Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 14. mart 2018.

Politika

PODGORICA

-Kandidat za

predsjednika, čiju jekandi-

daturupotvrdilaDržavna iz-

bornakomisija, validan jeda

vodi kampanju i učestvujena

izborima. Onaj konije zado-

voljanodlukomKomisije,

možedauloži ustavnužalbu,

aUstavni sudmože ili dapo-

tvrdi ili dapreinači odluku

DIK-a. Ako seutvrdi dapot-

pisi podrškenijesuvjerodo-

stojni, Ustavni sudmožeda

odlučuje i po službenoj duž-

nosti –kazao je zaPobjedudr

BlagotaMitrić, profesor

ustavnogprava i bivši pred-

sjednikUstavnog suda.

Državna izborna komisija po-

krenula je u ponedjeljak apli-

kaciju

potpisi.dik.co.me

pu-

tem koje građani mogu,

ukucavanjem svog matičnog

broja, provjeriti da li su i kome

dali potpis podrške za pred-

sjedničkukandidaturu.

Ispostavilo se da supotpisi ve-

likog broja građana, među ko-

jima su i pojedini poslanici i

novinari

,zloupotrijebljeni.Na

društvenimmrežama, gotovo

iz minuta u minut, objavljuju

senovislučajevifalsifikovanih

potpisa.Premainformacijama

Pobjede, do sinoć je Centru za

demokmjratsku tranziciju

zvaničnooko400građanapo-

slalo žalbeda su imimena zlo-

upotrijebljenaukampanji pri-

kupljanja potpisa.

U falsifikovanu podršku uvje-

rili smo se i u našoj redakciji –

zamjenicaodgovornoguredni-

kaRadmilaUskoković-Ivanović

i novinar u rubrici za kulturu

Jovan Nikitović ,,podržali su“

Marka Milačića, dok je novi-

narka u dopisničkoj rubrici

IvanaTerzić jučeujutrosazna-

la da se ,,odlučila“ za – Vasilija

Miličkovića.

Interesantno je bilo slušati i

razgovor sa kolegama uDnev-

nimnovinama– zamjenikod-

govorne urednice Goran Po-

pović podržao je Vasilija

Miličkovića, kao i njegova ko-

leginica iz političke rubrike

AmraNikočević.

KOJENADLEŽAN

Rasplet ove nesvakidašnje si-

tuacije, kojaugrožavakredibi-

litet predjedničkih aspiranata

kojima je potvrđena kandida-

tura nije lakopredvidjeti.

- Po mom mišljenju, i proce-

sno-pravno i materijalno-

pravno, kandidature za pred-

sjednika postale su legitimne i

legalne onog trenutka kada ih

je Državna izborna komisija

potvrdila. Sadašnja faktička

situacijajedasuotkrivenipot-

pisi koji nijesu vjerodostojni.

Oni se, međutim, nemogupo-

ništiti od DIK-a, već to može

samonadležni sud, a to je jedi-

noUstavni sud. On donosi od-

luku da li će se ti potpisi pri-

znati - kazao jeMitrić.

Premanjegovimriječima, kada

suupitanju izborni sporovi, je-

dini pravni put za njihovo rje-

šavanje je Ustavni sud koji do-

nosi konačnuodluku, a, kako je

rekao, uporedo se može voditi

krivični postupak pred redov-

nim sudovima protiv onih koji

suučinili krivotvorenje.

SekretarDIK-aVeljoČađeno-

vić za Pobjedu kaže da je Ko-

misija uradila sve što jemogla

– pokrenula je aplikaciju, a za

ostalo je „nemoća, jer nema

zakonska ovlašćenja“. On je

istakao da je velika greška bila

ukidanje odredbe u Zakonu o

izboru odbornika i poslanika

koja je predviđala prikuplja-

nje potpisa predkomisijama.

-KrivaczatojeUstavnisudko-

ji je proglasio taj član neustav-

nim 2016. godine. Da to nije

urađeno, od ovoga ne bi bilo

ništa. Pred Komisijom bi se

građani potpisivali sa ličnom

kartom, aovako smoomogući-

li da kandidat za tako visoku

funkciju u državi može da

švercuje potpise –kazao je on.

Čađenović naglašava da ,,ga-

rantuje da sve što je uneše-

no u softver što je ura-

dila služba DIK-a uz pomoć

službeizSkupštineječistokao

sunce“.

- Dakle, da ne bi bilo zabune,

sve sa lista koje su dostavljene

je unešeno u softver. Sve što je

donešeno u kutijama i fasci-

klama uredno je unešeno. Sad

je najbolja odbrana napad, da

sad na listama nema onih koji

su ih podržali, pa da ispadne

dasoftverubacujenasvojuru-

ku, a to je smiješna priča – ka-

žeČađenović.

ŠTOKAŽEASK

Agencija za zaštitu

ličnih podataka

saopštila je, me-

đutim, da je apli-

kacija za provje-

ru potpisa u

suprotnosti sa

Ust avom, ko j i

jemči pravona taj-

nost glasanja.

- Ukoliko je obav-

ljen uvid u potpise

podrške od ne-

vladinih organizacija, bez sa-

glasnosti onihčiji supodacina

taj način obrađivani i gdje se

kontrolisala vjerodostojnost

podataka, samoUstavni može

odgovoriti da li jeUstavprekr-

šen ili ne. Iskazujem osnovu

sumnje da jeste, jer članom45

Ustava se garantuje tajnost

prilikom glasanja, a za očeki-

vati je da će onaj ko je svojim

potpisompodržaonečijukan-

didaturu, za toga i glasati - sa-

opštio je članSavjetaAgencije

Radenko Lacmanović i naja-

viodaćeAgencijanajvjerovat-

nije do kraja sedmice uputiti

preporuku DIK-u u pravcu

adekvatnije zaštite ličnih po-

dataka na aplikaciji.

KandidatizapredsjednikaCr-

ne Gore, čije su kandidature

potvrđene, i to sa falsifikova-

nimpotpisima, bili su „najgla-

sniji“ u reakcijama.

Negirali su da su zloupotrije-

bili potpise građana, a Vasilije

Miličković je otišao korak da-

lje–podniojekrivičnuprijavu

protivCDT-a iDIK-a i najavio

da će tražiti novčanu nado-

knadu za klevetu. On je saop-

štio da je CDT, preko DIK-a,

„obmanuo javnost informaci-

jamaonavodnomfalsifikova-

njupotpisa podrške“.

NEVJERUJUSOFTVERU

–Odgovorno tvrdimda niti

jedan falsifikat nijesmo na-

pravili – rekao je Miličko-

vić, navodeći da

se imena

ISTRAŽUJEMO:

Što se dešava sa predsjedničkimkandidaturama koje je Državna izborna komisija potvrdila, a ispo

Ustavni sudmorad

CDTpodnioTužilaštvu94prijave

Centar za demokratsku tranziciju predao je Vrhovnomdržavnom tužilaštvu 94

prijave građana koji sumnjaju da su njihovi podaci zloupotrijebljeni za podršku

predsjedničkim kandidatima – saopšteno je iz te NVO.

– Od pokretanja aplikacije za provjeru potpisa podrške, CDT-u se neprestano javlja-

ju građani koji tvrde da nijesu potpisali podršku kandidatima, a njihovi podaci su se

našli u bazi potpisa – kaže se u saopštenju.

Prema njihovim riječima, među građanima čiji su potpisi zloupotrijebljeni su i visoki

partijski funkcioneri, državni službenici, civilni aktivisti, novinari ili članovi njihovih

porodica.

– Pozivamo VDT da brzom i hitnom akcijomutvrdi da li u prikupljanju ličnih podata-

ka i potpisa ima elemenata krivičnog djela – navodi se u saopštenju.

CDT poziva građane da nastave da provjeravaju i prijavljuju zloupotre-

bu ličnih podataka i da zajedničkom akcijom spriječe da se njihovi

podaci nezakonito koriste.

– Ne smijemo dozvoliti da se ostane na samomotkrivanju

ovih slučajeva, već svaki pojedinac koji je prekršio zakon

mora imati pravnu posljedicu – saopšteno je iz CDT-a.

Oni su kazali da ih raduje to što se povodom te masovne

zloupotrebe ličnih podataka oglasila i Agencija za zaštitu

ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, ali da bi

prije javljanja bilo korektno da su provjerili činjenice. Tada

bi znali da DIK nije dozvolila nevladinom sektoru uvid u

potpise, pa bi se možda umjesto tih spekulacija trebalo

baviti odgovoromna pitanje ko i kako je kompromitovao

lične podatke ogromnog broja crnogorskih građana –

dodaje se u saopštenju.

Demokratena listamapodrške

Demokratska Crna Gora saopštila je da je falsi iko-

van potpis funkcionerima i članovima te partije, u

svrhu podrške pojedinimpredsjedničkim kandida-

tima.

– Predsjedniku Opštinskog odbora Plav Marku

Vukoviću falsi ikovan je potpis podrške za Vasilija

Miličkovića, a članu Glavnog odbora Đorđiju Rašo-

viću u korist Marka Milačića. Za Miličkovića učinjen

je falsi ikat potpisa i Velička Tomovića, člana GO,

Ivane Bojović, kandidatkinje za poslanicu i članice

Odbora Glavnog grada, kao i Aleksandra Kneže-

vića, člana Odbora Glavnog grada. To nije sve.

Falsi ikovali su se potpisi funkcionera Demokrata i

u korist Hazbije Kalača. To je urađeno na štetu Ersi-

na Rastodera, odborničkog kandidata Demokrata

u Petnjici. Nažalost, spisak funkcionera i članova

Demokrata koji prijavljuju falsi ikate njihovih potpi-

sa iz sata u sat je sve duži – saopštile su Demokrate.

Kada su u pitanju izborni

sporovi, jedini pravni put za

njihovo rješavanje je Ustavni

sud, a uporedo semože voditi

krivični postupak pred redovnim

sudovima protiv onih koji su

učinili krivotvorenje - kaže

profesor Mitrić. Kandidati za

predsjednikaMilačić i Miličković

juče su oštro negirali da su

zloupotrijebili potpise podrške.

Nakon dva dana više od 400

građana žalilo se Centru za

demokratsku tranziciju zbog

zloupotreba u kampanji

prikupljanja potpisa

Ustavni sud

VasilijeMiličković

MarkoMilačić

BlagotaMitrić