Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 15. mart 2018.

Društvo

PODGORICA-

Ribolovni za-

branuNacionalnomparku

Skadarsko jezero tokomko-

jeg je zabranjeno loviti i stav-

ljati upromet svevrste ribe,

osimjegulje, počinjedanas i

trajaćedo 15.maja.

Zabran je definisan „Nared-

bom o ribolovnim zabranama,

ograničenjima i mjerama za

zaštitu ribljeg fonda“ koju do-

nosi Ministarstvo poljoprivre-

de i ruralnog razvoja.

- Naredbom je definisan dvo-

mjesečni period ribolovnog

zabrana imajući u vidu da se

ciprinidne (toplovodne) vrste

ribazbogreprodukcijepovlače

u pliće dijelove Skadarskog je-

zera, te ih je potrebno zaštititi

od lova i omogućiti neometano

obavljanje mrijesta - saopštili

su iz JPNacionalni parkovi.

Oni podsjećaju da je shodno

Zakonu o slatkovodnom ribar-

stvu zabranjeno loviti ribu i

druge vodene organizme u ri-

bolovnim vodama u kojima je

utvrđen ribolovni zabran, te u

vrijeme lovostaja loviti ribu i

druge vodene organizme za

koje je utvrđen lovostaj.

- Izlovljavanje ribe u vrijeme

ribolovnog zabrana predstav-

lja krivično djelo, dok izlovlja-

vanjeribenedozvoljenimsred-

stvima ima dalekosežne

posljedicepobiljniiživotinjski

svijet ovog akvatorijuma - piše

u saopštenju.

Ističe se da je zaključen spora-

zum o saradnji sa Sportsko-ri-

bolovnimklubom „Podgorica“

i Sportsko-ribolovnimklubom

„Nikšić-NK“ radi pojačane

kontrole akvatorijuma tokom

ovogodišnjeg ribolovnog za-

brana.

- Planirano je da nadzornici

službi zaštite iz ostalih nacio-

nalnihparkova, kao i volonteri,

dodatno podrže i učestvuju u

koordinisanim aktivnostima

NPSkadarsko jezero tokomri-

bolovnogzabrana–navodi seu

saopštenju.

Iz Nacionalnih parkova apelo-

vali su na građane da poštuju

naredbu o ribolovnom zabra-

nu i pozvali vlasnike tržnica i

pijaca, marketa i restorana, te

potrošača da ne prodaju i ne

kupuju ribu izlovljenu u vrije-

me trajanja zabrana. Građani

krivolovcemoguprijavitiSluž-

bi zaštite na dežurni broj 067

310454.

N.K.

PODGORICA–

Radna grupa

Ministarstvakulturekoja je

zadužena zaugovor između

Vlade i Radio-TelevizijeCr-

neGoreprihvatila je inte-

gralnuverziju finalnog tek-

stakoju imjeupravaJavnog

servisaposlalauutorak - po-

tvrđeno jePobjedi uDirek-

toratuzamedije.

Stekli suseuslovi, kakosu ista-

kli, da se nakon što ovaj doku-

ment potvrdi i Savjet temedij-

ske kuće, on odmah potom

nađe na dnevnomreduVlade.

Verzije

Prošlo je više od mjesec dana

od kada je na sastanku uMini-

starstvu kulture usaglašen

ovaj dokument, ali je za Savjet

RTCGiupravutemedijskeku-

će, kako se ispostavilo, opet

ostao sporan član 7, koji su još

jednom inovirali i uputili ga

članovima Savjeta na izjašnje-

nje.

Oinoviranomčlanu7Savjet se

izjasnio tek pošto je ministar

kulture Aleksandar Bogdano-

vić u otvorenom pismu zatra-

žio da pošalju Vladi ugovor

kako bi taj dokument ušao u

proceduru.

- Posljednja integralna verzija

teksta, koju smo 13. marta do-

biliodmenadžmentaRTCG,je

prihvatljiva i kao takva će se,

nakon usvajanja na Savjetu

RTCG, naći na dnevnom redu

Vlade Crne Gore, u skladu sa

procedurom. Time se stvaraju

uslovi za potpisivanje ugovo-

ra, koncipiranogshodnozako-

nu,međunarodnimstandardi-

ma i garancijama nezavisnosti

javnog radiodifuznog servisa -

PODGORICA–

Sporazumo

saradnji fondacija „Sveti Pe-

tarCetinjski“ i „PetrovićNje-

goš“, koji jepotpisan juče,

predviđa i stipendiranje, pro-

movisanje i usavršavanje

mladih talentovanihosobau

nauci i umjenosti, kao i sti-

pendiranje sveštenikaCrno-

gorskepravoslavne crkve.

Pored toga, ovim sporazumom

dvije fondacije će utvrditi za-

jedničke osnove za saradnju,

koja će se, kako je precizirano,

sastojati u obilježavanju zna-

čajnih jubileja, događaja i lič-

nosti vezanihza našudržavu.

– Kao i rad na realizaciji zajed-

ničkihknjiževnihidrugihizda-

nja, koji su u duhu kulturološ-

kog i istorijskog programa,

objavljenim dokumentima i

izvorima koji su vezani za njih,

PODGORICA

- Finska je naj-

srećnija zemlja na svijetu prema

godišnjem istraživanju Ujedi-

njenih nacija, dok je Burundi na

dnu popisa, a Crna Gora je 81.

Kako su prenijeli elektronski

mediji, istraživanjem je obuhva-

ćeno 156 zemalja prema više

pokazatelja, među kojima su

BDP, društvena podrška, oče-

PODGORICA

–Naprošire-

noj sjednici Vrhovnog suda

razmatran jeprijedlog sa

sjednica sudija svih sudova i

izabranakomisija za izboru

čijemsastavu su - predsjed-

nicaUpravnog sudaBranka

Lakočević, koja ćepredsje-

davati i ovimtijelom, zatim

predsjednikApelacionog

sudaMušikaDujović i pred-

sjednikOsnovnog sudau

PlavuHilmijaSujković.

Kako je saopštenonakonsjed-

nice, komisijaza izborsprovo-

di postupak pripreme lista

kandidata za izbor članova

Sudskog savjeta iz reda sudija

i postupak izbora članova

Sudskog savjeta iz reda sudija

naKonferenciji sudija.

-Komisija za izbor bira se naj-

kasnije trimjesecaprije isteka

mandata Sudskog savjeta, na

vrijemeodčetiri godine injeni

članovi nemogubiti kandidati

za članove Sudskog savjeta.

Proširenu sjednicu Vrhovnog

suda čini Opšta sjednica Vr-

hovnog suda i predsjednici

Apelacionog suda, Upravnog

suda, Privrednog suda i viših

sudova–navedeno je saopšte-

nju.

r.D.

Dokument od ključne važnosti za poslovanje RTCG najvjerovatnije n

Posljednja

integralna

verzija teksta,

koju smo 13.

marta dobili od

menadžmenta

RTCG, je

prihvatljiva i

kao takva će se,

nakon usvajanja

na Savjetu RTCG,

naći na dnevnom

reduVlade –

rečeno je Pobjedi

u Direktoratu za

medije

Upozorenje Direktorata za vanredne situacije

Tokomvikenda

mogućepoplave

PODGORICA–

U petak,

subotu i nedjelju postoji

mogućnost znatnog porasta

nivoa Skadarskog jezera

i rijeke Bojane, štomože

uzrokovati pojavu poplava

u priobalnompodručju jeze-

ra i ušća Bojane - saopšteno

je iz Direktorata za vanred-

ne situacije.

Oni su apelovali na građa-

ne koji žive u potencijalno

ugroženimpodručjima da

preduzmu preventivne

aktivnosti kako bi zaštitili

materijalna dobra, kao i da

prate obavještenja nadlež-

nih državnih organa.

U saopštenju se navodi da

su se predstavnici Direk-

torata juče sastali sa pred-

stavnicima glavnog grada,

gradske opštine Golubovci,

prijestonice i Zavoda za

hidrometeorologiju i seiz-

mologiju.

j. B.

Ribolovni zabranna

Skadarskomjezeru

Skadarsko jezero

Vrhovni sud formirao komisiju za izbor

Zadatakda spreme listu

kandidata zaSudski savjet

ZgradaRTCG

rečeno nam je iz Direktorata

zamedije.

Od početka februara traje

„prepiska“izmeđuVladeiJav-

nog servisa i nema razložnog

objašnjenja zbog čega Ugovor,

koji jeodvelikevažnosti zapo-

slovanje Javnog servisa, još ni-

Sjednica Savjeta Javnog servisa, prema našim saznanjima,

zakazana je za utorak, a na dnevnom redu će se primarno

naći finalna verzija ugovora između RTCG i Vlade.

Ovaj ugovor već jednom je dobio „zeleno svjetlo“ Savjeta, a

jedino je, prema našim saznanjima, Milan Rado vić bio protiv

člana 7.

SjednicaSavjetauutorak

Fondacije „Sveti Petar Cetinjski“ i „Petrović Njegoš“ potpisale sporazum

Stipendiraćemlade

talentovane ljudeu

nauci i umjetnosti

počev od Duklje u antici i ra-

nomSrednjemvijekudodanas

–najavili su izFondacije „Sveti

PetarCetinjski“.

Predsjednikove fondacijepro-

fesordrŽivkoAndrijaševićka-

zaojedasaFondacijom„Petro-

vić Njegoš“ baštine tradiciju

istorijskogikulturnognasljeđa

Crne Gore, kao i promovisanje

ovog nasljeđa i identiteta sa-

vremene naše države.

–Ovaj sporazum će našu misi-

ju, kojoj smo posvećeni i zbog

koje smo i osnovani, učiniti još

trajnijom i njene rezultate iz-

vjesnijim i značajnijim nego

štosudosadabili–rekaojeAn-

drijašević.

Predsjednik Fondacije „Petro-

vićNjegoš“princNikolaPetro-

vić naglasio je da je potpisani

sporazum veoma važan, ali i

prirodankorak.

–Fondacija„SvetiPetarCetinj-

ski“ je od osnivanja branila

identitet i istoriju Crne Gore.

Sasvim je prirodno da radimo

zajedno i valorizujemo našu

istoriju i tradiciju, a uključiće-

mo imlade ljudeu sve aktivno-

sti – istakao jePetrović.

Andrijašević je ispred Fonda-

cije „Sveti Petar Cetinjski“

uručio i plakete „počasnim

članovima“ -princuNikoliPe-

troviću, akademiku Sretenu

Peroviću, akademiku Gojku

Kastratoviću i počasnomkon-

zuluAustrijeMilanuMrvalje-

viću.

Potpisivanjusporazumaprisu-

stvovali su predstavnici Mini-

starstva kulture, javnih i kul-

turnih ustanova glavnog grada

Podgorice, članovi Dukljanske

akademije nauka i umjetnosti,

kao i osnivači i članovi obje

fondacije.

j.B.

SPAJAJUIHISTEVRIJEDNOSTI:

Sapotpisivanja sporazuma

Godišnji izvještaj UN o sreći u svijetu

CrnaGorana81.mjestu

kivano trajanje života u punom

zdravlju, društvene slobode,

velikodušnost i odsustvo korup-

cije. Finska je skočila pet mjesta

u odnosu na proteklu godinu i

zauzela prvu poziciju, na kojoj je

lani bila Norveška, koja je sada

druga. Iza njih slijede Danska,

Island, Švajcarska, Holandija,

Kanada, Novi Zeland, Švedska i

Australija.

SAD su pale sa 14. na 18. mjesto,

iako je, kako se navodi, zemlja

postala bogatija.

Od nekadašnjih država SFRJ –

najbolje kotirana je Slovenija,

koja je na 51. mjestu, Kosovo na

66, Srbija na 78, Crna Gora na

81, Hrvatska je na 82, dok je BiH

najlošije kotirana – ona je na 93.

mjestu.

r. D.

Prihvaćenug

sa Javnimser