Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 14. mart 2018.

Ekonomija

gor Noveljić

đenje dijela voda rijeke Ze-

teuKrupac?

NOVELJIĆ:

Da.UHEplani-

ramo ugradnju osmog agre-

gata snage58,5megavata, što

će koštati 23 miliona eura.

Procjenegovoredanamjeza

prevođenje dijela Zete u

Krupac i spajanjete i akumu-

lacije Slano potrebno 27 mi-

liona. U toku su razgovori sa

konsultantskom kompani-

jomLahmeyer International

o pripremi tenderske doku-

mentacije za ugradnju

osmog agregata i tehničke

dokumentacije građevin-

skog dijela. Što se tiče prevo-

đenja Zete uKrupac, ove go-

dinetrebadaseusvojistudija

lokacije. EPCGovomprojek-

tuposvećujeposebnupažnju

ne samo zbog optimizacije

proizvodnje, već i zato što se

očekuje otklanjanje svih

ekološkihizazovaokojima je

bilo riječi i potvrdi da će se

realizovati ekološki prihvat-

ljivo rješenje.

POBJEDA:

Nedavno je pot-

pisan ugovor o izradi doku-

mentacije za HE „Komarni-

ca“,kadabitrebaloočekivati

početakradova i štoćereali-

zacijaovogprojektadonijeti

uenergetskomsmislu?

NOVELJIĆ:

Taj se projekat

realizuje saglasno ugovoru o

dugoročnoj poslovno-teh-

ničkoj saradnji EPCG i Elek-

troprivrede Srbije. Naša

obaveza je da obezbijedimo

51 odsto potrebnih finan-

sijskih sredstava. Izgradnja

HE „Komarnica“, inače,

predviđena je strategijama

energetikeiodrživograzvoja

CrneGore do 2030. godine.

Ugovoromkoji smopotpisali

početkom februara sa kon-

zorcijumom beogradskih

kompanija Institut za vodo-

privredu „Jaroslav Černi“ i

Energoprojekt-Hidroinžen-

jering predviđena je izrada

idejnogprojektasapratećom

dokumentacijom za potrebe

izgradnje HE „Komarnica“.

Posao je vrijedan 1,6 miliona

eura, a realizovaće se u dvije

faze. Rok za završetak je 15

mjeseci. U okviru prve faze

planirana je izrada optimi-

zacione analize i potrebnih

podloga, dok će u drugoj fazi

biti izrađen idejni projekat,

studija opravdanosti i elabo-

rat o procjeni uticaja na

životnu sredinu.

Izgradnja HE ,,Komarnica“

planirana jenaprofiluLonci,

45 kilometara uzvodno od

HE „Piva“. Instalisana snaga

je168megavata, saukupnom

godišnjom proizvodnjom

230gigavatsati.Opravdanost

izgradnje, cijena i tehničke

karakteristike HE „Komar-

nica“ biće poznati po završ-

etku i usvajanju idejnog pro-

jekta i studije opravdanosti.

J. RABRENOVIĆ

Planirane investicije

obuhvataju rekonstrukciju

prvog bloka TE, deponije

šljake i dvije HE,

prevođenje dijela vode

Zete u Krupac, izradu

dokumentacije za drugi

blok TE i HE Komarnica

naEPCG

miliona

POBJEDA:

Kako vidite poziciju EPCGna regionalnom

energetskomtržištu i kako će na to uticati puštanje u

funkciju podmorskog kabla do Italije?

NOVELJIĆ:

Uzimajući u obzir otvaranje tržišta električne

energije i ulazak novih snabdjevača, namjera EPCG je

da modernizacijom i uvećanjemproizvodnih kapaciteta

obezbijedi aktivno učešće i poziciju ozbiljnog igrača na

regionalnom tržištu.

Nastojaćemo da proširimo portfolio Direkcije za uprav-

ljanje energijom, odnosno obezbijedimo prisustvo u

više tržišnih oblasti. Zadaci Direkcije su da što bolje eko-

nomski valorizuje proizvodnju i pokrije obaveze EPCG

prema kupcima. Osim trgovine standardnimproduktima,

najavljeno je formiranje regionalnog tržišta za pružanje

pomoćnih i sistemskih usluga, na kome će EPCG imati

značajnu ulogu s obziromna to da raspolažemo leksibil-

nimhidroelektranama. Nadam se da ćemo se ubrzo regi-

strovati na SEEPEX berzi, koja će nampribližiti partnere iz

centralne i istočne Evrope i omogućiti bolju valorizaciju

portfolija. Plan za 2018. godinu predviđa završno tehničko

opremanje Trading centra i dispečerske sale, kao i nabav-

ku softverskih paketa.

Pozicioniranjenatržištu

PODGORICA

Prema

nezvaničnimprocjenama,

30odstoukupnogprometau

turizmu jeu sivoj zoni, a slič-

no jeuzemljama regiona,

ocijenili suuMinistarstvu

održivog razvoja i turizma.

To bi značilo da je u sivoj zoni

do 300miliona eura.

Iz ministarstva su kazali Poi-

bjedi da se siva zona javlja u

gotovo svim segmentima tu-

rizma, kroz neregistrovanje

djelatnosti, neevidentiranje

prometa, nelegalan rad pri-

vremenih objekata, nelegalan

rad turističkih agencija, nele-

galno izdavanje privatnog

smještaja, prodaja karata na

šetalištima, pružanje usluga u

okviru rafting i avanturistič-

kog turizma, nelegalan rad tu-

rističkih vodiča, neizdavanje

računa za usluge i dr.

PROBLEM

Kažu da, u saradnji sa Upra-

vom za inspekcijske poslove i

drugim institucijama, pomno

prate ovu oblast, koja uz ko-

munalnu nehigijenu pred-

stavljanajveći problemdoma-

ćeg turizma. Očekuju da će se

borba protiv sive ekonomije

pojačati primjenom zakona o

turizmu I o planiranju I iz-

gradnji, komji su doneseni la-

ni.

-Zakonoturizmupredviđa in-

tenzivne inspekcijske kontro-

le, zabranu rada, pečačenje

objekata I prekršajne postuo-

ke - kazali su izMORT-a I na-

glasilidasuturističkeagencije

dužne da goste povedu u

objekte koji ispunjavaju uslo-

ve za obavljanje djelatnosti.

Uz to, turistički vodiči koji ni-

jesu zaposleni u agencijama

treba da se upišu u CRPS, dok

će svi subjekti i objekti u obla-

sti turizma i ugostiteljstva biti

upisani u Centralni turistički

registar.

- Kroz segment legalizacije

bespravnih objekata očekuje-

modaćeseobjektikojisekori-

ste za nelegalno izdavanje

smještaja uvesti u legalne to-

kove - kazali su izMORT-ana-

glašavajući da su i privrednici

koji su imali rješenja o privre-

menomradudužni da dostave

dokaz da je pokrenut postu-

pak za legalizacije. U suprot-

nom odobrenje za obavljanje

djelatnosti će imbiti oduzeto.

BIZNIS BARIJERA

- Imajućiuviduda jesivaEko-

nomija biznis barijera, Vlada

je formirala i komisiju za nje-

no suzbijanje I godišnjedono-

si akcioni plan za borbuprotiv

poslovanja na crno, koji koor-

dinira radPoreske IUprave za

inspekcijske poslove, koja to-

komsezonevrši pojačani nad-

zor – rekli su kiz MORT-a I

poručili da će ove godine na-

staviti odlučnu borbu protiv

sive ekonomije.

N.KOVAČEVIĆ

Ministarstvo održivog razvoja i turizma protiv rada na crno

Usivoj zoni 300miliona

IzMORT- a

najavljuju rat sivoj

ekonomiji, koju

uz komunalnu

nehigijenu

smatraju

najvećim

neprijateljem

turizma

Iz MORT-a su najavili da će ove godine pratiti internet saj-

tove za oglašavanje smještaja I sankcionisati vlasnike koji

nijesu registrovani.

- Cilj ovih akcija je obezbjeđivanje istih uslova za sve izdava-

oce smještaja, kako se ne bi stvarala nelojalna konkurencija

i kako bi se povećao standard u privrednoj grani i stvorili

uslovi za ostvarenje značajnijih prihoda od poreza i taksi,

koji se mogu koristiti za infrastrukturna ulaganja i promociju

destinacije, što će donijeti bene ite i samomprivatnom sek-

toru - kazali su iz MORT-a.

Pratićeinternetsajtoveza

oglašavanjesmještaja

Iz MORT-a najavljuju da

će u cilju suzbijanja sive

ekonomije preduzimati

i mjere za unapređenje

sistema inspekcijskog

nadzora. To znači da će

jačati inspekcijske organe

na državnom i lokalnom

nivou, te unaprijediti

sistem iskalizacije, odno-

sno uvesti model elek-

tronske iskalizacije, kako

bi se podaci o poslovnim

aktivnostima mogli

kontrolisati u realnom

vremenu.

Jačanje

inspekcije

PODGORICA

NTO i Mini-

starstvo turizma, u saradnji sa

crnogorskom ambasadomu

Rusiji, predstavlja turističku

ponudu na najvećem sajmu

turizma u Moskvi, koji se

održava od 13. do 15. marta.

Montenegro erlajnz je naja-

vio povećan broj letova iz

Moskve i Sankt Peterburga

ka Tivtu od 25. marta do

28. oktobra, a deset ruskih

avio-prevoznika najavljuje

dodatne rotacije ka Crnoj Gori

tokom ljetnje sezone.

N. K.

Sajam turizma uMoskvi

Više

letova

izRusije

PODGORICA

Vlada jeodlučnaunamjeri

daunaprijedi efikasnost radaPoreskeup-

rave, zbog čega sudogovoreni projekti saSv-

jetskombankomi Evropskomkomisijom,

kazao jeministar finansijaDarkoRadunović

na sastanku saTADAT(TaxAdministration

DiagnosticAssessmentTool)misijomMMF,

kojupredvodi šefica LusilaMekloklin.

Misija boravi unašoj zemlji zbogpružanja teh-

ničke podrške u izradi strategije rada PU za

naredni četvorogodišnji period. Razgovarano

je i o novom planu tehničke podrške MMF-a

našoj zemlji zaperiod2019-2022, koji finansira

EK.

M.P.M.

Ministar nansija se sastao sa TADATmisijomMMF-a

Unaprijediti efikasnost Poreskeuprave

Turisti

Sa sastanka