Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 14. mart 2018.

Ekonomija/Društvo

BAR

LukaBar jeuspostavi-

la saradnju saSaobraćajnim

institutomizBeograda

(CIP) radi dobijanja ek-

spertskogmišljenja zaprio-

ritetneprojekte, saopšteno

je izLukeBar.

Predstavnici CIP-a su na sa-

stanku prošle sedmice dogo-

vorili sa direktorom Luke mr

ZarijomFranovićemda do 16.

marta dostave ekspertskomi-

šljenje o nužnosti nastavka

sanacije nestabilne sjeverne

padine brda Volujica, u cilju

zaštite infrastrukturnih i su-

prastrukturnih objekata u

podnožjubrda.Dostavljeni su

im projektni zadaci za izradu

glavnog projekta produžetka

postojećeg doka na obali Vo-

lujica i za rekonstrukciju po-

stojećegdoka.Projektnizada-

ci su dijelom urađeni na

osnovu postojeće dokumen-

tacije Luke, uz konsultacije

predstavnika CIP-a i lučkih

menadžera. Potencijalni pre-

tovar tereta na obali Volujica,

nakon stavljanja u funkciju

svih kapaciteta, bio bi do tri

miliona tona.

Osim toga, kako je saopšteno,

od velikog značaja je projek-

tni zadatak za izradu projek-

tne dokumentacije za produ-

ženje operativne obale na

putničkomterminalu.

- Menadžment Luke Bar, u

sklopu nove poslovne politi-

ke, vizije razvoja i valorizacije

svih kapaciteta, preduzima

sve potrebne mjere i korake.

Jedan od njih je uspostavlja-

nje saradnje sa eminentnim

institucijama kakva je CIP i

rješavanjedugogodišnjihpro-

blema koji su barijera novim

poslovnim aranžmanima koji

će obezbijediti finansijske be-

nefite ne samo za kompaniju,

već i za državu – saopšteno je

izLukeBar.

R.E.

Luka Bar naručila projektne zadatke od CIP-a

Povećavajupretovar

robenaobali Volujica

PODGORICA

Poljska avio-

kompanijaLOTuspostaviće

od 1. junanovuredovnu lini-

juna relaciji Podgorica–

Varšava.

-Od1. junaavioni LOT-a letje-

će četiri puta i to petkom, su-

botom, nedjeljom i ponedjelj-

kom. Od 1. jula letjeće šest

puta sedmično i to svakimda-

nom osim srijede – rekla je

menadžerka prodaje LOT-a

za tržište Crne Gore i Srbije

Mirjana Krunić na konferen-

ciji zanovinareorganizovanoj

u poljskoj ambasadi u Podgo-

rici.

Ponedjeljkom, utorkom i pet-

komizVaršavesekrećeu13.45

sati, a iz Podgorice u 16.35.

Četvrtkom, subotom i nedje-

ljom iz Varšave se kreće u

10.25, a izPodgoriceu 13.15 sa-

ti - precizirala je Krunić i do-

dala da najniža cijena povrat-

nekartedoVaršave iznosi 200

eura.

Šef PR sektora LOT-a Adrian

Kubicki kazao je da su prošle

godine letjeli jedanput zaVar-

šavu iz Podgorice, a ove će to

biti šest puta.

- Prošle godine naš prioritet

bio jedadovedemopoljske tu-

riste u Crnu Goru na jednu ili

dvije sedmice, a sada će turisti

sve više da dolaze u Crnu Go-

ru, crnogorski putnici će lakše

moći da stignu u nekoliko de-

setina mjesta u Poljskoj - na-

veo jeKubicki.

DirektorAerodromaCrneGo-

re Danilo Orlandić podsjetio

je da smo lani imali 30.000

putnika izPoljske.

- Bitno je da saradnju unapri-

jedimo i težimodaCrnaGora i

Poljska budu povezane preko

Podgorice i Varšave tokom ci-

jele godine. Na taj način se

otvaraju i prekomorska trži-

šta, što je bitno za crnogorske

građane u dijaspori – rekao je

Orlandić.

Menadžerka NTO Svetlana

Tomković podsjetila je da do

prije tri godineCrnaGora nije

imala nijednu avio-liniju sa

Poljskom, a sada je povezana

sa Varšavom, Katovicama i

Vroclavom. Dodala je da je

Poljska jedno od najznačajni-

jih emitivnih tržišta i šansa za

CrnuGorudaprivučeodređe-

ni segment turista sa tog trži-

šta. Podsjetila je da je lani bilo

56.000 turista izPoljske.

S.P.

Poljski LOT uspostavlja redovnu liniju na relaciji Podgorica – Varšava

Najjeftinijapovratna

kartakošta200eura

Niskotarifna avio-kom-

panija Viz er od 18. juna

uvodi letove iz Podgorice

za Varšavu i Katovice,

koji će biti aktivni cijelog

ljeta. Viz er, kako su saop-

štili njeni predstavnici,

započinje najveći proces

širenja poslovanja u svo-

joj istoriji.

- U narednih 17 sedmica

ukupno 21 novi avion

će biti raspoređen po

evropskim vazdušnim

lukama, što će omogućiti

700 dodatnih polazaka

sedmično i 70 novih linija,

među kojima su dvije iz

Crne Gore - navodi se u

saopštenju. Na sajtu kom-

panije najpovoljnija cijena

za liniju Podgorica – Kato-

vice u junu je 20 eura, a

za Katovice – Podgorica

60 eura. Maksimalna cije-

na karte u junu na ovoj

liniji je 145 eura. Za letove

od Podgorice do Varša-

ve u junu najniža cijena

karte je takođe 20 eura, a

od Varšave do Podgorice

70 eura. Maksimalna

cijena karte u junu je 90

eura.

SaVizerom

ujunuod20

do145eura

Sapresa

ObalaVolujica

PODGORICA

Najnoviji po-

daci Zavoda za školstvopo-

kazujuda suuprave školau

posljednjedvije-tri godine

procesuiraleoko300slučaje-

vanasiljaodčega jenajviše

psihološkog, socijalne izola-

cije i fizičkog, a zabilježen je i

jedan ili dva slučaja seksual-

nognasilja.

Ovo je juče saopšteno na kon-

sultativnom saslušanju, pred

članovimaskupštinskogOdbo-

ra za zdravstvo, rad i socijalno

staranje i prosvjete, ministara

rada i socijalnog staranja i pro-

svjeteKemala Purišića i Dami-

ra Šehovića o fizičkomkažnja-

vanju djece i vršnjačkom

nasilju. Ministar Šehović je

istakao da se u gotovo 90 odsto

slučajeva same škole izbore sa

nasiljem, dok u 10 odsto sluča-

jeva postoji potreba da se oni-

ma koji su uzrokovali nasilje ili

posljedicama bave drugi dr-

žavni organi.

ŠKOLA

- I to je nešto što govori o kapa-

citetu obrazovnog sisitema da

senosisaovimproblemom.Je-

smozadovoljni zakonskimrje-

šenjima, procedurama, ali pro-

stora za unapređenje sistema

svakako ima – kazao je Šeho-

vić.

Ispričao je da je urađeno kvali-

tetno uputstvo za škole koje se

bavi podjelom odgovornosti i

postupanjemnaplanupreven-

cijeiuslučajevimapojavenasi-

lja, te da je ono izuzetno važno

zasuzbijanjenasiljauškolama.

- Tu je jasno naznačena i uloga

direktora i stručne službe i na-

stavnika i administrativnog

osoblja o tome kako treba da

reaguju kada se suoče sa poja-

vom nasilja. Oni koji nijesu u

stanju da se nose sa ovim pro-

blemomnemislimdaimajušto

da traže u prosvjeti – istakao je

Šehović i dodao da nasilje nije

samo pitanje škole, nego i po-

rodice i ambijentakoji okružu-

je našu djecu, a za taj ambijent

smo svi odgovorni.

Poslanika Miodraga Raduno-

vića (DPS) zanimalo je da li u

školama postoji dovoljno

stručnjaka,odnosnopedagoga,

psihologa ili socijalnih radnika

imajući uvidudana jednogpe-

dagoga ili psihologa imamo

1.750 djece, na što mu je Šeho-

vić rekaoda je teškoodgovoriti

na topitanje.

- Taj broj nikada nije bio veći,

odnosno nijesmo smanjivali

broj lica koja se bave ovimpro-

blemom... Da li postoji prostor

da se poveća broj stručnih lica

treba zajedno da promislimo,

da vidimo što su benefiti toga

rješenja, a što su troškovi. Tru-

dimo se da sa onim kapaciteti-

makojimaraspolažemouprav-

ljamo na kvalitetan način... Da

li bi bilo bolje da broj tih lica

bude veći, vjerujem da bi – re-

kao jeministar.

Poslanici su tokom diskusije,

takođe, konstatovali da počini-

oci nasilja uglavnom dolaze iz

disfunkcionalnih porodica, te

da je škola pogodno okruženje

gdje se nasilje u nekom obliku

ispoljava.

Poslanik Suad Numanović

podsjetio je da istraživanja po-

kazuju da najmanje jedno od

tri domaćinstva fizički kažnja-

va djecu.

- Problem je i što nedostaje

istraživanje o zastupljenosti

vršnjačkog nasilja među dje-

com- istakao je on.

PORODICA

Direktorica NVO „Bona fida“

iz Pljevalja Sabina Talović je

podsjetila na tragične slučaje-

PODGORICA

Centri izvrsnosti su i dalje

rijetki uJugoistočnoj Evropi, a jednaod

ključnih smetnji urazvojuovihmodelakod

nas jeprevelikaposvećenost univerziteta

teorijskomaspektu, ane istraživanju, što

nije slučaj uZapadnoj Evropi, ocijenila je

ministarkanaukeSanjaDamjanović.

Ona je juče, na poziv Regionalnog savjeta za

saradnju, učestvovala na 4. sastanku donator-

ske podrške za Zapadni Balkan u Briselu. Da-

mjanović je naglasila da je institut za održive

tehnologije u Jugoistočnoj Evropi, inicijativa

kojujepokrenuoresornačijemječelu,primjer

centra izvrsnosti velikih razmjera. Podršku

ovojideji,potpisivanjemDeklaracijeonamjeri

u CERN-u 25. oktobra prošle godine, dale su

Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Make-

donija,Kosovo,Albanija iBugarska, doksuHr-

vatska i Grčkauzele status zemljeposmatrača.

Izgradnju instituta podržala je i Evropska ko-

misija, kao imnogobrojne istraživačke institu-

cije širomEvrope i u svijetu (CERN, Međuna-

rodna agencija za atomsku energiju, Evropska

svemirska agencija...). Prema riječima Damja-

nović,„istinskameđunarodnasaradnja,kojubi

ovakav institut omogućio, ne bi značila samo

napredak u oblasti nauke i istraživanja, već bi

snažnouticalanacjelokupnuekonomskusitu-

acijuu regionu“.

Istakla je da će hadronska kancer terapija pro-

tonima i teškimjonimanajvjerovatnijebiti op-

cija za koju će se odlučiti uovomprojektu.

- Ovako zamišljen institut bio bi jedinstven jer

je planirano da čak 50 odsto aktivnosti bude

posvećeno istraživanju, a 50 odsto liječenju

pacijenata –objasnila jeDamjanović.

J.B.

Ministarka nauke na sastanku donatorske podrške za Zapadni Balkan

Morajuse razvijati istraživačke

pozicijenauniverzitetima

REGIONALNASARADNJAKLJUČNA:

Sa sastanka

Konsultativno saslušanjeministara rada i prosvjete u

Odgovor nan

morabiti odl

Poslanik Andrija Popović (LP) pod-

sjetio je na nedavno ubistvo petnae-

stomjesečnog dječaka zbog čega je

dostavljena Skupštini peticija da se

usvoji ,,Pavlov zakon“, kojim se traži

Očekujeusvajanj

NASILNICIUGLAVNOMDOLAZEIZDISFUNKCIONALNIH

PORODICA:

Sakonsultativnog saslušanja