Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 14. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Na tenderu

za izradu idejnogprojekta

ekološke rekonstrukcije ter-

moelektranepobijedila je

njemačkakompanijaSteag

EnergyServices, saopšteno

je izElektroprivrede.

-Kompanija jeuvlasništvu in-

dustrijske grupe iz Esena

Steag, specijalizovane za kon-

vencionalne, nuklearne i ob-

novljive izvore energije, koja

posluje u 80 zemalja i jedan je

od najvećih proizvođača u

Njemačkoj, sa elektranama

ukupne instalisane snage

sedamhiljadamegavata - rekli

su izEPCG.

Potpisivanje ugovora sa

njemačkom kompanijom

očekuje se unarednihdana.

- Dolazak ove renomirane

kompanije garantuje da će se

planirana rekonstrukcija pr-

vog bloka obaviti u skladu sa

najnovijim standardima i teh-

nologijama, čimećeseobezbi-

jediti stabilan i siguran radTE

u narednih nekoliko decenija

–ocijenili su izEPCG.

EPCG je odlučila da uloži 40

miliona eura u ekološku re-

konstrukciju postojećeg blo-

ka, koja bi trebalo da se završi

do 2021. godine.

S.P.

Na tenderu EPCG pobijedila kompanija

Steag energy services

Njemci prave

idejni projekat

rekonstrukcijeTE

PODGORICA

PlanElek-

troprivrede jedaunared-

nihpet godina realizujemo

projekteukupnevrijedno-

sti 170miliona eura, izjavio

je izvršni direktor tekom-

panije IgorNoveljić.

On je u intervjuu Pobjedi ka-

zao da izdvaja ekološku sana-

cijuprvogblokaTE„Pljevlja“,

uz rekultivaciju postojeće de-

ponije šljake i pepela, koju će

nastaviti da koriste, ali uz pu-

nopoštovanje ekoloških stan-

darda.

-Samozaovadvavezanapro-

jekta, čija realizacija će omo-

gućiti nastavak valorizacije

termoenergetskog komplek-

sa u Pljevljima, do 2022. iz-

dvojićemo 60 miliona eura.

To će omogućiti da prvi blok

radi još 20 godina. Nijesmo

odustali ni od izgradnje dru-

gog termo bloka, pa ćemo

izradu projektne dokumen-

tacije platiti 1,4miliona – na-

veo jeNoveljić.

Naglasio je da je od izuzetne

važnosti za EPCG rekon-

strukcijaimodernizacijadvi-

jevelikehidroelektrane,uku-

pne vrijednosti 40 miliona

eura. Za prevođenja dijela

vode rijekeZeteuhidroener-

getski sistem „Perućica“

predviđeno je 27 miliona eu-

ra.

- Izdvojio bih izradu investi-

ciono-tehničke dokumenta-

cije za izgradnjuHE Komar-

nicakojaćekoštati1,6miliona

eura – naveo je Noveljić i na-

glasio da je uvjerenda će rea-

lizacija ovog investicionog

plana donijeti benefite u

energetskom i ekološkom

smislu.

- Osim što ćemo obezbijediti

izuzetnupogonskuspremnost

elektrana, sigurnost i pouzda-

nost uradu i većubezbjednost

radnika, doprinijećemno po-

boljšanju stanja životne sredi-

ne u Pljevljima – naveo je No-

veljić.

POBJEDA:

Kakav je redo-

sljed i dinamika poteza re-

konstrukcije postojećeg

bloka?

NOVELJIĆ:

Ta rekonstruk-

cija, procijenjene vrijednosti

40 miliona eura, omogućiće

dalji rad termoenergetskog

kompleksa u Pljevljima i

obezbijediti poštovanja na-

jstrožijih parametara zaštite

okolinepredviđenihnajnovi-

jom odlukomEU iz 2017. go-

dine.Timećemoobezbijediti

pouzdanost u radu elektro-

energetskog sistema Crne

Gore, čijoj stabilnosti u znat-

noj mjeri doprinosi TE Plje-

vlja, kao bazna elektrana, ko-

ja najveći značaj ima u

pokrivanjukonstantnogdija-

grama opterećenja. Projekat

obuhvata izgradnju sistema

za odsumporavanje, za de-

nitrifikaciju, unapređenje ra-

da elektrofilterskog postro-

jenja kao i izgradnju sistema

za tretman otpadnih voda.

Planirano je da idejni pro-

jekat bude izrađen i revido-

vanuovoj godini, uzdobijan-

je saglasnosti na elaborat o

procjeni uticaja na životnu

sredinu. Objavljivanje tende-

ra za izradu glavnog projekta

sa izvođenjem radova plan-

irano je za IV kvartal 2018, a

izrada glavnog projekta i iz-

vođenjeradova trebadabude

realizovano od naredne do

2021.

POBJEDA:

Koliko će re-

konstrukcija postojećeg

blokairekultivacijadeponi-

je Maljevac uticati na sma-

njenje zagađenosti u Pljev-

ljima?

NOVELJIĆ:

Planiramo da, u

saradnjisaVladomiopštinom

Pljevlja, učestvujemo u topli-

fikaciji grada, čime će biti

smanjena količina emisije iz

individualnih ložištaugradu i

znatno poboljšana ekološka

situacija uPljevljima.

TE jepredviđenakaotoplotni

izvor za grijanje grada, pred-

viđeno je oduzimanje toplote

iz sistema turbine, izmjen-

jivačitoplote,pumpnastanica

kao i rezervni izvor uvidupo-

moćne kotlarnice.

Po fazama ćemo rekultivisati

i postojeću deponiju Malje-

vac uz primjenu i poštovanje

svihmjera i propisanih stan-

darda iz oblasti zaštite okoli-

ne. ZaoveaktivnostiEPCGje

opredijelila19milionaeura,u

štajeuračunatotkupzemljiš-

ta i objekata u zaštitnoj zoni

oko deponije u iznosu od pet

miliona eura. U realizaciji

ovog projekta koristićemo i

kreditnasredstvaizaranžma-

na sa Svjetskombankom.

POBJEDA:

Što će rekon-

strukcija i modernizacija

postojećih hidrocentrala

značiti za EPCG i elektro-

energetski sistem?

NOVELJIĆ:

Drugom fazom

rekonstrukcije HE „Perući-

ca“ i HE „Piva“ produžiće se

radni vijekelektrana, aEPCG

će zadržati većinski portfolio

proizvodnje električne ener-

gije iz obnovljivih izvora.

Obezbijediće se visoka po-

gonska spremnost, sigurnost

i bezbjednost u radu hidroe-

lektrana, automatizovati

upravljanje agregatima, po-

strojenjima i elektranama u

cjelini i omogućiti daljinsko

vođenje iz nadređenog cen-

tra upravljanja elektranom.

Objehidroelektranećeupot-

punosti biti osposobljene za

pružanje pomoćnih i sistem-

skih usluga za elektroener-

getski sistemCrne Gore, kao

što je sekundarna i tercijarna

regulacija i slično.

POBJEDA:

Što podrazumi-

jeva i kad će početi rekon-

strukcijaHE„Piva“?

NOVELJIĆ:

Taj se projekat

finansira iz postojećeg kre-

ditnogaranžmanasanjemač-

komKfWbankom.Narednog

mjeseca očekujemo potpisi-

vanje ugovora za preostalih

devetmiliona eura kredita za

modernizaciju hidromašin-

ske i elektro opreme svih

agregata, postrojenja sop-

stvene potrošnje, kao i siste-

ma upravljanja. Posao će biti

dodijeljen jednoj od četiri

kompanijekojesuučestvova-

le na tenderu – GE Francu-

ska, Andritz Austrija, Voith

Austrija i Litostroj-ABB Slo-

venija. U okviru druge faze

projekta planirana je nabav-

ka savremeneopremezamo-

nitoring brane kao i sanacija

injekcione zavjese.

Važno je istaći da smo lani

uspješno izveli kapitalni re-

mont agregata A1, dok kapi-

talne remonte preostala dva

agregata planiramo tokom

2019. i 2021. godine.

POBJEDA:

Što je predviđe-

no investicionimplanomza

HE „Perućica“, čija realiza-

cija je oročena do 2023. go-

dine?

NOVELJIĆ:

Poseban značaj

u okviru novog investicionog

ciklusa biće posvećen najsta-

rijoj crnogorskoj velikoj elek-

trani HE „Perućica“. Druga

fazaobuhvata rekonstrukciju

i modernizaciju hidromašin-

ske i elektro opreme na agre-

gatima: A5, A6 i A7, rekon-

strukciju kanala „Opačica“ i

„Moštanica“, hidrometrij-

skog profila „Duklov most“,

opreme za hidrološko-hidra-

ulička mjerenja i sistem

upravljanja elektranom. Od

KfW banke smo dobili indi-

kativnu ponudu, a potpisiva-

nje kreditnog ugovora od 29

milionaočekujeseučetvrtom

kvartalu ove godine. Planirali

smoi revitalizacijusvihgene-

ratora i zamjenu blok tran-

sformatora agregataA1-A5.

POBJEDA:

Može li se re-

konstrukcija „Perućice“

shvatiti kao uvod u prevo-

INTERVJU:

Izvršni direktor Elektroprivrede

Zapet god

ulaže 17

POBJEDA:

Koliko su za EPCG interesantna

ulaganja uvjetroelektrane?

NOVELJIĆ:

U Privrednoj komori je nedavno

održana prezentacija o efektima probnog

rada VE ,,Krnovo“, koju sam imao prilike da

pogledam i mislimda je značajna za razvoj

našeg elektro-energetskog sistema. To je

uspješan primjer poboljšanja poslovnog

ambijenta i promovisanja Crne Gore kao inve-

sticione destinacije. EPCG je počela prelimarne

analize u vezi sa izgradnjomVE Gvozd, na

Krnovu, snage do 50megavata. Opština Nikšić

trenutno radi studiju lokacije i nakon analize

ćemo zaključiti da li je to projekat za EPCG.

RazmatrajugradnjuVEGvozd

Rekonstrukcija prvog

bloka, koja će koštati 40

miliona, omogućiće da

postojeća TE radi još

20 godina

PODGORICA

Oslobađanje

vozilaCrvenogkrstaodpore-

zana upotrebumotornihvo-

zilapredložili suposlanici

PredragSekulić,MartaŠće-

panović, AndrijaPopović,

AdrijanVuksanović i Ervin

Ibrahimović. Ovaj porez se

plaćaprilikomregistracije

vozila.

- S obziromna aktivnosti Crve-

nog krsta, smatramo da je real-

no i opravdano da se porez na

motorna vozila ne plaća na ova

vozila - naveli suposlanici uob-

razloženju.

Ovaj predlog bi uskoro trebalo

da se nađe na dnevnom redu

parlamenta.

Plaćanja ovog poreza važećim

zakonom oslobođena su vozila

zdravstvenih ustanova, policije

i vojske, vatrogasna, vozila dip-

lomatskih i konzularnih pred-

stavništava i stranog diplomat-

skog osoblja i međunarodnih

organizacija, specijalna vozila

za obuku vozača sa duplim ko-

mandama, vozila prilagođena

za hendikepirana lica, za pre-

voz umrlih, na elektro pogon i

taksi vozila.

Ovaj porez za vozila do 1.300

kubika je 25 eura, od 1.300 do

1.600 kubika 40 eura, od 1.600

do dvije hiljade 75 eura, od

2.000do2.500kubika220eura,

od2.500do tri hiljade500eura,

od tri do četiri hiljade 750 eura,

odčetiridopethiljada1.000eu-

ra, a preko pet hiljada kubika

1.500 eura. Porez na motocikle

se kreće od 10 do 300 eura. U

važećemzakonusenavodidase

porez na motorna vozila uma-

njujepetodstozasvakunavrše-

nu godinu starosti vozila, s tim

štoukupnoumanjenjenemože

da pređe 50odsto propisane vi-

sine poreza.

M.P.M.

U Skupštinu stigao prijedlog izmjena zakona

VozilaCrvenogkrsta

ćeosloboditi poreza

TEPljevlja