Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 15. mart 2018.

Ekonomija

TIVAT

Građevinska skela postavljena

uz istočnu stranu rezidencijalno-poslov-

ne zgrade „Ksenija“ u Portu Montene-

gru pala je pod naletom vjetra.

Skela se srušila juče nešto iza 14 sati. U

trenutku pada skele na njoj nije bilo rad-

nika. Na sreću, nikog nije bilo ni na ulici

pored zgrade, pa se ovaj neobični inci-

dent završio sa manjommaterijalnom

štetom.

S. K.

Vjetar srušioskeluuPortu

Atlas banka objasnila zašto je duplo više zaradila od p

PODGORICA

Atlas banka je

uprošloj godini ostvarila

profit od310.000eura, ali je

specifičnapo tome što jeod

naknada i provizijauzeladu-

plovišenegoodkamata. Za-

radabankeodnaknada je 7,9

miliona, aodkamata 3,6mili-

ona eura.

U banci su Pobjedi kazali da se

najveći dio naknada i provizija

uzetih u prošloj godini odnosi

na usluge u međunarodnom

platnom prometu i kartičnim

poslovima.

- Banka ima individualne i kor-

porativne klijente, rezidente i

nerezidente, koji koristeplatne

usluge, naplatu u kartičnom

poslovanju (ecommerce) i

raznedrugeusluge.Atlasbanka

ostvaruje značajan prihod po

osnovu pomenutih usluga zah-

valjujući dostignutom obimu,

po konkurentnim, a ne višim

tarifama na našem tržištu - ob-

jasnili su iz banke.

POSLOVANJE

Oni su podsjetili da je većina

banaka koje posluju na našem

tržištu u vlasništvu inostranih

banaka, što u najvećoj mjeri

utiče na ponudu vrsta proizvo-

da i usluga.

-Atlasbankajejednaodtriban-

ke sa većinskim domaćim pri-

vatnim kapitalom i svoju

poslovnu politiku usmjerava

višekaposebnimproizvodimai

uslugama, koji su tehnološki

novi i namijenjeni postojećem

klijentskomportfoliju - navode

iz banke.

Ova banka, kako se navodi u

cjenovniku dostavljenomCen-

tralnoj banci koji se odnosi na

stanovništvo, doznake prema

inostranstvu do hiljadu eura

naplaćuje10eura,odhiljadudo

10.000 eura 0,40 odsto - mini-

mum20eura, od 10do 50hilja-

da eura 0,30odsto.

Doznake prema inostranstvu -

valuta isti dan do hiljadu eura

(standardna) 10 eura, a preko

hiljadu eura plus 20 eura. Do-

znake prema inostranstvu sa

opcijom OUR –dodatna tarifa

uz tarifu za redovno plaćanje

do 5.000 eura je deset odsto, a

preko 50.000 eura 50 eura.

REKLAMACIJA

Banka naplaćuje i reklamacije

- nepotpuni, pogrešni podaci o

korisniku, izmjena datuma va-

Poslovi sa inost

kartice „naduva

U februaru potrošnja električne energijemanja osamodsto

Prosječan računza struju38,7eura

PODGORICA

Prosječan februarski

račun za električnu energiju za

domaćinstva na nivou Crne

Gore iznosi 38,69 eura, saop-

šteno je iz Elektroprivrede.

Najniže račune od 20,19 eura

imaju na Žabljaku, a najveće od

50,36 eura u Tivtu. Račune iznad

150 eura dobiće 2,1 odsto potrošača,

dok je potrošnja od 100 do 150 eura

očitana kod 4,2 odsto kupaca.

Domaćinstva su u februaru potrošila 117,81

milion kilovat sati struje, što je osamodsto

manje nego u januaru i 5,7 odsto više nego

lani u februaru. Februarske račune umanjene

za popust za redovne platiše dobiće 52,4 odsto

domaćinstava, odnosno 180,4 hiljade kupaca.

S. P.

PODGORICA

Parlament je

juče završio raspravuoprijed-

logurezolucijeouspostavljan-

juodrživog imodernog sao-

braćajnog sistemaCrneGore,

koju jepredložioDF. Poslanici

će senaknadno izjasniti odo-

kumentu.

Dok je za poslanike DF-a ova re-

zolucija put za rješavanje prob-

lema u saobraćaju i povezivanje

saregionomiEvropom,zanjiho-

vekolege izvlasti jepovršanipo-

litičkimotivisandokument.

PredstavnikpredlagačadrBran-

ko Radulović (DF) je kazao da je

u oblasti drumskog, željeznič-

kog, vazdušnog saobraćaja stan-

je alarmantno – neodrživo, ne-

pouzdano, planovi su zastarjeli,

način finansiranja loš.

– Nijesam protiv gradnje auto-

putaBar–Boljare,alibibilobolje

da smo napravili 800 kilometara

puteva sa trećom trakom poput

ovog zaCetinje –kazao je Radu-

lović i podsjetio da Crne Gore

nema ni na jednom saobraćaj-

nom koridoru. Takvo stanje je,

kako je ocijenio, neodrživo.

Janko Vučinić (DF) smatra da je

pet do 12 da se nešto uradi u sa-

obraćaju i spasi situacija.

– Imaćemo najskuplji autoput

nasvijetu, koji vodinigdje.Mogli

smo da napravimo brze ceste

kroz cijelu Crnu Goru – smatra

Vučinić, dok njegova koleginica

Branka Bošnjak tvrdi da se auto-

put morao graditi, jer su tajkuni

bliski vlasti već bili pokupovali

mašine. Ona je ocijenila i da je

Parlament završio raspravu o DF-ovomprijedlogu rezolucije o usp

Tvrdeda su tri trake

boljeodautoputa

Radule Novović je, odgovarajući

na tvrdnje Nebojše Medojevića

(DF), kazao da u Crnoj Gori neće

biti masovnih otpuštanja zaposle-

nih, niti smanjenja plata i penzija.

– Može bilo što da se desi penzije

će biti svakog 18. umjesecu i plate

na vrijeme – kazao je Novović.

Medojević je kazao da ćemo zbog

autoputa i otkupa akcija EPCG

morati da smanjujemo plate, pen-

zije i broj zaposlenih.

– Crna Gora je blizu bankrota, 500

miliona eura treba da se zaduži-

mo. Samo ako neko od evropskih

moćnika da mig da ne kupe naše

obveznice u bankrotu smo za mje-

sec – kazao je Medojević.

Penzijeiplatećeuvijekbitinavrijeme

USD

1.22590

JPY 147.06000

GBP 0.78490

CHF

1.20350

AUD

1.50570

CAD

1.42570

Kursna lista

PODGORICA

Sekretarijat

Energetske zajednice (EZ)

pozvao jeRegulatornuagen-

cijuza energetiku (RAE) da

ispitanezavisnost ostalihak-

cionarauCrnogorskomelek-

troprenosnomsistemu

(CGES) osimdržave i ukoliko

jepotrebno, zatraži adekvat-

nemjerekojima seosigurava

nezavisnost i izbjegavajukon-

flikti interesa.

Sekretarijat EZ dostavio je cr-

nogorskom regulatoru mišlje-

njeoprivremenojodlucioserti-

fikaciji CGES -a, u kojem

podržavatajproces,uznekoliko

sugestija.

-Sekretarijatje,izmeđuostalog,

iskazao stav da RAE treba da

osigura istinsko i sveobuhvatno

odvajanje kontrole između ra-

zličitihjavnihtijelakojakontro-

lišu CGES na jednoj strani i dr-

žavne imovine u preduzećima

za proizvodnju i snabdijevanje

električne energije, na drugoj -

navodi se u saopštenju objavlje-

nom na sajtu RAE, koja je naja-

vila da će donijeti konačnu

Sekretarijat Energetske zajednice dostavio svojemišljenje RAE

Ispitati nezavisnost

akcionaraCGES-a

odluku o sertifikaciji uzimajući

u obzir mišljenje EZ. Država je

vlasnik55odstoakcijaCGES-a,

italijanska Terna ima 22,09 od-

sto dionica, a Elektromreža Sr-

bije deset odsto.

S.P.

PODGORICA

Viceguverner drNi-

kolaFabris smatrada jeuuslovima

ukojima jebankarstvopostaloglo-

balna industrija, a supervizijadomi-

nantnonacionalna, teškopravilno

utvrditi rizični profil banke. On je

održaopredavanje za studentedok-

torskih studijananjujorškomCity

University, na temuMonetarnapo-

litika - savremene tendencije i iza-

zovi.

-Neophodno je jačati „home-host“ su-

pervizije, ali i preispitati standardne

stres testove jer je veliki broj banaka

kojijeprošaostrestestovebankrotirao

nakonpojave globalne krize –kazao je

Fabris.

Fabris je, kako je saopšteno iz CBCG,

govorio i o čestimgreškama koje krea-

torimonetarnepolitikečineukolikose

previšeoslanjajunamakroekonomske

modele,kojiih,zbogsvojihbrojnihsla-

bosti, nerijetkomogu dovesti u zablu-

du.

- Uprilog toj tvrdnji je činjenica da

nijedanmakroekonomski model

koji koriste centralne banke nije

najavioglobalnufinansijskukri-

zu. Rješenje je u značajnijem

oslanjanju na ekspertskomi-

šljenje, uz istovremeno

korišćenje makroeko-

nomskihmodela, kao

korektivnog me-

hanizma - kazao

jeFabris.

M.P.M.

Viceguverner dr Nikola Fabris na njujorškomCity University

Preispitati stres testove

NikolaFabris