Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 14. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Sudeći pre-

ma izjavama građanakoje

smo juče zatekli upodgorič-

kimapotekama, odlukaMini-

starstva zdravljadaodpone-

djeljkaomogući pacijentima

dana recept koji imjepropi-

sanzaodređeni lijekkojeg

nemana tržištumogupodići

zamjenuzanjegapokazala se

kaopravo rješenje.

Prije ove odluke, od 1. marta

kada je na snagu stupila nova

lista ljekova, uz koju je uspo-

stavljena i doplatna, apotekari

su bili prinuđeni da pacijente

vraćaju kod izabranog ljekara

po novi recept ako u apoteci

nemaju lijek koji je propisan.

Dodatnu zabunu kodpacijena-

ta izazivalo je i to što je od 1.

marta počela i primjena elek-

tronskog recepta, pa sugrađani

biliuvjerenidajekrivacštomo-

rajudasevraćajukodljekarapo

novi recept upravo ova novina

u zdravstvenomsistemu.

Cijene

Kako nam je kazaoDejanMa-

rinović, kojeg smo juče sreli

ispred državne apoteke u cen-

tru, uzimao je lijek za majku i

nije imao nikakvih problema.

Lijek po koji je došao na do-

platnoj je listi, ali ni to, prema

njegovim riječima, nije pro-

blem, jer jerazlikamala, 20-ak

centi.

- Pozitivna i nova doplatna li-

sta za mene nijesu problem.

Neko veče samgledao emisiju

na Javnom servisu, u kojoj su

učesnici kazali da senadajuda

će ubuduće moći da se na re-

ceptpodigneizamjenazalijek

kojeg u tom trenutku nema -

rekao je on.

Svetlana Radulović iz Podgo-

rice rekla namje da nije previ-

šeupućenaunovi sistemizda-

vanja elektronskih recepata,

tedanijeupoznatani sanovim

listama, ali da nije nailazila na

problemepri podizanjusvojih

ljekova.

- Moj problem danas je druge

prirode – mog lijeka nema u

državnoj apoteci, a trebalo bi

da stigne u narednih nekoliko

dana. Tako su mi rekli – ispri-

čala namje ona.

Poređenje

Rajka Boljevića, državljanina

SAD, zatekli smo ispred jedne

apoteke u dijelu grada Preko

Morače. On je napravio kom-

paraciju našeg zdravstvenog

sistema sa onim u Americi i

PODGORICA

–Nadležni dr-

žavni organi, tokomprošle

godine, podnijeli sudeset pri-

java - tri krivične i sedampre-

kršajnih, protiv fizičkih, prav-

nih iNNlica, zbognelegalne

eksploatacijepijeska i šljunka

na lokacijamakoje senalaze

naLimu,Morači i Cijevni, po-

kazuje izvještaj o raduMini-

starstvapoljoprivrede.

U izvještaju se navodi i da je

podnijeto sedam prekršajnih

naloga – protiv pet pravnih i

dva fizička lica, zbog eksploa-

tacije šljunka sa poljoprivred-

nog zemljišta, prenio je Portal

Analitika.

MoratorijuM

U aprilu 2017. godine uveden

je moratorijum na eksploata-

ciju šljunka i pijeska iz rječnih

korita.

Odlukaozabranidaljeeksplo-

atacije donijeta je zbog isteka

koncesionih ugovora, pojave

nelegalne i neplanske eksplo-

atacije, akaododatniuslovko-

ji je uticao na uvođenje mora-

torijuma bio je i nepostojanje

projekataregulacijevodotoka.

Istomodlukomomogućeno je

izvođenjeinterventnihradova

u svrhu regulacije vodotoka,

kako bi se spriječile potenci-

jalne štetne posljedice. Nakon

donošenjaoveodluke, izrađen

je akcioni plan za sprovođenje

moratorijuma na eksploataci-

jurječnihnanosa i zaštiterječ-

nih tokova.

Formirana je i radna grupa za

praćenje realizacije planira-

nih aktivnosti tokom trajanja

moratorijuma. Koordinacioni

timje obišao sve lokacije uCr-

noj Gori i sačinio izvještaj o

zatečenom stanju. Moratori-

jumomjeobuhvaćeno25loka-

cija u koritima rijeka: Morače,

Lima, Tare, Ibra, Grnčara i

Gračanice, gdje su koncesioni

ugovori istekli tokom 2016.

godine, kao i ostale kritične

tačke u rječnim koritima.

Upravazavodeobezbijedila je

i kontakt telefon i posebnu e-

mail adresu: prijavieksploata-

[email protected]

, kako bi za-

interesovana javnostmoglada

prijavi nelegalnu eksploataci-

ju šljunka i pijeska.

KoMisija

- Tokom 2017. godine dostav-

ljena je21 prijavananavedenu

e-mailadresuiproslijeđenesu

nadležnim inspekcijskim or-

ganima i članovimaKoordina-

cionogtimanačijojteritorijije

prijavljena nelegalna eksploa-

tacija–pišeugodišnjemizvje-

štaju.

Komisija koju je formirala

Uprava za vode pregledala je

korita rijeka Lim, Tara i Grn-

čar, na potezima gdje se formi-

raju rječni sprudovi i gdje ero-

z i j a un i š t ava pr i oba l no

zemljište.Navodisedajekomi-

sija,nakontoga,predložilaUp-

ravi za vodeda izda saglasnosti

za interventne radove, uperio-

duod1. jula2017. do31. oktobra

2017. godine, te da su ukupni

efekti interventnih radova više

nego zadovoljavajući.

-Dobili smouređenakoritana

potezima gdje su izvedeni ra-

dovi,ojačanesuobaloutvrde,a

za izvađeni višak materijala

vođenajeboljaevidencija.Ko

-

ličineizvađenogmaterijala,na

koje je obračunata naknada za

izvađenimaterijal izvodotoka

za 2017. godinu, veće su nego

prethodne godine kada su još

na snazi bili koncesioni ugo-

vori. Glavni benefiti su uređe-

nje rječnih korita, povećana

bezbjednostvodotoka i zaštita

priobalnog zemljišta - zaklju-

čuje se u izvještaju.

r.D.

PODGORICA

–Direktor

Agencije za elektronske

medijeAbazDžafićupozo-

rio jeTelevizijuVijesti jer

jeuemisiji „Pčelica“ emi-

tovalaprikrivenooglašava-

nje, dok jeuemisiji „Zavo-

lanom“prikazala

komercijalnoaudiovizuel-

nukomunikacijukojanije

bila jasnoprepoznatljiva.

Donepravilnostikojasedesi-

la tokom emitovanja emisije

„Pčelica“ Agencija za elek-

tronske medije je došla re-

dovnimmonitoringom.

-Zaključuje seda je emitova-

njem predmetnih sadržaja

emiter prekršio standarde o

komercijalnim AVM komu-

nikacijama u dijelu zabrane

prikrivene komercijalne au-

diovizuelne komunikacije,

kao i uključivanja plasmana

proizvoda i prikazivanja lo-

gotipa sponzora tokomdječ-

jih programa – navedeno je,

pored ostalog, u obrazlože-

nju.

Kako dodaju, nakon sprove-

denogpostupka i uzuvažava-

nje svih relevantnih činjeni-

ca, direktor Agencije je,

saglasnočl. 140 i 141Zakonao

elektronskimmedijima, do-

nio odluku kojom se emiteru

izriče upravno-nadzorna

mjera - upozorenje i nalaže

da usaglasi emitovanje pro-

gramskih sadržaja sa stan-

dardima definisanimu zako-

nu.

Na emisiju „Za volanom“ po-

žalio se gledalac iz Podgori-

ce, koji je u prigovoru naveo

da je emitter „napravio pre-

kršaj i klasično prikriveno

oglašavanje za promociju

kompanije ‘Voli motors’ i

promocijumodela BMW

ХЗ

sa jasno prikazanim elemen-

tima telepromocije i cijene

kodovlašćenog prodavca“.

- Emitovanjem predmetnih

sadržaja emiter je prekršio

obavezu da telepromocija,

kaovidoglašavanja, odnosno

komercijalne audiovizuelne

komunikacije, mora biti ja-

sno prepoznatljiva - piše u

obrazloženjukojejepotpisao

Džafić.

K. j.

ANKETA:

Nova pozitivna lista ljekova više ne pravi probleme ni građanima ni ljekarima

Odlukaozamjenama

dalapozitivan rezultat

Dodatnu zabunu kod pacijenata izazivalo je i to što je od 1. marta počela i primjena

elektronskog recepta, pa su građani bili uvjereni da je krivac štomoraju da se

vraćaju kod ljekara po novi recept upravo ova novina u zdravstvenomsistemu

istakao da tamo doktor čak

može da nazove apoteku i sa-

opšti im koji je lijek potreban

za pacijenta.

- Vi samo pođete i uzmete. Ri-

jetkokadpišu. Ako imate apo-

teku u kojoj ste redovni paci-

jent, doktor samo na kompju-

teruprepišerecept,auapoteci

znaju koje ljekove uzimate i u

kojoj količini. U Americi je

skuplji, ali je uvezaniji sistem

– rekao jeBoljević.

Juče je uspio, kako je naglasio,

danađe sve što je tražiouapo-

tecibezproblema, a ljekovena

recept je uzimao za člana fa-

milije.

Jelica Čović, koju smo takođe

zatekli ispred apoteke Preko

Morače kazala je da su joj po

novomsistemukapi za oči jef-

tinije – umjesto 14,5 eura ona

ih sada plaća 11,5 eura.

-Ovaj lijek, „galaton“ (zaglau-

kom) ne ide na teret Fonda.

Prepisuje mi ga doktorica, ali

samo mogu da ga kupujem -

objasnila jeČović.

Zadovoljna je i novim siste-

momelektronskog recepta.

- Uzimamu jednoj apoteci ta-

blete za gustinu kostiju. Pri-

mijetila sam da je apotekarka

bez problema ukucala moje

podatke i odmah, bez recepta,

izdala lijek. Sve jetoveomabr-

zo i bez problema odrađeno –

rekla jeČović.

Na konferenciji za novinare,

koju je u petak organizovalo

Ministarstvo zdravlja, saop-

šteno je da će za oko desetak

ljekova kojih sada nema na tr-

žištu, pacijentima biti omogu-

ćeno da uzmu zamjenudok se

ne riješi problem sa snabdje-

vačima.

Ministar Hrapović tada je re-

kao i da su svi farmaceuti i iza-

brani doktori upoznati sa no-

vom listom ljekova, te da su

izabrani ljekari obavezni da

pacijentu propisuju lijek koji

se nalazi na novoj lisiti i ukaže

muda, ukoliko želi lijek sa do-

platne liste, mora da doplati

razlikuu cijeni.

j. B.

RajkoBoljević

Građani zadovoljni novompozitivnomlistom

SvetlanaRadulović

JelicaČović

DejanMarinović

AEM izdao dva upozorenja Televiziji Vijesti

ZgradaAgencijezaelektronske

medije

Prikriveno

oglašavanje

Izvještaj Ministarstva poljoprivrede o eksploataciji pijeska i šljunka

Zagodinu tri krivične i

jednaprekršajnaprijava

Uaprilu2017.uvedenmoratorijumnaeksploatacijušljunkaipijeskaizrijeka