Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 15. mart 2018.

Društvo

Crna Gora u 2016. godini na liječenje

hepatitisa C potrošila je više od 475.000 eura,

a za liječenje HIV pozitivnih osoba skoro

567.000 eura - istakao je Goran Radisavljević

PODGORICA

–Programi

smanjenja štete isplativiji su

odprograma liječenja, zbog

čegabi CrnaGora trebaloda

ulažeupreventivne servise

za seksualne radnice, osobe

koje injektirajudroge i gej

populaciju, poručeno je sa

konferencije zanovinarene-

vladineorganizacijeCAZAS.

Konferencija je organizovana

povodomprezentacije progra-

ma,,Analizatroškovaibenefita

usluga koje se pružaju popula-

cijamapodpovećanimrizikom

uCrnoj Gori“, koja je razvijena

uokviruprogramaHealthUp,a

koji uz podršku Delegacije

Evropske unije sprovode CA-

ZAS, SOS telefon za žene i dje-

cu žrtve nasilja Podgorica i

UdruženjeRoditelji.

TROŠKOVI

Autor analize i izvršni direktor

Timočkog omladinskog centra

(TOC) u Srbiji Goran Radisav-

ljević objasnio je da je Analiza

rađena za hepatitis C i HIV

prevencijuuvezisaodređenim

populacijama, a to su, kako je

pojasnio, seksualne radnice,

osobe koje injektiraju droge i

gej populacija.

Radisavljević je istakao da je

Crna Gora u 2016. godini na li-

ječenje hepatitisa C potrošila

više od 475.000 eura, a za lije-

čenje HIV pozitivnih osoba

skoro 567.000.

-Kadapogledamokoliko je lju-

di uzimalo terapiju za HIV u

2016, a to je115osoba i kadapo-

dijelimodolazimodoiznosaod

4.900 eura po osobi na godiš-

njem nivou. Veliki broj od tih

115 osoba je imalo i hepatitis C

- istakao jeRadisavljević.

On je podsjetio da su od 2010.

do 2014. godine, kada je posto-

jala donacija Globalnog fonda

zaAIDS, tuberkulozu i malari-

ju GFATM, u Crnoj Gori regi-

strovana 72 nova slučaja infici-

ranihHIV-om,štojeprosječno

14osoba na godišnjemnivou.

- Kada je Global fond otišao i

kada se više nije radila preven-

cijakaoštoseradilautomperi-

odu u 2016. godini imamo 34

novoinficirane osobe - istakao

jeRadisavljević.

Prema njegovim riječima, tro-

šak liječenja za20osobana go-

dišnjem nivou iznosi skoro

100.000.

- Sa druge strane, broj dose-

gnutih korisnika u 2015. je

iznosio više od 5.000, a za pre-

vencijujebilouloženo220.900

eura. Utaj novac suulazilepla-

te ljudi koji su vodili organiza-

cije, plate za terenske radnike,

tekući troškovi organizacije,

zakup prostora... Došli smo do

toga da je 44 eura uloženo u

osobu na godišnjem nivou -

objasnio jeRadisavljević.

On je kazao da prosječan tro-

šak preventivnih usluga za 20

osoba iznosi 880 eura.

- Kada pogledamo ovaj iznos

od 880 eura i onaj od 100.000

eura koji su uloženi u liječenje

tih20osoba,mislimdajeiteka-

ko benefit ulagati u prevenciju

- objasnio jeRadisavljević.

Predstavnica NVOCAZAS Sa-

njaŠišovićnavela jedapreven-

tivno-edukativni servisi u

zdravstvu i servisi psihosoci-

jalne pomoći i podrške paci-

jentimanijesuzakonskiprepo-

znati.

PROGRAMI

Onajerekladajeanalizakojaje

predstavljena veoma kvalite-

tan dokument i priručnik za

donosioce odluka ,,onoga mo-

menta kada oni planiraju da

ulože sredstva u neki zdrav-

stveni program“.

- Preventivni programi, osim

edukacije i savjetovanja na te-

mu HIV i AIDS-a, obuhvataju

distribucijusterilnogmaterija-

la, odlaganje potencijalno infi-

ciranog materijala na bezbje-

dan način i savjetovanje sa

ljekarima, psiholozima i struč-

nim socijalnim radnicima - re-

kla je Šišović.

Ona je istakla da se Ministar-

stvo zdravlja prošle godine po-

zitivno krenulo ka podržava-

nju preventivnih servisa što,

kako je navela, dokazuje činje-

nica da su iz državnog budžeta

odvojili oko 100.000 eura za

preventivne servise na godiš-

njem nivou. Šišović je dodala

da je taj iznos znatnomanji od

minimuma koji je potreban da

bi se funkcionisalo.

-Alipostojitapolitičkavoljada

seovi servisi počnuposmatrati

kao najbolje rješenje za ove

probleme - navela je Šišović.

N.K.

ULAGATIUPREVENTIVNEPROGRAME:

Sajučerašnjekonferencije

Predstavljena analiza o liječenju hepatitisa C i in ciranihHIV-om

Prevencija

koštamanje

PODGORICA

–TimPravnog

fakultetaUniverzitetaCrne

Gore, koji jeoformila stu-

dentskaorganizacijaADA-

MAS, osvojio jepetomjestou

plasmanuna svjetskomni-

vou, aprvomjestoukonku-

renciji evropskihzemaljana

svjetskomtakmičenjuupo-

znavanjuprivrednogprava i

ljudskihpravauLondonu.

MarijaVesković,AnaVukčević,

Simona Jovanović i Stefan Đu-

rović su, kako su saopštili sa

UCG, na osnovu zadatog hipo-

tetičkog slučaja na temu krše-

nja privrednog prava i ljudskih

prava pisali podneske, a potom

su slučaj usmeno izlagali.

- Simulacijom arbitraže naši

predstavnici su imali priliku da

pokažu svoje znanje o pred-

metnomslučaju,pravničkevje-

štine i poznavanje zakonodav-

ne r e gu l a t i ve p r i l i kom

zastupanja lica čija su prava

povrijeđena – pojašnjava se u

saopštenju.

Priroda ovogodišnjeg pravnog

problema je, pored poznavanja

privrednog prava i ljudskih

prava, kako su naglasili, od ta-

kmičara zahtijevala i vladanje

još nekim pravnim disciplina-

ma - građanskim, radnim, obli-

gacionim,međunarodnim,pra-

vom Ujedinjenih nacija, EU i

praksom Evropskog suda za

ljudska prava uStrazburu.

- Na takmičenju je učestvovalo

278univerzitetaizcijelogsvije-

ta. Crnogorski tim je u Londo-

nu imao podršku rukovodstva

trenera tima Nine Radović, ad-

vokaticeMarije Stojanović, ad-

vokatskihpripravnicaKatarine

Bošković i Jasne Velimirović.

Značajnu pomoć i podršku u

pripremi studenata pružio je i

dekan Pravnog fakulteta Uni-

verziteta Crne Gore profesor

drVelimirRakočević– saopšti-

li su saUCG.

J.B.

PODGORICA

-UCrnojGori

jeodpočetkagodinedo12.

martaregistrovano16pacije-

natasa laboratorijskipotvr-

đenomdijagnozommalihbo-

ginja , dok jekod jednog

oboljelogdijagnozauspostav-

ljenanaosnovukliničkeslike.

KakojesaopštenoizInstitutaza

javnozdravlje, najveći broj obo-

ljelih su inficirani izvan Crne

Gore ili su povezani sa uvozom

virusa (70,6odsto). Jedanslučaj

je, navodi se, klasifikovan kao

endemski, dok precizan izvor

inficiranjanijeutvrđenkodčeti-

ri slučajakoji su jošuepidemio-

loškoj obradi.

- Najpogođenije grupe su djeca

mlađa od pet godina (58,8 od-

sto), a zatimodrasli stariji od 30

godina (29,4 odsto). Po jedan

oboljelisenalaziuuzrasnojgru-

piod10do15iod15do20godina

–navedeno jeusaopštenju.

Svih 16 oboljelih nije vakcinisa-

no ili nepostojevalidni podaci o

ranije sprovedenoj vakcinaciji.

Radi sprečavanja daljeg širenja

obolijevanja u populaciji svi

oboljeli su liječeni u nadležnim

bolnicama i Kliničkom centru

CrneGore.Nabolničkomliječe-

njusada sudvapacijenta.

- Istovremeno, mikrobiološka i

epidemiološka istraživanja se

sprovode kod više sumnjivih

slučajeva čiji broj je uobičajen

zaovufazuobolijevanjaupopu-

laciji – istakli suoni.

Jedinaspecifičnaivisokoučin-

kovita mjera prevencije oboli-

jevanja odmorbila, istakli su iz

Instituta, je vakcinacija svih

osjetljivih i nezaštićenih oso-

ba.

N.Đ.

PODGORICA

–Profesor

UniverzitetaCrneGoreVla-

dimirPešićotkrio jenovu

vrstuzanauku trichothyas

jadrankae, koja jeopisanau

vodećemmeđunarodnom

časopisu izoblasti biodiver-

zitetaZootaxa.

Vrsta je, kako je saopšteno,

opisana iz Poseljanskog poto-

ka u neposrednoj blizini Ska-

darskog jezera.

- Ovo je treća poznata vrsta iz

grupekashmirothyas: prvavr-

sta iz ove grupe je opisana iz

Kašmira sa visine od preko

2.500 metara, a druga vrsta je

poznata sa granice Turske i

Gruzije. Trichothyas jadran-

kae je vjerovatno endem sa

najužom distribucijom u cr-

nogorskoj fauni – navodi se u

saopštenju.

Otkriće je, kako je pojašnjeno,

realizovano u toku projekta

izučavanja uticaja antropoge-

nih faktora na endemične vr-

ste u crnogorskim vodenim

sistemima koji je realizovan u

toku 2016-2017. godine u sa-

radnji sa naučnim institucija-

ma iz Poljske (univerziteti u

Scecinu i Lodzu).

- Istraživanjasupokazalada je

više od 40 odsto endemičnih

vrsta u Crnoj Gori ugroženo,

pri čemu je gradnja malih hi-

droelektrana prepoznata kao

glavni faktor ugrožavanja nji-

hovih staništa – piše u saop-

štenju.

N.Đ.

PODGORICA

– Dugogodišnji kamerman TVCGMiodrag Mijo

Ivanović preminuo je u Podgorici u 72. godini.

Kako su podsjetili iz RTCG, iza njega je ostao bogat profesionalni

opus. Radni vijek počeo je u Radiju Crne Gore, zatimnastavio

rad u Televiziji.Kao snimatelj, Ivanović je radio na projektu prvog

elektronskog jugoslovenskog ilma, bio je jedan od članova na

projektu reportažnih kola, a penziju je, 2010. godine, dočekao na

mjestu studijskog kamermana. Ivanović će biti sahranjen danas

u 15 sati, na gradskomgroblju Čepurci u Podgorici.

R. D.

Radisavljević smatra da država mora da vodi računa o

održivosti servisa i pronađe način kako da radi sa ključnim

populacijama.

- Ono što je trend je da se utvrdi da upravo država prepozna

organizacije koje se bave tomproblematikom, da organiza-

cije akredituju svoje preventivne programe kod nadležnih

ministarstava i da 220.000 eura u budžetu bude određeno

za preventivne servise - naveo je Radisavljević.

Zapreventivneprograme

potrebno220.000eura

880

eura je prosječan trošak

preventivnihusluga za 20

osoba

TimPravnog UCG ostvario zavidan uspjeh na svjetskom takmičenju u Londonu

Međupet najboljih

fakultetausvijetu

PRVIUEVROPI:

Satakmičenja

Pešićotkrionovi endem

Novavrsta trichothyas jadrankae

Odmalihboginja

oboljelo 16osoba

Institut za javno zdravlje

Preminuokamerman

TVCGMiodrag Ivanović