Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 14. mart 2018.

Društvo

ve nasilja koji su se dogodili u

tomgradu.

- Prije godinu i po u Pljevljima

sedesiloubistvojednenašeko-

risnice. Njen bivši muž je ubio

njenog supruga i ubio je nju u

prostoru u kojem je boravilo

njeno dvoje djece na način da

joj je 22metka ispalio u glavu -

podsjetila je ona.

Talović jekazala i danikakoni-

jesu zadovoljni lokalnim insti-

tucijama i predstavnicima ,,ko-

ji štite nasilnike“.

- Imamo i slučaj nasilja uporo-

dici -muž tučeženudržalicom

od sjekire, vješao je, ali mani-

puliše djecom na način da mu

Centar za socijalni rad odobri

da uzme djecu iz našeg skloni-

štadaihvidiidadijeteoddevet

godina bude saslušano u poli-

ciji bez prisustva socijalnog

radnika ili dječjeg psihologa.

Tonijedobro-reklajeonaido-

daladajezakonskiokvirdobar,

ali je primjena loša.

Ministar rada Kemal Purišić

istakao je da država ima dobre

institucionalne mehanizme ka-

da je riječ o reakcijama na nasi-

lje nad djecom. Pojasnio je da u

centrimaza socijalni radpostoji

dežurni stručni radnik koji radi

24 sata i reaguje poprijavama.

-Pozivamsvedaprijavenasilje

- istakao je on.

Podsjetio je da je u centrima za

socijalni rad registrovano 448

prijava nasilja, te da je u 87 od-

sto riječ o porodičnomnasilju,

a samo u 13 odsto vanporodič-

nom.

- Nemamo nijedan prijavljen

slučaj nasilja na internetu. Fi-

zičkog nasilja nad djecom je 18

odsto, seksualnog tri, emocio-

nalnog 25, a zanemarivanje

djece je zabilježeno u 37 odsto

slučajeva – istakao je on.

Saslušanje ministara inicirale

su tri nevladine organizacije –

„Snažna mama“ iz Bijelog Po-

lja,Otvorenicentar„Bonafide“

iz Pljevalja i SOS telefon za že-

ne i djecu žrtve nasilja izPlava.

N. Đ.

PODGORICA

Organizova-

njemskupapotpisnikapeti-

cije zaponištenje svihneza-

konitihupisaSrpske

pravoslavne crkvenadcrno-

gorskimmanastirima i cr-

kvama i njihovovraćanjeu

vlasništvodržavi Crnoj Gori

namjerakoordinacionog ti-

ma jeda javnosti i državnim

organimapokažuenergiju

koja seusmjerilana akciju

zaštite crnogorskogkultur-

nog i duhovnognasljeđa.

- Savjet za praćenje sprovo-

đenja građanske peticije je

kaoprvuodsvojihaktivnosti,

nakon formiranja, preuzeo

organizaciju velikog skupa

potpisinikapeticije, koji ćese

održati u Podgorici. Došlo je

vrijemedapotvrdimoonošto

je 21. maja 2006. godine, na

demokratski i civilizovanna-

čin, stečeno i obnovljeno, a to

je nezavisnost koju je cijeli

svijet priznao – kazala je Po-

bjedi predsjednica Savjeta,

rediteljkaAnaVukotić.

Ona ističe kako je očigledno

da posao počet tog dana nije

završen.

- Zato je ovaj skup jedanmir-

ni, građanski, ali i odlučan

apel građanaCrneGore i nje-

nedijaspore, dabašna stogo-

dišnjicu od bespravnog uki-

danja crnogorske države i

crkve ovo pitanje statusa cr-

nogorskihmanastira i crkava

iostalenematerijalnekultur-

ne baštine napokon riješi i

vrati uvlasnistvodržave. Bez

toga nema zaokruživanja cr-

nogorskog nacionalnog

identiteta i nezavisnosti. Bez

toga nema ni građanskog

društva i odvojenosti crkve

od države, što je zagaranto-

vano Ustavom. To je interes

svihgrađanaCrneGore–na-

glasila jeVukotić.

Peticija,kakojekazala,ujedi-

njuje sve dobromisleće ljude

bez obzira na nacionalno i

vjersko opredjeljenje.

- One kojima jeCrnaGora na

srcu, njena multikultural-

nost i multikonfesionalnost,

uzahtjevuda živimou svojoj

kući dostojanstveno, da bu-

demo svoji na svome, da is-

punimo amanet svojih pre-

daka i gradimo izvjesniju

budućnost i mirniju i stabil-

niju Crnu Goru. Cijela

konferencija i naš

nov i v i zue l n i

identitet ozna-

č e n j e t om

snažnom ri-

ječjukojabudi, ali i opominje

– AMANET – istakla je naša

sagovornica.

Vukotić navodi da je peticija

reakcija običnog građanina

„koji osjeća nešto u gru-

dima i budi određenu

svijest, ali i emociju“.

- Na ličnomplanu, ona

budi emocije nekih

koji su još živi, a čiji su

roditelji gradili te cr-

kve ličnim sredstvima.

A na kolektivnom planu

svijest da je ovo pi-

tanje sa-

zrelo da

napo-

kondođenaagendudruštve-

nih pitanja koja zahtijevaju

rješavanje – rekla jeVukotić.

Peticiju je pokrenula

grupa građana iz di-

jaspore i ona jena-

išla na veliku po-

dršku, nakon

čegajeuslijedilo

i konstituisanje

Savjeta koji će

pratiti tok potpi-

sivanja ovog do-

kumenta.

K.K.

PODGORICA

Univerzitet

CrneGore senijenašaona

listi posljednjeg rangiranja

univerzitetapobrojuGo-

ogleScholar citata, jer, pre-

maobrazloženjukoje sudo-

bili odCybermetricsa, naša

visokoškolskaustanovako-

risti nacionalni ac.medo-

men, odnosno sve e-mail

adrese istraživačapripadaju

ovomdomenukoji Cyber-

metrics nemožedaljepove-

zivati saUCG iz tehničkhra-

zloga.

Pobjeda je juče objavila infor-

maciju da UCG nije rangiran

na ovoj listi, koja mjeri citira-

nost akademskihradova i dru-

gihdokumenata naučnika.

IzUCGjučesusaopštilidabiu

narednom periodu trebalo da

koriste poddomen

ucg.ac.me

domen, kako bi se sve e-mail

adresepovezale sawebdome-

nomUniverzitetaCrneGore.

- Dostignuća istraživača sa

Univerziteta Crne Gore valo-

rizovana kroz broj citata na

Google Scholaru trenutno

iznosi 51.830, sa registrovanih

246naloga - saopštili suoni.

U prethodnom izvještaju koji

jebiodostupanu julu2017. go-

dine, a na kojem je UCG bio

rangiranna 1594. poziciji, broj

citata je, podsjećaju, iznosio

19.937.

-Nakonpreduzetihaktivnosti

na nivou cijelog Univerziteta

u cilju povećanja vidljivosti

naših istraživača, broj citata

istraživačasaUniverzitetaCr-

ne Gore je povećan za čak

31.893 kada se sagleda period

od jula 2017. godine do marta

2018. godine–naglasili suoni i

dodali da jeUCGdo sadakori-

stio

ac.me

domen iz razloga

što je bio tehnički administra-

torovognacionalnogakadem-

skog domena.

N.Đ.

PODGORICA

Osnovne

škole „Sutjeska“uPodgo-

rici, „18. oktobar“uBioču

i „MihailoŽugić“uPljev-

ljima, kao i vrtić „Radmila

Nedić“uBeranama re-

konstruisaće se izdonaci-

jeSAD-a, čija jevrijed-

nost 550.000eura.

Na školskoj zgradi u Bioču,

kako je saopšteno iz Mini-

starstva prosvjete, radovi

su već počeli. Izvođač je

izabran međunarodnim

tenderom, a uskoro se oče-

kuje da radovi počnu i u

Školi „Sutjeska“ u Podgori-

ci, a za objekte na sjeveru

radovisupredviđenitokom

ljetnjihmjeseci.

- Na zgradi Škole „18. okto-

bar“ radiće se novi toaleti,

izgradiće se prostorije za

boravak djece predškol-

skog uzrasta sa malom ku-

hinjom, zamijeniće se svi

prozori i podovi u fiskul-

turnoj sali. Na zgradi Škole

„Sutjeska“ renoviraće se

krov –piše u saopštenju.

I na zgradi vrtića uBerana-

ma planirano je kompletno

renoviranje krova, zatim

zamjena prozora i poprav-

kena fasadi. Istoćebiti ura-

đeno i na objektu Škole

„Mihailo Žugić“ u kojoj će

se, pored toga, urediti zido-

vi, podovi, fasada, zamije-

niti električne instalacije.

K.J.

Ana Vukotić očekuje da će imovina koja je u vlasništvu SPC biti vraćena državi

Put dozaokruživanja

nacionalnog identiteta

Iz Univerziteta Crne Gore objasnili zašto ih nema na prestižnoj listi

Domenkrivšto

ihneprepoznaju

PODGORICA

Uprava za

bezbjednost hrane, veterinu

i fitosanitarneposlovepo-

zvala je sveuvoznike i distri-

butere sredstava za zaštitu

biljaunašoj državi koji do

sadanijesudostavili podat-

ke iz evidencijeoprometu

sredstava za zaštitubiljana

veliko imalo, da toučinedo

krajaovogmjeseca.

Kako je saopšteno, uvoznici i

distributeri imaju zakonsku

obavezuda daju te podatke.

- Podaci se dostavljaju radi

uređenja prometa, nadzora

nad prometom sredstava za

zaštitubiljaidostizanjeciljeva

održive upotrebe sredsta za

zaštitubilja,kaoiunapređenja

sistema koji se odnosi na stati-

stikusredstava zazaštitubilja,

odnosno prikupljanje podata-

ka i informacija o sredstvima

za zaštitu bilja - navedeno je u

saopštenju.

Kako dodaju, Zakon o sred-

stvimazazaštitubiljapropisu-

je da je distributer sredstava

za zaštitu bilja u obavezi da

evidentira sve što proda i da te

podatkeidostaviorganuupra-

ve.

K.J.

ZgradaRektorataUCG

SAD donirale 550.000 eura za obrazovne ustanove

Počeli radovi

na školi uBioču

kupštini

silje

čniji

vraćanje doživotne kazne za teška kri-

vična djela nad djecom, te je kazao da

vjeruje da će je podržati poslanici.

- Vjerujemda će pravda na neki način

biti zadovoljena – kazao je on.

Pavlovogzakona

Radoje Novović iz

Zavoda za školstvo pod-

sjetio je na neka ranija

istraživanja o nasilju u

školama, te je istakao da

je 2006. godine svako

drugo dijete u Crnoj Gori

doživjelo neku vrstu

nasilja. To je, kazao je on,

bio alarmantan podatak.

Podaci iz 2011. godine

pokazuju da je došlo do

drastičnog pada nasilja

– na 24 odsto. Godinu

kasnije 2012. utvrđeno je

da je u Crnoj Gori svaki

četvrti učenik doživio

neku vrstu nasilja, a 2014.

zabilježeno je da je svako

peto dijete doživjelo

neku vrstu nasilja.

- Uvijek je najprisutnije

psihološko nasilje, na

drugommjestu je socijal-

na izolacija, a na trećem

izičko nasilje - rekao je

on.

Statistika

AnaVukotić

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i tosanitarne poslove

Dostaviti podatkeo

prometusredstava

za zaštitubilja