Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 15. mart 2018.

Ekonomija

ovizija nego od kamata

nstvomi

i“ naknade

lute... 10 eura plus troškovi ino

banke. Storniranje naloga za

plaćanjenaplaćuju20euraplus

troškovi ino banke. Banka na-

plaćuje i prilive iz inostranstva

od euro za iznose do 249 eura

do 0,50 odsto za iznose preko

50.000 eura.

Banka ima i posebne tarife loro

doznakazapomorce-do29.999

eura0,40odstoiliminimumeu-

ro

od 30.000 do 49.999 eura 0,30

odsto, za iznose od 50.000 do

99.999 eura 0,20 odsto, a preko

100.000 eura 0,10odsto.

Zaplaćanjapremainostranstvu

za pravna lica do 3.000eura na-

plaćuju 10, 15, 29 eura zavisno

od valute plaćanja, a od tri do

25.000 eura 0,35, 0,45 i 0,55 za-

visno od iznosa...

Podizanjegotovinekarticomza

fizička lica na bankomatima

drugihbanakanaplaćujutriod-

sto iliminimum2,5 eura.

Članarina za firme, odnosno

pravna licazapaket karticevisa

b u s i n e s s g o l d c r e d i t i

mastercardbusiness credit visa

business gold credit kartica je

100 eura godišnje. Podizanje

gotovine visa business electron

debitkarticomnabankomatima

Atlas banke naplaćuje se jedan

odsto, na drugimbankomatima

tri odsto iliminimumtri eura.

M.P.M.

Za konverziju valuta Atlas

banka ima dvije tarife.

Zamjena eura u druge

valute je jedan odsto.

Konverzija ostalih valuta

u euro iznosi 1,5 odsto.

Konverzija

valutado

1,5odsto

PODGORICA

Centralna

banka jepredložilada se

zateznakamatapoveća sa

sedamnaosamodsto, re-

čeno jePobjedi izovog re-

gulatora.

Na prekjučerašnjoj sjednici

SavjetaCBCGusvojen je na-

crt izmjena zakona o visini

stope zatezne kamate.

- Predloženo je da stopa za-

konskezateznekamate,koju

plaća dužnik koji zakasni sa

plaćanjem u slučaju kada

ona nije uređena ugovorom,

bude u visini osnovne stope

zateznekamatekojuutvrđu-

je Evropska centralna banka

za glavne operacije refinan-

siranja, uvećane zaosamod-

sto. Važećim zakonom uve-

ćanje je sedam odsto. Ova

stopa Evropske centralne

bankejenulaodsto-objasni-

li sunašoj redakciji izCBCG.

Ova izmjena je inicirana, ka-

kosukazali, radi usaglašava-

nja sa DirektivomEvropske

unije2011/7/EUoborbipro-

tiv kašnjenja u plaćanju u

komercijalnim transakcija-

ma.

- Nacrtom zakona nijesu

utvrđene druge izmjene -

naveli su izCBCG.

Regulator, kako su objasnili,

ne raspolažepodatkomkoli-

ko je, recimo u prošloj godi-

ni, naplaćeno od zatezne ka-

mate. Da to nije mali iznos,

pokazuje i podatak da je, re-

cimo na kraju 2017. godine,

bilo 197miliona eura kredita

čijaotplatakasni,amnogasu

i druga kašnjenja u ispunja-

vanjunovčanihobaveza.

M.P.M.

stavljanjumodernog saobraćajnog sistema

Zateznu

kamatu

povećati na

osamodsto

Centralna banka

predložila nacrt

izmjena zakona

TIVAT

Portal „USNews&

TravelReport“uvrstio je

„RidžentPortoMontene-

gro

na listu30hotela sa

najljepšiminfinitybazeni-

ma svijeta.

UautorskomtekstuGvenPra-

tezi opisuje

Ridžentov“ luk-

suzni kompleks bazena kao

„fantastično mjesto na kojem

se može uživati u plivanju i u

pogledu na predivan Bokoko-

torski zaliv i obližnje planin-

ske vijence“.

„USNews &WorldReport“ je

američka internetska publi-

kacija koja izvještava omeđu-

narodnimdogađajima, politi-

ci, putovanjima, obrazovanju,

poslovanju, zdravstvu, nauci,

Američki portal bira najbolji „In nity bazen“

„Ridžent“ na listi 30najboljih

tehnologiji i raznim vrstama

društvenih trendova. Ovu pu-

blikacijuprate24milionačita-

laca, a njeni počeci datirani su

u 1933. godini, kada je Dejvid

Lorens pokrenuo sedmičnu

publikaciju „United States

News“.

S.K.

PODGORICA

Njemačka avio-

kompanija Lufthanza zaintere-

sovana je da otvori cjelogodiš-

nju redovnu liniju iz Frankfurta,

odnosno Minhena za Tivat, dok

bi austrijski Austrija erlajnz,

koji ona kontroliše, trebalo

da uspostavi redovnu liniju

iz Beča do Tivta. Boka news

prenosi da su to glavni detalji

dosadašnjih pregovora koje

su o intenziviranju saradnje

vodili predstavnici Aerodroma

Crne Gore i menadžmenta

Lufthanza grupe. Lufthanzin

regionalni menadžer za Crnu

Goru, BiH, Hrvatsku, Srbiju i

Sloveniju Bernhard Vodl raz-

govarao je početkommarta

sa direktoromAerodroma

DanilomOrlandićemo una-

pređenju saradnje i dovođenju

njemačke avio-kompanije na

crnogorsko tržište. Lufthanza

grupa je već prisutna na crno-

gorskim aerodromima preko

svog loukostera, kompanije

Eurowings i Austrija erlajnza.

S. P.

Interesovanje njemačke

nacionalne avio-kompanije

Lufthanza želi

cjelogodišnje

linijezaTivat

PODGORICA

Generalni di-

rektor za razvoj nacionalnog

brenda i zaštitupotrošačau

MinistarstvuekonomijeJo-

voRabrenovićpozvao jepo-

trošačedabuduaktivni i tra-

že ispunjenje svojihprava i

dodaoda jepreduslov svemu

tomedabudu informisani.

Predstavnici Centra za zašti-

tupotrošača (CEZAP) ocije-

nili suda suosnovnaprava

potrošačauCr-

noj Gori na

alarmantno

niskomni-

vou i po-

zvali nad-

ležne

institucijedapreduzmuhit-

nemjerekakobi se stalona

kraj zloupotrebama trgova-

ca imonopolskihkompanija.

Ovogodišnji Svjetski dan pra-

va potrošača obilježava se da-

nas pod sloganom ,,Učinimo

digitalna tržišta pravedni-

jim“.

Rabrenović je, u intervjuu

agencijiMinabiznis, kazaoda

jeuinteresuipotrošača i trgo-

vaca da se onlajn trgovina

obavlja na siguran, pouzdan i

zakonit način, kao i uz pri-

hvatljive troškove, što u kraj-

njem svima olakšava život.

Dodaojedapotrošačitrebada

znaju da svaki kupljeni proi-

zvodmorabitisaobrazanugo-

voru–daodgovaraonompro-

izvodu koji je u reklami

prikazan. Garancija saobra-

znosti traje dvije godine i

svaka garancija kraća od

pomenute predstavlja

zloupotrebu i kršenje za-

kona o zaštiti potrošača.

Potrošač, kako je kazao,

prigovor može uputiti trgov-

cu, direktno ili onlajn nadlež-

nim inspekcijskim organima,

nevladinom sektoru, Savjeto-

valištu za potrošače ili Mini-

starstvu ekonomije.

Predstavnici CEZAP-a naveli

su da je Zakon o zaštiti potro-

šača od početka primjene

2014. godine donio izvjesna

poboljšanja, skratio rokove

reagovanja trgovaca na rekla-

macije i podigao njihovu od-

govornost, ali da ima nedore-

čenosti.

- Novi zakon ima nejasnoća,

nesprovodivih normi i neusa-

glašenosti sa drugim zakoni-

ma. I dok se već pune dvije

godine radi na njegovim iz-

mjenama, trgovci i pružaoci

usluga svakodnevno ga krše -

kazali su iz CEZAP-a i nagla-

sili da se, na osnovu svakod-

nevnih žalbi potrošača, uz

nepodnošljivo visok procenat

nekvalitetne robe i usluga na

tržištu, može zaključiti da je

težak put ostvarivanja potro-

šačkihprava.

S.P.

Danas se obilježava Svjetski dan prava potrošača

Garancijanemožebiti

kraćaoddvijegodine

PODGORICA

Lani je Mini-

starstvo poljoprivrede pokre-

nulo pet raskida ugovora sa

koncesionarima vode. Radi se

o gusinjskoj irmi Novus Monte-

negro za Alipašine izvore, Igoru

Maslakovu iz Kruča za izvorište

Jasen, mojkovačkoj irmi H2O

Montenegro za Vrelo i sa JP

Vodovod i kanalizacija Budva za

Reževića rijeku. U postupku je

raskida ugovor za Lučičko vrelo

u Rožajama, koji je pokrenla

Uprave za vode, prenosi Portal

Analitika. Na snazi su 22 ugo-

vora o koncesijama, od čega 17

ugovora za laširanja vode, dva

za vodosnabdijevanja i po jedan

za uzgoj ribe i korišćenje vode

za pogonske i tehnološke potre-

be. Trenutno radi šest fabrika

vode, a ostali koncesionari pri-

kupljaju dokumentaciju.

R. E.

Problemi sa

koncesionarima vode

Raskidaju

pet ugovora

stanje u Montenegro erlajnzu

takvo da treba da se umiješa tuži-

lac, anikonijeodgovarao. Poslani-

ci vlasti sukazalidanjihovekolege

iz opozicije treba da pođudo trase

autoputa i vide kako napreduje

posao, nakon čega bi, kako smat-

raju, povuklimnoge ocjene.

RaduleNovović (DPS) je kazao da

je nevjerovatno da je neko u 21. vi-

jeku protiv autoputa, dok je

Predrag Sekulić (DPS) ocijenio da

je rezolucija površna i politički

motivisan dokument, koji ne za-

služuje prelaznuocjenu.

– Autoput se uveliko gradi i raz-

matra način kako nastaviti odMa-

teševadoAndrijevice. Samoda ste

posjetili sajt Vlade izbacili bi pola

ovoga što ste napisali u rezoluciji

–kazao je Sekulić.

Poslanici vlasti su podsjetili da je

opozicija istupričukaozaautoput

pričala i za tunel Sozinu, putRisan

–Žabljak...asvividimoštaovipro-

jekti znače danas.

M.P.M.

PODGORICA

Ministarstvo poljop-

rivrede objavilo je javni poziv za dod-

jelu podrške investicijama u izgradnju

bunara i bistijerni za ovu godinu, koji

je otvoren do 30. juna, a biće zatvoren

i ranije ako se potroši novac.

- Kroz javni poziv za dodjelu podrške

za 2018. godinu podržava se izgrad-

nja eksploatacionih bunara na

otvorenom, u plastenicima i stak-

lenicima kao i za plantažno gajenje

voćaka i vinove loze. Uz podršku

Ministarstva može se kupiti i nova

oprema za bunare, pumpe, agre-

gate, kao i cijevne linije od bunara

do proizvodne parcele - kaže se u

saopštenju Ministarstva. Dodaje se

da je novina u odnosu na prethodnu

godinumogućnost izgradnje novih

bistijerni za pojenje stoke u bezvod-

nimpodručjima. Podrška je polovina

investicije, ali ne više od 3.000 eura

pa proizvođači mogu dostavljati

zahtjeve do 30. juna. U slučaju ranijeg

utroška sredstava, javni poziv će biti

zaključen.

S. P.

Javni pozivMinistarstva poljoprivrede

Podrška izgradnji bunara i bistijerni

JovoRabrenović

JučeuSkupštini