Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 15. mart 2018.

Politika

PODGORICA-

Bošnjačka

stranka ćena izborimau

glavnomgradunastupiti sa-

mostalno, saopšteno jePob-

jedi izvrhaBošnjačke stran-

ke.

Na sjednici Odbora Bošnjačke

stranke glavnog grada, koja je

održana u utorak veče, zakl-

jučeno je da je ,,rukovodstvo

Odbora na osnovu analize bi-

račkog tijela uvjereno da pos-

toji raspoloženje za samosta-

lan nastup Bošnjačke stranke

na lokalnim izborima u Pod-

gorici“. Iz te partije Pobjedi je

saopšteno da je izabran tim za

lokalne izbore.

Tim

– Za potpredsjednike Odbora

izabrani su Kemal Zoronjić,

Elvisa Redžematović i Kemal

Grbović, dok će sekretar

gradskog odbora biti Mensur

Bošnjak. Za šefa medijskog ti-

ma izabran je Sead Šahman –

navodi se u saopštenju BS-a

dostavljenomPobjedi.

Ranije je novi saziv gradskog

odbora izabrao za predsjedni-

ka dr Nedžada Dreševića, ak-

tuelnog poslanika u Skupštini

CrneGore.

Premapouzdanimsaznanjima

Pobjede,samostalannastupBS

na lokalnim izborima u glav-

nom gradu je rezultat dogovo-

ra predsjednika te stranke

PODGORICA–

Činjenica

daAndrijaMandićpred-

stavlja i preporučujepred-

sjedničkogkandidatadijela

opozicije funkcionerima

svoje stranke, tako što ističe

da jeonanti-NATOorjenti-

san i dane govori crnogor-

ski već srpski, potvrda je

ispravnosti naših stavovada

antizapadne i anticrnogor-

skevrijednosti jesuzajed-

nički imenitelj crnogorskoj

opoziciji –navodi seu saop-

štenjuDPS-a.

–Poznatojekakvevrijednosti

baštini Demokratski front,

kao stranka čiji lideri godina-

mazastupajupolitikusuprot-

stavljenu euroatlantskim in-

tegracijama i čiji se lideri

suočavajusaozbiljnimoptuž-

bama za najteža krivična dje-

la protivdržave. Poznata nam

je i politika SNP-a i potpuno

nam je prirodna koalicija iz-

među ova dva politička su-

bjekta. Ipak, posebno nam je

drago što su uz pomoć DF-a i

medijsko-političkog lobija na

čistinu izvedene partije Alek-

se Bečića i Dritana Abazovića

– saopštio je Miloš Nikolić,

poslanikDPS-a.

Napokon su potvrdili, kako

navodi u saopštenju, ono što

mi tvrdimo od početka, a to je

da je riječ o dvije partije koje

nemaju nikakvo ideološko,

političko, identitetsko i stra-

teško opredjeljenje, već slije-

po tumaraju političkom

scenom, u lovu na vlast, mije-

njajući partnere i interesne

grupacije,alinekakopopravi-

lu uvijek završavajući u save-

zima čiji su temelji anticrno-

gorski i antizapadni.

R.P.

PODGORICA–

Izvršni od-

bor Socijalističkenarodne

partije jednoglasno je juče

podržaokandidaturuMla-

denaBojanića zapredsjed-

nikaCrneGore.

Nakon sjednice Izvršnog od-

bora, kojoj je i samprisustvo-

vao, Bojanić je izjavio da je

svjestandanijenajbolji pred-

sjednički kandidat, ali da je u

ovomtrenutkunajadekvatni-

je rješenje.

Bolji dani

–Nećubitiprepotentanpare-

ći da odmene ne postoji bolji,

ali sam u ovom trenutku za-

jednički sadržalac svih ovih

političkih partija i svih onih

koji nijesu direktno uključeni

upolitički život, a želedobro i

boljedanezaCrnuGoru. Pre-

poznat samkaonekoko jedo-

voljno tolerantan da može da

razgovara sa svima, kako bi

bez tenzija i velikih pritisaka

izašli sadogovoromufunkciji

boljitka svih građana Crne

Gore. Vjerujem da možemo

danađemoonoštonamjesvi-

ma zajedničko, a to je bolji ži-

vot i bolji standard u Crnoj

Gori – rekao jeBojanić.

Naglasio je i da neće sprovo-

diti politiku ni jedne partije

koja ga je podržala za pred-

sjedničkog kandidata.

–Vjerujemdamogu da obav-

ljam funkciju one institucije

kojabi trebalada spoji ljudeu

STRATEGIJA:

Bošnjačka stranka počela pripreme za izbore imenovanjem tima koji će voditi kampanju

Rafeta Husovića sa vrhom

Demokratske partije socijalis-

ta po kome će, zahvaljujući in-

stitutuafirmativneakcije,BS-u

biti gotovo garantovanmandat

uparlamentu glavnog grada.

-Procjene su da bi za jedan

mandat po principu afirma-

tivne akcije trebalo oko 1.800

glasova,dokbiuslučajucenzu-

sa trebalo skoro duplo više

glasova – rekao je izvor Pob-

jede iz vrha BS. Bošnjačka

stranka je na prošlim lokalnim

izborima nastupila na listi

DPS-a na kojoj je imala dva

kandidata.

Plan

Plan vladajuće koalicije je da

samostalnim nastupom Bošn-

jačke stranke i albanskih stra-

naka po principu afirmativne

akcije izdejstvuju najmanje

dva mandata za pripadnike

manjinskihnaroda. Time bi se,

kako vjeruju, kompenzovao

minus od oko 5,5 hiljada glaso-

vakojivladajućakoalicijaimau

odnosu na prošle parlamenta-

rne izbore.

DPS bi, prema procjenama

vrha partije, zbog povećanja

broja odborničkihmandata na

61, morala u najmanju ruku da

ponovi rezultat sa prošlih par-

lamentarnih izbora.

– Po Zakonu o izboru odborni-

ka i poslanika, na afirmativnu

akciju u Podgorici imaju pravo

Bošnjačka stranka i albanske

partije. Sa dva mandata man-

jinskihstranaka,kaoisigurnim

ulaskom SD-a u parlament –

DPS bi imala realne izglede da

Plan vladajuće koalicije je da samostalnimnastupomBošnjačke stranke

i albanskih stranaka po principu afirmativne akcije na lokalnomnivou

izdejstvuju najmanje dvamandata za pripadnikemanjinskih stranaka u

Podgorici. Time bi se, kako vjeruju, kompenzovaominus od oko 5,5 hiljada

glasova koji vladajuća koalicija ima u odnosu na opoziciju kada se uporede

rezultati sa prošlih parlamentarnih izbora

Više izvora Pobjede iz vlada-

juće koalicije potvrdilo je da

se kao potencijalni datum

izbora pominje 27. maj.

-Taj datum se uklapa u

zakonski rok. Vidjećemo,

ipak, kakav će biti stav pred-

sjednika države, ali očekuje-

mo da termin bude krajem

maja – kazali su izvori.

Potencijalni

datumizbora

27.maj

odbrani vlast u Podgorici – ka-

zao je izvor iz vrha vladajuće

koalicije.

Iz BS-a je saopšteno da je na

prijedlog Dreševića izabran i

IzvršniodborBSnanivouglav-

nog grada, koji će tokom kam-

panje vršiti funkciju gradskog

izbornog štaba koji broji 27

članova.

–GradskiodborBSuPodgorici

sastavljen je od mladih, ali i

stručnih kadrova, koji imaju

znanje, energiju i želju da un-

aprijede život svih stanovnika

u glavnom gradu, a posebno

sredina koja naseljavaju pri-

padnici bošnjačko-musliman-

skog naroda – istakao je

Drešević.

n.ZEČEViĆ

DPS saopštila da su anticrnogorske vrijednosti

zajednički imenitelj opoziciji

Nikolić: Abazović

i Bečić supokazali

svojepravo lice

BSuPodgorici samostalno,

računajunaafirmativnuakciju

Na Izvršnomodboru SNP-a i zvanično predstavljen predsjednički kandidat

Bojanić: Nećusprovoditi politiku

ni jednepartijekojamepodržala

Crnoj Gori, kako bi prevazišli

ovu teškupolitičku situaciju i

ekonomsku krizu – istakao je

Bojanić.

PRomjEnE

Lider SNP-a Vladimir Joko-

vić je rekao kako je ubijeđen

da ćeMladenBojanić biti no-

vi predsjednik Crne Gore, te

da će u ovoj državi konačno

početi promjene na bolje.

– SNP se od početka zalagao

za jedinstvenog nestranač-

kog kandidata i uz niz prego-

vora ipak se najveći dio opo-

zicije usaglasio oko jednog

kandidata, a to jeMladenBo-

janić. SNP će svu svoju infra-

strukturu i moć ustupiti kako

bi Mladen Bojanić dobio naj-

više glasova i postao pred-

sjednik Crne Gore – rekao je

Joković.

Dodao je i da sada, kada je ve-

ćinaopozicijestalauzBojani-

ća, ne vidi koji su razlozi par-

tija koje i dalje istrajavaju na

svojimkandidaturama.

– Kada je jasno da nemaju

čak ni teoretsku šansu da

prođu u drugi krug. Svima

onima koji su se kandidovali

ostavljamda razmisle da li je

u ovom trenutku dobro na

predsjedničke izbore izlaziti

sa više kandidata – rekao je

Joković.

Poručio je i da seneplaši kan-

didata Demokratske partije

socijalista, ko godonbio.

Đ. Ć.

SNP će, prilikom skupljanja potpisa podrške Mladenu Boja-

niću, putem aplikacije DIK-a provjeriti svaki potpis, kako bi

utvrdili da se on već ne nalazi na listi nekog drugog pred-

sjedničkog kandidata.

– Prije nego što bilo ko potpiše, provjerićemo da li je taj pot-

pis dat još nekompredsjedničkom kandidatu. Oni koji podr-

že Mladena Bojanića neće biti na listama podrške nijednog

drugog predsjedničkog kandidata – rekao je Joković.

Ocijenio je i kako je čitava zbrka oko potpisa nastala onog

trenutka kada je ukinut zakon po kome su se potpisi podrš-

ke skupljali pred izbornim komisijama.

– Sada, kao što vidite, bilo komože da uzme birački spisak

i upisuje i potpisuje bilo koga za svoju podršku. Kada se to

radilo pred izbornom komisijom znamo da su samo dva

kandidata učestvovala na predsjedničkim izborima, a sad

ćemo ih imati sedam ili osam. Veliki dio tih kandidata će

dobiti manje glasova nego što ima potpisa podrške – naveo

je Joković.

Joković:Provjerićemo

svakipotpispodrške

Sa sjedniceOdbora

glavnoggradaBS-a

MladenBojanić i Vladimir Joković