Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 14. mart 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danasnastavljaradovezakva-

litetnije i sigurnijenapajanje

električnomenergijomuviše

opština.Zbogtogapotrošačiu

pojedinimnaseljimaponeko-

likosatineće imati struju.

Bar:

od10do13:30sati (od10do

45minuta) Stari Bar, Stari grad,

Belveder, Baukovo dio Čeluge,

Bartula iRap.

Berane:

od 9 do 14 sati Zaostro;

od 9 do 14:30 sati dioNovog na-

selja; od 10 do 13 sati Beranselo,

Dolac, Lužac, Jugovine, Buče,

Vinicka, Navotina, RijekaMar-

senića, Trepča, Šekular, Veliđe,

Crni vrh, Praćevac, Bastasi,

Lubnice, Vuča, Glavaca i Jelovi-

ca, Izbjegličko naselje, Talum,

Zaostro, Crvljevine, Lukavica,

Štitari, Bubanje iRujišta.

BijeloPolje:

od9do15satiRaki-

ta iNikoljac.

Cetinje:

od 9 do 14 sati Paprati,

Gornič,Bjeloši,Dugenjive, Pre-

sjeka, Ivanova Korita, Bostur,

Dolovi i Lovćen; od 9 do 15 sati

Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin,

Strugari, Markov Do, Bokovo,

Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Se-

lo,Ulići,Štitari,Orašani,Mikuli-

ći i Tomići; od 11 do 12:30 sati

Donje Polje, Gruda, Podgrani-

com,dioulica-Njegoševe,Bajo-

ve, Dečanske, Zmajeve, Petra

Lubarde, Vuka Mićunovića,

Vojvode Batrića, V proleterske,

Balšića pazar, ustanove i predu-

zeća- Rezidencijapredsjednika

države, Ministarstvo kulture,

Štamparija, Policija, hotel

„Grand“, Cetinjski manastir i

prigradskamjesta - Crna greda,

Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići,

GluhiDo i Prekornica.

HercegNovi:

od9do13satiZe-

lenika (dio potrošača kod auto-

servisa); od 10 do 12 sati dio po-

trošača Ratiševine i oko

benzinskepumpeuBijeloj.

Kolašin:

od9do 15 sati Smolice,

Plana, Blatina, Migalovica, Bi-

strica iLipovo.

Kotor:

od9do10satiGrbalj,na-

seljaDub, Sutvara iNalježići; od

10 do 13 sati Dobrota (oko škol-

skog centra) i Kostanjica (pre-

ma Verigama); od 10 do 11 sati

Dobrota (dio potrošača Sv. Ma-

tije); od 11 do 14 sati Grbalj, selo

Glavatičići.

Mojkovac:

od 9 do 13 sati Žari -

Razboj.

Nikšić:

od9do12satiŠtedim;od

12do15satiKličevo (škola).

Petnjica:

od11do12satiBor.

Plav:

od8do14:30sati područje

Pepića.

Pljevlja:

od8do 15 sati ulicaTa-

nasija Pejatovića, dio Omladin-

skeulice, seloNange, Zabrnjica,

Klađe, Gotovuša, Baljenovac,

DonjaRudnica iMorajice.

Rožaje:

od 10 do 12:30 sati Ban-

džovobrdo.

Tivat:

od 9 do 11 sati dio naselja

Kava.

Ulcinj:

od8do14satidioPinješa

kodgroblja,kodhotela„Medite-

ran“, „Holegra“ i kampovi Ja-

drana; od 8 do 15 sati Kruče,

Krute, Salč, Valdanos, Bratica i

Bijela gora; od 8 do 18 sati selo

PistulaiKolomza;od9do14sati

Brajše, Gornji Rastiš, Donji Ra-

stiš, Curanovići i naselje Kali-

man.

I.T.

CEDIS

DioPljevalja

bez struje

sedamsati

DANILOVGRAD

-Predstav-

niciMinistarstvapoljoprivre-

de i ruralnograzvoja jučesu

predstaviliprvi IPARDjavni

pozivzamjeru1zaproizvođa-

česapodručjadanilovgradske

opštine.

Investicije su namijenjene za

ulaganjeu fizički kapital poljo-

privrednih gazdinstava i za to

jeopredijeljeno87.000.000eu-

ra. Od te sume 39.000.000 su

obezbijedili evropski fondovi,

a 12.000.000 izdvojiće se izna-

cionalnog budžeta, dok je

36.000.000 predviđeno od

učešćabudućnihkorisnika.

Prema riječima generalnog di-

rektora Direktorata za plaćanje

Blagote Radulovića, bespovrat-

na podrška iznosi od 10 do

500.000eura.Planiranainvesti-

cija mora biti ostvarljiva, a po-

tencijalni korisnik treba da is-

puni određene zakonske

procedure i prikupljenu doku-

mentacijudostavi do15.maja.

- Investicije finansirane u okvi-

ru IPARD II programa moraju

ispunjavati EU standarde u

oblasti dobrobiti životinja i za-

štite životne sredine. Da bi to

dokazao, podnosilac zahtjeva

mora da dostavi određeni set

dokumenatakojimasepotvrđu-

je ispunjavanje nacionalnihmi-

nimalnih standarda na gazdin-

s t vu i EU s t anda rda za

investicije podržane kroz

IPARDIIprogram-rekaojeRa-

dulović.

On jenaglasiodaodstupanjana

snaguugovoraododjelisredsta-

va korisnik ne smije mijenjati

ponuđeni projekat.

O kriterijumima, zatim investi-

cijamakojesuimdostupnekaoi

tehnici prijavljivanja i podnoše-

nja zahtjeva govorili su šefica

odjeljenja uDirektoratu za pla-

ćanje Danka Perović i savjetnik

u direktoratu za ruralni razvoj

MilošKusovac.

Savjetnik predsjednika opštine

za ekonomska pitanja, Svetozar

Domazetović, podsjetio je da je

na ovom području u minulom

periodu iz agrobudžeta realizo-

vano oko 650.000 eura te da je u

okviruprogramaMIDASpotpi-

sano 40 ugovora vrijednosti

1.300.000 eura i potpisano 25

ugovora u okviru IPARD lajk

programa vrijednosti 2.100.000

eura. On je, takođe, naglasio da

lokalna uprava izdvaja značajna

materijalna sredstva za izgrad-

nju infrastrukture na periferiji

grada, kakobi proizvođači zdra-

veekološkehrane i svi domaćini

koji suegzistencijuvezali zapo-

ljoprivredu imali optimalne

uslovezaprivređivanje.

B.K.

BIJELOPOLJE

- Predavanjena temu ,,Kulturnadiplomatija i

biblioteke“uNarodnoj biblioteci bićeodržano sjutra, od 12 sa-

ti. GovorićebibliotekarkaNarodnebibliotekeuBeogradu,

bivšadirektorkaBibliotekeuPožarevcuBebaStanković.

Kako je Pobjedi saopštilaMaidaNumanović iz bjelopoljske bibli-

oteke, predavanju će prisustvovati školski bibliotekari iz grada

domaćina i njihovekolege izostalihopštinana sjeveruCrneGore.

- Nadamo se da ćemo organizovanjem ovakvih događaja, kao i

povećanjembrojaknjiga,povećatiiinteresovanjezačitanje–kaže

Numanović.

Utoj biblioteci ima oko 60.000bibliotečkih jedinica.

-Manje sečitanegonekad, nažalost. Zatoštosu telefoni i kompju-

teri učinili svoje. Najviše se čitaju lektire, popularna psihologija i

beletristika. Takođe, postoji i niz knjiga za slabovide osobe. Sma-

tramda više treba ulagati uNarodnu biblioteku i povećati intere-

sovanje kodmladih ljudi –kažeNumanović.

D.P.

VELIKOINTERESOVANJE:

Šansazaunapređenjeproizvodnje

DANILOVGRAD:

Predstavljen IPARD javni poziv za poljoprivrednike

Podrška i dopolamiliona

Okulturnoj

diplomatiji i

bibliotekama

Mjera 1 „Investicije u izički

kapital poljoprivrednih

gazdinstava“ kroz IPARD

programbiće predstav-

ljena danas na Cetinju, u

skupštinskoj sali prijesto-

nice, od 10 sati.

Danasna

Cetinju

NIKŠIĆ

– UMioljemPoljuto-

komnarednihnekolikogodina

podvoćemćebiti44hektara

zemlje.Riječ jeoambicioznom

projektukompanije,,Veleteks“

koja jekupilanekadašnjuZe-

mljoradničkuzadrugu ,,Župa“

ipoljoprivrednuapoteku.

ZAŠTITA

Izvršni direktor firme Miloš

Golubović kaže da će im u pr-

vomplanubiti jabuke i trešnje.

– Projekat će se realizovati fa-

zno,autokuovegodineplanira-

nojedanapethektarazasadimo

jabuku.Takođe,naimanjućemo

imati savremeni sistemnavod-

njavanja, a vodu ćemo crpiti iz

bunara. Planiramo i izgradnju

protivgradnog sistema zaštite –

rekao jeGolubović.

Uprojekat ćebiti uključeno i lo-

kalno stanovništvo, pa Golubo-

vić smatrada ćena taj načindo-

prinijeti razvoju poljoprivrede

usvimkrajevimaŽupe.

HLADNJAČA

SagovornikPobjededodajedase

nećezadržatisamonauzgajanju

voća, većdaćeproširiti posao.

–Za dvije do tri godine planira-

mo izgradnju velike hladnjače

od2.000tona.Bićemonaraspo-

laganju i lokalnom stanovniš-

tvu, kako bismo pomogli da

usvoje i naučenekenove tehno-

logije u poljoprivrednoj proi-

zvodnji. Pored ovoga, otkuplji-

vaćemoodnjihvoće, asvećemo

toplasirati umaloprodajne i ve-

leprodajne objekte širomCrne

Gore. Dakle, radimo na tome da

domaći proizvodi dođu do ku-

paca–naglasio jeGolubović.

S. DOKNIĆ

Miloš

Golubović

NIKŠIĆ:

Firma ,,Veleteks“ podiže voćnjak na 44 hektara

MioljePoljemirisaće

na trešnje i jabuke

Projekat ćemo realizovati fazno, u toku ove

godine na pet hektara zasadićemo jabuku.

Za dvije do tri godine planiramo izgradnju

velike hladnjače od 2.000 tona – kaže izvršni

direktor rme ,,Veleteks“ Miloš Golubović

UMZ Župa zadovoljni su što ,,Veleteks“ rea-

lizuje projekat u MioljemPolju. Predsjednik

MZ Dragoljub Radulović kaže da će se tako

otvoriti nova radna mjesta.

- Riječ je o velikoj površini pa će biti potrebna

i radna snaga, što je dobra prilika da naši mje-

štani praktično u neposrednoj blizini mjesta

gdje žive budu zapošljeni. Ovo je jedna lijepa

priča za Župu, pogotovo jer je je riječ o poljo-

privrednom kraju – kazao je Radulović.

On kaže i kako je dobro što je otvorena

poljoprivredna apoteka ,,Kalia“ pa žitelji više

ne moraju da idu do grada kako bi nabavili

rasad, sjeme ili alat za baštu.

Bićeposlazamještane

BIJELO POLJE:

Sjutra uNarodnoj biblioteci

5

hektara ove godine

biće pod zasadom

jabuka

IMAUSLOVAZARAZVOJ

VOĆARSTVA:

Župa