Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 14. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

–Radojica

Zeković juče jeupodgorič-

komVišemsuduustvrdio je

danepoznajenikogodoptu-

ženihkoji su, prema stavu

tužilaštva, pokušali njegovu

likvidaciju20.majaprošle

godinepodmetanjembom-

bepodautomobil. On jeka-

zaoda ,,golf 5“podkoji je

podmetnutabombanijenje-

gov i dane znaočijemsevo-

ziluradi.

On se nije pridružio krivič-

nom gonjenju optuženih Mi-

lana Lješnjaka, Đorđija Božo-

vića (27), Dejana Deletića

(25), Aleksandra Bojovića

(24), Stefana Balevića (25),

kao i StevanaStamatovića, ko-

ji je označen kao organizator

ove kriminalne grupe, a kome

se sudi uodsustvu. Stamatovi-

ća policija dovodi u vezu sa

škaljarskim kriminalnim kla-

nom.

Proces vodi sutkinja Ana Vu-

ković.

KONTAKTI

- Nemam pojma zbog čega

sam pozvan. Što se tiče optu-

ženih, ne poznajem nikog od

njih i ne vidim sebe u pričama

oko klanova – ustvrdio je Ze-

ković.

Međutim, on nije negirao po-

znanstvo sa Vladimirom Ro-

ganovićemkoji je, prema poli-

c i j s k im e v i d e n c i j ama ,

označen kao član kavačkog

klana.

- Vladimira Roganovića po-

znajem od 2009. godine i sa

njim sam u prijateljskim od-

nosima. Upoznao sam ga u

istražnom zatvoru u Spužu,

gdje smo proveli tri godine u

istoj sobi. Procijenio sam da

mijeoniskrenprijatelj,pasam

ga zvao i za kuma kada sam se

u septembru 2015. godine

vjenčao– ispričao jeZeković.

Navodi da je u društvu Roga-

novića bio i prva tri dana janu-

ara 2017. godine kada je dobio

nekoliko slobodnih dana da

provede van zatvorskog okru-

ga.

- Bio sam kod njega kući u

Herceg Novom, u lokalu i kod

njegovogpokojnogstricaNika

Roganovića – kazao je Zeko-

vić.

On je naveo da je prijatelj i sa

MilanomZindovićemkojeg je

posjećivaouBudvi.

–Znamo se 15 godina i uprija-

teljskim smo odnosima. Iz

istog smo grada i družili smo

se–kazao jeZekovićnavodeći

damujeprijatelj iMarkoVilo-

tijević ,,sa kojimse podigao“.

Zeković je negirao bilo kakvu

povezanost sa automobilom

ispod kojeg je policija pronaš-

la podmetnutubombu.

– Da sam vozio to vozilo poli-

cija bi pronašla mnogo više

mogDNKmaterijala, anedvi-

je tačke koje su izuzeli sa vola-

na i radija – kazao je Zeković.

On nije znao da objasni kako

su se u vozilu našle fakture za

obračun troškova servisa na

imenjegovogocaSlavkaZeko-

vića.

Iako je Zeković kazao da ne

zna ništa o motivima podme-

tanja bombe, na prethodnom

suđenju jedan od optuženih

MilanLješnjakjepriznaodaje

podmetnuo 900 grama ek-

splozivapodautomobil zakoji

se kasnije utvrdilo da je u vla-

sništvuupravoRadojiceZeko-

vića. Ustvrdio je da nije imao

namjeru da nekog ubije već

samo da raznese auto osobi sa

kojom je imao sukob zbog

novca, a koju nije htio da ime-

nuje.Onje ispričaoda jeDejan

Deletić znao za njegov plan i

da ga je konstantno odvraćao

od te ideje.

OPTUŽBE

Policija je 20. maja prošle go-

dine spriječila aktiviranje ek-

splozivne naprave ispod auto-

mobila koji je koristioZeković

itadajenalicumjestauhapšen

Deletić, a Lješnjak je pobje-

gao.

Sa druge strane, Zeković je ju-

če tvrdio da nikada ni od koga

nije pozajmljivao novac pod

kamatu, ali je potvrdio da nje-

gova supruga sa sinom živi u

zgradi u Ulici Ilije Plamenca

ispred koje je bio parkiran au-

tomobilpodkoji jebilapostav-

ljena bomba.

Zeković je ispričao da je u za-

tvoru od septembra 2007. go-

dine. On izdržava kaznu zbog

ubistva i ranjavanja u bašti re-

storana „Jadranska straža“ u

Budvi, septembra 2007. godi-

ne. Tada su ubijeni Vladimir

Rakočević i Adalbert Šut, a ra-

njeniVladimirJanković iŽelj-

ko Janković.

Umajuprošlegodine izašao je

navikendodsustvokojejemo-

mentalno prekinuto pošto ga

je telefonom kontaktirao šef

nikšićkepolicije i pitaogada li

zna da mu je neko spremao li-

kvidaciju.

– Odmah su mi prekinuli vi-

kend odsustvo i sproveli me u

ZIKS gdje samnarednihmje-

sec proveo u izolaciji – ispri-

čao jeZeković.

B.R.

PODGORICA

- SutkinjaVe-

snaMoštrokol juče jeupod-

goričkomVišemsuduodbila

predlog advokataZdravka

Begovića i njegovogbranje-

nikaDraganaObradovića za

novovještačenjeu slučaju

smrti IvaneŠoć.

Zbog nesavjesnog liječenja

pacijentkinje Šoć, koja je pre-

minula24časanakonotpušta-

nja izbolnice, naoptuženičkoj

klupi suosimObradovića i lje-

kari Kliničkog centra Branki-

ca Dupanović i Bogdanka An-

drić. Njima se na teret stavlja

krivično djelo - teško djelo

protiv zdravlja ljudi.

Zagrebački vještaci medicin-

skestrukeDavojMajer iMiro-

slav Lisi su na prethodnom

suđenju ustvrdili da je otpu-

štanjem Ivane Šoć sa bolnič-

kog liječenja na Infektivnoj

klinici uskraćena iminimalna

mogućnost da preživi kompli-

kacije koje je izazvao virus

H1N1.

Ivana Šoć je liječena na Infek-

tivnoj klinici od 12. do 18. fe-

bruara 2011. godine, kada je

otpuštena u veoma teškom

stanju.Nepuna24 satakasnije

preminula je na Cetinju. Pre-

mastavutužilaštva,obdukcio-

ni nalaz pokazao je da je smrt

uzrokovanaugušenjemnasta-

lim usljed komplikacija iza-

zvanihvirusomAH1N1 (svinj-

ski grip). Prilikom davanja

petočasovne odbrane ljekari

sukategoričnotvrdilidasnim-

ci i nalazi koje suuradili nijesu

ukazivali da je Šoć zaražena

virusomAH1N.

B.R.

PODGORICA

–Protivpet

pravnih i pet fizičkih lica

podnijete sukrivičneprijave

zbogutaje477.000eurapo-

reza i doprinosa.

Kako se navodi u saopštenju

Upravepolicije, akciju„Radne

dozvole“realizovalisuslužbe-

nici Odsjeka za borbu protiv

organizovanog kriminala i ko-

rupcije sa službenicima Od-

sjekazasuzbijanjeprivrednog

kriminaliteta.

Krivične prijave podnijete su

protiv izvršnog direktora fir-

me FundamentMonteMiloša

Lazovića, Gorana Bogićevića i

preduzeća Zig ing, Male Bar-

dhil i preduzeća Soale, Vladi-

mira Đurića i preduzeća Alfa

tours, Hasana Zejnilovića i

preduzeća Ikan.

PrijavaprotivLazovića i firme

Fundament Monte podnijeta

je zbog postojanja osnovane

sumnjedasuutajiliporez ido-

prinosunajmanjemiznosuod

99.875 eura.

Protiv Bogićevića i preduze-

ća Zig-ing podnijeta je prijava

jer se sumnja da su počinili

krivično djelo utaja poreza i

doprinosa u najmanjem izno-

suod 55.873 eura.

FirmaSoaleiDireBardhilMa-

le sumnjiče se da su utajili

912,28 eura poreza, dok se iz-

vršni direktor Vladimir Đurić

injegovafirmaAlfatourssum-

njiče da su utajili najmanje

60.184,37 eura poreza i dopri-

nosa.

Krivična prijava podnijeta je i

protiv Hasina Zejnilovića, iz-

vršnog direktora Ikana, i nje-

gove firme, zbog sumnje da su

utajili najmanje 162.941 euro

poreza.

Iz policije su naveli da su po-

stupajući po operativnim sa-

znanjima državnomtužiocuu

Osnovnomdržavnom tužilaš-

tvu uKotoru podnijeli pet kri-

vičnihprijavau redovnompo-

stupkuprotiv pet fizičkih i pet

pravnih lica zbog postojanja

osnovane sumnje da su poči-

nilikrivičnodjeloutajaporeza

i doprinosa i na taj načinpriči-

nili oko 477.000 eura štete

budžetuCrneGore.

- Policijski službenici sprovo-

deakciju„Radnedozvole“,ko-

ja je započeta na osnovu ope-

rativnih saznanja da više

pravnih lica sa područja Crne

Gore vrši krivična djela utaja

poreza i doprinosa i krivična

djela zloupotreba u privred-

nom poslovanju, na način što

prilikom zapošljavanja radne

snage iz inostranstva, pretež-

no iz zemalja okruženja Crne

Gore, ne evidentira i neprijav-

ljuje nadležnim poreskim or-

ganima ugovore o zaključe-

nim radnim angažmanima

nerezidentne radne snage. Na

taj način je u periodu od 2015.

do 2017. godine budžetu Crne

Gore pričinjena šteta u više-

milionskom iznosu – saopšte-

no je iz policije.

Kako se navodi u saopštenju

policije, službenici ovihodsje-

ka su sprovodeći ovu akciju

dokumentovali nezakonitosti

u radu po ovom osnovu u još

jednombrojupravnihlicagdje

je, kako postoji indicije, izvr-

šena utaja poreza u velikom

iznosu u vezi čega su u toku

konsultacije sa nadležnim tu-

žiocem, saopštili su iz policije.

Oni najavljuju da se akcija

„Radnedozvole“nastavlja.

A.G.

Nikšićanin ustvrdio da ne poznaje nikoga od optuženih za pokušaj njegove likvidacije

Zekovićnećeda tereti

StevanaStamatovića i

njegove tjelohranitelje

Trifunović i upidžami izlaziougrad

Svjedok Nemanja Radović juče je potvrdio

da je stan koji je sniman telefonomoptuže-

nog Aleksandra Bojovića njegov i da ga je

preko agencije izdao Đorđu Božoviću i nje-

govoj djevojci.

Sa druge strane, Bojović je ustvrdio da stan

nije Radovićev, ali nije želio da otkriva identi-

tet vlasnika stana.

Na video snimku izuzetom iz telefona Alek-

sandra Bojovića, a koji je juče pregledan u

sudnici, se mogao čuti glas ovog optuženog

koji je u jednom trenutku predstavljajući ras-

pored stana, sadržaj ormara u kome je, kako

kaže, ,,sve markirana garderoba i parfemi“

rastvorio bijeli peškir u kome su bile zamota-

ne dvije puške. Potom je otvorio dvije ladice

od komode u kojima se vidjelo šest pištolja.

– Ništa nijeste viđeli, ništa nijeste čuli. Emoj

Ćefo, gdje smo ti mi upali – moglo se čuti

kako govori Bojović. Na pitanje suda i tuži-

laštva ko je Ćefo, Bojović je kazao da je to

njegov drug Stefan Anđić iz Berana.

Za drugu osobu koja se vidi na snimku, koja

je u pidžami, kazao je da je njegov drug Ivan

Trifunović, koji je sa njimdošao iz Berana,

a odakle je navodno krenuo „pješke zbog

hodočašća“.

On je tvrdio da nije prespavao u tom stanu

kao ni njegov drug Trifunović. Pojašnjava-

jući zašto je Trifunović u pidžami ako nije

prespavao noć u tom stanu, Bojović je poja-

snio da on ponekad i u grad izlazi u pidžami.

Istakao je da je to lako provjerljivo, ali nije

insistirao na provjeri jer smatra da taj detalj

nije bitan za predmet. Bojović je izjavio da

je snimak sa oružjem snimljen radi šale i

da je htio „Ćefu da ga pošalje jer se on bavi

popravkomoružja“.

Suđenje doktorima zbog smrti Ivane Šoć

Odbijenzahtjevza

novovještačenje

Obradović saadvokatomBegovićemispredsuda

ARHIVAPOBJEDE

AKCIJA „RADNEDOZVOLE“:

Krivične prijave protiv pet fizičkih i pet pravnih

lica zbog utaje poreza i doprinosa

Budžetunanijeto

477.000eura štete

Prijaveprotiv 11 osoba

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, koje je rukovo-

dilo radnjama u postupku izviđaja zbog krivičnog djela stva-

ranje kriminalne organizacije i krivičnog djela utaja poreza

i doprinosa, Specijalno policijsko odjeljenje podnijelo je kri-

vičnu prijavu protiv 11 fizičkih lica, i to: N.V, M.J, M.K, B.B, M.M,

M.P, V.M, S.L, R.Ž, M.N, I. T. i protiv 5 pravnih lica, te su u okviru

izviđajnih radnji izvršeni i pretresi na više lokacija u Podgorici

i to: stanova, poslovnih prostorija i jednog putničkogmotor-

nog vozila.

- U vezi sa navedenim jedno lice N.V. je lišeno slobode i u

zakonskom roku će u ovom tužilaštvu biti dovedeno radi

saslušanja, dok će ostala lica biti saslušana u redovnom

postupku – saopšteno je iz Tužilaštva.

PrivođenjeRadojiceZekovića