušaj, takav jeplan“,

već je to kazao onako u prola-

zu - dodao jeDikić.

Onjeponoviodaodnjeganiko

nije tražio da provjerava Slav-

kaNikića za nekoga.

PROVJERE

Podsjetio je da ga je porodica

Stojanović sa kojom je u prija-

teljskim odnosima upoznala

sa negativnim komentarima

SlavkaNikića na njegov račun

što je njemu lično ali i kao

predstavniku ratnih veterana

štetilo.

-UtomperiodubiosamuNje-

mačkoj na liječenju i samo

sam pustio poruku prijatelju

iz KiM-a da mi se raspita o

SlavkuNikiću.Onmi jeprenio

bukvalno isto što su mi rekli

Stojanovići - dodao jeDikić.

Pošto je sudu objasnio razlike

u kazivanju, optužena Branka

Milić je od Dikića zatražila da

joj objasni kako je moguće da

ječovjekkojisegodinamabavi

policijskim poslom dopustio

sebi da bez provjera prihvati

poziv Saše Sinđelića i bezre-

zervnomupovjeruje.

- Sinđelić je zvučaopatriotski.

Utomperiodusamsesusretao

sa predstavnicima raznih or-

ganizacijakojesuhtjeledapo-

držemoju organizaciju ratnih

veterana i njeno učešće na iz-

borima radi ulaska u parla-

ment. Sada sebe krivim što ga

nijesam provjerio, a mogao

sam.Zatonijesamimaoobjaš-

njenje ni pred sudom – kazao

jeDikić.

Ističući da je interesantno što

se Dikić poslije jednomjeseč-

nog štrajkovanja glađu počeo

prisjećati detalja vezanih za

susrete sa Sinđelićemoptuže-

naMilić jezaključiladasebiv-

ši komandant srspke žandar-

me r i j e p o d p r i t i s kom

retroakrtivnoprisjeća.

Iz tog razloga ona je zatražila

da postupak prate strani po-

smatrači.

Nakon konstatacijeMilić, Di-

kić je odgovarajući na pitanje

suda kazao da ga niko nije pri-

silio da kaže ono što je juče

iznio u sudnici Višeg suda u

Podgorici.

Suđenje senastavlja21.marta.

B. ROBOVIĆ

Dikićaprivodena suđenje

RajkoBobot

CETINJE–

Policija je jučenaCetinjukontrolislavišeosoba

kodkojih jepronašlaoko 17 gramamarihuane.

Kako senavodi u saopštenju, pretresomstana i drugihprostori-

ja koje koristi V. K. (19) saCetinja pronađena su dva zamotuljka

samarihuanomod4,4 grama.

-Preteresomvozila„renomodus“kojekoristiV.M. (30) saCeti-

nja,pronađenoje12,5gramamarihuane-navodiseusaopštenju

policije. O događaju je obaviješten tužilac u Višem državnom

tužilaštvu u Podgorici koji će se nakon vještačenja izjasniti o

kvalifikaciji djela.

C.H.

KOLAŠIN–

Radnici Elek-

troprenosaM. R. (44) iD. K.

(43) povrijeđeni su jučeoko

17.00kada suautomobilom

sletjeli uMoračunaputu

Kolašin–Podgorica, uPlati-

jama.

Kako nam je nezvanično sa-

opšteno, povrijeđenima život

nije uopasnosti.

Kamion Elektroprenosa je iz,

za sada nepoznatih razloga,

sletio sa puta. Na dvadesetak

metara od same obale, vozilo

jenaletjelona stablokojega je

zaustavilo. Drveće je vozilo

PODGORICA

– Carinici su na

Dobrakovu pronašli neprijav-

ljenu robu vrijednosti od skoro

4.000 eura.

U saopštenju Uprave carina

navodi se da je kontrolisano

vozilo, srpskih registarskih ozna-

ka, u kojem je pronađeno 810

komada suncobrana i postolja.

- Ukupna vrijednost neprijav-

ljene robe je 3.881 euro. Zbog

počinjenog prekršaja iz člana

240 Carinskog zakona, izdati su

prekršajni nalozi pravnom licu

i odgovornom licu u pravnom

licu. Neprijavljena roba je oduze-

ta – navodi se u saopštenju.

C.H.

Saobraćajna nezgoda u Platijama

Drvo „zaustavilo“ vozilo,

vozač i suvozačpreživjeli

ILUSTRACIJA

Policija kontrolisala Cetinjane

Oduzeto 17gramadroge

zadržalo na pola strmine, tako

da nije palo na obalu rijeke

Morače.

Spasioci suizvukli vozača i su-

vozača i prebačeni suuKlinič-

ki centar uPodgorici.

Dr.D.

NaDobrakovu

oduzeta roba

vrijednablizu

4.000eura

Samjestaudesa