Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 15. mart 2018.

CrnomGorom

TIVAT

Dvađaka sedmog

razreda zadobila suopeko-

tineprvog i drugog stepena

tokomeksperimenta izhe-

mije. Djevojčica jeprebače-

naukotorskuOpštubolni-

cu, dobrog je zdravstvenog

stanja, adječakotpuštenna

kućno liječenje.

Incident se dogodio u amfite-

atru Osnovne škole „Drago

Milović“ juče u poslijepod-

nevnim satima, tokommani-

festacije „Dani nauke“.

Dokseodvijaoeksperimentiz

hemije,poredstolanakomeje

bilaupaljenamanjavatrapro-

lazila je učenica i tom prili-

kom je plamen vatre zahvatio

rukav njene jakne i brzo se

proširio po ostaloj odjeći. U

pomoć su joj priskočili profe-

sori, učenici i osoblje škole,

koji su jaknama gasili vatru i

skinuli joj djelove odjeće. Po-

mažući drugarici, opekotine

po rukama je zadobio i jedan

odnjenihdrugova iz razreda.

Dječak je nakon ukazane po-

moći uHitnoj pomoći pušten

na kućno liječenje, a djevojči-

ca je prebačena u kotorsku

Opštubolnicu.

Direktor te zdravstvene usta-

nove dr Ivan Ilić sinoć je ka-

zaodajenjenostanjestabilno.

- Djevojčica je zadobila ope-

kotine prvog i drugog stepena

na između 15 i 20 odsto povr-

šine tijela. Medicinski je ade-

kvatno zbrinuta i pružena joj

je adekvatna terapija. Ona se

nalazi na hirurškom odjelje-

nju naše bolnice i u ovom tre-

nutku jestabilnogstanja i nije

neposredno životno ugrože-

na -izjavio je Ilić.

OŠ „DragoMilović“ je „Dane

nauke“organizovalatrećiput,

a gosti su imbili učenici i pro-

fesori međunarodne škole

„ArcadiaAcademy“.

S.KRSTOVIĆ

Pored stola na kome je bila upaljena

manja vatra prolazila je učenica i tom

prilikom je plamen zahvatio rukav

njene jakne. Pomažući drugarici,

opekotine po rukama je zadobio i

jedan od njenih drugova iz razreda

TIVAT:

Povrijeđena dva učenika Osnovne škole „DragoMilović“

Zadobili opekotine

tokomogleda izhemije

HERCEGNOVI

Obnova tvr-

đaveMamula i ostrvaLasta-

vicabiće izvedenau skladu

sa svjetskimstandardima

konzervacije i restauracije

kakobi seobezbijedilomak-

simalnoočuvanjenjene au-

tentične arhitekture i inte-

griteta– saopštili su izOHM

Mamula.

Oni su reagovali na apel arhi-

tekte Vuka Čvora da se sačuva

„remek djelo arhitekture“. On

jeuutoraksaopštiodajeobišao

gradilište i da je zatekao stanje

koje ukazuje da se o lokaciji ne

vodi računa na odgovarajući

način.

Iz OHMMamula saopštavaju

da su angažovali kao konsul-

tanta renomirani studio za

konzervaciju, projektovanje i

konsalting„Projektor“izTivta,

sa arhitektom konzervatorom

KatarinomNikolić na čelu.

- Taj studio je autor projekta

zatečenog stanja, kao i Progra-

ma konzervatorsko-restaura-

torskihradova kojimsudefini-

sanesveplaniraneintervencije

na ostrvu i utvrđenju. Izradi

tih projekata prethodilo je op-

sežno istraživanje, kako utvr-

đenog kompleksa, tako i isto-

rijske i arhivske građe u Crnoj

Gori i Hrvatskoj, a posebna

pažnja posvećena je građi Rat-

nogarhivauBeču–navodeza-

kupci ostrva i tvrđave.

Namjera kompanije je, kažu,

da obnovi sistem podzemnih

kanalakaoveomavrijedanele-

ment izvornog utvrđe-

nja, i nasta-

vi da ga koristi na isti način.

Obje bistijerne su očišćene i

planirana je njihovo osposo-

bljavanjezaprihvat i skladište-

nje vode.

- Jedna od glavnih odrednica

ovog projekta jeste ekološki.

Projekat buduće infrastruktu-

re koristiće sve prirodne po-

godnosti lokacije, ali će se s po-

sebnom pažnjom čuvati

priroda, tvrđava i pejzaž - sa-

opštavaju izOHMMamula.

Uuređenju terena fokus je, ka-

ko objašnjavaju, na isticanju

prirodnih elemenata ostrva i

autohtone vegetacije.

Na projektu radi internacio-

nalni tim renomiranih struč-

njaka koji uključuje Studio

Projektor izTivta,MCMDesi-

gn iz Portugala, Enformu iz

Kotora i druge.

Ž.K.

PLJEVLJA

Postupak javne

nabavke za opremanje Doma

kulture je obustavljen, jer ni

jedna od šest pristiglih ponuda

nija bila ispravna.

Opština je 26. januara raspisala

otvoreni postupak za nabavku

i postavljanje opreme za Dom

kulture. Predviđena je nabavka

opreme za Narodnu biblioteku

„Stevan Samardžić“, JU Školu za

osnovnomuzičko obrazovanje,

Umjetničku galeriju sa zbir-

komhumora i satire i Zavičajni

muzej. Predračunska vrijednost

je 200.000 eura.

Otvaranje ponuda dva puta je

odgođeno, 19. i 21. februara, i

zakazano za 5. mart.

- Komisija za otvaranje i vredno-

vanje ponuda konstatovala je

da su sve ponude neispravne,

pa je donijela odluku o obustav-

ljanju postupka javne nabavke

– navedeno je u obrazloženju.

Prije raspisivanja novog postup-

ka otvorene javne nabavke za

nabavku i postavljanje opreme

za Dom kulture treba da prođe

rok za žalbe od deset dana.

A.S.

Nijedna

ponudanije

ispravna

PLJEVLJA:

Tender za

opremanje Doma kulture

Domkulture

HERCEGNOVI:

OHMMamula o radovima na ostrvu Lastavica

Sačuvaćeautentičnost

i arhitekturu tvrđave

RADIĆEPOEKOLOŠKIM

PRINCIPIMA:

Mamula

POTREBNAHITNAPOPRAVKA:

Put uDonjoj Lastvi

TIVAT:

Upozorenje

inspekcije

Put kodCrkve

Sv. Rokamože

seobrušiti

TIVAT

Služba za inspekcijske poslove utvrdila je da je došlo do

većih oštećenja na djelovima nekih od lokalnih puteva i upozorila

da ih hitno treba sanirati. U Donjoj Lastvi, na obalnomputu kod

Crkve Svetog Roka, neophodna je hitna popravka u dužini od oko

30metara, jer postoji opasnost da se taj dio obruši umore. Služba

je utvrdila i oštećenja puta prema Ostrvu cvijeća i u blizini mosta

na rječici Gradiošnici.

- Zaposleni u Službi svakodnevno kontrolišu prevoz tereta na

putu prema Gornjoj Lastvi i zabranjuju prolazak teretnim vozi-

lima koji prelaze nosivost od 10 tona, a kontrolisaće i u naselju

Mažina, od benzinske pumpe ka naselju, gdje nosivost kamiona

ne smije biti veća od sedam tona – saopšteno je iz inspekcije.

S.K.

BAR

Radovi u Beogradskoj ulici - od kružnog toka kodmarketa

„Laković“ do Autobuske stanice u završnoj su fazi – saopšteno je iz

lokalne uprave.

- Nakon postavljanja vodovodnih cijevi i kanalizacionog kolektora,

biće nanijet završni sloj asfaltne podloge u punompro ilu širine

sedammetara i dužine 1.000metara. Nakon završetka tih radova

uslijediće postavljanje horizontalne signalizacije – naveli su.

U toku je i postupak odabira izvođača za izgradnju pješačke staze

od kružnog toka do Autobuske stanice.

- Okončanjem radova na toj frekventnoj dionici Bar će imati još

jednu kvalitetnu saobraćajnicu koju svakodnevno koristi veliki

broj građana, jer je Beogradska ulica glavna veza Autobuske i

Željezničke stanice i centra grada - saopšteno je iz barske lokalne

samouprave.

V.K.V.

ZAVRŠNIRADOVI:

JučeuBeogradskoj

BAR:

Opština unapređuje infrastrukturu

Beogradskaulicabiće

ljepša i bezbjednija

TIVAT

Radnici Komunalnog

počeli su juče da uklanjaju

kanarske palme, koje su strada-

le od crvenog palminog surlaša.

Uz pomoć mehanizacije i ekipe

električara na gradskoj rivi Pine

ukloniće deset, a na obali u

Donjoj Latvu 12 stabala. U Lastvi

će se na četiri palme obaviti

dendrohirurgija, a ako to treti-

ranje ne revitalizuje palme i ta

stabla će biti posječena.

U opštini je u toku priprema

tenderske dokumentacije za

nabavku novih palmi, a naredne

sedmice se očekuje raspisivanje

tendera za određen broj kanar-

skih palmi koje će biti zasađene

na Pinama i u Donjoj Lastvi. Da

se ne bi narušio vizuelni identi-

tet obale, te će palme biti ujed-

načene visine sa stablima koje

nije napao crveni surlaš.

Prije nekoliko dana, radna

grupa za izradu prijedloga plana

zamjenske sadnje palmi je saop-

štila da na javnimpovršinama u

tivatskoj opštini ima 290 stabala

kanarske palme, od kojih je

nakon „napada“ surlaša stradalo

80. Opština je za saniranje štete

nastale djelovanjem štetočine

ovogodišnjimbudžetomplani-

rala 100.000 eura, ali će se taj

iznos, kako je tokom rasprava

o budžetu najavljivano, bude li

potrebe i uvećati.

S.K.

TIVAT:

Akcija Komunalnog preduzeća

Ukloniće22palme