Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 14. mart 2018.

Politika

tavilo se da sadrže falsi kovane potpise

reaguje

mnogih njegovih prijatelja, za

koje zna da su potpisali njego-

ve liste podrške, ne mogu naći

preko veb aplikacije.

Predsjednički kandidat Mar-

ko Milačić kazao je na pres

konferenciji da nije falsifiko-

vao potpise, te da „odbacuje

hajku“.

– Šta se krije iza ove aplikacije i

kakav je softver u pitanju? Da li

jatrebaposlije30godinakrimi-

nogenog režima da vjerujem

softveru koji se nalazi na sajtu

DIK-a - rekao jeMilačić i naja-

vio da će preko advokatskog ti-

ma odgovoriti na napade.

– Pošteno smo sakupili potpi-

se.Zarnekomislidasmotoliko

nenormalni da falsifikujemo

potpisJovanaVučurovića ine-

kih drugih. DPS je svoje ma-

hinacije prenio u domen apli-

kacija, softvera i slično. Režim

želi da ubaci kosku među sve

opozicione kandidate. Oči-

glednosuobmanjivalinaševo-

lontere koji su sakupljali pot-

pise na ulicama, po stanovima,

kućama. Postojimogućnost da

su nam podvaljivali potpise.

Ovo je maslo režima sa DIK-

om- poručio jeMilačić.

Demokratskapartijasocijalista

najoštrije je osudila ponašanje

pojedinih kandidata za pred-

sjednika koji su, kakonavode iz

DPS-a, u odsustvumogućnosti

daprikupedovoljanbroj potpi-

sazakandidaturupristupilifal-

sifikovanjupodataka.

–Ovakavpotezdovoljnogovo-

rionjihovommoralnomiljud-

skom kredibilitetu i integrite-

tu, ali i političkom rejtingu.

Pozivamo sve građane da pro-

vjere da li su impotpisi falsifi-

kovani, te da ukoliko utvrde

zloupotrebuobavijesteotome

DIK, a sve naše članove i sim-

patizere da se jave uOpštinski

odborgradaukojemživekako

bismo im pomogli u preduzi-

manjumjerau skladu sa zako-

nom–navodi se u saopštenju i

izražava uvjerenje da će nad-

ležni organi „adekvatno sank-

cionisati neodgovorno pona-

šanje pojedinaca koji su na

beskrupulozan način zloupo-

trijebili podatke građana“.

I.KOPRIVICA

Poslanici DF-a „podržali“

Miličkovića iMilačića

Poslanik DF-a Slaven Radunović napisao je na svomFejsbuk pro ilu

„da je skandal sa falsi ikovanimpotpisima podrške, koji je samo za

neupućene iznenađenje, najnoviji pokazatelj šta sve koristi režim

kako bi obesmislio izbore i kako bi svojimglavnimprotivnicima omo-

gućio „konkurenciju“ u vidu raznih autsajdera i avanturista“.

– Ustavni sud ukinuo je odredbu o obaveznompotpisivanju podrške

kandidatima za predsjednika pred OIK, kako bi došlo domasovnog

prepisivanja iz biračkog spiska, a samim tim i do poplave kandidata.

Većina ovih „kandidata“ se poziva na čast, poštenje, ugled i slično.

Prilažem samo nekoliko dokaza o krivičnimdjelima iz kojih se vidi da

su prepisivači taj posao radili bahato, pa su zloupotrijebili čak i imena

poslanika i najistaknutijih aktivista DF-a – napisao je Radunović i obja-

vio da su zloupotrijebljeni potpisi Jovana Vučurovića, Nikole Gora-

novića i Želimira Radinovića za kandidaturu Marka Milačića, a Vere

Bulatović za podršku Vasiliju Miličkoviću.

Poslanik DF-a Jovan Vučurović, čiji se potpis našao na listi kandidata

Marka Milačića, kazao je da su „za čitavu zbrku oko falsi ikovanja pot-

pisa odgovorne državne institucije“.

– Kada je ukinuta odluka da se potpisi podrške skupljaju u opštin-

skim izbornim komisijama, otvoren je put za zloupotrebe i falsi i-

kate onima koji žele da se politički dokažu. Upravo zbog te odluke

mi danas imamo anarhiju i zbrku koja svjedoči da u Crnoj Gori ne

postoje nezavisne, nego zarobljene institucije – rekao je Vučurović

novinarima.

PODGORICA

- Predsjed-

nički kandidatDemokrat-

skog fronta i dijela ,,građan-

skeopozicije“Mladen

Bojanićpočeo jekampanju -

na sjednici stranačkihorga-

naNove srpskedemokratije.

Bojanić je prisustvovao sjed-

nici proširenog sastava Izvrš-

nog odbora Nove, kojom je

predsjedavao Milutin Đuka-

nović, aporedčelnikatestran-

ke, članice Demokratskog

fronta, prisustvovali su i pred-

sjednici opštinskih odbora,

objavio je portal IN4S pisanje

Slobode.

Bojanićnijejučeodgovaraona

telefonske pozive i sms poru-

ke redakcije Pobjede, ali pre-

ma pouzdanim saznanjima

našeg lista predsjednički kan-

didat DF-a, Demokrata, SNP-

a i GP Ura prisustvovaće

stranačkim sjednicama

svih konstituenata koji su

gapodržaliupredsjednič-

koj trci.

Zadanas jepredviđenopri-

sustvo Bojanića na sjednici

Izvršnog odbora SNP-a u

proširenomsastavu.

– On je kandidat

koji ima i snagu

i znanje da ru-

kovodi drža-

vom. To je čo-

vjek koji je

zajedno sa gra-

đanima „gutaosu-

zavce“ na protesti-

ma oktobra 2015. Takođe,

njegovo zalaganje protiv NA-

TO integracija prepoznato je

u javnosti.Čovjek jekoji govo-

ri srpskim jezikom, ali isto ta-

ko ima kontakte sa mnogim

evropskimzvaničnicimainje-

guje crnogorske vrijednosti –

rekao je lider Nove Andrija

Mandić predstavljajući Boja-

nića.

Mandić je dodao da DPS ima

velike probleme u svojim re-

dovima zbog ujedinjenja ve-

ćeg dijela opozicije.

– Ovo je istorijski dogovor za

opoziciju u Crnoj Gori. U

DPS-udobroznajukolikojeto

pogubno za njih – rekao je

Mandić.

Da je Bojanić idealno rješenje

za sveopozicionebirače, sma-

tra i potpredsjednikNove Sla-

venRadunović.

– Posebna vrijed-

nost ove kandida-

ture jeste u tome

štosmouspjelida

okupimo različite

stranke iz opozi-

cije u momentu

kad to niko

nijeočekivao.Došlo jedoveli-

kog obrta i očekujem da će

građani to doživjeti kao sti-

mulans i doprinijeti pobjedi

opozicionogkandidata akone

u prvom, onda u drugomkru-

gu, i to ubjedljivo – kazao je

Radunović.

Glavni odbor Gra-

đanskog pokreta

Ura sinoć je po-

držao, kako su

kazali, ,,jedin-

stvenog opo-

zicionog kan-

didataMladena

Bojanića“, u

susret predsjedničkim izbori-

ma zakazanimza 15. april.

U pokretu Ura su još jednom

podsjetili da samo jedinstveni

opozicioni kandidatmože po-

bijeditiDPS,aliidadrugeopo-

zicione partije moraju voditi

računaoopšteminteresu, ane

stranačkomrejtingu.

Bojanić je prihvatajući kandi-

daturu saopštio da kampanja

sa vjerom u uspjeh, jasnih i

nedvosmislenih poruka, liše-

na isprazne politikantske re-

torike, zasnovana na čvrstim

argumentima i umjerenim ri-

ječima garantujepobjedu, bez

obziranasvimaznaneprepre-

ke koje očekuje.

– Vjerujem da su svi slobodni

građani duboko svjesni tre-

nutka u kojem se nalazi Crna

Gora, te sa neskrivenimopti-

mizmom očekujem njihovu

podršku – rekao je Bojanić

prilikom prihvatanja kan-

didature.

N. Z.

PODGORICA

–CrnaGora i

Azerbejdžan sedobropo-

znaju, našedržave suza

kratkovrijemeuspostavile

snažnemeđusobneodnose,

zbog toga jeCrnaGorapo-

slijeTurske zemlja sanajve-

ćimdirektniminvesticijama

Azerbejdžana, jer investito-

ri za svojeprojektebiraju

prijateljske zemlje– istakao

jepredsjednikRepublike

Azerbejdžan IlhamAlijevna

sastanku sapredsjednikom

SkupštineCrneGore Iva-

nomBrajovićem, koji boravi

uzvaničnoj posjeti ovoj dr-

žavi, saopšteno je izkabine-

taBrajovića.

Predsjednik Skupštine Crne

Gore istakao je značaj prija-

teljskihodnosa imeđusobnog

povjerenja za saradnju u svim

oblastima, prevashodno eko-

nomskoj u kojoj postoji još

mnogo prostora za jačanje

prije svega spoljno-trgovin-

skerazmjene.Govorećiostra-

teškim projektima Azerbejd-

žana i Crne Gore, Brajović je

akcentovao turistički kom-

pleks Portonovi i izrazio stav

da će planirano imenovanje

diplomatskog predstavnika

Crne Gore u Bakuu dodatno

olakšati i ubrzati veze naših

država i naroda.

R. P.

PODGORICA

-Odbor za

bezbjednost i odbranu jed-

noglasno jepodržaopred-

logeodlukaoupućivanju

40pripadnikaVojskeCrne

Goreumeđunarodnumi-

sijuuAvganistanu i dva

oficiraumisijuKFOR-ana

Kosovu.

Jučerašnjoj sjednici Odbora

prisustvovalisuministarod-

branePredragBošković i vr-

šilac dužnosti načelnika Ge-

neralštabaVojskeCrneGore

IlijaDaković.

Bošković je naveo da učešće

u međunarodnimmisijama

za pripadnike Vojske pred-

stavlja profesionalni izazov,

azaCrnuGorukredibilitetu

međunarodnimodnosima.

O prijedlozima odluka o

upućivanju do 40 pripadni-

ka Vojske Crne Gore u me-

đunarodnumisiju u Avgani-

stanu i dva štabna oficira u

misiju KFOR na Kosovu,

koje je utvrdio Savjet za od-

branu i bezbjednost počet-

kom februara, izjasniće se

crnogorski parlament. Po-

slanici Demokratskog fron-

ta, koji su sjednici Odbora

prisustvovali u svojstvu go-

stiju, naveli su da slanje ofi-

cira na Kosovo predstavlja

rušenjedobrosusjedskihod-

nosa sa Srbijom, ali i šamar

za građaneCrneGore.

-Ovo je šamar zaonih85od-

sto građana koji se protive

priznanju lažne države Ko-

sovo. Ovom činu su pretho-

dile dvije katastrofalne od-

luke ove vlasti o kojima se

nijekonsultovaonarodikoje

sudonesenesilom.Tosupri-

znanje lažne države Kosovo

i odluka o ulasku Crne Gore

u NATO bez referenduma -

rekao je poslanik DF-a Jo-

vanVučurović.

Njegov partijski kolega Bu-

dimir Aleksić je naveo da

slanjevojnikanaKosovonije

ni racionalna ni korektna

odluka.

- Vi ovimnarušavate dobro-

susjedske odnose između

Crne Gore i Srbije – rekao je

Aleksić.

Đ. Ć.

Predsjednički kandidat većeg dijela opozicije kampanju započeo na sjednici

Izvršnog odbora Nove srpske demokratije

Mandić: Bojanićgutao

suzavacnaprotestima,

protiv jeNATO-a i

govori srpskimjezikom

Narednihdanadogovor

osufinansiranjukampanje

Prema saznanjima Pobjede, narednih dana bi trebalo da

bude postignut dogovor o su inansiranju kampanje pred-

sjedničkog kandidata Mladena Bojanića.

– Bojanić će najveći dio sredstava dobiti od države na osnovu

zakona, a ostatak bi trebalo da inansiraju stranke koje su ga

podržale. Bojanić je na svim sastancima insistirao da to bude

kampanja primjerena teškom ekonomskom trenutku Crne

Gore – rekao je izvor Pobjede.

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović

u posjeti Azerbejdžanu

Alijev:

Crna Gora važan

investicioni partner

Odbor za bezbjednost i odbranu podržao učešće

pripadnika VCG umeđunarodnimmisijama

Zeleno svjetlo za slanje

vojnika umisiju KFOR-a

AndrijaMandić

MladenBojanić