Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 15. mart 2018.

Društvo

je potpisan.

Iz Direktorata za medije, juče

su Pobjedi kazali da je radni

timVladenasastanku5.febru-

ara prihvatio svihosamaman-

dmana koje su na tekst prijed-

PODGORICA

Kompro-

mis izmeđudvije crkve je

moguć i poželjanpo inge-

rencijamadržaveCrneGo-

re i uzpoštovanje instituta

pravnedržave, ustavnog

uređenja i njenognepovre-

divog suvereniteta–poru-

čio jeurazgovoruzaPobje-

dumitropolitCrnogorske

pravoslavne crkveMihailo.

Uslov kompromisa je, kaže

on, pravedno rješavanje cr-

nogorskog pravoslavnog cr-

kvenog pitanja, prije svega,

po načelu da sva crkvena

imovina nastala do 1920. go-

dine je vlasništvo države Cr-

neGore.

RETROSPEKTIVA

Mitropolit Crnogorske pra-

voslavnecrkveMihailohiro-

tonisan je prije dvije deceni-

je, 15. marta 1998. godine, u

Bugarskoj,a20godinakasni-

je, kažeon, našacrkvase i da-

lje nalazi u krajnje nepovolj-

nom i diskriminisanom

položaju.

– Nemoguća je crnogorska

država i Srpska pravoslavna

crkva kao matična, domicil-

na i primarna u njoj. CPC je

marginalizovana, a devasta-

torska misija i akcija SPC ra-

zara crnogorski crkveni, na-

cionalni i državni integritet i

identitet – poručio je mitro-

politurazgovoruzaPobjedu.

Pravećiretrospektivu,mitro-

polit CPC kaže da iako je cr-

kva obnovljena i država, ta-

kođe, obnovila nezavisnost,

crnogorsko pravoslavno cr-

kvenopitanje nije riješeno.

– Stalno se odgađa, a SPC je

do krajnjih granica razorila i

devastirala crnogorsko

crkveno nasljeđe kao jedan

od temelja naše kulturne

baštine i promijenila znatan

dionašeg identiteta i istorije.

Država je do sada bila veoma

tolerantna prema misiji i

akciji SPC. Nijesu sudski

procesuirani počinitelji

kulturocida iz redova SPC

koji su devastirali crnogor-

ske crkve i manastire i koji

svojomagresijompreobraću

Crnogorce u svetosavske

Srbe. Čine to falsifikovanjem

prošlosti i neprekidnom

propagandnomkampanjom,

širenjem svojih mitova o

Kosovu, Svetom Savi, nepo-

stojanju Crnogoraca i sveto-

sti Srba, krajnjomzloupotre-

bom religije, svetosavskim

fundamentalizmom i agre-

sivnom ideologizacijom –

upozorio je on.

Udržavi Crnoj Gori crkvama

PODGORICA

Kakobi po-

držali najbolje studenteuCr-

noj Gori i unaprijedili njiho-

va znanjaobankarstvu i

ekonomiji Sosijete ženeral

bankaMontenegroorga-

nizuje „Daneposvećenenaj-

boljimstudentima“.

Organizovaćesepredavanjana

različiteteme,adaniposvećeni

studentima trajaćeod14. do29.

marta. Prva predavanja održa-

na su juče za najbolje studente

EkonomskogfakultetaUniver-

ziteta Crne Gore. Studenti će,

kakojesaopšteno,imatipriliku

da slušaju predavanja me-

nadžera banke na različite te-

mekaoštosu: upravljanje ljud-

skim resursima, marketing u

bankarstvu, projekti u bankar-

stvu, te kako funkcionišu ek-

spoziture banke.

- U okviru radnog dijela dana,

banka će organizovati i vrš-

njačke panel diskusije sa mla-

dimzaposlenima banke koji će

govoriti o svojim poslovnim

iskustvima -sapšteno je iz ban-

ke.

Predavanja suorganizovanaza

studente sa tri univerziteta u

Crnoj Gori, kao i studente fa-

kulteta sa kojima banka ima

saradnju kroz programe staži-

ranja.

R.D.

PODGORICA

Uperiodu

od5. do 11.martauCentruza

medicinskumikrobiologiju

Instituta za javnozdravlje

laboratorijskimputempo-

tvrđen je 21 slučaj infekcije

virusomgripa, odčega je 20

infekcijavirusomgripa tipB

i jednako-infekcijavirusom

gripa tipA i tipB.

Iz Instituta za javno zdravlje

saopšteno je da je ukupan broj

laboratorijski potvrđenih slu-

čajevagripaodpočetkasezone

238.

- Uvidom u elektronsku bazu

podataka u Crnoj Gori u ovom

izvještajnom periodu prijav-

ljenoje335osobasasimptomi-

ma nalik gripu (ILI), što pred-

stavlja incidenciju od 54

/100.000 stanovnika - istakli

suoni.

Najefektivnijamjeraprevenci-

je gripa, kako je saopšteno, je

vakcinacija, te preporučuju da

se sve osobe koje su u poveća-

nomriziku od razvoja kompli-

kacija vakcinišu. Vakcina se,

pojašnjavaju, može primiti to-

kom cijele sezone trajanja

nadzora nad gripom, ali je naj-

bolje vrijeme za vakcinaciju

prije početka širenja virusa u

populaciji, s obzirom da je za

razvoj antitijela potrebno 2-3

sedmice nakonvakcinacije.

Grupe stanovništva kojima se

preporučujevakcinacijasusve

osobe starijeod šestmjeseci sa

hroničnim oboljenjima respi-

ratornog sistema, kardiova-

skularnog sistema i bubrega,

osobekojeseliječeodmetabo-

ličkih poremećaja (kao što je

šećerna bolest); osobe sa sma-

njenom funkcijom imunološ-

kog sistema uključujući i oso-

be sa HIV/AIDS-om, kao i

osobe koje imaju transplanti-

rane organe i/ili ćelije.

Vakcinacijasepreporučujeiza

sve osobe starije od 65 godina,

hronično oboljele koji žive u

kolektivnomsmještaju, zdrav-

stvene radnike i saradnike.

Svjetska zdravstvena organi-

zacija, podsjećaju, preporuču-

je vakcinaciju trudnica (u sa-

glasnosti sa ginekologom koji

vodi trudnoću), kao i djece

uzrasta od šest mjeseci do pet

godina.

N.Đ.

redne sedmice na Vladi

Mitropolit CPC očekuje podršku države za rješavanje crkvenog pitanja u našoj zemlji

Mihailo: Kompromis

dvijecrkve jemoguć

Nemoguća je crnogorska država

i Srpska pravoslavna crkva kao

matična, domicilna i primarna u njoj -

poručio jemitropolit Mihailo

imanastirima, kojesuvjekovi-

ma gradili Crnogorci, od 1920.

godine gazduje SPC, naglaša-

va naš sagovornik i dodaje da

od obnove CPC, 1993. godine,

uz skromnu pomoć države je

izgradila samo tri crkve.

– Kako CPC uživa krajnjemi-

nimalnu finansijsku podršku

države, u iznosu od četiri do

pet hiljada eura mjesečno, a

lišena je crkava i manastira

koje sustvarali naši preci, to je

njeno postojanje i djelovanje,

u takvimkrajnje nepovoljnim

okolnostima i gotovo nemo-

gućimuslovima, pravi podvig

– rekao jemitropolit.

SPCuCrnojGori,kategoričan

je on, crnogorskim novcem,

„uz prevratničku misiju do-

maćih potuđenika i uz tole-

rantanodnoscrnogorskesud-

ske, tužilačke i dijela državne

vlasti i katastarskih i urbani-

stičkihorgana i službi, perma-

nentno razbija sve što ima cr-

nogorsko ime, značenje i

vrijednost“.

Podsjeća i da SPC, kako je re-

kao, neprijavljenim skupovi-

ma i populističkim terorom

onemogućava slobodno kre-

tanje crnogorskog mitropoli-

ta, sveštenstva i vjernikaCPC,

sprečava im pravo na javno

okupljanje, pravo zbora i go-

vora, pravo pristupa crnogor-

skoj crkvenoj imovini, koju je

falsifikatima i nezakonito ka-

tastarski uknjižila na sebe.

ULOGADRŽAVE

– Posebno poglavlje djelova-

nja SPC su pojave fizičkog te-

rora premamitropolitu CPC i

njenim drugim predstavnici-

ma, koje su išle ne samo do

Mitropolit Mihailo ima velika očekivanja od građanske petici-

je za vraćanje crkve u vlasništvo države i podsjeća da su toj

inicijativi dali bezrezervnu podršku.

– CPC podržava ovu patriotsku građansku inicijativu kao

odgovoran čin građana radi pravednog rješenja pitanja

vlasništva nad crkvenom imovinom. Očekujemo da će ova

inicijativa uroditi plodom. Vjerujemo u povratak crkvene

imovine u državno vlasništvo i njeno ustupanje na korišćenje

matičnoj i domicilnoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi – rekao

je mitropolit Mihailo.

Velikaočekivanjaodpeticije

prijetnji, već i do pokušaja

ubistva mene lično. Na sve

ove nezakonite i nasilničke

pojave izostala je adekvatna

reakcija države. I ne samo to.

Pojedini visoki državni zva-

ničnici suisticalipredmeđu-

narodnim faktorima da u

našojdržavivladameđuvjer-

ska i međucrkvena toleran-

cija, štonije istina–kategori-

čan jemitropolitMihailo.

Uloga države u pozicionira-

njucrkavajepresudna,ocije-

nio je mitropolit, odgovara-

jućinapitanjeočekujelidaje

moguće naći kompromis za

nesmetano djelovanje CPC i

SPCunašoj zemlji.

– Sva imovina, uključujući i

crkvenu, koja se nalazi na te-

ritoriji države je državna jer

je teritorijalni integritet sva-

kedržavenedjeljivinepriko-

snoven. Izuzetak su samo

one crkve i manastiri koje je

podigla svojim sredstvima

nekacrkva ili jedobilanapo-

klon. U dominantno pravo-

slavnim državama, državna

vlast ne narušava svoj suve-

renitet davanjem uloge pri-

marne crkve crkvi druge dr-

žave, pogotovo ako je ova još

uz tone priznaje i podriva je.

U državi Crnoj Gori uloga

primarne, tradicionalne, do-

micilne crkve pripada isto-

rijskoj autokefalnoj - Crno-

gorskoj pravoslavnoj crkvi.

SPC ima pravo na nesmeta-

nuegzistenciju imisiju uCr-

noj Gori, ali ne kao isključivi

dio i primarni crkveni su-

bjekt. Ona je crkva druge dr-

žave.

Mitropolit Mihailo je uvje-

rendaCPC, uprethodnih 20

godina, od kada je on na nje-

nom čelu nije mogla više da

uradi.

– CPC je danas najsiromaš-

niji subjekt u crnogorskom

društvu. Aktivnosti CPC su

onemogućene i nepostoja-

njemzakonaoslobodi vjero-

ispovijesti. Ali i pored svega

postoji vrijedno crnogorsko

sveštenstvo i episkopi u ma-

tici i dijaspori - Argentina,

Švedska, Italija, SAD, Hrvat-

ska – rekao je poglavarCPC.

Naš sagovornik kaže da Cr-

nogorci jesu vjernici, „poput

svojih predaka su religiozni

ljudi, ali nijesu crkveni“.

- Zar bi, da nije tako, više od

600 crkvenih objekata kroz

vjekove u Crnoj Gori sagra-

dili ateisti. A ateisti su u Cr-

nojGoriopredijeljenizasvo-

ju državu i za CPC. To su

Crnogorci – zaključio je mi-

tropolitMihailo.

K.KRSMANOVIĆ

l oga ugovora podn i j e l i

menadžment i Savjet te kuće.

- Nakon što nam je dostavljen

na uvid i saglasnost,Ministar-

stvo kulture je odgovorilo po-

tvrdno - naveli su u odgovori-

ma na naša pitanja.

ČEKANJE

Iz tog resora podsjećaju da

više od mjesec nijesu imali

nikakvu povratnu informaci-

ju od uprave Javnog servisa,

zbog čega je ministar Bogda-

nović reagovao i zatražio da

„shodno zakonskim obaveza-

ma Savjet RTCG procesuira

potrebne aktivnosti u ciju

potpisivanja predmetnog

ugovora“.

- Umeđuvremenu, preciznije

9. marta, upoznati smo sa iz-

mjenom amandmana člana 7

koji suuobjeverzijepredloži-

li predstavnici RTCG – naveli

su izDirektorata.

Saposljednjomizmjenom, ra-

nije usaglašenog člana 7, uDi-

rektoratu su, kako kažu, upo-

znatitekpoštoseSavjetRTCG

izjasnio o njemu, odnosno sa-

glasio sa promjenama.

Predsjednik Savjeta Javnog

servisa Vladimir Pavićević

izjavio je ranije za Pobjedu da

je tamedijskakućauradilasve

što joj je po zakonu pripadalo

uvezi potpisivanjaugovora sa

Vladom.

On jenaglasioda jeovaj doku-

ment za RTCG važan prije

svega jer se programsko-pro-

dukcioni planovi Javnog ser-

visa zasnivaju na program-

skim obavezama koje su

njegov sastavni dio.

K. JANKOVIĆ

Podaci Instituta za javno zdravlje

Manjeoboljelih

odvirusagripa

Grip i daljeaktivan

Dani posvećeni najboljim

studentima tri univerziteta

MitropolitMihailo

or

isom