Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 15. mart 2018.

CrnomGorom

Budva:

Obratila se javnosti učiteljica koja je dobila otkaz uOsnovnoj školi ,,StefanMitrov Ljubiša“

Popović:

Šikaniranje

trpimod juna

Nakon davanja

izvještaja o

realizaciji škole u

prirodi niko nije

htio da čujemoje

mišljenje. Nemili

događaji bili su

tema o kojoj se nije

smjelo govoriti,

a vidljivameta

meni je nacrtana

na licu. Odbila

sam ponudu da

priznamkrivicu, a

dami se za uzvrat

izrekne kazna

umanjenja plate

20 odsto u trajanju

od tri mjeseca,

uz obećanje da

neću pokrenuti

sudski spor prema

školi – ispričala je

Svetlana Popović

Pobjedi

PODGORICA/BUDVA-

UčiteljicaSvetlanaPopović

juče seprvi put obratila jav-

nosti od8.martakada jedo-

bilaotkazubudvanskojOŠ

,,StefanMitrovLjubiša“.

Ona navodi da ,,od juna njeno

ime i profesionalni ugled koji

decenijama gradi pokušavaju

urušiti pojedine kolege potpo-

mognute, možda i instruirane,

oduprave škole“.

- Sve je počelo na Žabljaku u

vrijeme škole u prirodi, kada

sam u želji da sačuvam učeni-

ke, njihovu sigurnost, možda i

živote,brutalnoproglašenana-

silnikom koji se obračunao sa

koleginicom,pritomneštedeći

ni učenike. Započeto šikanira-

njesaŽabljaka,potpomognuto

direktoricom škole nastavlje-

no je i u Budvi. Nakon davanja

izvještaja o realizaciji škole u

prirodi niko nije htio da čuje

moje mišljenje. Nemili doga-

đaji bili su tema o kojoj se nije

smjelo govoriti, a vidljivameta

menijenacrtananalicu,prema

komesumnogi,pačakiučenici

upućivali opasnestrelice i za to

nijesu nikome odgovarali. Sve

tenapade stoički sampodnosi-

la, sve do onog momenta kada

su mete bili i moji učenici koji

senijesumirili sa uvredama na

račun njihove učiteljice. Sve je

to naočigled pojedinih pro-

svjetnih radnika i uprave škole

trajalomjesecima– ispričala je

PopovićPobjedi.

U otkazu koji je Popović uru-

čen zbog teže povrede radne

obaveze obrazloženo je da je

ona upala u razred kojem ne

predaje i prijetila učenicama

kojesujeogovarale.Onaobjaš-

njava da je, zapravo, u želji da

razriješi nesporazume, vrije-

đanja i omalovažavanja koje je

trpjela od pojedinih učenika

pošla kod koleginice i na ko-

rektannačin se obratila učeni-

ci tog odjeljenja.

- Međutim, kasnije se isposta-

vilo da je ta moja namjera u

stvari bila okidač za konačno

donesenupresudu, kojaseoči-

to duže pripremala, pogotovo

onda kada sam odbila ponudu

da priznam krivicu, a da mi se

za uzvrat izrekne kazna uma-

njenjaplate20odstoutrajanju

od tri mjeseca, uz obećanje da

neću pokrenuti sudski spor

premaškoli. Dasamprihvatila

takvu ponudu, kako bih sjutra

mogla pogledati mojimučeni-

cimauoči, kadasamihučilada

budu slobodni, da je sloboda

najveća vrijednost, da nikada

istinane smije klečati predne-

istinom, apravdapredneprav-

dom. Možda sam na taj način

sebi presudila. Akobih i nakon

svega bila u prilici ponovo da

biram, izabralabihotkazuod-

nosunaponiznostineprihvat-

ljivi kompromis, koji vas u

stvari proglašava krivcem –

pričaPopović.

Ona je u Budvu, u Osnovnu

školu„StefanM.Ljubiša“došla

1986, nakon završenih studija.

- Od prvog radnog dana, učio-

nica je zamenemjesto inspira-

cije, gdje samnesebično ulaga-

la čitavu sebe. Sa neskrivenom

radošću posmatrala sammoje

učenikekakostasavajuudobre

đake,studente,apotomuzorne

roditelje. Ima li veće sreće za

prosvjetnog radnikanegokada

roditelj koga ste učili u prvom

razredu traži mogućnost da

svoje dijete upiše baš kod vas.

Moje ime se među učenicima,

njihovim roditeljima i većini

kolega decenijama izgovaralo

sa posebnim poštovanjem i

uvažavanjem. Nagrade i pri-

znanja pratili sumoju profesi-

onalnu karijeru – kaže pored

ostalog SvetlanaPopović.

Vodič

Marko Andesilić kojeg je

agencija ,,Luks turs“ izBudve

angažovaladakaolokalnipla-

ninarski vodičpomognedjeci

i učiteljicama u obilaskuDur-

mitora tokom škole prirode,

naveo je u izvještaju dostav-

ljenom školi da je učiteljica

Svetlana Popović iskustvom i

znanjem pomogla da se kri-

tičnamjesta savladaju.

-Na jednomodkritičnihmje-

sta Svetlani sam rekao da se

popenje na vrh stepenica, a

doktorica Marija Korać da

ostane u dno i polako učenike

prosljeđuje ka vrhu, dok sam

se ja vratio nekoliko metara

nazaddapomognemđacima i

ujednodavidimgdjesuostale

učiteljicedabiseraspodijelile

i pomogle da se svi bezbjedno

popenju - one su bile na kraju

grupe. Pošto je bio veći broj

đaka i red je bio veliki, ja sam

se vratio do stepenica da vi-

dim što se ne kreću, na stepe-

nicama je bilo dosta učenika i

zbog velike gužve pomalo su

se đaci gurali. Učiteljica Sve-

tlana, iz straha da neko ne

padne niz stepenice, poviše-

nim tonom, što je normalno u

tim situacijama kad ste u pri-

rodi, pokušavala jeda ihumiri

i pomogne da se popenju do

vrha stepenice. Ostale učite-

ljice Đurđa Mišović, Vukica

Latković i Milena Janučanin,

pošto senijesu lijepo raspore-

dile i bile skroz iza grupe,

zbog uzanog puta nijesu mo-

gle da prođu do stepenica da

bi pomogle. Moj zaključak je

da su Svetlana i Marija znale

kakosetrebaponašati,štotre-

ba raditi, vrlo iskusno su po-

mogle đacima da se niko ne

povrijedi. Dok je od Đurde,

Vukice i Milene izostala po-

moć, vjerovatno su mislile da

je to mjesto pristupačnije i

kad bude trebalo da će moći

da prođu i pomognu – naveo

jeAndesilić u izvještaju od 14.

decembra.

Sindikat

Juče se saopštenjem oglasio

sindikat OŠ ,,StefanM. Ljubi-

ša“. Oni su poručili da slučaj

treba vratiti u okrilje institu-

cije škole. U saopštenju koje

potpisuje predsjednik te or-

ganizacija Nikolaj Knežević,

stoji da Sidnikat principijelno

stoji uz koleginicuPopović, te

da jojnudepravnui drugupo-

moć u sudskompostupku.

-Tvrdimoda je cijela situacija

mogladaseriješinabezbolni-

ji način, kako za djecu koja su

zloupotrijebljena u ovomslu-

čaju, tako i za koleginicu Po-

pović. Mišljenja smo da je

problem trebalo riješiti bez

advokata, uz aktivno učešće

naše organizuacije unutar

škole. Ne ulazimo u opravda-

nost postupaka učiteljice Po-

pović, ali izražavamo bojazan

da će nakon uručenog otkaza

svi prosvjetni radnici biti žr-

tve i biti izloženi situaciji da

zbog svake, pa čak i najbanal-

nijesituacije,budusankcioni-

sani – ističeKnežević.

PoStuPak

Knežević kaže da je nekoliko

puta insistirao da uprava ško-

le ne raskida radni odnos sa

Popović već da je kazni bla-

žom kaznom, iako je sindikat

dok je vođen disciplinki po-

stupak protiv učiteljice bio

prema riječima Kneževića

marginalizovan.

-KoleginicaPopović je nakon

pokretanja disciplinskog po-

stupka protivnje, imala pravo

da u skladu sa Granskim ko-

lektivnimugovoromzaoblast

prosvjete, ovlasti predstavni-

ka sindikata da je zastupa u

postupku.Međutim, ona je za

branioce angažovala dva ad-

vokata koji su je zastupali.

Škola je potom angažovala

svogadvokata, te sudisciplin-

ski postupak vodili advokati.

Takomarginalizovansindikat

mogao je da učestvuje samo

kao neko ko nadgleda da li se

disciplinskipostupaksprovo-

di u skladu sa zakonom i da li

su ispoštovani članovi Gran-

skog kolektivnog ugovora.

Pored isključivanja sindikata

kaobraniocaodstranekolegi-

nice Popović, čime mu je

umanjena mogućnost reago-

vanja i uvid u sve spise, sindi-

katjestaouodbranukolegini-

ce i predložio da prilikom

donošenja odluke donosilac

odluke uzme uobzir sve olak-

šavajuće okolnosti na strani

okrivljene, njen minuli rad,

dosadašnju nekažnjivost i či-

njenicuda se radi oprofesori-

ci razredne nastave koja je u

više navrata nagrađivana za

svoj rad–navodi Knežević.

i.t. - d.Š.

-Agencija „ Šuka” ,,Lux

tours” uspješno je orga-

nizovala školu u prirodi

za 89 učenika. Hotelsko

osoblje bilo je profesio-

nalno i pružilo učenicima

maksimum. Angažman

nastavnog osoblja nije

bio na zavidnomnivou,

ugrožavao je bezbjed-

nost učenika, realizaciju

edukativnlh sadržaja, kao

i komfornost boravka

grupe učenika u hotelu,

usljed pretjeranog uzne-

miravanja od strane uče-

nika drugog odjeljenja

– navela je učiteljica Sve-

tlana Popović u izvještaju

koji je predala školi kao

vođa puta.

Izvještaj

oškoliu

prirodi

Nakon što je Svetlana Popović primila otkaz, djeca kojima

je ona razredni starješina (V1) ne dolaze u školu. U petak ni

jedan učenik nije došao na časove, u ponedjeljak i utorak i

srijedu došla su po dva učenika.

Iz sindikata i uprave škole apelovali su na roditelje da ,,djecu

vrate u školu“.

Upravaapelujedase

đacivratenanastavu

Knežević: Bojimo se

da će nakonotkaza

Popović svi prosvjetni

radnici biti žrtve te da

će zbog svake, pa čak i

najbanalnije situacije,

biti sankcionisani

Šavnik: Ministar Simović obećao pomoć farmeru sa Slatine

Krsmanovići ćedo

ljetauseliti ukuću

ŠAVNIK–

Mladi farmer Milo-

van Krsmanović, kome je u

nedjelju izgorjela porodična

kuća u selu Slatina, do ljeta će

useliti u novi dom, najavili su

ministar poljoprivrede i rural-

nog razvoja Milutin Simović i

predsjednik opštine Mijomir

Vujačić.

Oni su juče obišli zgarište kuće

u kojoj je Krsmanović živio sa

suprugom i bebom.

Milovan Krsmanović dobio je

podršku Ministarstva poljopri-

vrede za pokretanje poslovanja

mladih poljoprivrednika za

2017. godinu. Prije dvije godine

odlučio je da se posveti stočar-

stvu i odselio iz Danilovgrada.

Vatra je u nedjelju, za 15 minu-

ta, progutala sve što su godina-

ma stvarali njegov djed i otac.

Simović je kazao da će svi

zajedno Krsmanovićima reno-

virati domdo posljednje cigle.

- Vlada će obezbijediti podršku,

kao i lokalna samouprava, a

vjerujemda će se uključiti druš-

tveno odgovorne kompanije.

Siguran samda neće izostati

i tradicionalna solidarnost

poljoprivrednih proizvođača,

u ovom slučaju Milovanovih

kolega mladih farmera. Naša

volja i zajedništvo jači su od

svih izazova - poručio je Simo-

vić.

Predsjednik opštine Mijomir

Vujačić kazo je da je lokalna

uprava odmah nakon požara

posjetila porodicu Krsmanović

i obezbijedila ono što je bilo

hitno.

- Obezbijeđen je smještaj za

porodicu sa bebom, omoguće-

no im je da se nesmetano bave

poljoprivrednimposlovima.

Nadam se da ćemo zajedno

pokrenuti i realizovati humanu

akciju, kod dobrih i odgovornih

ljudi i kompanija, siguran sam

da neće izostati akcija vladi-

nih komisija i institucija da se

porodici Krsmanović pomogne

– kazao je Vujačić.

Krsmanović je zahvaliomini-

stru, lokalnoj upravi i svima koji

su impomogli. Kazao je da sada

drži tri krave, te da proizvode

mlječne proizvode koje plasira

na primorju.

C.G.

vaTRaJESvEPROGuTaLaZa15MINuTa:

Zgarištekuće