Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 15. mart 2018.

Politika

PODGORICA

- Parlamen-

tarnadiplomatija i aktivno-

sti grupaprijateljstvaAzer-

bejdžana i CrneGore

otvarajuvratadodatnom

unapređenjupolitičkih, eko-

nomskih, kulturnihvezadvi-

jedržave, ocijenjeno jena sa-

stankupredsjednika

crnogorskog i azerbejdžan-

skogparlamenta IvanaBraj-

ovića iOktajaAsadova.

Kako je saopšteno izBrajoviće-

vog kabineta, Asadov je kazao

da povoljna poslovna klima za

investitore Azerbejdžana u Cr-

noj Gori, kao i uspješni projekti

u oblasti turizma i logistike, na

najbolji način uzajamo promo-

višu dvije države i stvaraju

uslovezarealizacijunovihpro-

jekata.

Navodi se da je o saradnji Mje-

šovite komisije za ekonomsku

saradnju i predstojećembiznis

forumu, na kojem se očekuje

učešćevisokihzvaničnikaCrne

Gore, bilo riječi u razgovoru sa

predsjednikomVlade Azerbej-

džanaArturomRasizadeom.

– Koji je iznio očekivanje da

unapređenjem ugovorne baze

stvorimo i formalne preduslo-

ve za intenziviranje spoljno-tr-

govinske razmjene i podizanje

sveukupnih ekonomskih, kul-

turnh odnosa na viši nivo – ka-

že se u saopštenju.

Kako su kazali iz parlamenta,

slični tonovi prijateljske po-

drške i priznanja Crnoj Gori

na konzistentnoj vanjskoj po-

litici i posebnoj ulozi na Za-

padnomBalkanučuli suse i na

sastanku sa ministrom vanj-

skihposlovaElmaromMama-

dijarovim.

– Konstatovano je da odlični

politički odnosi treba da rezul-

tiraju mnogo boljom ekonom-

skomsaradnjomuoblasti ener-

getike, obrazovanja i održivog

korišćenja hidropotencijala –

navodi se u saopštenju.

R. P.

PODGORICA

–Viši sudu

Podgorici odbio je jučekao

neosnovanužalbučlanapred-

sjedništvaDemokratskog

frontaMilanaKneževićana

ranijerješenjeOsnovnogsu-

da, koji jeodbionjegovza-

htjevzaodlaganje izvršenja

četvoromjesečnezatvorske

kazne.

Odluka Višeg suda biće, kako je

saopšteno, proslijeđena Osnov-

nom sudu u Podgorici, koji će

preduzimati dalje radnje u cilju

sprovođenja izvršenjapresude.

Knežević je osuđen na četiri

mjesecazatvorazbognapadana

službeno lice u vršenju službe-

nedužnosti17.oktobra2015.go

-

dine tokom razbijanja protesta

Fronta.

Njega jeOsnovni sud prvobitno

osudiona sedammjeseci zatvo-

ra,alijetukaznuVišisudkasnije

preinačionačetirimjeseca.

Knežević je 26. februara tražio

odlaganjeizvršenjakazneuko-

me se pozivao na povredu ra-

mena i poslovne obaveze u su-

sret predsjedničkim i lokalnim

izborima, ali je Osnovni sud te

navode proglasio neosnova-

nim.

Knežević je potom Ustavnom

sudu predao ustavnu žalbu na

presude Osnovnog i Višeg suda

kojom je tražio da, do izricanja

konačne odluke, Ustavni sud

doneseprivremenumjeruodla-

ganja izvršenja četvoromjeseč-

nezatvorskekazne.

Kakosepredviđaučlanu25Za-

konaoizvršenjukrivičnihsank-

cija, ako ne dođe dobrovoljno,

Knežević će biti prinudno pri-

veden.

–Akoseurednopozvanoosuđe-

no lice određenog dana ne javi

na izdržavanjekazne, organiza-

cija će o tome obavijestiti nad-

ležni sud koji će izdati naredbu

organu uprave nadležnom za

unutrašnje poslove da ga pri-

nudno sprovede na izdržavanje

kazne zatvora – stoji u članu 25

Zakona o izvršenju krivičnih

sankcija.

Đ.Ć.

PODGORICA

–Građaninčiji

jepotpis falsifikovanukorist

nekogpredsjedničkogkandi-

datanemapravodapodrži

drugupredsjedničkukandi-

daturu–kazao jezaPobjedu

VeljoČađenović, sekretarDr-

žavne izbornekomisije.

Tako će, za podršku svompred-

sjedničkom kandidatu, ostati

uskraćeni brojni partijski funk-

cioneri i članovi, pa i poslanici,

čija imena se nalaze na „listi fal-

sifikovanih“ u korist predsjed-

ničkih kandidata čije je kandi-

dature potvrdila DIK. Zakon o

izboruodbornika i poslanikane

dozvoljava da isti potpis podrš-

ke bude na više lista ili kandida-

tura, što predstavlja problemza

sve čiji je potpis zloupotrije-

bljen, a žele da podrže nekog

drugog za predsjednika. Oni

mogu da podnesu prijavuTuži-

laštvu, ali procedura je duga, pa

bi se predsjednički izbori mogli

završiti i prije samogpostupka.

Od pokretanja aplikacije potpi-

si.dik.co.mevišestotinagrađana

je, provjeravajući da li je njihov

potpis na listi nekoga od pred-

sjedničkihkandidata, otkriloda

suimfalsifikovanipotpisi.Pred-

sjednički kandidati, međutim,

mogubitinesmetanouizbornoj

trci za predsjednika države jer

DIKnemožeponovoodlučivati

o njihovimkandidaturama ako

ih jeveć jednompotvrdila.

Ustavni sud, koji je jedino, po

mišljenju pojedinih uglednih

pravnika, nadležan da preinači

odluku Komisije, juče je saop-

štioda tonijeunjegovojnadlež-

nosti.

NADLEŽNOST

Ustavnisud,kakojeizteinstitu-

cije saopšteno za Portal Analiti-

ka, nemanadležnost daodluču-

jeuslučajusumnjedasupotpisi

za predsjedničke kandidate fal-

sifikovani jer je DIK potvrdila

kandidature. Ima, međutim,

pravo odlučivanja, shodno čla-

nu97ZakonaoUstavnomsudu,

u slučaju žalbe na rješenje nad-

ležne izbornekomisije.

Postupak odlučivanja, kako je

objašnjeno, o povredi prava u

tokuizboraposlanikaiodborni-

kapokrećesepodnošenjemžal-

benarješenjenadležneizborne

komisije kojim je odbačen ili

odbijen prigovor protiv odluke,

radnje ili propustabiračkogod-

bora, odnosno opštinske izbor-

ne komisije. Žalba iz stava 1

ovogčlanapodnosi seurokuod

48 sati od dostavljanja rješenja,

po pravilu, neposredno Ustav-

nomsudu.

Žalbu, kako je objašnjeno, po

zakonu može podnijeti birač

koji smatra da mu je biračko

pravo povrijeđeno, kandidat za

poslanika i odbornika i podno-

silac izborne liste. Žalba sadrži

razloge i dokaze o povredi bi-

račkog prava u toku izbora. Isto

važi i za izbor predsjednika, pa

se tako navodi da se postupak

odlučivanja o povredi prava u

toku izbora predsjednika Crne

Gore pokreće žalbomkojumo-

gu podnijeti kandidat, predla-

gačkandidataibiračkojismatra

da mu je povrijeđeno biračko

pravo.

DEMANTI

Kandidat za predsjednikaMar-

koMilačić negirao je i juče da je

falsifikovao potpise građana.

Poručio je da je u pitanju skan-

dal i afera „snimak“ u softver-

skomobliku, teda ćeonimakoji

stoje iza svega „sve politički na

nos izaći“.

Prema njegovimriječima, uvje-

rili su se da više od 70 ljudi, za

koje znajuda su ihpodržali, ne-

ma u aplikaciji. On je naveo pri-

mjersvogocakojigajepodržao,

anemagaubazi.

– Sada svaki poslodavac može

da provjeri za koga je zaposleni

glasao. Ovo je afera „snimak“ u

novomsoftverskomobliku–re-

kao je on i pozvao predsjednika

DIK-a Budimira Šaranovića da

podnese ostavku, a članove

DIK-aizopozicijedasepobune.

ČlanDržavne izborne komisije

Vojo Čađenović je, međutim,

još jednom potvrdio valjanost

unosa podataka sa potpisima

podrške i istakao ,,damu ne pa-

danapamet dapodliježepritis-

cima zbog posla koji časno

obavlja“.

I.K.

PRIŠTINA

- PremijerKoso-

vaRamušHaradinaj rekao je

na sjednici SkupštineKosova

da još nema rješenja zade-

markacijugranične linije sa

CrnomGorom.

–DemarkacijajepritisnulaKo-

sovo i pritiska je i danas. Vlada

je, onoliko koliko je mogla, po-

mogla da ta tema dobije potre-

ban epilog. Nova komisija, novi

sporazum između predsjedni-

ka Kosova i Crne Gore je pred

vama. Mi u koaliciji nijesmo

imali sporazum o tome, pošto

jedan naš dio nije bio za spora-

zum, koji je potpisan 2015. go-

dine –kazao jeHaradinaj.

Za izglasavanje zakonapotreb-

nojeod120glasovaobezbijedi-

ti najmanje80glasova, dokvla-

dajuća koalicija, sem Srpske

liste koja je takođe dio vlasti na

Kosovu, uz podršku Demo-

kratskog saveza Kosova ima 78

glasova.

Protiv usvajanja zakona pored

Srpske liste, sa 10poslanika su i

poslanici pokreta Samoopre-

djeljenja, koji ima 32 glasa.

J.Đ.

Zakon o izboru odbornika i poslanika

ne dozvoljava da isti potpis podrške

bude na više lista ili kandidatura,

što je problemza sve čiji je potpis

zloupotrijebljen, a žele da podrže

nekog drugog za predsjednika. Oni

mogu da podnesu prijavu Tužilaštvu,

ali procedura je duga, pa bi se

predsjednički izbori

mogli završiti i prije

samog postupka

PRAVNA PRAZNINA:

Izborni zakon nema rješenje za problem

zloupotrebe potpisa podrške predsjedničkimkandidatima

Onaj čiji jepotpis

falsifikovanne

možepodržati

drugogkandidata

Centar za demokratsku tran-

ziciju predao je Vrhovnom

državnom tužilaštvu ukupno

294 prijave građana koji

sumnjaju da su njihovi podaci

zloupotrijebljeni za podršku

predsjedničkim kandidatima

– saopšteno je iz te NVO.

CDT je juče do 14 sati predao

200, a u utorak 94 prijave

Tužilaštvu. Ta NVO pozdravi-

la je „brzu reakciju Tužilaštva

i formiranje predmeta veza-

nog za prijave građana“.

– Nadamo se da će nastaviti

sa odlučnom akcijom i ned-

vosmisleno utvrditi da li u

prikupljanju ličnih podataka

i potpisa ima elemenata kri-

vičnog djela – poručili su iz

CDT-a.

Saopšteno je da se veliki

broj građana javlja ne samo

zahtjevomda se krivično

procesuiraju njihovi slučajevi,

već i da se njihovi podaci

uklone iz baze potpisa.

– Obavještavamo građane

da CDT nije umogućnosti to

da uradi i da se zbog eventu-

alne povrede izbornih prava

obrate Državnoj izbornoj

komisiji – navodi se i dodaje

da u CDT-u razumiju reakciju

i ljutnju pojedinih građana

zbog svega što im se desilo,

ali imporučuju da moraju biti

strpljivi i sačekati pravni epi-

log tog slučaja.

– Jedini ispravan način da ova

situacija bude riješena je kroz

odgovarajuće postupke pred

državnimorganima, a bilo

koje druge reakcije građana

bile bi neprimjerene – naveli

su iz CDT-a i pozvali građane

da nastave da provjeravaju i

prijavljuju zloupotrebu ličnih

podataka i da zajedničkom

akcijom spriječe da se neza-

konito koriste.

CDTpredaoTužilaštvunovih200prijava

MilanKnežević

morauzatvor

Podgorički Viši sud odbio žalbu člana

predsjedništva Demokratskog fronta

Knežević je za Televiziju

Vijesti otkrio i ko je zapravo

,,majka“ koja mu je davala

pravne savjete i branila mu

da ode i izdržava zatvorsku

kaznu.

– Ja sve vrijeme želimda

saopštim crnogorskoj

javnosti da mi ne zovu više

majku telefonom i da traže

od nje izjave vezane za

odluke Osnovnog i Višeg

suda i da otkrijemmisteriju.

Ja sam sve vrijeme mislio

na majku Rusiju, tako da

‘majka’ je sve vrijeme bila

Rusija – kazao je on.

„Majka“

jeRusija

Kosovski premijer Ramuš Haradinaj o rati kaciji sporazuma sa CrnomGorom

Još bezvećinezademarkaciju

Parlamentarnom

diplomatijomdo

unapređenjaodnosa

Predsjednik Skupštine nastavio posjetu Azerbejdžanu

RamušHaradinaj

MilanKnežević

Sa susretauAzerbejdžanu

VeljoČađenović